เกษตรประณีต เป็นกระบวนการทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้ดำเนินกิจกรรมจะต้องทำการเกษตรแบบเข้มข้น ครบวงจรในพื้นที่จำกัด และเกิดประโยชน์สูงสุด   ซึ่งในการผลิตแบบนี้เกษตรกรจะเน้นในเรื่องของการพึ่งตนเองเป็นหลัก  กล่าวคือ

ประการแรก จะเน้นเรื่องของการปลูกเพื่อกินในครอบครัว ดังนั้นเกษตรกรก็จะปลูกทุกอย่างที่ตนเองกิน แล้วก็จะกินทุกอย่างที่ตนเองปลูก  เหลือกินก็นำไปแบ่งปันเพื่อนบ้านที่สนิทสนม แล้วส่วนที่เหลือก็จะนำไปขายเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นของใช้ และปัจจัยสี่อื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อครอบครัว   

ประการที่สอง เน้นกระบวนการผลิตที่พึ่งตนเอง กล่าวคือ เกษตรกรจะเน้นในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่นำมาจากนอกฟาร์ม หรือหากมีความจำเป็นก็อาจจะนำเข้าบ้างแต่ไม่มาก เช่น ปุ๋ย ส่วนมากจะเน้นในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ เป็นหลัก จะผลิตปุ๋ยใช้เอง โดยการหมักพวกเศษซากพืชที่มีอยู่ในฟาร์ม และการปลูกพวกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม เช่น โค กระบือ หมู ไก่ นอกจากนี้รวมถึงการทำน้ำหมักชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในฟาร์ม เช่น น้ำหมักที่เป็นฮอร์โมน ไล่แมลง กำจัดศัตรูพืช  เป็นต้น  

ประการที่สาม เน้นกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษ ในกระบวนการผลิตในระบบเกษตรประณีตจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี ดังนั้นเกษตรกรที่ทำการผลิตในระบบนี้จึงค่อนข้างจะมีสุขภาพดี  เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสารพิษทั้งการใช้ และการบริโภค  

ประการที่สี่ เน้นกระบวนการผลิตที่หลากหลาย ในกระบวนการผลิตแบบผสมผสานทำให้เกิดความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่นการปลูกกล้วย จะสามารถเก็บรักษาความชื้น และให้ร่มเงา ให้กับพืชชนิดอื่นๆ ได้ในฤดูแล้ง  การปลูกพืชตระกูลถั่วสามารถปรับปรุงคุณภาพของดินได้ดีขึ้น  นอกจากนั้นการปลูกพืชควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์จะทำให้เรามีธนาคารปุ๋ยที่ต้นทุนต่ำอีกด้วย  

ดังนั้น ผู้บริโภคที่ได้มีโอกาสได้เชยชม และกิน ผลิตภัณฑ์ที่มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรประณีต จงมั่นใจได้เลยว่าท่านได้กินของดีราคาถูก มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

20 กันยายน 2549