แนวทางการกำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

         1. นำนักเรียนมาพุดคุยปรึกษาหารือในประเด็นการไม่สอบจุดประสงค์

          2. ขอความคิดเห็นจากนักเรียนเกี่ยวกับการไม่สอบจุดประสงค์ที่ผ่านมา

          3. กำหนดข้อตกลง จัดทำเป็นปฏิทินการปฏิบัติงานแก้ปัญหาการไม่สอบจุดประสงค์

          4. ไปเยี่ยมผู้ปกครองนักเรียนที่บ้านเพื่อช่วยแก้ปัญหานักเรียนและดูข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน

          5. บันทึกพฤติกรรมนักเรียนขณะแก้ปัญหาการไม่สอบจุดประสงค์

          6. เก็บข้อมูล ประเมินผลการสอบของนักเรียน

          7. ให้ขวัญและกำลังใจนักเรียนทุกครั้งที่มาสอบ

          8. สอบถามความรู้สึกนักเรียนในการมาสอบจุดประสงค์โดยการสัมภาษณ์