การวิจัยในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์ได้ทุกคน