ลักษณะครูไทยในยุคโลกาภิวัตน์
ครูในปัจจุบันควรพัฒนาตนเองตามคุณสมบัติของครูที่ดีดังนี้
1.รู้ดี
2.สอนดี
3..มีวิสัยทัศน์
4..เจนจัดฝึกฝนศิษย์
5.ดวงจิตใฝ่คุณธรรม
6.งามเลิศลำด้วยจรรยา
7.มีศรัทธาความเป็นครู
8.ดำรงอยู่ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา