หลังจากได้จัดทำร่าง หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 แล้วก็ได้จัดทำ ร่าง กำหนดการ ขึ้น ดังนี้ครับ

ร่าง

กำหนดการกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6
"ทำประกันคุณภาพอย่างไรให้ได้เกณฑ์ดีเยี่ยม"
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
......................................

    8.30 น.    ลงทะเบียน

    9.00 น.    ดร. พนมขวัญ ริยะมงคล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
                    การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

    9.10 น.    เกริ่นนำและชี้แจงวัตถุประสงค์  โดย คุณอนุวัทย์ เรือง
                    จันทร์ เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

    9.20 น.    แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม  เพื่อเล่าเรื่อง
                    "ทำประกันคุณภาพอย่างไรให้ได้เกณฑ์ดี
                     เยี่ยม" (Storytelling)
                     พร้อมรับประทานอาหารว่าง                  
                   
    10.00 น.   แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน เพื่อนำเสนอ
                      - เรื่องเล่าเร้าพลังที่เป็น Best practice กลุ่มละประมาณ
                        5 นาที
                      - สรุปขุมความรู้ (Knowledge Assets) ที่ได้จากการเล่า
                        เรื่องความสำเร็จทุกเรื่อง กลุ่มละประมาณ 5 นาที

     10.30 น.   สรุปขุมความรู้ (Knowledge Assets) ที่ได้จากทุกกลุ่ม
                       ในภาพรวม     

      10.40 น.  ผู้เข้าร่วมเขียน AAR (After Action Review)  และร่วม
                       เสวนา AAR

      11.00 น.  ปิดประชุม   

                                   .........................................
       
       ทีมวิทยากรกระบวนการ  

       1. นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์
       2. นางจำรัส     ปลากัดทอง
       3. นางพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน
       

                                                                                       บอย สหเวช 
                                                                                        19 ก.ย. 49