โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง การประดิษฐ์พัดสานโดยใช้หลักการของลำดับอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต

                                     

คณะผู้จัดทำ                                             

1.  ..วัชราวรรณ  วชิรพาหุ            เลขที่  26 ม.6/1

2.   . . สุนีพร                เจริญชัย           เลขที่  27 ม.6/1

3.    ..พันทิวา  อิสรางกูล อยุธยา เลขที่  34 ม.6/1

ปรึกษาโครงงาน           นายพลวัธก์     ปานทอง        

บทคัดย่อ

พัดสานเป็นอุปกรณ์พื้นบ้านสารพัดประโยชน์ ปัจจุบันพบว่าเป็นสินค้าที่ทำรายได้สู่ท้องถิ่นในฐานะสินค้า “OTOP” คณะผู้จัดทำสังเกตเห็นว่าลวดลายลีลาการสานพัดอันวิจิตรประณีตที่เราเห็นในปัจจุบันมีส่วนของการนำความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องลำดับอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิตมาประยุกต์ ดังนั้นเพื่อศึกษาและออกแบบลวดลายในการสานพัดคณะผู้จัดทำได้ทดลองจัดแบบรูปการสานพัดโดยอาศักหลักการของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต จากการศึกษาครั้งนี้เราพบว่า พัดสานลายสองที่ศึกษาจากลำดับอนุกรมเรขาคณิตมีลวดลายที่สวยประณีตและประดิษฐ์ยากกว่าพัดสานลายธรรมดาหรือลายหนึ่งที่ศึกษาจากลำดับอนุกรมเลขคณิต  และพัดสานที่เห็นท้องตลาดนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างลายทั้งสองลายนี้เอง ...

    ---------------------------------------

( Smart  thinking  Group)

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี