แนวทางนำเสนอเรื่องเชิงนโยบาย ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล

        ข้อเสนอต่อไปนี้ไช่คำสั่ง    ไม่ใช่การแจ้งอย่างเป็นทางการ     แต่เป็นข้อเสนอแนะ

         การนำเสนอนี้ให้เน้นการนำเสนอเชิงบวก     เน้นภาพของความสำเร็จ  การคิดเชิงบวก     บรรยากาศที่น่าชื่นชมยินดี     เน้นการมองโอกาสของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างความสำเร็จที่มีคุณค่าต่อบ้านเมืองในภาพรวม     โดยในขณะเดียวกัน ก็อยู่บนฐานของสภาพความเป็นจริง ที่เป็นบริบทของมหาวิทยาลัยมหิดล     และบริบทของสังคมไทย

       ๑. นำเสนอให้เห็นภาพรวม  ภาพเชิงระบบ  ทั้งในระดับสถาบัน / หน่วยงาน   ในระดับมหาวิทยาลัยมหิดล     ระดับประเทศ  และระดับโลก     ให้เห็นภาพเชิงเคลื่อนไหว และเชิงอดีต  ปัจจุบัน  อนาคต 
       ๒. นำเสนอให้เห็น positioning ของ สถาบัน / หน่วยงาน  ว่าอยู่ตรงไหนในมหาวิทยาลัยมหิดล    และให้เห็น positioning ของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าอยู่ตรงไหนในประเทศไทย     และอยู่ตรงไหนในโลก  
        ๓. นำเสนอให้เห็นสถานภาพความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยมหิดล     เห็นแนวโน้มของภาพรวม และแนวโน้มของมหาวิทยาลัยมหิดล     เห็นว่าหน่วยงานไหนคือคู่แข่งของมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องนั้น    นำเสนอให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับคู่แข่ง
        ๔. นำเสนอให้เห็นภาพเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Presentation)    ไม่ใช่แค่นำเสนอภาพของหน่วยงานเพียงโดดๆ     มีการนำเสนอภาพอดีต ปัจจุบัน อนาคต
        ๕. นำเสนอส่วนที่เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ น่าชื่นชม    และอธิบายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร     ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ความสำเร็จเช่นนั้นขยายตัวไปยังหน่วยงานอื่น    หรือเกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
        ๖. นำเสนอเป้าหมายส่วนที่ยังไม่บรรลุผลดีนัก  หรือไม่บรรลุผลเลย     อธิบายอุปสรรค  และเสนอแนวทางที่ตนจะเอาชนะอุปสรรคนั้น และความช่วยเหลือที่ต้องการ
        ๗. ประเด็นอื่นๆ ที่อยากนำเสนอ

วิจารณ์ พานิช
๑๙ กย. ๔๙
ห้องรอผู้โดยสารขาออก สนามบินหาดใหญ่