20-22 สิงหาคม 2549 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รุ่นที่ 6 ได้จัดสัมมนาสัญจร ภายในประเทศในหัวข้อเรื่อง " ยุทธศาสตร์การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น" สถานที่ที่ทางคณะนักศึกษาเลือกไปจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน คือ โรงเรียนสุพรรณภูมิ และโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใส 1 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี