“แผนที่ความรู้” (Knowledge Map) ขององค์กร เป็นการจัดทำแผนผังที่บอกถึงขอบเขตของความรู้ แหล่งความรู้ ผู้ที่มีความรู้รวมถึงวิธีการที่จะเข้าถึงความรู้             เพื่อได้ให้ข้อมูลในการจัดทำแผนที่ความรู้ในคณะวิทยาศาสตร์  ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน ให้ข้อมูลโดยกรอกแบบฟอร์มที่สามารถ download  ได้ที่  http://gotoknow.org/file/scicmu-km/SciMap.pdf   และกรุณาส่งคืนที่ภาควิชาที่ท่านสังกัด หรือจัดส่งด้วยตัวเองทาง e-office ไปยังหน่วยการเจ้าหน้าที่