โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้จัดโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว  ทรางครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549  โดยให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนบันทึกการอ่าน  และประเมินผลการอ่านดังนี้

1. สรุปประเด็นสำคัญเพื่อเขียนเรื่องย่อได้

2. สรุปข้อคิดที่ได้รับจากการอ่าน

3. วิเคราะห์เรื่องเพื่อตั้งประเด็นคำถาม

4.  วิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้เข้ากับหลักธรรม

5. เขียนภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

แหล่งที่มา : ห้องสมุดโรงเรียยนท่ามะกาวิทยาคม จ. กาญจนบุรี