ผู้เขียนได้กำหนดกรอบในการดำเนินงานภาษาอังกฤษดังนี้

      

   ท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ แสดงความคิดเห็นมาได้คะ