1.นำเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในวิทยาการด้านการวิจัย ประเมินผล และพัฒนางานวิชาการ

2.บริการจัดทำรายงานวิจัย ประเมินผลและพัฒนาผลงานวิชาการ