ขอเชิญพี่น้องชาวไทย (ชาว KM) ร่วมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง โดยลดละเลิกอบายมุข เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น รู้จักอดออม มีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป