ความอยากรู้อยากเห็น  หรือความสนใจของเด็กๆ  สามารถแสดงพฤติกรรมให้เรารู้ได้หลาย ๆ  อย่าง  แต่ในสำหรับเด็กปฐมวัยนั้น  ความอยากรู้ของเด็กส่วนใหญ่จะแสดงให้คุณครูได้รู้โดยการซักถาม