บริหารการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้


    ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันนี้เกือบจะ 2 ปีเต็ม ทุกวัน เวลา นาที และวินาที จิตใจจดจ่อกับพัฒนาการ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นคุณกับสถานศึกษามากที่สุด สมกับคุณค่าตำแหน่งที่ได้รับมา แม้จะมีอุปสรรค ขวากหนามบ้างก็เป็นเรื่องปรกติของการปฏิบัติงานราชการทั่วๆไป สิ่งที่เห็นชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพ สภาพแวดล้อมทั่วไป สิ่งที่ขัดขืนฝืนความรู้สึกก็คือการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมองค์กร เจตคติ และวิธีคิดกระบวนทัศน์ ของสมาชิกทั้ง 30 คนในสถานศึกษา กศน นครชัยศรี มุมมองการทำงานในสายตาของผู้บริหาร ต่างคนต่างคิดมีมานะฐิทิในเรื่องการทำงานสูงมาก การทำตัวเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารสองทาง การปฏิบัติตนเป็นตัวแบบของผู้บริหารเพียงอย่างเดียวมิอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ชั่วข้ามคืน ข้ามวัน สัปดาห์ ข้ามเดือน หรือข้ามปี ปัญหาคือการเชื่อมต่อความรู้สึกนึกคิด เป้าประสงค์ขององค์การที่เป็นจุดหมายปลายทาง ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนผู้รับบริการได้รับความสะดวก และกระหายใคร่เรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงสภาพการจัดลำดับความสำคัญงานให้เป็น สถานศึกษามีศักยภาพในการให้บริการประชาชน ตอบสนองนโยบายราชการเป็นเรื่องที่ ผู้บริหารทำคนเดียวไม่ได้ ต้องใช้พลังจากทุกคนในสถานศึกษา โจทย์คือ "ทำอย่างไรให้เกิดการหลอมรวมพลังศรัทธาแห่งการสร้างสรรค์ได้" เพราะทุกคนต่างมีอัตตาสูงในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (0)