นำร่อง๑๐จังหวัดการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกรภาคอีสาน๓จังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตร/สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ/จังหวัดร้อยเอ็ด

นำร่อง๑๐จังหวัดการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกรภาคอีสาน๓จังหวัด

 

วันนี้(๔ ตุลาคม ๒๕๕๕)นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตรอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่หอวัฒนธรรมอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และติดตามการบันทึกข้อมูล สมุดทะเบียนเกษตรกร ที่ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยความร่วมมือจาก TOT จำกัด(มหาชน) ในพื้นที่ดำเนินการเดินสายสัญญาณ INTERNET มายังศูนย์ปฎิบัติการและใช้ HUB กระจายสัญญาณในระบบLAN ๓๕ สาย เพื่อรองรับการใช้งาน โดยมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จาก ๓๒ อำเภอๆละ ๓ คน พร้อมทั้งปล่อยสัญญาณ WILLSS ให้ใช้งานอย่างสะดวกขึ้น  มี ๑๐ จังหวัดนำร่องทั่วประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชัยนาท เชียงราย นครสีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก สุพรรณบุรี

นายเฉลิมศักดิ์  ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การดำเนินการมีนายสมจิตร  ธีระบุญชัยกุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายณัฐนาท สันทัดพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานดำเนินการ โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอนำเครื่อง PC หรือ NOTEBOOK มาอำเภอละ ๑ เครื่อง  ส่วน PRINTER หมึกพิมพ์ และสมุดทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้จัดเตรียมให้ จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรจำนวน  ๓๐๗,๘๔๔ ครัวเรือน  ทำการบันทึก ๓๕๐-๔๐๐ เล่ม/วัน/อำเภอ  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ ตุลาคม 55 ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว ๘๗,๓๖๙ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๓ (๒๐ กันยายน-๒ ตุลาคม 55)

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตรอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  การบันทึกข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง ระบุกิจกรรมอย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อการใช้ประโยชน์ดังนี้ ประการแรก ประโยชน์ของสมุดทะเบียนเกษตรกร คือ เอกสารที่ใช้แสดงสถานภาพการเป็นเกษตรกร ออกให้ภายหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลกิจกรรมการเกษตร และข้อมูลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐของครัวเรือนเกษตรกรเจ้าของสมุด ประการที่สอง ประโยชน์ของสมุดทะเบียนเกษตรกร เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เรียบร้อยแล้ว เกษตรกรมีข้อมูลประวัติการทำกิจกรรมการเกษตรของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการทำการเกษตรในฤดูต่อไป ใช้ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอ ประการสุดท้าย กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด หรือต้องการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน(UPDATE)ให้นำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้

ในขณะเดียวกัน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการ ในรอบต่อไปด้วย

...................วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงานโทร.๐๘๕-๗๕๖๗๑๐๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)