เปิด176คำทับศัพท์อังกฤษ"ราชบัณฑิต"ขอแก้

RITTICHAI
เปิด176คำทับศัพท์อังกฤษ"ราชบัณฑิต"ขอแก้

เปิด176คำทับศัพท์อังกฤษ"ราชบัณฑิต"ขอแก้

 

ราชบัณฑิตทำแบบสำรวจความเห็นแก้ไขตัวสะกด 176 คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงการอ่านออกเสียง

 

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า นางกาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้กองศิลปกรรมได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นประมาณ 300 ชุด เกี่ยวกับการเขียนคำยืมจากภาษาอังกฤษในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เพื่อสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงการเขียนคำที่ยืมจากภาษาอังกฤษใหม่ เนื่องจากพบว่ามีคำศัพท์ที่ยืมมาจากคำภาษาอังกฤษ 176 คำ เขียนผิด และไม่ตรงกับเสียงอ่าน

 

ทั้งนี้ความเห็นจากสภาราชบัณฑิต ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเติมวรรณยุกต์ และเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ทั้ง 176 คำ เพื่อเขียนให้ถูกต้อง โดยภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้แบบสอบถามทั้งหมดจะถูกส่งกลับมา เพื่อประมวลผลความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่

 

อนึ่งสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในแบบสำรวจมีดังนี้

 

1.คำที่ใส่เครื่องหมายไม้ไต่คู้เพื่อแสดงสระเสียงสั้น ได้แก่

 ซีเมนต์ เปลี่ยนเป็น ซีเม็นต์,                           

เซต-     เซ็ต,

เซนติกรัม-       เซ็นติกรัม,                              

เซนติเกรด-      เซ็นติเกรด,

 เซนติลิตร-      เซ็นติลิตร,                              

ไดเรกตริกซ์-   ไดเร็กตริก,

 เทนนิส-          เท็นนิส,                                  

นอต-   น็อต,

 นิวตรอน-       นิวตร็อน,                                

เนตบอล-         เน็ตบอล,

 เนปจูน-          เน็ปจูน,                                   

เบนซิน-           เบ็นซิน,

แบคทีเรีย-        แบ็คทีเรีย,                               

มะฮอกกานี-    มะฮ็อกกานี,

เมตริก-                        เม็ตตริก,                                 

 เมตริกตัน-      เม็ตริกตัน,

แมงกานิน-      แม็งกานิน,                              

อิเล็ก ตรอน-    อิเล็กตร็อน,

เฮกโตกรัม-      เฮ็กโตกรัม,                             

เฮกโตลิตร-      เฮ็กโตลิตร

 

2.คำที่เปลี่ยนตัวพยัญชนะเป็นอักษรสูง ได้แก่

คอร์ด-  ขอร์ด,                                                 

แคโทด-           แคโถด,

ซัลเฟต-           ซัลเฝต,                                   

ไทเทรต-          ไทเถรต,

ไนต์คลับ-        ไน้ต์ขลับ,                               

พาร์เซก-          พาร์เส็ก,

แฟลต-             แฝล็ต,                                     

สเปกโทร สโกป-        สเป็กโทรสโขป,

ไอโซโทป-      ไอโซโถป

 

3.คำที่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์เอก ได้แก่

 กอริลลา-        กอริลล่า,                                 

แกโดลิเนียม-   แกโดลิ เนี่ยม,

แกมมา-           แกมม่า,                                   

แกลเลียม-        แกลเลี่ยม,

คูเรียม-             คูเรี่ยม,                                    

แคดเมียม-        แคดเมี่ยม,

แคลเซียม-       แคลเซี่ยม,                               

แคลอรี-           แคลอรี่,

 โครเมียม-       โครเมี่ยม,                                

ซิงโคนา-         ซิงโคน่า,

ซิลิคอน-          ซิลิค่อน,                                 

ซีเซียม-            ซีเซี่ยม,

ซีนอน-                        ซีน่อน,                                    

ซีเรียม-             ซีเรี่ยม,

โซลา-              โซล่า,                                     

ดอลลาร์-         ดอลล่าร์,

เทคโนโลยี-     เท็คโนโลยี่,                             

 แทนทาลัม-     แทนทาลั่ม,

ไทเทเนียม-      ไทเท เนี่ยม,                            

เนบิวลา-          เนบิวล่า,

 ไนลอน-          ไนล่อน,                                  

แบเรียม-          แบเรี่ยม,

ปริซึม-             ปริซึ่ม,                                                

ปิโตรเลียม-      ปิโตรเลี่ยม,

แพลทินัม-       แพลทินั่ม,                               

ฟังก์ชัน-          ฟังก์ชั่น,

ฟาทอม-           ฟาท่อม,                                  

ไมครอน-         ไมคร่อน,

ยิปซัม-             ยิปซั่ม,                                                

ยูเรเนียม-          ยูเรเนี่ยม,

เลเซอร์-           เลเซ่อร์,                                   

วอลเลย์บอล-   วอลเล่ย์บอล,

 อะลูมิเนียม-    อะลูมิเนี่ยม,                            

อีเทอร์-             อีเท่อร์,

 เอเคอร์-           เอเค่อร์,                                   

แอลฟา-           แอลฟ่า,

ฮาห์เนียม-        ฮาห์เนี่ยม,                               

ฮีเลียม-             ฮีเลี่ยม

 

4.คำที่ใส่ ห นำเพื่อแสดงเสียงวรรณยุกต์เอก ได้แก่

กะรัต-              กะหรัต,                                  

แกรนิต-           แกรหนิต,

คลินิก-             คลิหนิก,                                 

คาทอลิก-         คาทอหลิก,

คาร์บอเนต-     คาร์บอเหนต,                          

คาร์บอลิก-       คาร์บอหลิก,

โคออร์ดิเนต-   โคออร์ดิเหนต,                        

รูเล็ตต์-            รูเหล็ตต์,

 

5.คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์โท ได้แก่

กลูโคส-           กลูโค้ส,                                  

กิโลไซเกิล-     กิโลไซเกิ้ล,

กิโลเมตร-        กิโลเม้ตร,                               

 กิโลเฮิรตซ์-    กิโลเฮิ้รตซ์,

กีตาร์-              กีต้าร์,                                     

แกรไฟต์-         แกรไฟ้ต์,

คาร์บอน-         คาร์บ้อน,                                

คาร์บูเรเตอร์-   คาร์บูเรเต้อร์,

เคเบิล-             เคเบิ้ล,                                                

โควตา-                        โควต้า,

ชอล์ก-             ช้อล์ก,                                                

ซอส-               ซ้อส,

โซเดียม-          โซเดี้ยม,                                 

ไดนาไมต์-       ไดนาไม้ต์,

แทนเจนต์-       แทนเจ้นต์,                              

 แทรกเตอร์-     แทรกเต้อร์,

 นิกเกิล-           นิกเกิ้ล,                                   

ไนต์คลับ-        ไน้ต์ขลับ,

 ไนโตรเจน-     ไนโตรเจ้น,                             

บารอมิเตอร์-    บารอมิเต้อร์,

บีตา-                บีต้า,                                       

ปาทังกา-         ปาทังก้า,

ปาร์เกต์-          ปาร์เก้ต์,                                  

พลาสติก-        พล้าสติก,

ฟาสซิสต์-        ฟ้าสซิสต์,                               

มอเตอร์-          มอเต้อร์,

เมตร-               เม้ตร,                                      

ไมกา-              ไมก้า,

ยีราฟ-              ยีร้าฟ,                                      

เรดอน-                        เรด้อน,

 เรดาร์-             เรด้าร์,                                     

เรเดียม-            เรเดี้ยม,

ลิกไนต์-           ลิกไน้ต์,                                  

แวนดา-           แวนด้า,

อาร์กอน-         อาร์ก้อน,                                 

 แอนติบอดี-     แอนติบอดี้,

เฮิรตซ์-                        เฮิ้รตซ์,                                    

ไฮดรา-                        ไฮดร้า,

ไฮโดรเจน-      ไฮโดรเจ้น

 

6.คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ตรี ได้แก่

กราฟ-              กร๊าฟ,                                     

ก๊อซ-               ก๊อซ,

 กอล์ฟ-            ก๊อล์ฟ,                                                

เกาต์-               เก๊าต์,

ออกไซด์-         อ๊อกไซด์,                                

โคบอลต์-        โคบ๊อลต์,

ดราฟต์-           ดร๊าฟต์,                                   

ดัตช์-               ดั๊ตช์,

ดิสโพรเซียม-   ดิ๊สโพรเซี่ยม,                          

 เดกซ์โทรส-    เด๊ก โทรัส,

เต็นท์-              เต๊นท์,                                     

บาสเกตบอล-  บ๊าสเก้ต บอล,

บิสมัท-                        บิ๊สมั้ท,                                   

แบงก์-             แบ๊งก์,

โบต-                โบ๊ต,                                       

ปลาสเตอร์-     ปล๊าสเต้อร์,

ปิกนิก-                        ปิ๊กหนิก,                                 

ออกซิเจน-       อ๊อกซิเย่น,

 ออกซิเดชัน-   อ๊อก ซิเดชั่น,                           

ออกไซด์-         อ๊อกไซด์,

อาร์ต-              อ๊าร์ต,                                      

 เอกซเรย์-        เอ๊กซเรย์,

 แอสไพริน-     แอ๊สไพริน,                             

แอสฟัลต์-        แอ๊สฟัลต์,

โอ๊ด-                โอ๊ต

 

7.คำที่มีหลายพยางค์ ได้แก่

คอนเดนเซอร์-             ค็อนเด็นเซ่อร์,                        

คอนแวนต์-      ค็อนแว็นต์,

คอนเสิร์ต-                   ค็อนเสิร์ต,                  

คอมพิวเตอร์-   ค็อมพิ้วเต้อร์,

คอมมานโด-                ค็อมมานโด,               

คอมมิวนิสต์-   ค็อมมิวนิสต์,

คูปอง-                         คูป็อง,                        

 เครดิตฟองซิเอร์-เครดิตฟ็องซิเอร์,

แคดเมียม-                    แค็ดเมี่ยม,                   

แคปซูล-          แค็ปซูล,

แคลเซียมไซคลาเมต-              แคลเซี่ยมไซคลาเมต,

 ช็อกโกเลต/ ช็อกโกแลต-       ช็อกโกแล็ต,

 เซนติเมตร-                             เซ็นติเม้ตร,                 

 โซเดียมคาร์บอเนต-                โซเดี้ยมคาร์บอเหนต,

โซเดียมไซคลาเมต-                 โซเดี้ยมไซคลาเหมต,

โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต-              โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นกลูตาเหมต,

โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต-            โซเดี้ยมไฮโดร เจ้นคาร์บอเหนต,

ดีเปรสชัน-                   ดีเปร๊สชั่น,      

 เทคโนโลยี-                เท็คโนโลยี่,

 แทรกเตอร์-                 แทร็ก เต้อร์,    

แบดมินตัน-                 แบ็ดมินตั้น,

แบตเตอรี่-                    แบ็ตเตอรี่,       

พลาสมา-                     พล้าสม่า,

โพแทสเซียม-              โพแท้สเซี่ยม,

เมนทอล-                     เม็นท่อล,

แมงกานีส-                  แม็งกานี้ส,      

แมกนีเซียม-                 แม็กนีเซี่ยม,

รีดักชัน-                       รีดั๊กชั่น,          

ลอการิทึม-                   ล็อกการิทึ่ม,

สเปกตรัม-                   สเป๊กตรั้ม,      

สเปกโทรสโกป-         สเป็กโตรสโขป,

ออกซิเดชัน-                อ๊อกซิเดชั่น,    

อัลตราไวโอเลต-         อัลตร้าไวโอเหล็ต,

แอกทิเนียม-                 แอ๊กทิเนี่ยม,    

แอนติอิเล็ก ตรอน-      แอ็นติอิเล็กตร็อน,

 เฮกตาร์-                      เฮ็กต้าร์           

เฮกโตเมตร-                 เฮ็กโตเม้ตร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาจารย์ หนุ่ม(น้อย)

คำสำคัญ (Tags)#เปิด176คำทับศัพท์อังกฤษ"ราชบัณฑิต"ขอแก้

หมายเลขบันทึก: 504167, เขียน: 01 Oct 2012 @ 11:55 (), แก้ไข: 02 Oct 2012 @ 09:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลนี้มากครับผม