5 กรกฎาคม 2555

         กศน.อำเภอบางบาล ได้รับการประเมินสถานศึกษา แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2555 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายเริง กองแก้ว ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนนทบุรี  นางมารศรี  เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนายมารุต ซุ้ยนิกุล นักวิชาการศึกษา กศน.จังหวัดปทุมธานี 

               ซึ่งได้มีการประเมินตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ ดูร่องรอยการดำเนินงานจากผู้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับ กศน. และกลุ่มอาชีพที่กำลังดำเนินการอยู่

               และผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี 2555  กศน.อำเภอบางบาลได้รวมเฉลี่ย 3.85 จากคะแนนเต็ม 4 และผ่านการประเมิน เป็นสถานศึกษาพอเพียงปี 2555