ส่ง..หรือ..ไม่ส่งดี ??

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิจัย...การดูแลแม่วัยรุ่น (Teen Moms Care Model)....สู่ International...ได้อย่างไร?

      ในความทุกข์.. ก็มีสุขได้บ้าง...ในความสูญเสีย...มีความโชคดี  อยู่บ้าง  นะคะ....คุณพ่อของ P’Ple เสียชีวิต...วันที่20 กันยายน 2555 .... วันนั้น ตอนเช้า เวลา 8.20 น. P’Ple ยังนั่งประชุมอยู่ที่ โรงแรมเวียงอินทร์ อ. เมือง  จ.เชียงราย ... ได้รับโทรศัพท์ ให้กลับ บ้านเพชรบุรีด่วน ....  ความทุกข์ เต็มหัวใจ .... ในวันต่อมา ... วันเสาร์ที่ 22 กย. 2555  ได้รับ Mail จาก ICIIIM   ขอความร่วมมือ  ส่งผลงานวิจัย... ดุษฎีนิพนธ์  ป.เอก ลงตีพิมพ์...ในงาน ประชุม 14 -15 ค 2555 ....และในวันที่ 23 กย. ได้รับ โทรศัพท์ จากผู้จัดงาน ติดต่อ งานเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมนานาชาติ ของ ICIIIM  ดังหนังสือเชิญ (ด้านล่างนะคะ)... ส่งเรื่อง Teen Moms Care Model หรือ ตัวแบบใน การดูแล...แม่วัยรุ่น (แม่วัยเรียน,แม่วัยใส่) ชึ่งมีองค์ประกอบ  "1D4S"... Methodology/ระเบียบวิธีการวิจัยใช้ Mix-Method Research ...การเก็บ... กลุ่ีมตัวอย่าง จำนวน 418 คน และ สัมภาษณ์ เชิงลึก จาก ตัวแปรที่ Sig. ตัวแปรๆ ละ 5 คน รวม 25 คน  ข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธี Run Stat. โดยใช้ Stat. ขั้นสูง.. ที่เรียกว่า LISREL เพื่อนำมาตอบโจทย์..หรือ..สมมุติฐานในการวิจัยในครั้งนี้ ....  การประชุมครั้งนี้...ทางผู้จัด/ผู้ดำเนินการ.... เขาบอกว่าเป็น "Good Paper" ... เขาอยากให้ส่งไป...ให้ที่ประชุมค้ดเลือก.. ขอให้ส่ง Paper แบบย่อ ประมาณ 10-12 หน้า

 

Subject: Call for paper – Suansunantha 
From: watana patanapongse <[email protected]


To: [email protected] 
CC: [email protected],[email protected],[email protected], [email protected],[email protected] 

 

Dear    Dr. Somsri  Nawarat,  

Attached is the ICIIIM 2012 brochure for necessary information about the Conference.

 

     We, representing the ICIIIM 2012 Conference, are pleased and honoured to invite you or your selected colleagues, as a participant selected to present a paper at the Conference, to submit your paper for presentation at the ICIIIM 2012 Conference on December 14-15, 2012, and for publication in the ICIIIM 2012 Proceedings, both in the form of  “e-Proceedings” and as a hard copy edition. . In addition, good papers will be selected and published in International Journal of Science, Technology and Society published by SAGE which is tier-one ranked journal by Thomson Reuters via SSCI and SCOPUS. 


     You may take a look at the Conference website www.ICIIIM.org and websites from our strategic partners such as http://pressroom.ipc-undp.org/2012/call-for-papers-inclusive-innovation-conference-in-bangkok/  for more detailed relevant information on proposed paper topics, format, and how to submit and present your paper.

 

      Your paper and abstract should be submitted electronically to: [email protected] and [email protected]  not later than October 31, 2012.  

 

    In case that you have any further enquiries, kindly contact us at [email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected]. ICIIIM 2012 is a not-for-profit organization. 

 

    We look forward to welcoming you inBangkokon December 14-15, 2012.  With kindest regards, Watana  Patanapongse

 

 Watana Patanapongse, Ph.D.

    Chair and Executive Director, ICIIIM 2012, December 14-15, 2012,Bangkok,ThailandDirector, ASEAN Economic Community Inclusive Innovation Plus Centre (AEC-IIP)

 

  ผู้จัดประชุม มีตัวอย่างให้ด้วยนะคะ เป็นแบบอย่างการเขียน.... เขามีตัวอย่างให้ด้วยนะคะ เป็นแบบอย่างการเขียน ...

 

Paper Title  (A4 paper size)

Subtitle as needed (paper subtitle)

First Author Name  

line 1 (of Affiliation): dept. name of organization

line 2: City, Country; e-mail address

Second Author Name  

line 1 (of Affiliation): dept. name of organization

line 2: City, Country; e-mail address

 

Abstract It should be noted that YOUR PAPER for the Proceedings would be reproduced directly from the pages that you submit. Please follow these format directions carefully. Papers should be prepared in conformity with this instruction sheet. They should be sized as this page. You should use standard A4 paper size for your submission. The main content should be in ten-point type and the Times New Roman font. Please refer to the sample document. Your paper should have approximately 6 to 8 pages including appendices, references, figures, and tables.

 

Keywords— Include at least 4-6 keywords or phrases

                                                                                                                                                                 I. Introduction

This document is a template.  An electronic copy can be downloaded from the conference website.  For questions on paper guidelines, please contact the conference publication committees as indicated on the conference website.  Information about final paper submission is available from the conference website.

                                                                                                                                                                  II. Page Layout

An easy way to comply with the conference paper formatting requirements is to use this document as a template and simply type your text into it.

  1. Page Layout

Your paper must use a page size corresponding to A4 which is 210mm (8.27") wide and 297mm (11.69") long.  The margins must be set as follows:

  • Top = 19mm (0.75")

  • Bottom = 43mm (1.69")

  • Left = Right = 14.32mm (0.56")

Your paper must be in two column format with a space of 4.22mm (0.17") between columns.

                                                                                                                                                                    III. Page Style

All paragraphs must be indented.  All paragraphs must be justified, i.e. both left-justified and right-justified.

  1. Text Font of Entire Document

The entire document should be in Times New Roman or Times font.  Type 3 fonts must not be used.  Other font types may be used if needed for special purposes.

Recommended font sizes are shown in Table 1.

 

  1. Title and Author Details

Title must be in24 ptRegular font.  Author name must be in11 ptRegular font.  Author affiliation must be in10 ptItalic.  Email address must be in9 ptRegular font.

 

TABLE I


Font Sizes for Papers

 

Font Size        

Appearance (in Time New Roman or Times)

Regular

Bold

Italic

24

title

 

 

11

author name

 

 

9

author email address,cell in a table

abstract body

abstract heading (also in Bold)

10      

main headings       (in Capital Letters) 

 

Sub-headings 

9

table captionfigure caption(in Capital Letters)

 

source

 

Source: International Conference on Inclusive Innovation and Innovative Management

 

  1. Figures and Tables

Figures and tables must be centred in the column.  Large figures and tables may span across both columns. 

 

  1. Equations

All equations should be placed on separate lines and numbered consecutively, with the equation numbers placed within parentheses and aligned against the right marg   

                    Mi = f(x)                    (1)

  1.   Headers and Footers

Headers and footers must not be used. Use endnotes instead.

        acknowledgement

Acknowledgement is optional and should appear before the references and before the appendices. Any “Appendices” should appear at the end of the article.

References

The APA format is used. References are listed alphabetically after the text.

Paper titles should be written out in full. Examples are:

Bettinger, C. (1989). Use corporate culture to trigger high performance. Journal of Business Strategy, 10, 38-42.

Goffee, R., & Jones, C. (1998). The character of a corporation: How your company's culture can make or break your business.New York: Harper Collins Publishers.

 

NO MANUSCRIPT WILL BE ACCEPTED WITHOUT THE REQUIRED FORMAT. THE MANUSCRIPT SHOULD BE PROFESSIONALLY PROOFREAD BEFORE THE SUBMISSION.

appendices

The appendix should immediately follow the body of the paper and precede the references. If there is more than one appendix, number each consecutively.

 

          อ้อ..ICIIIM ย่อมาจาก International Conference on Inclusive Innovation and Innovative Management.    ปีนี้ จัดที่ Miracle Grand Convention HotelBangkokThailand…. ในงานนี้ มีประเทศต่างๆๆ เข้าร่วมงานได้แก่

 

     1. Brazil

     2. Russia

     3. India

     4. China

     5. South Africa

 

         งานนี้ P’Ple เริ่มเครียดแล้วหละ....ว่า จะ Say ....yes. หรือ OK  … หรือว่าSay No ดีนะคะ .... ทางผู้จัดบอกP'Ple .... ว่า "ส่งบทความ ภายหลังงานศพคุณพ่อ"  สักวันที่ 10 ตค. 2555 .....ก็ได้ ...เขาจะรอ .... P’Ple….จะทำได้ไหมค่ะ? ... พี่ๆๆ เพื่อนๆๆ น้องๆๆ ... ช่วยตอบที่เถอะนะค่ะ   

 

 

...............................................................................................

        นี้เป็นModel สมมุติฐาน ของP'Ple

 

 

 

..............................................................................................

 

 นี้เป็นModel จากผลการวิจัยของP'Ple นะคะ

 

 นี้เป็นผลการRun จากStat 

 

 

 

 

 

 

 

                ขอบคุณนะคะ

 

Modelที่P'Pleนำมาศึกษาจาก U. ต่างประเทศ นะคะ

 

 นี้เป็นModel บุคคล อื่นๆ ต่างประเทศ....ที่ P'Ple  นำมาพัฒนาปรับ + ประยุกต์นะคะ

 

       ขอบคุณมากนะคะ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (11)

แปลไม่ได้ อ่านไม่ออก แต่บอกได้ ว่า"เก่ง"

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่านวอญ่า มากค่ะ

ส่งดี หรือไม่สงดี หละค่ะท่าน

เขียนเมื่อ 

ขิบคุณ ท่าน ภูสุภา มากค่ะ

ให้กำลังใจและดอกไม้นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่าน ภูสุภา มากนะคะ

ให้กำลังใจ P'Ple นะคะ

เขียนเมื่อ 

ส่งดี .... ไม่ส่งดี ..... คิดไม่ออกค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

ขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆๆ  น้องๆๆ ที่ให้กำลังใจP'Ple นะคะ

Blank    ภูสุภา
Blank    ชยพร แอคะรัจน์
Blank    วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
Blank    อ.นุ
เขียนเมื่อ 

ตัดสินใจอยากมากนะคะ ... ท่านอจ. บางท่านบอกว่า ... ส่งจะดีกับตัวเรา .... บางท่าน บอกว่า จะให้ไป Present ที่ ต่างประเทศ ต้นปี 2526 .... อึดอัด มากเลย... แต่ตอนนี้ แปลเป็นภาษา Eng ... ก่อนดีกว่า นะคะ ... ดีแน่ๆๆเลยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากครับ

ให้กำลังใจค่ะ..

เขียนเมื่อ 

 

 

ขอบคุณ Blank น้องอดิเรก / ทินดาบ มากจ๊ะ

น้องชายคนนี้  มีน้ำใจมากเลยนะคะ

เขียนเมื่อ 

 

ขอบคุณ พี่ใหญ่  Blank  มากนะคะ 

ให้กำลังใจตลอดมานะคะ