ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนให้ความสนใจมาก คือ กิจกรรมเซียมซีในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 41101  ซึ่งใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 มีวิธีการสอนง่ายๆ เพียงครูทำสื่อการสอนเซียมซีจากไม่ไผ่ มีหมายเลขให้นักเรียนเสี่ยงดวงจากหมายเลข 1 - 20 แล้วมีใบเฉลยดวงตามหมายเลข ถ้าหากนักเรียนเสี่ยงดวงแล้วได้หมายเลขเดียวกันก็ไปจับกลุ่มกันเพื่อช่วยกันแปลความหมาย เป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนจะสนุกสนานในการเสี่ยงดวงของตนเองและกระตือรือร้นในการเรียน