ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ได้จัดการเรียนรู้เรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 41101  สอนแล้วทำให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถทำโครงงานได้ทั้งหมด 34  โครงงาน และมีการนำไปประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2549 ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดโครงงานช่วงชั้นที่ 4  นำความภาคภูมิใจมาสู่ครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง