02 นภัสสร เสาร์ใส
นางสาว นภัสสร 02 นภัสสร เสาร์ใส เสาร์ใส

e-trust การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐสู่ประชาชน


อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวการสำคัญของการสื่อสารเพื่อสื่อให้ประชาชนมีการเชื่อมโยงต่อองค์กรต่างๆและมีความสำคัญกับโลกในปัจจุบันและอนาคต

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

   ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกเวลา เป็นธรรมและเป็นการกระตุ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในภาคเอกชนและประชาชน นอกจากนั้นระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นกลไกที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์ของประเทศ ซึ่งในการสร้างระบบดังกล่าว ภาคราชการจะต้องเตรียมการรองรับโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของทางราชการให้มีความสอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการในการพัฒนาระบบราชการในปัจจุบัน ภาคราชการได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะในงานด้านการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแก่ประชาชน หรือการบริการระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเอง

รัฐ กับ ประชาชน เป็นการให้บริการของรัฐสู่ประชาชนโดยตรง เช่น การชำระภาษี การจดทะเบียน การจ่ายค่าปรับ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนประชาชนกับผู้ลงคะแนนเสียง และการค้นหาข้อมูลของรัฐที่ดำเนินการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

รัฐ กับ เอกชน เป็นการให้บริการของรัฐต่อภาคธุรกิจเอกชน โดยที่รัฐจะอำนวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และมีข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เช่น การจดทะเบียนทางการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งออกและนำเข้า การชำระภาษี และการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก

รัฐ กับ รัฐ เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของหน่วยราชการ ซึ่งเดิมติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยกระดาษและลายมือชื่อ ไปเป็นการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการส่งเอกสาร และข้อมูลระหว่างกัน การให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่นระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น

หลักสำคัญของการสร้าง e – Government คือการนำบริการของภาครัฐสู่ประชาชน โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการให้บริการ โดยยึดหลักการของ

ที่เดียว มีเว็บท่า (Web Portal) ที่สามารถบูรณาการบริการต่าง ๆ มารวมอยู่ที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อที่จอเดียว เพื่อการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ทันใด การทำรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการและมีผลทางกฎหมายทันที ไม่ต้องเสียเวลารอคอยการตอบกลับทางเอกสาร

ทั่วไทย ประชาชนสามารถใช้บริการที่รัฐบาลจัดทำได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก

ทุกเวลา ประชาชนสามารถขอรับบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ 24 ชั่วโมง

ทั่วถึง และ เท่าเทียม ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จะมีโอกาสได้รับบริการจากภาครัฐที่สะดวกสบาย เช่นเดียวกับประชาชนในเมือง ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

โปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล การบริการของรัฐในหลาย ๆ เรื่องที่ไม่เคยโปร่งใส เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการแบบเปิดเผยผ่านระบบออนไลน์ที่มีผู้เข้าร่วม และรู้เห็นจำนวนมากได้

       ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government) จึงเป็นรูปแบบใหม่ของการทำงานภาครัฐที่พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานและการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมนั่นเอง

      ซึ่งจะเห็นได้ว่าอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันในทุกๆด้านและเป็นตัวการสื่อสารตามทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล  มาประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร(Source)  ข้อมูลข่าวสาร(Message) ช่องทาง(Channel) ผู้รับ (Receive)

 ส่งข้อมูลข่าวสาร >>>โดยมีช่องทางในการส่ง>>>ไปยังผู้รับ   และจะเห็นได้ว่าเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้การสื่อสารนั้นมีความปลอดภัยรวดเร็วทันใจในการใช้ประโยชน์และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีระบบระเบียบ และสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้อย่างง่าย ดังนั้นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (E-trust) จึงเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารสำหรับประชาชน และมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการบริการระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อความสะดวกสบายในการบริการและถูกต้อง ทั้งด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้มีความก้าวหน้าตลอดไป

คำสำคัญ (Tags): #e-trust
หมายเลขบันทึก: 503017เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2012 14:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ตุลาคม 2012 12:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี