รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา: ศน.ธีติมา ถาวรรัตน์

         จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 18 มาตรฐาน 87 ตัวบ่งชี้ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกเป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ปฐมวัยถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 76 โรงและสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 96 โรง  พบว่า

      1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พบว่าด้านคุณภาพเด็กมีคุณภาพอยู่ในระดับดี   ด้านการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีแลดีมาก  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

       2.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพระดับ ดี  ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดีและดีมาก  ด้านการบริหารแลการจัดการศึกษา มีคุณภาพระดับ ดี และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพระดับดี

      สำหรับมาตรฐานที่ควรนำข้อมูลไปวางแผนเพื่อพัฒนาได้แก่มาตรฐานที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง ได้แก่ มาตรฐานที่ 5 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร) ร้อยละ 11.25   มาตรฐานที่ 6 (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง) มาตรฐานที่ 4(ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์)และมาตรฐานที่ 18 (สถานศึกษาร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถึการเรียนรู้ในชุมชน)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 50252, เขียน: 15 Sep 2006 @ 17:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)