ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ศบอ.เกาะคา 1 ปีที่ผ่านมา

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ "ความภาคภูมิใจ"

              จากการปฏิบัติงาน ในรอบ 1 ปี ที่ผ่าน ผมในฐานะพนักงานราชการ ที่รับมอบหมายทำงานในหน้าที่ ครูศูนย์การเรียนชุมชนรับผิดชอบตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในการปฏิบัติงานในพื้นที่สำหรับการศึกษานอกโรงเรียนสิ่งสำคัญคือสภาพ ปัญหา ความต้องการของชุมชน รวมถึงข้อมูลในพื้นที่ จึงต้องมีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ สถิติจำนวนประชากร ครัวเรือน การศึกษา ข้อมูลอาชีพ สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ข้อมูลผู้รู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น/สถานประกอบการซึ่งนำมาจัดทำเป็นทำเนียบ บุคคล,ผู้นำ,ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผ้ามัดย้อม วัดท่าผา หมู่บ้านเซรามิค เพื่อให้บริการกับผู้รับบริการ และเป็นแหล่งข้อมูลในชุมชน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของการศึกษานอกโรงเรียน ทุกภาคเรียนจะมี การรับสมัคร /ลงทะเบียนนักศึกษา ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา จำนวน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่  2/2548 และ 1/2549 มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 165  คน จัดปฐมนิเทศในศูนย์การเรียนจำนวน 2 ครั้ง  คือ ภาคเรียนที่ 2/2548 และ 1/2549  ในการปฐมนิเทศนักศึกษา จะชี้แจงการปฐมนิเทศในเรื่อง การรับสมัคร และลงทะเบียน วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพบกลุ่ม การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การวัดผลประเมินผล การจบหลักสูตร และวิเคราะห์เนื้อหาสาระของหมวดวิชาที่ลงทะเบียนใช้วิธีการมีส่วนร่วมในการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ระดมความคิดในการบูรณาการโดยใช้ Mind Map เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ในภาคเรียนที่  2/2548 จัดบูรณาการในหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิตทักษะ 1 และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน และ ภาคเรียนที่ 1/2549 จัดบูรณาการหมวดวิชาพัฒนาสังคม และชุมชน บูรณาการโดยใช้โครงงานในหมวดวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการจักรยาน เยาวชนไทย ห่างไกลบุหรี่ โครงการฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครองราชย์ครบ 60 ปี และ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  

งานด้านสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมจัดทำแผนการรับสมัครนักศึกษา /ลงทะเบียนนักศึกษา  ดำเนินการทั้งหมดจำนวน 2  ครั้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการรับสมัคร นศ. ทุกระดับ มีการจัดสื่อประชาสัมพันธ์  ในรูปแบบของ แผ่นพับ,ป้ายประชาสัมพันธ์ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ตำบลท่าผาอย่างหลากหลาย เช่น หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน จัดทำแผ่นพับ ประสานงานผู้นำชุมชน เครือข่ายนักศึกษา ติดป้ายประชาสัมพันธ์  ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ได้สำรวจ และจัดทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านอาชีพ  (ผู้รู้ในชุมชน) ดำเนินการสำรวจ จัดทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสำรวจชุมชนเป็นการบูรณาการในหมวดวิชาพัฒนาสังคม และชุมชน และการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเป็นแหล่งบริการข้อมูลในชุมชน เช่นจัดทำบอร์ดข้อมูลพื้นฐาน จำนวนประชากร ครัวเรือนตำบลท่าผา ประวัติหมู่บ้าน จำนวนสถิตินักศึกษา ตารางการพบกลุ่ม ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม กศน. บอร์ดวันสำคัญต่าง ๆ  คณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน ทำเนียบผู้นำชุมชน และการให้บริการสื่อในศูนย์การเรียนชุมชน ดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  เช่น  ชุดวิชา ตำราเรียน  สื่อวีดีทัศน์  เทปเสียง  ม้วนวีดีทัศน์  สื่ออิเลคโทรนิคส์  และการประสานงานใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการนักศึกษาได้มีโอกาสใช้อินเตอร์เน็ตตำบล ในการศึกษาค้นคว้า ข่าวสาร ข้อมูลในกิจกรรมการพบกลุ่ม ฯลฯ

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบงานสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การจัดส่งเอกสารในสำนักงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการทำงานในสำนักงานโดยทั่วไปแล้วจะเป็นรูปแบบการพิมพ์เอกสารเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นการพิมพ์เอกสารใน Microsoft Word , Microsoft Exel โดยการสั่งพิมพ์ผ่านทางเครื่องพิมพ์ มักจะมีความสิ้นเปลืองกระดาษ หมึกพิมพ์ และมีความผิดพลาด ได้ง่าย และเป็นการยากที่จะเก็บเอกสารในแฟ้ม ต้องสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บปัจจุบันมีเครื่องมือที่ให้ความสะดวกในการช่วยเหลืองานมากมาย โดยเฉพาะการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบแลน หรืออินทราเน็ต เพื่อการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร หรือสำนักงานจะทำให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด

รับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน และระบบอินเตอร์เน็ต ของ ศบอ.เกาะคา และรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูล การอัพโหลดไฟล์เพื่อนำข้อมูล ข่าวสาร ผลงานวิชาการ บริการการตรวจเช็คผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต การจองหนังสือ กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอื่นๆ ของ ศบอ.เกาะคา เผยแพร่ ในเวปไซต์ www.nfekokha.org

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน และนิเทศติดตามผล ในส่วนของตำบลนำร่อง ในการยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี จากการสำรวจชุมชนและคัดเลือกหมู่บ้าน โดยการจัดเวทีประชาคม เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และร่วมจัดทำแผนชุมชนในหมู่บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา ทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนบูรณาการวิถีชีวิตแบบหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิต ได้รับผิดชอบกลุ่มผักปลอดสารพิษ ซึ่งมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 24 คน และได้นำสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มมาร่วมกันจัดทำหลักสูตรบูรณาการวิถีชีวิตแบบหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิต จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ของกลุ่มผักปลอดสารพิษ โดยการจัดทำเป็นแฟ้มรายบุคคล เพื่อเปิดช่องทางในการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ /ความรู้ที่ได้รับจากการทำงานในรอบ 1 ปี   

          ในการทำงานในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ได้รับความรู้อย่างหลากหลาย ในเรื่องต่าง ๆ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้โครงงาน และได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ซึ่งนำโดย  ดร..ณราวัลย์  นันต๊ะภูมิ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรม และได้รับคำแนะนำจาก อาจารย์รสาพร  หม้อศรีใจ เพื่อนำไปขยายผล และนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ซึ่งภาคเรียนที่ 1/2549 เป็นภาคเรียนแรกของ ศบอ.เกาะคา ที่ได้นำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้โครงงานมาใช้  

ส่วนการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวก และเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้ในเรื่อง การใช้โปรแกรม Mind Map โดยมี ดร.ณราวัลย์  นันต๊ะภูมิ  เป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำการใช้โปรแกรม และได้จากการศึกษา ทดลองใช้โปรแกรมด้วยตนเอง  ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถถ่ายทอดการใช้โปรแกรมให้กับเพื่อน ๆ และผู้ที่สนใจโปรแกรมได้ 

การประกันคุณภาพการศึกษา ของ ศบอ.เกาะคา  ซึ่งได้จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร  ใน  ศบอ.เกาะคา  ทำให้ได้รับความรู้ และทำความเข้าใจกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมทั้งความรู้  เรื่อง การประเมินตนเอง  ( SAR )  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้กับการประเมินตนเองในรอบ  6  เดือนที่ผ่านมา 

  ความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชิวิต  หน่วยการเรียนรู้  แบบสะสมหน่วยกิตบ้านทุ่งขาม  โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง พ้นความยากจนและยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน (15-59  ปี) มีการศึกษา 9.5  ปี โดยได้รับความรู้ในเรื่องการจัดทำหลักสูตร การจัดทำแผน การจัดทำเครื่องมือ และการจัดทำการวัดผลประเมินผล  ของกลุ่มผักปลอดสารพิษ  และยังทำให้ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กลุ่มชุมชนของบ้านทุ่งขาม  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความสนใจ และให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับ  ศบอ.เกาะคา  ผลที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนทั่วไป  รู้จัก บ้านทุ่งขาม และ  ศบอ.เกาะคามากยิ่งขึ้น  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

คำสำคัญ (Tags)#พงษ์กฤษณ์

หมายเลขบันทึก: 50249, เขียน: 15 Sep 2006 @ 17:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)