กล่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ G-6-PD


อยู่กับภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD อย่างไรให้มีสุข

                                   ภาวะพร่อง เอนไซม์ G-6-PD
     เอนไซม์ G-6-PD  ย่อมาจาก Glucose – 6 – Phosphate  Dehydrogenase เป็น เอนไซม์ที่มีอยู่ในเซลล์ทั่วไปของร่างกายรวมทั้งเม็ดเลือดแดง  ถ้าขาดเอนไซม์ชนิดนี้จะทำให้เม็ดเลือดแดง
แตกง่ายผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้มักมีสาเหตุจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงอาการในผู้ชาย  ผู้หญิงก็อาจพบ   มีอาการได้แต่น้อยกว่าผู้ชายมาก
      

       อาการ

เด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้จะไม่แสดงอาการอะไรนอกจากตัวเหลืองตอนแรกเกิด
หากมีไข้สูง  หนาวสั่น  ซีดเหลือง  อ่อนเพลียมาก  ปัสสาวะสีคล้ายน้ำปลาหรือโคล่า  จะตรวจพบภาวะซีด  ตัวเหลือง ตาเหลือง  แต่ตับม้ามมักไม่โต  ถ้าเป็นรุนแรงอาจมีภาวะไตวายแทรกซ้อน อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อมีเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน (
Hemolytic crisis) เช่นนี้คือ ภาวะไตวาย เนื่องจากไตขาดเลือดเฉียบพลันเพราะขาดเม็ดเลือดแดงที่นำออกซิเจนมาหล่อเลี้ยง(เม็ดเลือดแดงแตกหมด) และยังได้รับฮีโมโกลบินปริมาณมาก ซึ่งเป็นพิษต่อไตโดยตรง อาการมักเกิดขึ้นทันทีหลังเป็นโรคติดเชื้อ  เช่นไข้หวัดใหญ่  ปอดอักเสบ  มาลาเรีย  ไทฟอยด์  ตับอักเสบ  หรือหลังได้รับยาที่แสลงเช่น แอสไพริน ควินิน ไพรมาควีน คลอแรมเฟนิคอล  ยากลุ่มซัลฟา          ฟูราดซลิโดน  PAS  ไทอาเซตาโซน และยารักษามาลาเรียส่วนใหญ่  หรือหลังกินถั่วปากอ้าดิบๆสุกๆ   ผู้ป่วยอาจมีอาการเป็นๆหายๆได้บ่อย
       การรักษา
การรักษาเป็นการรักษาประคับประคอง เช่น การให้เลือด

,การให้น้ำที่เพียงพอเพื่อป้องกันไตวาย ส่วนการแตกของเม็ดเลือดแดงจะหยุดได้เอง โรคนี้ไม่มีการรักษาที่หายขาดในขณะนี้ สิ่งที่ดีที่สุดคือ การให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนระหว่างครอบครัวและแพทย์  หากมีอาการเม็ดเลือดแดงแตกควรรีบส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจหาระดับเอนไซม์  G-6-PD และให้การรักษาตามอาการ  ถ้าซีดมากอาจต้องให้เลือด   ถ้าพบมีโรคอื่นๆร่วมด้วยก็ให้การรักษาพร้อมกันไปด้วย  แต่ต้องระวังยาที่อาจทำให้เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้น  การดูแลผู้ป่วยขั้นต้นต้องดื่มน้ำมากๆ  เพื่อป้องกันมิให้ไตวาย
     

        ข้อแนะนำ
1.โรคนี้สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แบบ X – linked  resessive (ความผิดปกติอยู่บน โครโมโซม X )โดยผ่านทางโครโมโซมเพศหรือ X โครโมโซม ในผู้ชายมีโครโมโซม X เพียงตัวเดียวต่างจากเพศหญิงที่มี 2 ตัว ดังนั้นโอกาสเกิดโรคจึงพบในเพศชายมากกว่า และเพศหญิงที่มีความผิดปรกติของโครโมโซม X เพียงตัวเดียวจะไม่แสดงอาการของโรค ยกเว้นถ้ามีความผิดปกติของ X ทั้ง 2 ตัว ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ในเพศชายประมาณ 11 %เปอร์เพศหญิงประมาณ 5.8  % ของประชากร     ผู้ชายจะเป็นโรค โดยได้รับยีนมาจากมารดาที่เป็นพาหะ พ่อที่เป็นโรค จะถ่ายทอดพาหะให้ลูกสาวทุกคน
2.โรคนี้จะเป็นติดตัวไปตลอดชีวิตโดยไม่เกิดอันตรายร้ายแรงถ้ารู้จักระวังรักษาตัว  โดยหลีกเลี่ยงยาหรือสารที่แสลง  แต่ถ้าเกิดมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเนื่องจากภาวะการติดเชื้อผู้ป่วยต้องดื่มน้ำมากๆ แล้วรีบไปพบแพทย์
3.ผู้ที่เป็นโรคควรพกบัตรประจำตัวซึ่งระบุชื่อผู้ป่วย  โรคที่เป็น  รพ.ที่มีประวัติการรักษา  และรายชื่อยาที่ควรหลีกเลี่ยง  ควรแสดงบัตรนี้ทุกครั้งที่ไปพบตรวจรักษาด้วยโรคใดๆก็ตาม  เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่แสลงต่อ โรค
4.โรคนี้แยกออกจากธาลัสซีเมียโดย ธาลัสซีเมียมักจะมีอาการซีดเหลือง ตับม้ามโตมาตั้งแต่เกิด

อาหารต้องห้าม
นอกจากยาแล้วอาหารที่รับประทานก็พบว่ามีผลต่อเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยเช่นกัน นั่นคือ ถั่วปากอ้า (Fava bean) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถั่วนั้นยังดิบอยู่ และลูกเหม็น (napthalene) ที่ใช้อยู่ประจำตามบ้านค่ะ

     ถ้ารู้เท่าทันโรคเราก็สามารถปรับพฤติกรรมให้อยู่ได้อย่างเป็นสุขคะ

         มีชื่อยาเพิ่มเติมคะทั้งยาที่ห้าม และยาที่รับประทานได้แต่ต้องระมัดระวัง                                                                                                                     รายชื่อยาที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่พร่องเอนไซน์ G6PD
1.ยารักษามาเลเรีย ได้แก่ PRIMAQUINE,PAMAQUINE,PENTAQUINE,QUINAQUINEและQUININE
2.ยาลดไข้แก้ปวด ได้แก่ ACETANILID,ASPIRIN,PHENACETIN,PYRAMIDONE
3.ยาจำพวกซัลฟา ได้แก่ SULFANILAMIDE,SULFAPYRIDINE,SULFACETAMIDE, SULFISOXAZOLE,
SULFANETHOXYPYRIDAZINE
4.ยาบางอย่างเช่น FURAZOLIDONE,NITROFURANTOIN,CHLORAMPHENICOL, PARAMINOSALICYLIC,
NAPIHALINE(ลูกเหม็นที่ใช้ไล่แมลง),VITAMIN K, TRINITROTOLUENE,METHYLENE BLUE,
DIMEREAPROL,PHENYLHYDRAZINE,QUINIDINE
 

ยาที่รับประทานได้แต่ต้องอยู่ในระดับของการรักษา
 Acetaminophen(paracetamol
 hydroxyacetanilide)
 Aminopyrine
 (Pyramidon, amidopyrine)*
 Ascobic acid 9Vitamin C) *
 Chlorguanidine
 (Proguanil, Paludrine)
 Diphenhydrsmine(Benadryl)
 Menadione
 p-Aminobenzoic acid
 Probenecid (Benemid)
 Streptomycin
 Sulfaquanidine
 Fulfisoxazole(Gantrisin)
 Vitamin K*
 Tylenol
 Acetophenetidin
 (phenacetin)
 Anyazoline(Antistine)
 Benzhezol (Artane)
 Chloroquine*
 Isoniazid
 sodium bisulfite(Hykinone)
 Phenylbutazone
 Procian amide (Daraprim)
 Sulfacytine
 Sulfamerazine
 Trimethoprim
 
  Tralgon
 Acetylsalicylic acid (aspirin)*,
 Antipyrine*
 Chloramphenicol
 Colchicine
 L – Dopa
 Menapthone
 Phenytoin
 Quinidine*, Quinine*
 Sulfadiazine
 sulfamethoxypyridazine(Kynex)
 Tripelennamine
 (pyribenzamine)
 
  (หมายเหตุ * หมายถึงชื่อยาที่ปรากฏทั้งยาต้องห้ามและยาที่รับประทานได้ แต่เป็นยาที่ควรหลีกเลี่ยง หากต้องใช้จริงๆ จะต้องรับประทานในระดับของการรักษา)

(คัดลอกจาก Ernest Beutler,M.D." Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency," ใน Erythrocyte disorder: Anemias due to increased destruction of erythrocytes with enzyme deficiences, p.598)

Update and published by Associazione Italiana Favismo-Deficit di G6PD(ONLUS) http://www.favism.org/

เรียบเรียงโดย: เนตรทอง นามพรม ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ม.ค. 2548

 ความเห็น (367)

 วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 50 ผู้ที่มีประวัติ G6PD ขอเชิญพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่ห้องพยาบาลโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคะ  ใครสะดวกช่วงเวลาไหนเข้ามานัดแนะกันเลยคะ

วันนี้เอารูปถั่วปากอ้า อาหารต้องห้ามของ ผป. G6PD มาฝากคะ
รูปมันเล็กไปขอแก้ตัวใหม่คะ

แม่บอกมาตั้งแต่เด็กๆว่าเป็น G-6-PD ตอนอายุ 10 ขวบ เคยปัสสาวะเป็นสีโค้ก อ่อนเพลีย ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ หมอเจาะเลือด ตั้งหลายครั้ง!!

ให้ยาไปกิน หมอบอกว่าเม็ดเลือดแตก *-* แต่จำไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร

ผมเป็นG6PD ผมรวบรวมคำถามคำตอบเรื่อง G6PDมาให้ครับ

 ผ่อนผันการเกณทหารได้ไหม
 จาก ff เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 48 เวลา 2:57:00 PM 
 
 เรียน คุณ ff                   
 ถ้ามีหลักฐานหรือผลตรวจทางการแพทย์ยืนยันก็สามารถที่จะขอผ่อนผันการเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการตรวจเพื่อยืนยันผลจากกรมการแพทย์ทหารอีกครั้งค่ะ
 จาก BangkokHealth  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 48 เวลา 3:19:00 PM

นอกจากถั่วปากอ้าและลูกเหม็นแล้วยังมีอาหารอีกหลายสิบชนิดที่ไม่สามารถทานได้ใช่ใหมคะ
จาก อ๋อย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 50 เวลา 7:48:00 PM 
 
และอยากทราบว่าอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้าง
 จาก อ๋อย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 50 เวลา 7:50:00 PM 

 สิ่งอื่นๆที่ควรหลีกเลี่ยง
ถั่วปากอ้า  ไวน์แดง   พืชตระกูลถั่ว 
 บลูเบอรี่   โยเกริตที่มีส่วนประกอบของ
 ถั่วปากอ้าถั่วปากอ้า
 ไวน์แดง พืชตระกูลถั่ว
 บลูเบอรี่   ถั่วเหลือง 
 โทนิค (tonic)
 โซดาขิง   การบูร   

 ที่มา: Ernest Beutler,M.D.,Prof. Lucio Luzzatto, Prof.P.Marradi.Italian Health Ministry.

 

 

 มีคุณพี่ใจดีกรุณาเล่าประสบการณ์G6PDให้พวกเราฟังคะ  ขอให้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่สนใจจงเป็นกุศลแก่ผู้ที่บอกเล่าเป็นวิทยาทานด้วยคะขอให้สุขภาพดี สุขกายและใจ

"ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นg6pd ปัจจุบันอายุ 42 ปี
มีพี่น้อง 3 คน ดิฉันเป็นคนโต และเป็นคนเดียว
ที่เป็นโรคนี้จำได้ว่าตอนเด็กต้องไปโรงพยาบาลเกือบทุกวันอยู่ระยะหนึ่ง และทานยาเยอะมาก ทั้งยาฝรั่งและยาไทย ที่เรียกว่ายาหม้อ ทานอยู่หลายปี จนกลายเป็นคนทานยาง่ายมาก ทานได้ครั้งละเป็น 10 เม็ดตอนเด็กๆ ก็รู้สึกค่ะ ว่าตัวเองเป็นคนขี้โรค
ค่อนข้างผอม แต่พออายุประมาณ 10 ขวบ ก็เริ่มดีขึ้นค่ะใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติ แค่ระวังตามที่แพทย์บอก
อย่างเคร่งครัด ซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่อย่างทุกวันนี้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้แข็งแรงขึ้นมากค่ะ
ปัจจุบัน น้ำหนัก 44 ก.ก. สูง 154 ซม.
เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และครูสอนโยคะ
เห็นมั๊ยคะ ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป
จนลืมไปเลยว่าตัวเองมีโรคประจำตัว
ทุกวันนี้ก็พกบัตรสำหรับคนเป็นโรคนี้ไว้ในกระเป๋า
ตลอดเวลา พกมาตั้งแต่เล็กจนแก่ เผื่อมีอุบัติเหตุ
ที่ไหนคนเค้าจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคนี้ สิ่งที่ต้องระวังในชีวิตประจำวัน ก็แค่ไม่ทานถั่วปากอ้า ไม่สูดดมทินเนอร์ หรือ พวกสีทาบ้าน สีน้ำมัน น้ำมันเบนซิน
 ส่วนพวกเมนทอลก็ดมบ้างทานบ้างเป็นบางครั้ง นานๆ ทีค่ะ เพื่อไม่ให้ชีวิตซีเรียสเกินไป แล้วก็พกรายการยาที่ห้ามใช้ ทำเป็นบัตรเคลือบพลาสติกแข็งไว้เลยค่ะ เวลาไปพบแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร หรือซื้อยาตามร้านขายยา ต้องยื่นบัตรนี้ให้ดูไว้ก่อน
เดี๋ยวนี้การแพทย์พัฒนากว่าสมัยก่อนไปมากแล้ว
ไม่น่าจะต้องกังวลมากนะคะ ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร
ถ้าคุณพ่อคุณแม่จิตใจเข็มแข็ง ลูกก็จะผ่านมันไปได้
ช่วงวัยเด็กอาจจะรู้สึกว่ามันหนักหน่อย
แต่พอโตขึ้นก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ เองค่ะ
ดิฉันยังอยู่รอดได้อย่างปกติสุขดีจนถึงทุกวันนี้
ขอเอาใจช่วยผู้ร่วมชะตากรรมทุกคนนะคะ
ถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะคะ
เพราะนอกจากแพทย์แล้ว คงไม่มีใครตอบคำถามเรื่องนี้ได้ดีเท่ากับคนที่เป็นโรคนี้เอง"

จากคุณ: พชราวลัย วัน / เวลา: [12 ก.ย. 2550 / 16:34:10]
 

หัวเรื่อง: ห้องน้ำที่สาธารณะมีลูกเหม็นเป็นอันตรายไหมค่ะ

ข้อความ:

ลูกชายเป็น g-6-p-d ค่ะ กังวลว่าถ้าโตขึ้นเข้าโรงเรียนได้แล้ว จะต้องใช้ห้องน้ำของโรงเรียนเค้าจะมีป้ญหาเรื่องลูกเหม็นที่มักจะมีประจำอยู่ในห้องน้ำสาธารณะทุกที่ จะเป็นอันตรายไหมค่ะ

นับว่าเป็นความเป็นห่วงและความรอบคอบของคุณแม่คะ ถ้าลูกโตขึ้นได้รับรู้ถึงความห่วงกังวลของแม่ที่มีต่อลูกมากขนาดนี้คงจะดีไม่น้อย จากประสบการณ์การดูแลเด็กๆกลุ่มนี้ยังไม่เจอปัญหาจากการเข้าห้องน้ำหากเด็กเล็กอาจต้องขอความร่วมมือจากคุณครูให้เลี่ยงหรือใช้ผลมะกรูดสดใส่ห้องน้ำแทนลูกเหม็น แต่โดยทั่วไปโรงเรียนอนุบาลจะไม่ใช้คะเพราะกลัวเด็กหยิบฉวยเล่น ส่วนเด็กเมื่อโตเขาจะรู้จักถ้าห้องไหนมีปริมาณลูกเหม็นจนมีกลิ่นระเหยเขาจะเลี่ยงไม่ใช้ห้องนั้น หรือถ้าจำเป็นมากจะกลั้นสูดลมหายใจให้น้อยที่สุดแล้วรีบออกมาในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ เด็กๆเขามีวิธีคะในการเอาตัวรอดขอเพียงติดอาวุธทางปัญญาให้เขา เขาจะหาวิธีแก้ปัญหาที่เราเองบางทียังคิดไม่ออกเท่าเด็กเลยคะ น้องผู้ชายที่มีประสบการณ์การใช้ห้องน้ำช่วยติวให้รุ่นน้องหน่อยเร็วว่าเคยใช้เทคนิคอย่างไร

สวัสดีครับ ตอนนี้ผมมีลูกชายอายุ18วันแต่เป็นโรค g6pd จึงมีเรื่องอยากขอคำแนะนำด้วยนะครับถ้าอาการกำเริบจะมีอาการอย่างไรแสดงให้เห็นได้อย่างเด่นชัด แล้วอาการแบบไหนที่ต้องพบแพทย์โดยเร็ว...ขอความกรุณาด้วยนะครับ.

ตอนนี้ลูกยังเล็กยังสื่อสารบอกเราไม่ได้ทุกเรื่อง สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยดูคืออาการเม็ดเลือดแตก ซึ่งจะแสดงออกในรูป ตัวซีด ตัวตาเหลือง ปัสสาวะสีโค้ก มีไข้สูง หนาวสั่น ถ้าเด็กโตขึ้นอาจจะบอกหรือแสดงอาการอ่อนเพลียมากให้ผู้ปกครองรู้ร่วมกับอาการข้างต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องไปพบแพทย์โดยเร็ว แต่ตอนเป็นทารกมีโอกาสสัมผัสสิ่งต้องห้ามน้อยข้อควรระวังคือห้ามใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ แต่พอโตขึ้นนอกจากถั่วปากอ้า ลูกเหม็น และยาต่างๆที่พยาบาลนำมาขึ้นไว้ให้ ก็ไม่มีอะไรรุนแรง มีเด็กบางคนเขาอยากรู้ก็แอบกินถั่วปากอ้าตอนพ่อแม่ไม่เห็น แต่กินแบบสุกและกินน้อยก็ไม่ถึงขั้นเกิดอาการ อันนี้เด็กๆมาเล่าให้พยาบาลฟัง เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเด็กเมื่อโตขึ้นก็เป็นเรื่องสำคัญ เลี้ยงอย่างไรที่ไม่ไช่ถนอมจนเกินไป ส่วนข้อห้ามต่างๆควรมีวิธีชี้แจงลูกด้วยเหตุผลเพื่อเด็กจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกสั่งและอยากลองดู

   คุณพ่ออาจจะรู้สึกเป็นกังวลมาก แต่ถ้าได้อ่านประสบการณ์ที่เด็กๆที่เป็นได้เล่ามาในblogต้นๆจะเห็นว่าเด็กๆสามารถเติบโตและมีพัฒนาการได้เหมือนเด็กทั่วไปทุกประการ หลายคนที่รู้จักเด็กผู้ชายตัวสูงกว่า170 CM.บางคนสูงกว่า 180 CM.อีก เรียนก็เก่งด้วย

   โอกาสหน้าถ้ามีข้อซักถามเพิ่มเติมพยาบาลก็ยินดีคะ

หนูเป็นG6Pd ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปคะ ตอนนี้อายุ 19 แล้วแต่ว่า ต้องหยุดเรียนแล้วคะ ตอนนี้เพราะอ่อนเพลียกับเป็นไข้บ่อยเหลือเกิน จะทำไงดีคะหนูอยากไปเรียนจัง

เฮ้อ รู้สึกสมองตื้อๆด้วยคะ เคยมีอาการใจสั่น ปวดศีรษะมากจนเป็นลมและก็กล้ามเนื้อเกร็งหนึ่งครั้ง อยากหายเร็วๆจังมีคำแนะนำบ้างไหมคะ

ตอบน้องอ้อแอ้ ปกติพบน้อยในผู้หญิงของน้องแสดงว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่มียีนพร่องG6PDทั้งคู่ น้องเรียนได้ถึงระดับไหนแล้วคะเผื่อจะได้แนะนำได้เฉพาะมากขึ้น รวมทั้งตัวน้องมีความสนใจ หรือความถนัดด้านใดเป็นพิเศษบ้าง  ปัจจุบันการศึกษาเปิดกว้างขึ้นบางครั้งการเรียนรู้ และโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตก็ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนที่เดียวมันยังอยู่ตามที่ต่างๆมากมายถ้าเรารู้จักตัวเราอย่างแท้จริงพยาบาลมีน้องๆที่เป็นG6PD และประสบความสำเร็จในชีวิต การเรียน หรือการงาน เยอะคะ ถ้าเดินถูกทางน้องอ้อแอ้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน จริงๆโรคนี้ถ้าทำความรู้จักกับมันและรู้ใจมันเล็กน้อยก็แทบไม่สามารถมาเป็นอุปสรรคใดๆต่อตัวเราได้  ต้องท่องไว้นะคะว่า "กระบี่อยู่ที่ใจ"

สวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณมากค่ะ กับคำตอบเรื่องห้องน้ำลายความกังวลไปได้เยอะเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหม่เข้ามาค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า....

ช่วงวันหยุดพา baby ไปเที่ยวบ้านแล้วปรากฎว่า ผู้ใหญ่ที่บ้านท่านจะจับ baby ทานยาเขียวอย่างเดียวเลยค่ะ โดยให้เหตุผลว่า เอามือไปอังๆ ศรีษะ baby แล้วร้อนๆ สงสัยจะเป็นไข้หรือเปล่า(แต่ว่าคุณแม่เช็คแล้วค่ะว่าปกติดี)แล้วก็บอกว่าระวังจะเป็นซาง(ซางคืออะไรค่ะ?)ให้ทานยาเขียวนี่ละดีแล้วเด็กที่บ้านก็โดนจับทานยาเขียวกันทุกคน ชงกินกันทุกวันเลย (จำเป็นไหมค่ะเจ้ายาเขียวนี่?)คุณแม่ก็กลัวว่าจะมีผลกับbabyค่ะ เพราะว่าจะระวังเรื่องอาหาร ยา กับเค้าตลอด ก็เลยบอกไปว่า คุณหมอห้ามทานค่ะ แต่ว่าดูเหมือนท่านจะดื้อค่ะ ไม่เชื่อพยายามจะแอบอุ้มพา baby ไปเดินเที่ยวแล้ววนมาหายาเขียวทู้กที เฮ้อ ก็เลยต้องจับมาอุ้มเองเลยค่ะ

....สรุปแล้ว ยาเขียวนี่มันดีไหมค่ะ ทานเพื่ออะไร อันตรายกับbaby G6Pd ไหมค่ะ

ถึงคุณชลิดา

เท่าที่พยาบาลทราบยาเขียวทีว่านั้นเป็นยาสมุนไพรไทย+สมุนไพรจีนหลายตัวที่รู้จักก็มีฟ้าทะลายโจรด้วย ข้างซองอาจจะมีบอกเข้าใจว่ามีหลายสูตร แต่เท่าที่ทราบไม่มีตัวไหนที่ปฏิปักษ์กับG6PD เพื่อความชัวร์และความสมานฉันท์ในครอบครัวควรเริ่มแต่น้อยแล้วสังเกตอาการดูคะ แต่ถ้าเด็กไม่ได้มีไข้ก็ไม่น่าจำเป็นต้องลองคะไว้เวลามีไข้จะใช้แทนยาแผนปัจจุบันก็ขอให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ สบายใจแว้ววววววววววววว

คนเปนโรคนี้

กินอาหารประเภทถั่วไม่ได้เลยรึป่าวค่ะ

คุณ pj jung มีคนใกล้ชิดเป็นหรือเปล่าคะ  จริงๆแล้วห้ามเฉพาะถั่วปากอ้าคะ  ถั่วอื่นไม่ห้ามยกเว้นรายกรณีที่แพ้ชนิดอื่นด้วย

สวัสดีค่ะ....คุณแม่ทุกท่านและคุณพยาบาล ดิฉันอายุ 30 ค่ะ..มีลูกแล้ว 3 คนค่ะเป็นผู้หญิง 2 คน ชาย 1 คน คนโตเกิด 14 เมษา 46 คน2.เกิด 23 เมษา 48 คน3. เกิด 21 เมษา 50 ค่ะ เหมือนหวยล๊อกนะค่ะ แต่ไม่ได้ตั้งใจนะ...ลูกสาว 2 คน ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ลูกชายตัวน้อย เป็น G6PD ค่ะ แรก ๆ ไม่ค่อยเข้าใจว่าโรคนี้เป็นอย่างไร ทราบแต่ว่ามีตัวยาบางชนิดที่เป็นสารทำให้แพ้ยาได้ และมีถั่วปากอ้าเท่านั้น จน 3 วันที่ผ่านมา ลูกคนกลาง และคนเล็ก เกิดท้องเสีย และต้องกินยาฆ่าเชื้อ คุณยายก็เลยป้อนยาปรากฏว่าสลับถุงยากัน คนเล็กที่เป็น G6PD กินยา CO-TRI ฆ่าเชื้อเข้าไป เลยคิดว่าจะเป็นอันตรายกับลูกหรือเปล่า ขณะนี้เลิกให้ยานั้นแล้วอยากถามคุณพยาบาลว่าสารเคมีที่ลูกรับไปนั้นสะสม และเป็นอันตรายกับลูกในอนาคตอีกไหมค่ะเพราะนำไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลดูอาการก็ปกตินะค่ะ..( ขณะนี้อาการท้องเสียของลูกหายแล้วค่ะ ) ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นภาวะพร่องของร่างกายชั่วขณะการแรกเกิดผ่านช่วงวัยนั้นมาคิดว่าสามารถหายขาดได้โดยระยะเวลาการเจริญเติบโตของร่างกาย อาการตัว และตาเหลืองของลูกไม่มีนะค่ะ เลยเราไม่รู้ว่าลูกเราแพ้เพราะไม่เคยแสดงอาการใด ๆ เลย อยากรบกวนคุณพยาบาลค่ะว่า โรคนี้มีความรุนแรงขนาดไหนค่ะ ข้อควรระวังจริงๆ นอกจากอาหารและยารักษาโรค ยังมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคควรทานอาหารประเภทใดบ้างค่ะที่จะสร้างภูมิคุ้มกันโรคนี้ ...ขอรบกวนด้วยนะค่ะ..ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสเข้ามารู้จักกับคุณทุกคนเป็นครั้งแรกค่ะ...คุณแม่ลูก 3..

 เรียนคุณธัญลักษณ์  ที่มาเกิดอาการที่ลูกชายคนเล็กข้อสมมุติฐานที่เป็นไปได้คือคุณแม่มียีนแฝงคะ ลูกสาวอาจได้รับหรือไม่ได้รับก็ได้50/50 แต่ที่ลูกสาวไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์เพราะได้รับโครโมโซมXอีกตัวจากพ่อซึ่งเด่นกว่าคะ ส่วนลูกชายมีXเดียวจากแม่และYจากพ่อส่วนยาCo-tri ที่ให้ผิดไปไม่อยู่ในกลุ่มที่เป็นอันตรายต่อภาวะG6PDคะ  ส่วนยาที่ใช้รักษาปัจจุบันนี้ยังไม่ปรากฎว่ายาอะไรใช้ได้ผลคะ การใช้ยาโดยไม่ทราบส่วนผสมแน่ชัดอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีคะ 

 

สวัสดิ์ดีคับ ผมก็คือผู้ร่วมชตากรรม

http://www.allrealmeds.com/binozyt-zythromax-azicip-zithromax-p-378.html

ลิ่งที่ผมส่งมานี่ เปงยาตัวนึงที่หมอให้ผมกิน[ทานได้นะคับ] คือว่าที่แรกผมเป็น คล้ายๆว่าจะเป็นไซนัส แล้วรู้สึกปวดตรงโพรงจมูก แล้วมีไข้

ก็ไปหาหมอ ผมก็บอกเค้านะว่าเป็น g6pd แต่ให้ยามาคือ ponstan[ยาแก้ปวดท้องเมนอะ] แล้วพอเอามากินก็มีอาการ ผืนแดงๆขึ้นจากส่วนบน แล้วค่อยรามลงมา ข้างล่างเรื่อยๆ ก็ไปหาหมออีกคนที่ร.พ.เอกชล เค้าก็บอกว่าคงแพ้ยา ก็เลยต้องนอนร.พ.ไป2คืน ถึงจะหาย ยาตัวในลิ่งนี่คือยาที่หมอให้ผมกินได้ เป็นยาปฏิชีวนะ ชื่อ

BINOZYT 250 MG TAB[azithromycin] ถ้าใครป่วยแล้วต้องใช้ยาปฏิชีวนะ นี้ก็เอาไปใช้ได้นะคับ ถ้าไม่อยากไปหาหมอ

ถ้าไงก็คุณพยาบาล pcu ก็ชวนชี้แนะพวกเพื่อนที่ร่วมชตากรรมด้วยนะคับ

ถ้าผมมีอะไรก็จะเอามาบอกให้ทุกคนได้ทราบแล้วกันนะคับ

ขอบคุณ คุณแบงค์ ชลบุรี มากคะที่กรุณาให้ข้อมูล พยาบาลPCUเลยเอารายละเอียดยามาให้เพิ่มเติมคะ อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นG6PD พยาบาลไม่แนะนำให้ท่านซื้อยารับประทานเองคะยอมเสียเวลาเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตพยาบาลว่าคุ้มนะคะ ดังที่เขาว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย อย่างน้อยถ้าแพทย์เป็นผู้สั่งเขาก็ต้องประกันความเสี่ยงให้เราชั้นหนึ่งแล้ว ส่วนการแพ้ponstan เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคะ คุณแบงค์ ชลบุรี ได้รับบัตรแพ้ยาPonstanติดตัวแล้วยังคะ ถ้ายังไม่มีให้ติดต่อขอจากรพ.ที่วินิจฉัยแพ้ยาให้คะพกคู่กับบัตรG6PD

ชื่อสามัญ Azithromycin

ชื่อการค้า Binozyt 250 mg

ชื่อบริษัท Zithromax (capsules 250 mg)

 รูปแบบยา แคปซูล

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อที่หู ปอด ผิวหนัง ลำคอ และ โรค Lyme

ยานี้ใช้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่หัวใจหรือโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ รักษาโรคกระเพาะอาหารซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ H. pylori

วิธีใช้ยา ยานี้อยู่ในรูปแบบยาแคปซูลใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยาก่อนหรือพร้อมอาหาร วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันนาน 1-5 วัน ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร รับประทานยานี้จนจบช่วงการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ไม่ควรรับประทานพร้อมยาลดกรด ควรรับประทานยาให้ตรงตามเวลาเดียวกันทุกวัน

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ การแพ้ยา azithromycin, ยากลุ่ม macrolide หรือยาอื่นๆ เช่น Erythromycin, Roxithromycin, Clarithromycin เป็นต้น ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้ การเป็นหรือเคยเป็นโรค cystic fibrosis, ติดเชื้อ HIV , ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ, โรคตับ, โรคไต การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที หายใจหรือกลืนลำบาก เกิดอาการบวมบริเวณหน้า ลำคอ ริมฝีปาก ตา มือ ขา ข้อเท้า

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ ไม่สบายท้อง ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง ผื่นคัน ผื่นลมพิษ ต้วเหลือง ตาเหลือง หัวใจเต้นผิดปกติ

การเก็บรักษายา เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

อาหารไทยๆ ที่ควรหลีกเลี่ยงมีอะไรคะ

ผมมีคำถามมาถามอะคัป คือผมอายุ20 ปีคับ แล้วถ้าเป็นโรคนี้แล้ว

การที่เราดื่มเหล้า แล้วสูบบุหรี่ จะทำให้ร่างกายนั้นเสื่อมโทรมกว่าคนปกติหรือป่าวคับ

ถ้าเสื่อมกว่าแล้ว อาการจะเป็นไงมั้งคับ ขอบคุณ คุณพยาบาลpcuคับ

หน้านี้ของคุณพยาบาลpcu นั้นมีความสำคัญสำหรับ พวกเราจิงๆเลยนะคับ

ต้องขอขอบคุณจิงๆคับที่มีโอกาศให้ ผมและเพื่อนได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนความรู้กัน ต้องบอกว่าขอบคูณเป็นอยางสูงจิงๆคับ

แล้วผมก็มีอีกลิ่งนึงคับคุณพยบาลpcu นั้นก็คือลิ่งนี้คับ

http://www.ninerx.com/smf/index.php?topic=1972.0

พอเข้าไปจะเห็นได้ว่า เค้าบอกว่าคนที่เป็นg6pdนั้น แพ้พวกพืชตระกูลถั่ว มันยังไงอะคับ

ผมก็รับประทานนะคับ แต่ไม่เห็นเป็นไรเลย หรือผมอาจทานน้อยอะคับ อันนี้ผมข้องใจมากเลยคับ

ถ้าไงรบกวนคุณพยาบาลpcu ด้วยนะคับ

ขอขอบคุณเป็นอยางสูงคับ

สวัสดีค่ะ ดิฉันมีลูกชายคนแรกเป็น G6PD มีคนแนะนำว่าให้ทานเห็ดหลินจือ

คุณพยาบาล PCU ช่วยให้คำตอบหน่อยนะค่ะ ว่าลูกชายสามารถกินเห็ดหลินจือ

ได้หรือไม่ ถ้าทานได้ หรือไม่ได้ ส่วนไหนของเห็ดบ้าง เพราะตอนนี้มีคนแนะนำ

เป็นยาแบบแคปซูล , พวกซีเรียลอาหารธัญพืชที่มีส่วนผสมของเห็ดหลินจือ,

และโกโก้ชงดื่ม ตอนนี้กลุ้มใจมากค่ะ เพราะลูกชายป่วยบ่อย เดือนละ 1 ครั้ง

ตอนนี้ 1ขวบ 2 เดือนแล้วค่ะ ซึ่งลูกชายยังดื่มนมแม่อยู่นะค่ะ

รบกวนคุณพยาบาลด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ตอบครูน้อย คุณแบงค์ชลบุรี คุณสายใจ

อาหารไทยส่วนใหญ่ไม่มีส่วนผสมที่เป็นโทษ แต่ควรรู้ส่วนประกอบของอาหารก่อนรับประทาน บ้านเราที่ต้องห้ามเลยก็ถั่วปากอ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนดิบยิ่งรุนแรง คุณแบงค์ข้องใจเรื่องพืชตระกูลถั่วจริงคะ มีหลายที่เขียนไว้ว่าควรหลีกเลี่ยง แต่กลุ่มพืชตระกูลถั่วนี้ใหญ่มากถ้ามีผลทุกตัวลำบากแน่คะ ยกเว้นถั่วปากอ้าแล้วถั่วอื่นถ้าไม่เคยกินมาก่อนจะลองกินครั้งแรกกินแค่4-5เม็ดลองดูก่อน ถ้าOK เม็ดเลือดปกติค่อยเพิ่มเพราะถ้าแพ้4-5เม็ดก็พบเม็ดเลือดแตกได้ดูจากปัสสาวะคะแต่ถ้าแตกน้อยๆต้องตรวจจึงรู้ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่จะมีอาการมากหรือน้อยขึ้นกับบุคคลนะคะไม่ไช่ทุกคน ส่วนเรื่องเหล้าบุหรี่ แม้คนธรรมดามันยังทำให้ป่วยได้แล้วถ้ายิ่งเรามีปัจจัยอื่นเพิ่มมันก็ยิ่งทำร้ายเรามากขึ้นอีก ราคาก็แพงก็แล้วสูบแล้วเป็นโทษ ขอร้องเถอะคะห่างได้เท่าไหร่ก็จะดีต่อสุขภาพเท่านั้นคะ แค่อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่เป็นประจำไม่ได้สูบเองก็ยังเป็นโรคปอดเลยคะคุณสายใจ ถามเรื่องเห็ดหลินจือ ในตำราไม่ได้ห้ามไว้แต่ก็ใช้วิธีเดียวกับการเริ่มอาหารชนิดใหม่ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนคือเริ่มแต่น้อยแล้วสังเกตอาการภายหลังรับประทานว่าเป็นอย่างไรคะถ้าไม่มีอาการผิดปกติค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น ครั้งละน้อย เพราะบางครั้งมีอาการน้อยสังเกตด้วยตาเปล่าไม่รู้ถ้าจะให้แน่ต้องส่งตรวจปัสสาวะเพราะไวกว่าพบได้แม้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

     อย่างไรก็ตามอยากให้การระมัดระวังอาหารการกินเป็นนิสัย แต่อย่าให้มาเป็นความกดดันในการดำเนินชีวิตคะ

web

http://www.ninerx.com/smf/index.php?topic=1972.0

ที่คุณแบงค์ชลบุรี แนะนำให้เป็นประโยชน์มากเลยคะ เพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้เข้าไปดูรีบเข้าไปนะคะ วันหลังเจออะไรดีๆเอามาฝากกันอีกนะคะ ขอบคุณสักพันครั้งคะ

เพิ่งคลอดลูกชายได้ 12 วัน เพิ่งไปฟังผลเลือดเมื่อวานนี้ คุณหมอบอกว่าลูกเป็น G6PD ดิฉันกังวลใจมาก อยากร่วมแลกแปลี่ยนประสบการณ์กับพ๋อแม่คนอื่นๆ ที่มีลูกเป็นโรคนี้

ลูกชายเข้านอนโรงพยาบาลครั้งที่5ครับครั้งนี้แพ้สีทากันสนิมเหล็กก่อนนั้นน้ำยาล้างกระจกรถยนต์เพราะนำรถเข้า0เคยแพ้ยากันยุงแบบสเปร์อยากแชร์ประสบการย์เพื่อเกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆๆด้วยครับ ยามที่เด็กๆๆลำบากหัวอกพ่อแม่ใจจะขาดเลยครับ.

เรียน แม่หยา และ คุณวิศว์

ลูกชายคุณวิศว์ อายุเท่าไหร่แล้วคะ เข้ารพ.5 ครั้งภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะ สีกันสนิมและน้ำยาล้างกระจกที่แพ้ยังดูรายละเอียดส่วนผสมได้ไหมคะ ถ้าได้ควรบันทึกไว้เพราะสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบหากไปอยู่ในผลิตภัณฑ์อื่นก็อาจเสี่ยงอีก แต่ถ้าเราทราบชนิดก็ช่วยลดโอกาสในการสัมผัสลงได้ คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกก็ฝากเรื่องน้ำยา2ชนิดและสเปร์กำจัดยุงที่คุณวิศว์มีประสบการณ์ด้วยคะ  สเปร์กำจัดยุงคนทั่วไปก็ยังน้ำลายฟูมปากมาแล้วคะ เนื่องจากหลังฉีดยากันยุงในห้องแล้วนอนญาติไปพบอีกที่หมดสติมีน้ำลายฟูมปากไม่ได้ต้องการทำร้ายตัวเองใดๆทั้งสิ้นคะ แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายอยากนอนโดยไม่มียุงมารบกวนเท่านั้นเอง

ลูกชายอายุ8ขวบครับ 2ขวบกว่าๆๆแพ้สีน้ำมันทาบ้านค่อนข้างจะหนักมากตัวเหลืองบวมแดงตาแทบปิดหลังจากนั้นเดินตามสนมหญ้าก็เป็นผื่นแดงตามขาเพราะแพ้เคมีหรือยากำจัดแมลง 4ขวบแพ้ยากันยุงชนิดไร้กลี่นและยาล้างห้องน้ำหรือถูพื้นชนิดไร้มดแมลง5-6ขวบแพ้น้ำยาเช็ดกระจกรถยนต์เพราะนำรถเข้า0บริการเขาเลือบเบาะเช็ดกระจกให้ วันนี้ก็จะออกจากโรงบาลแล้วครับนอน3คืนเคนนอนเป็น10วันก็มี ครั้งน่าจแพ้ทินนเนอร์ทีข้างบ้านทาสีรั้ว.

นับว่าไม่บ่อยเท่าไหร่คะ แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ดูแลมีประสิทธิภาพคะ ถ้าย้อนไปอ่านบันทึกเก่าจะเห็นน้องที่โตแล้วรูปร่างสูงใหญ่สุขภาพดีได้ไม่ต่างกับเพื่อนคนอื่นเลยคะ ขอแค่ระวังสารเคมีกลุ่มที่มีผลกับการแตกของเม็ดเลือดให้เด็กทราบเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะดูแลตนเองคะ

ลูกสาวอายุจะครบเดือน ในวันที่ 2 นี้ครับ มีอาการตัวเหลือง ในวันที่ 3 หลังคลอดเจาะเลือดไปตรวจผลปรากฏว่า มีภาวะพร่อง g6pd หมอส่องไฟให้ ประมาณ 2 วัน แล้วหมอก็ให้ออกจาก รพ.ตอนนี้สามอาทิตย์แล้วยังมีอาการเหลืองอยู่

แต่ไม่มาก อยากทราบว่า ภาวะตัวเหลือง มีระยะเวลานานเท่าไหร่ ครับ เด็กกินนมแม่อย่างเดียว ตื่นบ่อย ประมาณ ชัวโมงครึ่งกินทีนึงครับ ปกติหรือป่าวครับ

-เด็กกินนมแม่อย่างเดียว ตื่นบ่อย ประมาณ ชัวโมงครึ่งกินทีนึงครับ ปกติหรือป่าวครับ

   เรียนคุณ ่วิ ปกติคะเด็กแรกคลอดนอกจากนอนก็จะตื่นมากินปัสสาวะเสร็จก็จะหิว ลูกกินได้บ่อยทุก1-2 ชม.แล้วจะค่อยๆกินได้มากขึ้นและมื้อห่างขึ้น แม่จะเหนื่อยมากหน่อยคะตอนลูกอ่อนเพราะต้องให้นมบ่อย  ให้แม่บำรุงร่างกาย ดื่มนมมากๆ กินโปรตีน ผักผลไม้       ธัญญพืช  ที่สำคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอและทำจิตใจให้แจ่มใส น้ำนมจะได้มีปริมาณมาก ส่วนของอาการตัวเหลืองสารบิลิรูบินจะถูกขับออกทางอุจาระ และปัสสาวะ และสลายได้โดยแสงผ่านทางผิวหนัง  การรับแดดอ่อนตอนก่อน 7 โมงเช้าก็มีประโยชน์ให้อาการตัวเหลืองดีขึ้น ระยะเวลาที่ตัวเหลืองจะสั้นลง ปัจจุบันWHOให้เลี้ยงด้วยนมอย่างเดียว ไม่ให้ป้อนน้ำตามหลังกินนม  แต่พยาบาลยังเป็นห่วงเรื่องช่องปากพอลูกได้สัก5เดือนให้ฝึกลูกให้คุ้นเคยกับการทำสะอาดช่องปาก ลิ้น โดยใช้ผ้าบางๆสะอาดชุบน้ำต้มสุกพันปลายนิ้วเข้าไปแตะ กวาด ที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม วันละ 1-2 ครั้ง หรือทำประจำหลังอาบน้ำ เมื่อเริ่มอาหารอื่นเด็กจะคุ้นเคยและยอมให้ทำความสะอาดช่องปากง่ายขึ้น อย่ารอจนเห็นฟันหรือรอใช้แปรงสีฟันเด็กจะช้าไป

เป็น G6PD อายุ 18 ค่ะ ถ้ากินยาลดความอ้วน Reduce 15 mg และยาขาวของ Vistra จะเป็นไรมั๊ยคะ

ตอบให้หน่อยนะคะ กลัวมากมายค่ะ

ลูกชายเป็น G6PD ทั้ง 2 คนค่ะ เซิร์ซหาข้อมูลของโรคนี้ และบางเวปบอกว่า vitamin c

hight dose>10 g ก็ห้ามรับประทาน

คุณหมอคะ รบกวนสอบถามนิดนึงนะคะ

1.แล้ววิตามินซีที่เราซื้อได้ตามร้านขายยาในบู๊ทหรือวัตสันทานได้มั๊ยคะ มันเหมือนกันหรือเปล่า

2. ช่วงนี้กังวลเรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009 มาก ๆ เลยค่ะ ลูกชายเป็น G6PD ถ้าเกิดไปติดเชื้อไข้หวัด 2009 อาการจะหนักกว่าคนทั่วไปมั๊ยคะ

ขอบคุณคุณหมอมาก

เราก็กิน วิตามิน ซี ไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะ

กินเยอะซะด้วย - -

ถึงน้องจีจี้

"เป็น G6PD อายุ 18 ค่ะ ถ้ากินยาลดความอ้วน Reduce 15 mg และยาขาวของ Vistra จะเป็นไรมั๊ยคะ?"

พยาบาลข้อร้องละคะว่าอย่าได้กินมันเลยขอให้ศึกษาเรื่องหลักโภชนการเลือกกินอาหารแคลอรี่ต่ำและออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีที่สุด  การกินยาลดความอ้วนหลังหยุดยาจะเกิดYoYo effect ได้สูง

ตอบคุณแม่ของลูกชาย

"วิตามินซีที่เราซื้อได้ตามร้านขายยาในบู๊ทหรือวัตสันทานได้มั๊ยคะ"

ปกติที่พบในท้องตลาดจะทำเม็ดละ 200-1,500 มก. และเราก็ไม่มีทางกินได้มากถึง 10 กรัมซึ่งก็คือ10,000 มก.คะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องดูที่สลากกำกับคะว่าที่ซื้อมาหรือจะซื้อเป็นขนาดเม็ดละกี่มก. และควรเลือกให้อาหารที่มีวิตามินซีสูงมารับประทานในครอบครัวด้วยคะ ลองเข้าเน็ตดูจะเห็นว่าบ้านเราหาอาหารที่มีวิตามินซีได้ง่ายมากคะทั้งผักและผลไม้

"ไข้หวัดใหญ่ 2009 มาก ๆ เลยค่ะ ลูกชายเป็น G6PD ถ้าเกิดไปติดเชื้อไข้หวัด 2009 อาการจะหนักกว่าคนทั่วไปมั๊ย"

เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มีรายงานว่า กลุ่มG6PD เป็นกลุ่มเสี่ยง แต่ก็ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะถึงติดถ้าเราสุขภาพแข็งแรงเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  แต่หากเรารู้สุขภาพช่วงนั้นไม่ดีหากป่วยเป็นหวัดและมีไข้เกิน 38 องศาC กินยาลดไข้เกิน2มื้อแล้วไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันที คุณแม่มีปรอทวัดไข้ประจำบ้านแล้วยังคะ ผ้าปิดปากปิดจมูกแบบซักได้มีพอแล้วยัง การล้างมือด้วยน้ำสบู่เมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งที่ต้องใช้ร่วมๆกัน หรือเจลล้างมือกรณีไม่สามารถหาที่ล้างได้สะดวก แต่ถ้ามีที่ล้างล้างด้วยสบู่ดีที่สุด

 

ขอบคุณคุณหมอมาก ๆ ค่ะ ได้คำตอบแบบนี้ใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกอย่างนะคะ

ลืมบอกคุณหมอเรื่องวิตามินซี ปกติลูกเป็นคนชอบทานผลไม้ค่ะ แต่ถ้าเห็นวิตามินซี

ที่ไหนก็จะกระโดดใส่ทันทีน่ะค่ะ ก็เลยสอบถามเพื่อจะได้ทราบว่า จะพอให้เค้าทานได้

ต่อไป หรือผ่อนหนักผ่อนเบาในส่วนไหนได้บ้างน่ะคะ

ตอนนี้ทราบคำตอบแล้วค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

ยินดีคะ พยาบาลก็ต้องชอบคนที่สนใจดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวอยู่แล้วคะ

ลูกชายเป็นโรคจี 6PD คะ อยากทรบว่าเขาจะเจริญเติบโตสูงทันเพื่อนหรือเปล่า เพราะเคยมีพยาบาลบอกว่าช่วงอายุประมาณ 4-5 ปี เขาจะไม่สูงทันเพื่อนหรือจะเจริญเติบโตช้ากว้าเพื่อนจริงหรือเปล่าคะ แต่ตอนนี้น้องอายุได้ 1ขวบ 4 เดือน ฟันขึ้นหลาย วิ่งเล่น ซนมากพัฒนาการเร็วกว่าเด็กทั่วไป ชอบเลียนแบบพฤติกรรม ชอบพูดเลียนแบบเสียงได้ดีมาก การเจริญเติบโตก็เร็วน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน สูงกว่าเด็กรุ่นเดียวอีก

อยากทราบว่าโรคนี้จะมีผลอะไรไหมกับตัวน้อง

เรื่องการเจริญเติบโตไม่มีปัญหาคะ พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้เด็กต้องมีภาวะเม็ดเลือดแตกเท่านั้นเองที่ต่างจากคนอื่น  เด็กเยอะคะโตขึ้นตัวสูง 170-180 ซม. พ่อแม่คอยให้ความรู้ลูกสอนให้เขาระวังตนเอง บางคนพยาบาลเจอตอนวัยรุ่นแล้วยังไม่เคยมีปัญหาเม็ดเลือดแตก เด็กบอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าตัวเขาสามารถทำอะไรได้  อะไรต้องห้าม อะไรห้ามเด็ดขาด เขาสามารถเรียนรู้ผ่านพ่อแม่โดยไม่จำเป็นต้องเผชิญกับภาวะเม็ดเลือดแตกหรือถ้าเจอเขาก็จะมีสติและรู้ว่าต้องรีบไปพบแพทย์

ตอนนี้อายุ20 รุตัวว่าเปนแต่่มายรุว่าห้ามอ่ะไรบ้าง แล้วไปกินพวกธัญพืชแล้วก็ถั่วเหลืองมานานตอนนี้ตัวเหลืองซีดเรยอ่ะค่ะ พักผ่อนน้อยด้วยเพราะงานเยอะ แล้วไปดื่มกับเพื่อนๆมา ตอนนี้เหมือนจะไม่มีเลือดเ้รยทานวิตามินซีดู อยู่แต่เพิ่งทานเอง แ้ล้วปประจำเดือนก็ไม่มาอ่ะค่ะ รูสึกเหนื่อยง่ายมากๆ ไม่ทราบว่า เกี่ยวกับทานถั่วเหลืองสะสมรึเปล่าค่ะเพราะไ่ม่นานนี้้ไปอ่านไปเวปที่ลูกเคาเปนมาห้ามทานพวกนี้ด้วย ควรทำอย่างไรดีค่ะ

คุณ farymay รู้ว่าเป็นตอนอายุเท่าไหร่คะ พื้นเพน้องอยู่พื้นที่ไหนคะ พยาบาลต้องหาสาเหตุแล้วว่าคนวินิจฉัยมีระบบการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างไร น้องมีแพทย์ประจำตัวแล้วหรือยังคะ ถ้ายังควรจัดการเลือกตามสิทธิที่มีอยู่และหาแพทย์ที่ดูแลประจำที่น้องสะดวก เพราะบันทึกข้อมูลสุขภาพน้องจะได้ต่อเนื่อง การกินเมล็ดธัญญพืชต้องดูเป็นชนิดๆ และเป็นรายบุคคลตอบเหมาไม่ได้คะ เพราะเมล็ดธัญญพืชมีมากมายแม้แต่ข้าวก็เป็นธัญญพืช ส่วนรายชนิดบางคนกินได้เม็ดเลือดไม่แตก แต่บางคนกินแล้วเม็ดเลือดแตก ปริมาณที่แต่ละคนรับได้ก็ต่างกัน ยกเว้นถั่วปากอ้า(ยิ่งโดยเฉพาะถ้ามันยังดิบ)ห้ามกินเด็ดขาดในทุกคนที่เป็น G6PD พยาบาลไม่ทราบว่าน้องดื่มบ่อยแค่ไหนและแต่ละครั้งประมาณเท่าใดถ้ารักตัวเองเพื่อสุขภาพแล้วพยาบาลขอให้งดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด น้องอายุยังน้อยเลือกที่ดื่มหรือไม่ดื่มได้

คุณ Pol ซึ่งมีG6PD ได้postไว้เมื่อ21 กย.50ว่า

สิ่งอื่นๆที่ควรหลีกเลี่ยง

ถั่วปากอ้า ไวน์แดง พืชตระกูลถั่ว บลูเบอรี่ โยเกริตที่มีส่วนประกอบของ ถั่วปากอ้าถั่วปากอ้า ไวน์แดง พืชตระกูลถั่ว บลูเบอรี่ ถั่วเหลือง โทนิค (tonic) โซดาขิง การบูร

ที่มา: Ernest Beutler,M.D.,Prof. Lucio Luzzatto, Prof.P.Marradi.Italian Health Ministry

ตอนนี้ลูกชายอายุได้15วันแล้ว หมอบอกว่าลูกเป็น g6pd ในกรณีนี้เวลาแม่รับประทานอาหารจำพวกถั่วปากอ้า ถั่วเหลือง หรือสิ่งที่เขาให้หลีกเลี่ยงแล้วลูกกินนมแม่ สารอาหารเหล่านนี้จะถ่ายทอดไปยังลูกไหมค่ะ

น้ำเต้าหู้ ลูกจะทานได้ไหมค่ะแล้วแม่ให้นมลูกจะทานได้ไหมค่ะ ตอนนี้แม่ยังทานน้ำเต้าหู้อยู่ค่ะ

แล้วเห็นเขาบอกว่าห้ามผู้ป่วยเข้าใกล้ต้นมะรุมและกินมะรุมจริงไหมค่ะ เพราะว่าที่บ้านมีต้นมะรุมต้นหนึ่งค่ะ

ช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องผ่านทางน้ำนมคะ แต่ก็พยายามทดลองจากน้อยๆก่อนกรณีที่ไม่แน่ใจในชนิดอาหารต่างๆเพื่อความไม่ประมาท

ส่วนเรื่องมะรุมขอตรวจสอบก่อนคะ พยาบาลไม่เคยได้ข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนคะ

ลูกชายเป็น g6pd ตอนนี้อายุสองขวบกว่าแล้ว ได้รับเมลล์เกี่ยวกับมะรุมต้านมะเร็ง และมีข้อห้ามสำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องเอนไซน์g6pd ห้ามรับประทานมะรุมเพราะมีสารที่มีผลกระทบต่อเม็ดเลือดแดงเช่นเดียวกับถั่วปากอ้า คะ

ถ้าสนใจรับเมลล์ ....มะรุมต้านมะเร็งส่งอีเมลล์มาได้ที่

areekunnika@hotmail.com เดี๋ยวจะส่งไปให้คะ

คือ ผม เป็นโรค G6PD แล้วตอนนี้ ผมอายุก็ 18 แล้ว คือ อยาก ทราบ ว่า ยาเพิ่มสมัธภาพทางเพศตัวไหนที่ทานได้ ตัวไหนทานไม่ได้ บ้างครับ

ตอบ คุณman

การใช้ยานี้ในคนปกติก็ต้องปรึกษาแพทย์คะ ยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวยิ่งต้องปรึกษาอยู่ในการดูแลของแพทย์คะ และแพทย์เฉพาะทางด้านนี้เท่านั้นที่สั่งยานี้ได้ไม่ไช่แพทย์ทุกคนที่สามารถสั่งได้ ที่จริงอายุขนาดนี้ไม่น่ามีความจำเป็น ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ พักผ่อนให้เต็มที่ ทำจิตใจให้สงบผ่องใสคลายกังวล แค่นี้ก็น่าจะดีกว่ายาคะ แต่ถ้าจำเป็นแนะนำให้อยู่ในความดูแลของแพทย์คะ

อยากทราบว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้ว สามารถมีลูกได้มั้ยค่ะ ถ้ามีได้ลูกจะมีโอกาสปกติหรือไม่ค่ะ

 

ตอบคุณ rukjun

 เป็นโรคนี้แล้ว สามารถมีลูกได้ค่ะ ต้องทราบรายละเอียดว่าแม่เป็น หรือพ่อเป็น เพราะโรคนี้สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แบบ X – linked resessive (ความผิดปกติอยู่บน โครโมโซม X )โดยผ่านทางโครโมโซมเพศหรือ X โครโมโซม ในผู้ชายมีโครโมโซม X เพียงตัวเดียวต่างจากเพศหญิงที่มี 2 ตัว ดังนั้นโอกาสเกิดโรคจึงพบในเพศชายมากกว่า และเพศหญิงที่มีความผิดปรกติของโครโมโซม X เพียงตัวเดียวจะไม่แสดงอาการของโรค ยกเว้นถ้ามีความผิดปกติของ X ทั้ง 2 ตัว เพราะฉะนั้นต้องทราบทั้ง2 ท่าน ทางที่ดีหากเป็นไปได้ถ้ารู้ว่าเป็นควรแต่งกับคนที่ไม่เป็นเพื่อลดอุบัติการ

ถ้ามีข้อมูลทั้งสองฝ่ายมาเพิ่มพยาบาลจะอธิบายใหม่ให้เฉพาะเจาะจงกว่านี้คะ

ลูกชายเป็น G6PD ตอนนี้อายุได้ 1 ขวบ 1 เดือนแล้วค่ะ มีครั้งหนึ่งป่วยเป็นหวัดมีไข้สูงมาก แล้วก็อ่อนเพลีย 2 วัน แต่ไปหาหมอก็หายเป็นไข้นะค่ะ แต่ก็อดห่วงไม่ได้ว่าจะมีอาการสะสมให้เม็ดเลือดแดงแตกไหมค่ะ เพราะน้องป่วยทุกเดือนเลยยิ่งตอนนี้เข้าหน้าหนาวด้วยค่ะ ส่วนอาหารถ้าเป็นผลไม้ อย่างส้ม สามารถกินได้ไหมค่ะ กับนมถั่วเหลืองนะค่ะ

สวัสดี คุณพลอย

ประเด็นลูกชายเป็น G6PD ตอนนี้อายุได้ 1 ขวบ 1 เดือนแล้วค่ะ มีครั้งหนึ่งป่วยเป็นหวัดมีไข้สูงมาก แล้วก็อ่อนเพลีย 2 วัน แต่ไปหาหมอก็หายเป็นไข้นะค่ะ แต่ก็อดห่วงไม่ได้ว่าจะมีอาการสะสมให้เม็ดเลือดแดงแตกไหมค่ะ

-น่าจะปลอดภัยคะเพราะถ้าเม็ดเลือดแดงแตกลูกจะปัสสาวะเป็น สีโค้กให้เห็นเลยคะ และ เม็ดเลือดแดงมีอายุแค่ 120 วันยังไงร่างกายก็ต้องทำลายและสร้างใหม่เป็นประจำอยู่แล้วคะ

ส่วนอาหารถ้าเป็นผลไม้ อย่างส้ม สามารถกินได้ไหมค่ะ กับนมถั่วเหลืองนะค่ะ

-ในส้มมีวิตามินซี บางรายไวกับวิตามินซี แต่ไม่ทุกราย เพราะวิตามินซีพบได้ทั่วไปในผักผลไม้แต่ปริมาณแตกต่างกัน ลองให้ทานแต่น้อยๆในวันที่เริ่มพยายามควบคุมปัจจัยอื่นอย่าเริ่มอาหารใหม่มากกว่า 1 ชนิดในแต่ละครั้ง ส่วนนมถั่วเหลืองก็ทำนองเดียวกัน

เมื่อเด้กโตขึ้นความสามารถในการต้านต่อตัวกระตุ้นจะเพิ่มมากขึ้นคะ

ขอบคุณมากนะค่ะ คุณพยาบาล ตอนนี้เริ่มดูแลน้องมากขึ้นในเรื่องการกินเพราะไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่น้องแพ้

กรณีเด็กทารก อายุ 3 เดือน

1. หากจะสังเกตเกี่ยวกับโรค G6PD นอกจากการสังเกตจากฉี่แล้ว มีการสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการหรือเปล่าคะ

2. อยากทราบว่ากรณีที่เด็กแพ้สารเคมี แต่อาการไม่รุนแรง เป็นไปได้หรือไม่ที่อาการ G6PD จะไม่กำเริบ

3. อยากให้ผู้มีประสบการณ์ดูแลเด็ก G6PD ช่วยบอกรายการสารเคมีที่บุตรหลานของท่านเคยแพ้ให้ด้วยคะ เพื่อเป็นความรู้ในการดูแลเด็ก G6PD

4. เกี่ยวกับลูกเหม็น จะมีอันตรายต่อเด็กกรณีใดคะ เช่น สัมผัส สูดดม หากสูดดมปริมาณไม่มากอาการ G6PD จะกำเริบหรือไม่

5. การบูณ จะมีอันตรายต่อเด็กกรณีใดคะ เช่น สัมผัส สูดดม หากสูดดมปริมาณไม่มากอาการ G6PD จะกำเริบหรือไม่ เพราะปัจจุบันมีการนำการบูณมาใช้ภายในบ้านมากขึ้น พบเห็นมากกว่าลูกเหม็น

6. พิมเสน นี้แพ้หรือเปล่าคะ

ลูกชายเป็น G6PD ตอนนี้อายุ 5 เดือน ทราบผลตั้งแต่แรกเกิด และมีอาการตัวเหลืองประมาณ 3 เดือน ตอนนี้มีอาการฉี่เหมือนเป็นสีเลือด แต่ไม่มีอาการอื่นเลยเช่น ยังร่าเริงอยู่ ไม่มีไข้ ไม่งอแง เลย จำเป็นต้องไปหาหมอหรือเปล่าคะ ขอทราบข้อมูลหน่อยค่ะ พอดีลูกชายเป็นอาการนี้ค่อนข้างบ่อย และเกิดจากสาเหตุอะไรคะ การร้องไห้มากๆเป็นสาเหตุด้วยหรือเปล่าคะ

สวัสดีคุณ พลอย คุณMOM คณJung กรณีเด็กทารก อายุ 3 เดือน

1. หากจะสังเกตเกี่ยวกับโรค G6PD นอกจากการสังเกตจากฉี่แล้ว มีการสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการหรือเปล่าคะ                                                                       นอกจากสังเกตฉี่ให้ระวังเรื่องไข้นะคะเพราะช่วงมีไข้เด็กG6PDจะเม็ดเลือดแตกได้ง่าย อย่างอื่นก็เหมือนเด้กทั่วไปคะ

2. อยากทราบว่ากรณีที่เด็กแพ้สารเคมี แต่อาการไม่รุนแรง เป็นไปได้หรือไม่ที่อาการ G6PD จะไม่กำเริบ                                                                                   เป็นไปได้คะ เพราะเด็กบางคนตั้งแต่เล็กจนวัยรุ่นยังไม่เคยมีภาวะเม็ดเลือดแตกเลยคะ รู้ว่าเป็นเพราะหมอบอกแม่ตอนแรกคลอด เท่านั้น เขาสามารถอยู่ร่วมกับภาวะG6PD ได้อย่างลงตัว

3. อยากให้ผู้มีประสบการณ์ดูแลเด็ก G6PD ช่วยบอกรายการสารเคมีที่บุตรหลานของท่านเคยแพ้ให้ด้วยคะ เพื่อเป็นความรู้ในการดูแลเด็ก G6PD

   ผู้ใดมีข้อมูลเพิ่มช่วยแลกเปลี่ยนกันนะคะ ที่พยาบาลรู้ก็ลงให้จนหมดแล้วตอนต้นblog 

4. เกี่ยวกับลูกเหม็น จะมีอันตรายต่อเด็กกรณีใดคะ เช่น สัมผัส สูดดม หากสูดดมปริมาณไม่มากอาการ G6PD จะกำเริบหรือไม่                                                 ส่วนใหญ่ผ่านการสูดดมคะแต่ต้องปริมาณมากพอควรเด็กส่วนใหญ่ใช้วิธีกลั้นหายใจเวลาจำเป็นต้องผ่านลูกเหม็นก็ปลอดจากภัยลูกเหม็นได้ 

5. การบูณ จะมีอันตรายต่อเด็กกรณีใดคะ เช่น สัมผัส สูดดม หากสูดดมปริมาณไม่มากอาการ G6PD จะกำเริบหรือไม่ เพราะปัจจุบันมีการนำการบูณมาใช้ภายในบ้านมากขึ้น พบเห็นมากกว่าลูกเหม็น    6. พิมเสน นี้แพ้หรือเปล่าคะ                                การบูรและพิมเสนกับG6PD ยังไม่มีใครรายงานเลยคะถ้าใครมีข้อมูลเข้ามาแจมหน่อยนะคะ

ลูกชายเป็น G6PD ตอนนี้อายุ 5 เดือน ทราบผลตั้งแต่แรกเกิด และมีอาการตัวเหลืองประมาณ 3 เดือน ตอนนี้มีอาการฉี่เหมือนเป็นสีเลือด แต่ไม่มีอาการอื่นเลยเช่น ยังร่าเริงอยู่ ไม่มีไข้ ไม่งอแง เลย จำเป็นต้องไปหาหมอหรือเปล่าคะ ขอทราบข้อมูลหน่อยค่ะ พอดีลูกชายเป็นอาการนี้ค่อนข้างบ่อย และเกิดจากสาเหตุอะไรคะ การร้องไห้มากๆเป็นสาเหตุด้วยหรือเปล่าคะ

ควรพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดและปัสสาววะคะ  การร้องไห้ไม่น่าไช่สาเหตุ  แต่การร้องให้มากเป็นตัวบอกว่าเด็กไม่สุขสบายตัวต้องหาสาเหตการร้องกวนให้เจอคะ

ข้อมูลที่ให้กับกระผม ผมขอขอบคุณนะครับ

อยากจะเรียนถามค่ะว่า

ผู้ที่เป็นโรค G6PD จะเป็นทหารเกณฑ์ได้หรือไม่ค่ะ คือ ลูกชายเป็นอยู่ค่ะ

เป็นห่วงมากเลยไม่รู้จะทำยังไงดี

ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

คุณแม่อยากให้เกณฑ์ หรือไม่ให้เกณฑ์คะ G6PD ไม่อยู่ในข่ายที่ยกเว้นคะ

คำว่า โทนิค (Tonic) ไม่ทราบว่าพบได้ในสารเคมีประเภทใด หรือพบในผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันคะ

เพิ่มเติม ใบพกประจำตัวผู้ป่วย G6PD ของลูกชาย มีรายการของ การบูร ด้วยคะ

ขออนุญาตนำไปเป็นข้อมูลสอนนักเรียนครับ

สวัสดีคุณMOM และ อาจารย์ธนิตย์ สุวรรณเจริญคะ

ขอบคุณทั้ง 2ท่านคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูล และฝากถึงเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะเรื่องการบูรก็ห้ามช่นเดียวกับลูกเหม็นคะ หน้าตาของการบูรเท่าที่สอบถามมาเป็นเกร็ดขาว เพราะฉะนั้นพิมเสนน้ำก็ควรจะไม่ได้ด้วยเพราะมีส่วนผสมของการบูร

ส่วนคำว่าโทนิคน่าจะอยู่ผสมอยู่ในพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คอกเทล                  เช่นเหล้าGin+Tonic water

อยากทราบว่ายาสามัญประจำบ้านที่สามารถหยิบ

ให้ลูกที่เป็นโรค G6PD ทานได้เลยโดยที่ไม่เกิดอันตราย

มีอะไรบ้างคะ

น้องพีตอนนี้อายุได้ 1 ปี 10 เดือนค่ะ น้องเป็น g6pd ขณะมีน้ำหนัก 14 กก.ตอนนี้จะทำประกันชีวิตให้น้อง ไปเจาะเลือดพบว่ามีภาวะของธาลัสซีเมียด้วย ไม่ทราบว่ามีภาวะโรคเลือดทั้ง 2 อย่างในคนคนเดียวจะเกิดอันตรายมากรึเปล่าคะ และควรดูแลน้องได้อย่างไรและภาวะของธาลัสซีเมียสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่ขอทราบข้อมูลด้วยค่ะ หากเป็นไปได้รบกวนส่งไปตาม e-mailข้างต้นด้วย ขอบคุณค่ะ

สวัสดี คะคุณ PP's mom

ยาสามัญที่กินได้เช่น Paracetamol ให้ในขนาดรักษาคือ 10 mg/kg/dose สำหรับเด็ก ห้ามรับประทานยานี้ติดต่อกันเกิน 3-5 วัน ยกเว้นเด็กอ้วนต้องเอาส่วนสูงมาคำนวณLBWด้วยมิฉะนั้นยาจะเกินขนาดได้ ยาแก้แพ้ลดน้ำมูก CPM ทานได้คะ วิธีที่ง่ายที่สุดคืออย่าเริ่มยาตัวใหม่เอง ให้กินยาที่แพทย์เคยสั่งให้และใช้ในขนาดที่แพทย์คำนวณมาแล้ว แล้วเราใช้ยานั้นซ้ำในขนาดที่แพทย์เคยให้ในระยะเวลาไม่นานนักเพราะเด็กโตเร็วถ้ากินขนาดเดิมที่เคยได้จะไม่มีปัญหายาเกินขนาดแต่อาจได้น้อยกว่าเล็กน้อย

สวัสดีคะคุณแม่น้องพี

พยาบาลมีบันทึกโรคเลือดแยกอีกบันทึกคะจะเป็นกลุ่มฮีโมฟีเลียธาลัสซีเมีย แต่เผื่อไม่สะดวกเลยเอาวิธีรักษาแบบใหม่มาให้อ่านดูเพิ่มจากการกินยาและถ่ายเลือดประคับประคอง แต่คนไทยที่เป็นธาลัสซีเมียชนิดไม่รุนแรงไม่ต้องทำอะไรทั้นั้นเดินชนกันวันละเยอะแยะโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นเพราะฉะนั้นต้องดูชนิดรายละเอียดอีกทีคะว่าเป็นแบบใด

พบวิธีรักษาแล้ว ธาลัสซีเมีย (ref. http://www.bangkokhealth.com )

ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ดร.อิลแฮม อับดุลจาดาเยล นักชีววิทยาด้านเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชาวปากีสถาน เผยถึงความสำเร็จของการบำบัดโรคด้วยสเต็มเซลล์จากเลือดของผู้ป่วยเอง เป็นครั้งแรกของโลกว่า การค้นพบการบำบัดรักษาด้วยสเต็มเซลล์มีมาตั้งแต่ปี 1990 ล่าสุดนี้ ได้ค้นพบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับ ด้วยสเต็มเซลล์ ที่เรียกว่า Retrodifferentiated โดยการเจาะเลือดและสกัดเอาเม็ดเลือดขาวออกมา เพื่อค้นหาสเต็มเซลล์ ก่อนจะถ่ายเลือดกลับเข้าไปในตัวคนไข้อีกครั้ง วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดการติดเชื้อแทรกซ้อนจากการรับเลือดแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมและโรคที่เกี่ยวกับเลือดหลายโรค เช่น โรคธาลัสซีเมีย ลูคีเมีย โรคซิกเคิล โรคเบาหวาน รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง จนสูญเสียความรู้สึกของแขน ขา ก็สามารถที่จะใช้ทฤษฎีนี้ในการรักษาได้

ดร.อิลแฮมกล่าวต่อว่า การบำบัดรักษาโรคด้วยสเต็มเซลล์ของผู้ป่วยเองที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย ประเภทที่มีอาการปรากฏชัดเจนและจำเป็นต้องให้เลือดนั้น ทำให้ผู้ป่วยประสบปัญหามีความทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะการที่ต้องให้เลือดทุกอาทิตย์ แต่ถ้าใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับด้วยสเต็มเซลล์ อาจทำให้ระยะเวลาของการให้เลือดลดน้อยลง เช่น อาจจะเป็นเดือนละครั้งก็ได้ ทั้งนี้ ทฤษฎีนี้ได้ผ่านการทดลองรักษาผู้ป่วยชาวปากีสถานไปแล้ว 28 ราย ที่สถาบันการแพทย์และศัลยกรรมเกี่ยวกับกระดูกและข้อ (โอเอ็มไอ) นอกจากนี้ ยังรักษาผู้ป่วยสภาวะเลือดจางชาวอินเดีย ซึ่งไม่สามารถสร้างใหม่ ได้เองจำนวน 4 ราย ประสบความสำเร็จ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับของสเต็มเซลล์ ของเลือดผู้ป่วยเองในระยะเวลาอันสั้น

การค้นพบครั้งนี้ เป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะประธานาธิบดีเปอร์เวส มูซาราฟ ของปากีสถาน ได้เปิดตัวสนับสนุนโครงการศึกษานี้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นการรักษาที่ใช้เลือดของผู้ป่วยเอง ไม่ต้องรอการบริจาคเลือดจากผู้บริจาค ทำให้สามารถสกัดสเต็มเซลล์ ได้มากและสมบูรณ์ รวมทั้งสามารถควบคุมเม็ดเลือดของเราให้ไม่ต้องมีตัวฆ่าเชื้อ หรือเคมีบำบัด และเป็นการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดด้วย กระบวนการในการรักษาด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาเพียง 8 ชม. ตั้งแต่การเจาะเลือด สกัดเม็ดเลือดขาวและเพาะหาสเต็มเซลล์จากเม็ดเลือดขาว ก่อนจะให้สเต็มเซลล์กลับเข้าไปในตัวของคนไข้ ล่าสุดพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจากปัญหาระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้อแขน ขา อ่อนแรง สามารถที่จะหายเป็นปกติได้ ทั้งนี้ ในวันที่ 27 ก.ค. นี้ จะเข้าไปนำเสนอความสำเร็จของการวิจัยครั้งนี้ กับคณะแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

ดร.อิลแฮมกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับด้วยสเต็มเซลล์ ที่เรียกว่า Retrodifferentiated ได้ถูกเผยแพร่ไปในที่ต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันและองค์กรแพทย์ ทั้งในอังกฤษ และอเมริกา รวมทั้งสถาบันการแพทย์ของมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ในสหรัฐอเมริกาด้วย ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสำนักงานไตรสเต็มเซลล์ ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศอังกฤษ โดยได้จดสิทธิบัตรการเป็นเจ้าของทฤษฎีนี้แล้วใน 73 ประเทศทั่วโลก

ด้าน น.พ.เจฟ อัคฮา แพทย์ประจำสถาบันโอเอ็มไอ กล่าวว่า ทฤษฎีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย จากจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 30 ราย ไม่มีผลในแง่ลบหรือเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตในระยะเวลา 13 เดือน ซึ่งคนไข้ที่เข้ารับการรักษาจะได้รับการติดตามผลเป็นเวลา 24 เดือน และในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีอาการปรากฏชัดเจนจำนวน 28 ราย ที่ได้รับการรักษาโดยทฤษฎีนี้ พบว่าไม่มีอันตรายในระหว่างการรักษาและไม่พบผลข้างเคียงใดๆ

สำหรับโรคธาลัสซีเมียนั้น ถือเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมีผู้ที่เป็นพาหะของโรคนี้ถึงกว่า 24 ล้านคน มีผู้ป่วยประมาณกว่า 6 ล้านคน ในประเทศไทยที่ผ่านมาการคัดกรองโรคนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยใช้วิธีการรณรงค์ให้คู่สามี ภรรยา ตรวจเลือดก่อนที่จะตัดสินใจมีบุตร หากพบว่าเป็นพาหะของโรค หรือมีความเสี่ยงสูง จะได้ระมัดระวัง หรือตัดสินใจยกเลิกการมีบุตร เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องให้เลือดตลอดชีวิต

ขอโทษคะคุณแม่น้องพี พยาบาลไม่เห็นEmailคะเลยไม่ได้ส่งให้คะ

คือผมจะสมัครเป็นทหารสัญญาบัตรตอนนี้ครับ

แต่เค้าเขียนว่า บัญชีชื่อโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร

(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด

(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย

แล้วผมเป็นโรคg6pdอ่ะครับ ถือว่าเป็นโรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรหรือปล่าวครับ

ขอบคุณครับ

ตอบคุณเด็กน้อย

โรคนี้เป็นภาวะพร่อง เอนไซม์ G-6-PD ถ้าให้พยาบาลตีความ เม็ดเลือดและการสร้างเม็ดเลือดปกติ ตัวที่ขาดคือเอนไซม์คะมาจากขาดโปรตีนตัวหนึ่ง

เอนไซม์ G-6-PD ย่อมาจาก Glucose – 6 – Phosphate Dehydrogenase เป็น เอนไซม์ที่มีอยู่ในเซลล์ทั่วไปของร่างกายรวมทั้งเม็ดเลือดแดงเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับอวัยวะที่สร้างเม็ดเลือด

สวัสดีค่ะคุณพยาบาลคะ คือว่าตอนนี้ลูกอายุ 10 เดือน ที่โรงพยาบาลนัดไปเตาะเลือดหาภาวะซีด ปรากฎว่าลูกซีด ตกใจมากค่ะ หมอให้ธาตุเหล็กมาทานวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 0.6 ซีซีค่ะ แล้วอีก 1 เดือนนัดไปตรวจอีกครั้ง อยากรบกวนถามว่า

1. จะเป็นอันตรายกับลูกไหมคะ

2. มีผลต่การพัฒนาการทางร่างกาย ทางสมองไหมคะ

3. จะเลยเถิดไปถึงเป็นโรคธาลัสซีเมีย หรือมะเร็งเม็ดเลือดไหม

4. จะมีโอกาสหายไหมคะ

5. ควรดูแลรักษาอย่างไร

6. อาหารที่ควรทาน และไม่ควรทานมีอะไรบ้างคะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ รบกวนส่งคำตอบ ที่ ss_supanee@hotmail.com นะคะ ขอบคุณค่ะ

ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบ 2 เดือนแล้ว น้ำหนัก 13.5 ฉีดวัตซีนที่มีทุกตัวเลย เพราะคุณแม่กลัว แล้วคุณหมอแนะนำให้ฉีด ipd ด้วย 3 เข็มแล้ว แต่ตอนนี้น้องชอบทาน น้ำเต้าหู้มากเลยทานทุกวัน หรือไม่ก็นมถั่วเหลือง จะเป็นอะไรไหมค่ะ

ถ้าดื่มแล้วไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่มีปัญหาคะ เพราะถั่วเหลือง 1 กำมือ สามารถทำนมถั่วเหลืองได้มากถึง10แก้ว แต่ควรเลือกซื้อร้านที่ไว้ใจได้ว่าไม่ผสมส่วนผสมอื่นที่อาจแพ้ลงไป และที่ทำสดไม่ผ่านกระบวนการที่พิศดารมากมายเอาแบบธรรมชาติๆได้จะดี

ตอบคุณSupanee

1. จะเป็นอันตรายกับลูกไหมคะ ตอบไม่เป็นอันตรายคะ

2. มีผลต่การพัฒนาการทางร่างกาย ทางสมองไหมคะ ตอบไม่มีผลกับพัฒนาการของสมองและสติปัญญาคะ

3. จะเลยเถิดไปถึงเป็นโรคธาลัสซีเมีย หรือมะเร็งเม็ดเลือดไหม ตอบถ้าเป็นG6PDไม่เกี่ยวกับโรคอื่นๆคะ ยกเว้นเป็นคู่กันโดยบังเอิญก็เป็นอีกกรณีคะ

4. จะมีโอกาสหายไหมคะ ตอบไม่หายคะ แต่เป็นอันตรายน้อยคะสำคัญที่ต้องเข้าใจโรคเพื่อจะได้ดูแลตนเองให้ถูกวิธี

5. ควรดูแลรักษาอย่างไร ตอบ หลีกเลี่ยงสารเคมี พืช ยาที่แนะนำไว้ในBlog และหาประสบการณ์จากผู้อื่นที่เขียนมาแลกเปลี่ยนข้อสงสัยใดที่ไม่มีคำตอบเขียนมาถามได้ในBlogคะ พยาบาลจะพยายามหาคำตอบให้คะ

6. อาหารที่ควรทาน และไม่ควรทานมีอะไรบ้างคะ ตอบทานได้เกือบทุกอย่างมีเว้นอยู่ไม่มากคะศึกษาจากBlog และวิธีการเริ่มอาหารชนิดใหม่ให้เริ่มทีละชนิด และจำนวนน้อย ถ้ารับได้แล้วค่อยเพิ่มปริมาณ และไม่ควรกินอะไรชนิดเดียวที่มากเกินไป

ปล.ขอโทษที่ตอบช้ามาก ไม่ทราบพลาดตาไปได้อย่างไร

น้องแทนคุณครับ อายุได้ 3 เดือน 12 วัน เป็น g6pd ครับ ตอนนี้น้ำหนัก 7 กิโล ต้องระวังอะไรบ้างครับ

สวัสดีคะน้องแทนคุณ

ชื่อเพราะจังกำลังดังด้วย ก็ดูแลเหมือนเด็กปกติคะระวังเรื่องยาและสารนเคมีต้องห้าม ช่วยย้อนกลับขึ้นไปดูต้นblogนะคะ 3เดือนแต่นน.เท่าเด็ก 5 เดือนแล้ว แสดงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดี

ขอบคุณครับ สอบถามพยาบาลหน่อยครับ ถั่วปากอ้า รวมพืชตระกูลถั่ว อื่นๆ หรือเปล่า เคยอ่านเวบบอร์ดอื่น มีสีน้ำมันด้วยใช่ไหมครับ คุณพ่อเป็นอาจารย์สอนศิลปะครับ

สวัสดีคะน้องแทนคุณ

สำหรับถั่วปากอ้าค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเกือบทุกคนโดยเฉพาะถั่วดิบกินแล้วจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตก ส่วนถั่วอื่นๆพบบ้างแต่ไม่เฉพาะเจาะจงเจอกับบางรายเพราะฉะนั้นตอนยังเล็กยังไม่แข็งแรงก็ให้เลี่ยงๆไปก่อน จำไว้เสมอว่าเมื่อจะลองอาหารที่อยู่ในกลุ่มต้องสงสัยต้องลองทีละชนิดและในปริมาณน้อยๆก่อนคะ หลายคนที่พยาบาลเจอเด็กG6PDเล่าว่าเขาเคยแอบพ่อแม่กินถั่วปากอ้าทอดแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรอาจเพราะกินปริมาณไม่มาก แต่เด็กเขาก็บอกอีกว่ามีอย่างอื่นให้กินอีกตั้งเยอะแล้วมันก็ไม่ได้อร่อยอะไร

ส่วนเรื่องสีน้ำมันพยาบาลไม่มีความรู้เรื่องส่วนประกอบของสีน้ำมัน สิ่งที่คุณพ่อสงสัยในส่วนประกอบของสีปกติมักพบทินเนอร์ไช่ไหมคะพยาบาลไม่แน่ใจ แต่ถ้าเป็นทินเนอร์ไม่ต้องเป็นG6PD หรอกคะเด็กทั่วไปก็เป็นภัยเพราะมันเข้าไปทำลายเซลสมองคะ คุณพ่อต้องจัดส่วนวาดรูปสีน้ำมันในที่โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกถ้าเป็นในห้องในบ้านอาจต้องใช้สีน้ำหรือสีที่ไม่มีทินเนอร์หรือตะกั่วแทนและไม่ให้เด็กเล็กเข้าไปคะ

จะถามว่าตอน 14 ปี เคยเป็นโรค G-6-PD Def. แล้วตอนนี้ผมอายุ21ปีแล้วคับ

กำลังจะไปทหารเพราะจับได้ใบแดง

มันสามารถเกิดขึ้นอีกได้ไหมคับ ถ้าร่างกายอ่อนแอมาก

สวัสดีคุณ BB

"ตอน 14 ปี เคยเป็นโรค G-6-PD Def. แล้วตอนนี้ผมอายุ21ปีแล้วคับมันสามารถเกิดขึ้นอีกได้ไหมคับ ถ้าร่างกายอ่อนแอมาก "

ตอบ คงต้องทำความเข้าใจเรื่องความหมายของการเป็นโรค G-6-PD Def. กับ ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก

คนที่เป็นโรค G-6-PD Def. เป็นโรคทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเราตลอดเวลา รวมถึงสามารถถ่ายทอดให้ลูกได้

ส่วนคนที่เป็นโรค G-6-PD Def.จะเกิดอาการแสดงตอนไหน จะกิดต่อเมื่อร่างกายได้รับสิ่งกระตุ้นให้ต้องใช้enz.G-6-PD แต่

เมื่อไม่มีจึงเกิดภาวะไม่สมดุลย์ในองค์ประกอบของเลือดเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก ปัสสาวะสีโค้ก ซีด เหนื่อยง่ายเพราะเม็ด

เลือดแดงน้อยจึงนำออกซิเจนไปส่วนต่างๆ ได้น้อย ถ้าเป็นมากอาจถึงอวัยวะสำคัญๆขาดเลือดจึงจะเกิดอันตรายมากตามมา

ส่วนใหญ่มีแต่ลูกชาย ผมอยากถามแทนลูกสาวบ้าง

ตอนนี้ลูกสาวผมอายุ4วันเป็นโรคนี้ หมอเอาตัวมาส่องไฟได้3วันแล้ว

ถามหมอว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ หมอบอกแต่เพียงรอดูอาการก่อน

อยากถามว่า

1 ดูอาการยังไงครับ

2 มีหน่วยวัดค่าปริมาณอะไรบ้าง

3 มีวิธีรักษาแบบอื่นใหม

4 แม่ยังไม่มีน้ำนมกินนมผสมได้หรือเปล่า

ตอบด้วยนะครับ

สวัสดีคะคุณ Lek

แสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่มียีนส์ทั้งคู่ คุณพ่อมีอาการอะไรบ้างตั้งแต่ที่จำความได้

1.ดูอาการยังไง สำหรับช่วงแรกเกิดก็จะดูภาวะตัวเหลืองคะซึ่งตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดก็มี 2 ประเภทใหญ่ๆคือแบบที่เกิดโดยทั่วไปและจะค่อยๆหายไปได้เอง กับแบบที่มีสาเหตุซึ่งมีหลายสาเหตุที่เกิดได้ G6PD ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุเหล้านั้น

2 มีหน่วยวัดค่าปริมาณจากเลือดมักดูค่าบิลิรูบิน ค่าความเข้มข้นและส่วนประกอบในเลือด ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละค่าที่แปลผลโดยแพทย์

3 มีวิธีรักษาแบบอื่นใหม ปัจจุบันเราจะรักษาตามอาการเมื่อมีอาการ ส่วนตัวโรคเนื่องจากเป็นความผิดปกติที่ยีนส์จึงอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดแต่ไม่จำเป็นที่ต้องแสดงอาการหากดูแลตนเองได้เหมาะสม

4 แม่ยังไม่มีน้ำนมกินนมผสมได้หรือเปล่า สิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำและขอให้ทำให้ได้คือพยายามให้ลูกดูดนมแม่ กินนมแม่ให้สำเร็จนมผสมเป็นทางเลือกสุดท้ายคะ สัญชาติญานของเด็กจะต้องดูดนมแม่จนสำเร็จแม่เองก็ต้องใจเย็นและอดทนคะ

ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคำตอบ

แต่อยากถามอีกว่าแม่ลูกกรุ๊ปเลือดไม่เข้ากัน ลูกมีอันตรายอะไรใหม

ตอนนี้ลูกตัวเหลืง หมอบอกค่า17 หน่วยเป็นอะไรไม่รู้(ผลตรวจเลือด)

ผมอยากจะทราบว่า ค่าเท่าไรถึงจะเป็นปกติครับ

แล้วถ้าลูกผมได้กลับบ้าน ผมจะรู้ยังไงว่าปกติหรือไม่ปกติ

มีวิธีการสังเกตอะไรยังไงบ้างครับ

สวัสดีครับ คุณพยาบาล

ขอบคุงมากคับ สำหรับรายละเอียดของโรค G6PD

ตอนนี้ผมอายุ 25 พึ่งออกจากโรงพยาบาลเปงต่อมไทลอยอักเสบ แล้วมีอาการตัวเหลืองซีด

พึ่งตรวจพบว่าตัวเองเปงโรค G6PD ตอนนี้ไปหาหมอให้ยาบำรุงเลือดมากิน 1เดือนแล้วนัดเจาะเลือดอีกครั้ง

(ผลตรวจ ความเข้มของเลือด32% คุงหมอบอกว่าผู้ชายจะต้องมี 35-40%)

ผมมีขอสงสัยหลายอย่างรบกวนหน่อยคับ

- ช่วงนี้ผมกลับมาทำงานรู้สึกตัวเองเหนื่อยง่าย และหายใจไม่ค่อยทัน มากกว่าแต่ก่อนที่ยังไม่รู้ว่าเปงโรคนี้

ผมคิดไปเองหรือป่่าวคับ ? ( ทั้งที่โรคนี้เปงมาตั้งแต่เกิด )

-ผมอยากทราบว่านอกจากตัวยาต่างๆแล้วสิ่งต้องห้ามทั้งหลายแล้วยังมีอะไรที่ทำให้เม็ดเลือดของเราแตกง่าย

เช่น การทำงาน การวิ่ง กิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงการมีเพศสัมพันธ์ มีส่วนทำให้เม็ดเลือดเราแตกหรือเราเสียเลือดด้วยใช่ไหมคับ

-ตอนนี้แฟนผมบำรุงผมมากเลยอะไรที่เปงHealthเกี่ยวกับเลือด ซื้อมาให้กินหมดเลยอะแล้วก้อให้ดื่มน้ำเยอะ

การดื่มน้ำเยอะสามารถช่วยให้โรคนี้ดีขึ้น จริงหรือคับ หรือว่าไปช่วยไม่ให้ไตวายก่อนอันควร เพื่อไม่ให้ปัสสวะเปงสีโค๊กคับ

-ตอนนี้คุงพ่อคุงแม่รู้แล้วท่านจะให้ไปทานยาจีนพวกสมุนไพรอะคับ ผมควรไปไหมหรือว่าทานยาแล้วไปเจาะเลือดดูก่อนดีคับ

-ถ้า 1 เดือนแล้วผมไปเจาะเลือดมาเปงปกติ แล้วคุงหมอไม่ให้ยามาทานอีกอีกผมควรไปตรวจเลือดบ่อยแค่ไหน

หรือรอให้มีอาการก่อนคับ (ผมว่าจะให้คุงหมอนัดมาตรวจทุกเดือนจะดีไหมคับ)

-สุดท้ายแล้วคับคนเปงโรคนี้จะรู้สึกอ่อนเพลีย อยากนอนพักผ่อนตลอดเลยไหมครับ (หรือว่าเราขี้เกียจขึ้นอ่ะ^-^)

หรือว่าจะต้องนอนพักผ่อนมากว่าคนปกติคับ

ขอโทษนะคับที่สงสัยเยอะไปหน่อยอะคับรู้สึกตื่นเต้นที่พึ่งมารู้ตอนนี้อะคับ รบกวนคำถามต่างๆด้วยนะคับ

ขอบคุงมากคับ

สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเปงโรค G6PD

ตอนนี้ผมอายุ 25 แล้ว คุงพ่อคุงแม่ไม่ต้องเปงห่วงอะไรมากครับ ถ้าเรารู้ตั้งแต่เด็กๆก้อต้องระวังยาต่างๆที่คุงพยาบาลบอกอะคับ

ผมตั้งแต่เด็กจนป่านี้แล้วพึ่งมารู้ (ผมสงสัยโรงพยาบาลที่ผมเกิดทำไมตรวจไม่เจอหรือไม่ได้ตรวจให้เราอ่ะ T-T ผมเกิดโรงพยาบาลแถวเยาวราชอ่ะ ตอนนี้เจ๊งไปเละอ่ะ โชคดีสำหรับเด็กอื่นๆ)

ตอนเด็กๆผมว่าผมเปงคนแข็งแรงปกติเหมือนเด็กทั่วไป กิน เล่น เที่ยว ตามปกติ ตรวจพยาบาลที่โรงเรียนก้อแข็งแรง น้ำหนักส่วนสูง

OK แข็งแรง ตั้งแต่ผมจำความได้ผมไม่เคยนอนโรงพยาบาลเพราะป่วยเลย ผมไปหาหมอผมก้อบอกหมอว่าไม่แพ้ยาอะไรคับ

(ตอบตามประสาคนไม่รู้ว่าตัวเองเปงโรคนี้) ผมกินปกติกินได้ทุกอย่าง ผมชอบมากเลยถั่วปากอ้างที่แขกเอามาขายอะ กินจะป่านนี้ก่อนเข้า ร.พ. แต่ตอนนี้เลิกแล้วคับถั่วทุกชนิด คุงพ่อคุงแม่ไม่ต้องเปงห่วงมากคับเวลาลูกๆไปโรงเรียน อย่างที่คุงพยาบาลบอกอะคับ

มีชีวิตประจำวันปกติเหมือนเด็กอื่นทั่วไปคับ

คำถามต่อเนื่องอันบนอะคับ อีก 1 คำถามคับรบกวนหน่อยคับ

-คนเปงโรคนี้ดื่มเหล้า แอลกอฮอล์ ไม่ได้หรือคับ (ผมมีบ้างตามงานเลี้ยงนิดๆหน่อยๆอะคับ) หรือควรเลี่ยงคับ

ขอบคุงคับแล้วผมจะเข้ามาอ่านคำตอบจาก คุงพยาบาล นะคับ ขอบคุงมากคับ

ขอต่ออีกนิดนึงอะ ไปอ่านข้อความเก่าๆๆมาในส่วนเรื่องการพัฒนาการของเด็ก

จากตัวผมเอง ผมปกติมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองดี ไปด้อยกว่าคนอื่นหรือเด็กปกติ ไม่แน่ฉลาดกว่าคนอื่นด้วยนะ^-^อิอิ

ตอนนี้ผมเรียนจบแล้ว ทำงานวิศวกรไฟฟ้า ผมว่าผมไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะจบมา3.21อะ

ผมเชื่อถ้าคุงพ่อคุงแม่เลี้ยงดีๆอย่าคิดมากจนเกินไป ลูกมีพัฒนาการเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไป

รับรองคุณมีลูกเปง หมอ ครู นักการเมือง อนาคตดีๆๆแน่นอนคับ อย่าท้อแท้ อย่าสร้างปมด้อยกับลูกเราจนเค้าไม่กล้าที่จะทำอะไร

สู้ๆๆๆ คับผม ขอบคุงคับ แบ่งปันประสบการณ์กัน สนุกมากเลยคับ

สวัสดีคะคุณ Lek และ คุณPOK

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่คุณPOK เข้ามาได้เวลาพอดีและยังกรุณาเล่าประสบการณ์ของตนในวัยเด็กให้อีก พ่อแม่หลายคนได้อ่านแล้วคงเหมือนสวรรค์มาโปรดทีเดียวเพราะ    นี่เป็นเรื่องที่คนที่เป็นจริงๆ เกิดขึ้นจริงๆ เล่าให้ฟัง ไม่ไช่แค่คำบอกเล่าของพยาบาลซึ่งหลายคนอาจจะแอบคิดเล็กๆว่าพยาบาลอาจพูดเพื่อให้สบายใจหรือเปล่า แต่โดยพื้นฐานที่พยาบาลยึดถือในการให้ข้อมูลต้องเป็นจริงตามหลักวิชาการมิฉะนั้นจะผิดจรรยาบรรณวิชาชีพคะ ทีนี้เข้าเรื่องกันดีกว่าคะ

ทั้ง 2 คนแม้วัยต่างกันแต่มีปัญหาเหมือนกันคือเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นG6PDคะ

คำถามคุณLEK

แม่ลูกกรุ๊ปเลือดไม่เข้ากัน ลูกมีอันตรายอะไรใหม

ในแม่ลูกที่หมู่เลือดไม่เข้ากันปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ Hemolytic  disease  of  the  newborn  ที่เกิดช่วงแรกเกิดเพราะระหว่างคลอดมีโอกาสที่เลือดแม่จะไปผสมกับเลือดลูก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กที่มีเลือดหมู่  A  หรือ  B  และมารดามีเลือดหมู่  O,  หรือเด็กมีเลือด  Rh  บวกและมารดามีเลือด  Rh  ลบ

    กรณี Direct  Coomb’s  test  ให้ผลบวกและ  reticulocyte  หรือ  nucleated  red  blood  cell  ขึ้นสูงในเลือด  เป็นลักษณะที่พบใน  Isoimmune  hemolytic  disease  ในทารกแรกเกิด

         อีกกรณีคือ ภาวะเอ็นไซม์  G6PD  พร่องในทารกแรกเกิด พบได้ถึงร้อยละ 8.4 (ปี2541) และพบในชาย:หญิง 7:1  สามารถทำให้เกิดอาการตัวเหลืองอย่างรุนแรงโดยไม่มีประวัติการใช้ยาในมารดาและเด็ก

ลูกตัวเหลืง หมอบอกค่า17 หน่วยเป็นอะไรไม่รู้(ผลตรวจเลือด)

คาดว่าเป็นบิลิรูบินซึ่งเป็นสารที่มีสีเหลือง (reddish yellow) เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการสลายheme เมตะบอลิสมของบิลิรูบินเกิดขึ้นที่หลายเนื้อเยื่อ ซึ่งประกอบด้วยการสังเคราะห์ heme ที่เนื้อเยื่อต่าง ๆ การขนส่งไปที่ตับทางกระแสเลือด การ conjugation ที่ตับและขับออกทางน้ำดี และการเปลี่ยนแปลงในลำไส้ก่อนจะถูกขับทิ้งทางอุจจาระเป็นส่วนใหญ่ / หน่วยที่ใช้เป็น mg/dl หรือ mg/L ซึ่งสามารถเทียบกลับไปมาได้  ของลูกคุณน่าจะเป็น mg/ml  การมีบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด ( ตั้งแต่ 2.5 mg/dl ) ทำให้เกิดภาวะ hyperbilirubinemia ซึ่งอาการที่เกิดขึ้น คือ ตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ เรียกว่า ดีซ่าน ( jaundice )  สาเหตุมักเกิดได้จาก  

1.    การสร้างบิลิรูบินมากผิดปกติ

2.    ความบกพร่องในกระบวนการ conjugation

3.    ความสามารถในการขับบิลิรูบินออกทางน้ำดีลดลง

ส่วนภาวะดีซ่านเอง ( jaundice ) จำแนกออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

1.    Prehepatic jaundice ( Hemolytic jaundice )

       เกิดจากการมีเม็ดเลือดแดงแตกทำให้มีการสร้างบิลิรูบินเพิ่มขึ้น ลำไส้จะได้รับ bilirubin ( diglucuronide ) จากน้ำดีเพิ่มขึ้น ทำให้ลำไส้มี urobilinogen เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว urobilinogen ส่วนหนึ่งถูกดูดซึมกลับไปที่ตับ แต่มี urobilinogen มากเกินกว่าตับจะดูดซึมกลับได้หมด จะทำให้มี urobilinogen ออกไปกับปัสสาวะ และพบปนมากับอุจจาระมากกว่าคนปกติ แต่จะไม่พบบิลิรูบินในปัสสาวะผู้ป่วยดีซ่านที่มีสาเหตุมาจากการมีเม็ดเลือดแดงแตกมาก เพราะ unconjugated bilirubin ที่มีมากในซีรัม ไม่สามารถออกไปกับปัสสาวะได้ ดังนั้นในภาวะนี้จะตรวจพบ unconjugated bilirubin สูงขึ้นในซีรัม (พบในกลุ่ม G6PD) ส่วนข้อ

2.    Hepatic jaundice ( Hepatocellular jaundice )   

3.    Post hepatic jaundice ( Obstructive jaundice )

ไม่ไช่โรคที่เกี่ยวกับของเรา

ผมอยากจะทราบว่า ค่าเท่าไรถึงจะเป็นปกติครับ

ค่าปกติของปริมาณบิลิรูบินในซีรัม  

                ในผู้ใหญ่

                                Total bilirubin  0.2 – 1.0  mg/dl

                                Direct bilirubin  0 – 0.2  mg/dl

                ในเด็ก

 แรกเกิด - 1 wk  Total bilirubin  1 – 12 mg/dl  Direct bilirubin  0 – 12  mg/dl    

                       เด็กที่คลอดก่อนกำหนดให้สูงสุดไม่เกิน 15 mg/dl

1 wk - 1 year    Total bilirubin  2 – 12 mg/dl  Direct bilirubin  0 – 5  mg/dl    

> 1 year           Total bilirubin  2 – 14 mg/dl  Direct bilirubin  0 – 2  mg/dl    

ถ้าลูกผมได้กลับบ้าน ผมจะรู้ยังไงว่าปกติหรือไม่ปกติ มีวิธีการสังเกตอะไรยังไงบ้างครับ

อาการและอาการแสดงที่สามารถสังเกตได้

 1. อาการตัวเหลือง  มักเห็นที่บริเวณใบหน้า ถ้ากดลูบบริเวณดั้งจมูกจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้น  ทารกเกิดก่อนกำหนดมีผิวบางทำใหดูเหลืองมากกว่าเด็กโตที่มีระดับบิลิรูบินเท่ากัน  อาจมีอาการอื่น ๆ ที่ตรวจพบเป็นอาการของโรคที่เป็นสาเหตุให้ตัวเหลือง
 2. อาการซีดหรือบวม  พบในรายที่มีการทำลายของเม็ดเลือดแดงอย่างมาก  มักเป็นอาการที่พบได้เฉพาะในรายที่เป็น  hydrops  fetalis  จาก  Rh  incompatibility  ฯลฯ
 3. ตับหรือม้ามโต  ใน  hemolytic  disease  of  the  newborn  หรือโรคติดเชื้อในครรภ์ คลำตับและม้ามได้เนื่องจากมีการสร้างเม็ดเลือดแดงอย่างมาก เพื่อชดเชยส่วนที่ถูกทำลายไป ยกเว้นพวก  ABO incompatibility  มักจะคลำม้ามไม่ได้  อาจคลำตับได้ขนาดปกติ เด็กที่เป็น  Galactosemia  มักจะมีตับโตมาก
 4. ซึม  ถ้าระดับ  bilirubin  สูงมาก ๆ มักจะทำให้เด็กซึม  เด็กที่มีการติดเชื้อหรือพวก  galactosemia  ก็อาจซึมได้
 5. จ้ำเลือดตามตัว  อาจพบ  patichii (จุดเลือดเล็กๆใต้ผิวหนัง) หรือ  purpuric  spots (จ้ำเลือด) ตามผิวหนังในเด็กที่ตัวเหลืองจากโรคติดเชื้อในครรภ์

คำถามคุณPOK

รู้สึกตัวเองเหนื่อยง่าย และหายใจไม่ค่อยทัน มากกว่าแต่ก่อนที่ยังไม่รู้ว่าเปงโรคนี้ ผมคิดไปเองหรือป่่าวคับ

อาการดังกล่าวเกิดจากภาวะซีดที่มีอยู่คะ เม็ดเลือดแดงซึ่งทำหน้าที่นำ Oxigen ไปยังเซลต่างๆ (เมื่อมีน้อยเพราะซีดคือเม็ดเลือดแดงน้อย) ทำให้การขนส่งOxigen น้อยตามไปด้วย จึงรู้สึกเหนื่อยง่ายไม่กระฉับกระเฉงเหมือนกับปกติ

การทำงาน การวิ่ง กิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงการมีเพศสัมพันธ์ มีส่วนทำให้เม็ดเลือดเราแตกหรือเราเสียเลือดด้วยใช่ไหมคับ

กิจกรรมดังกล่าวต้องใช้พลังงาน และ Oxigen เพราะฉะนั้นให้ทำในขนาดกำลังที่มีอยู่อย่าฝืนจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้

การดื่มน้ำเยอะสามารถช่วยให้โรคนี้ดีขึ้น จริงหรือคับ หรือว่าไปช่วยไม่ให้ไตวายก่อนอันควร เพื่อไม่ให้ปัสสวะเปงสีโค๊กคับ

   การดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว/วัน ก็ประมาณ 1,200-1,800 CC. จะช่วยให้ระบบการขับถ่ายของเสียในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางผิวหนัง ปัสสาวะ และอุจจาระคะ แต่ไม่ช่วยไม่ให้ปัสสาวะเป็นสีโค้ก  แต่จะช่วยให้เม็ดเลือดแดงที่แตกปนมาในปัสสาวะไม่ตกตะกอนเป็นลิ่มเลือดอุดตันทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะได้คล่องขับออกได้ดีคะ

ตอนนี้คุงพ่อคุงแม่รู้แล้วท่านจะให้ไปทานยาจีนพวกสมุนไพรอะคับ ผมควรไปไหมหรือว่าทานยาแล้วไปเจาะเลือดดูก่อนดีคับ

ไปได้คะแต่สมุนไพรที่จะทานต้องทราบว่ามีสารที่ต้องห้ามสำหรับโรคเราหรือไม่

ถ้า 1 เดือนแล้วผมไปเจาะเลือดมาเปงปกติ แล้วคุงหมอไม่ให้ยามาทานอีกอีกผมควรไปตรวจเลือดบ่อยแค่ไหน หรือรอให้มีอาการ ก่อนคับ (ผมว่าจะให้คุงหมอนัดมาตรวจทุกเดือนจะดีไหมคับ)

พยาบาลคิว่าอย่างเก่งก็ต้อง 3 เดือนกว่าภาวะซีดจะกลับสู่เกณฑ์ ยาบำรุงเลือดที่หมอให้มาต้องทานให้ได้ตามที่สั่งเพราะหลังจากเม็ดเลือดเราแตกก่อนอายุของมันทำให้เราต้องสร้างใหม่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ธาตุเหล็กช่วยการสร้างที่ได้จากอาหารปกติไม่เพียงพอในภาวะแบบนี้จึงต้องเพิ่มให้ด้วยยา

สุดท้ายแล้วคับคนเปงโรคนี้จะรู้สึกอ่อนเพลีย อยากนอนพักผ่อนตลอดเลยไหมครับ (หรือว่าเราขี้เกียจขึ้นอ่ะ^-^) หรือว่าจะต้องนอนพักผ่อนมากว่าคนปกติคับ

ปกติเมื่อสมองได้รับ Oxigen น้อยเราจะง่วงหาวเหงานอน คะ

คำถามต่อเนื่องอันบนอะคับ อีก 1 คำถามคับคนเปงโรคนี้ดื่มเหล้า แอลกอฮอล์ ไม่ได้หรือคับ (ผมมีบ้างตามงานเลี้ยงนิดๆหน่อยๆอะคับ) หรือควรเลี่ยงคับ

คนปกติเขาก็ห้ามแล้วนับประสาอะไรกับเรา ไม่ดื่มได้ก็ดีประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งตับและสมอง ทำให้เซลมันไม่ถูกทำลายจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์

     ฉบับนี้นับเป็นจดหมายที่ยาวมากตั้งแต่พยาบาลเคยตอบมาคะ คนอ่านจะทนอ่านจนจบไหมเนี่ย

ขอบคุณมากคับที่ตอบคำถามของผม

ถ้าผมมีอะไรสงสัยจะมาขอรบกวนอีกนะคับ

ผมจะเข้ามาดูเรื่อยๆๆ ขอบคุงมากคับ คุงพยาบาล v(^-^ )v

ขอโทษคะ พิมพ์หน่วยของบิลิรูบินผิด ต้องเป็น mg/dl พิมพ์ผิดเป็น mg/ml  แก้ในบันทึกย้อนไม่ได้คะ

สวัสดีคับ

ผมมีคำถามมาถามหน่อยอะคับ ผมได้เข้าอ่านในเว็ปๆนึงอะคับ เค้าบอกว่า

การทำคนเราโลหิตจางมีสาเหตุส่วนนึงเกิดจากเรามีพยาธิปากขอ อาศัยอยู่ในตัวเรา

อย่างผมเปงโรค G6PD โลหิตจางเปงเรื่องปกติ (ไปบริจาคเลือดไม่ได้เค้าไม่รับ ^-^)

1. แต่น้ำหนักของคนที่เปงโรคนี้จะอยู่ประมาณเท่าไหร่คับ ?

คือตอนนี้ผมผอมมากเลยอะน้ำหนักแค่ 56 เองอะคับหลังออกจาก ร.พ.

2 . หรือว่าคนที่เปงโรค G6PD จะไม่อ้วนหรือน้ำหนักขึ้นยากใช่ไหมคับ ? (ถ้าจริงแล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้คับ)

3. คือว่าถ้าผมมีพยาธิอยู่ในตัวด้วยจึงทำให้เลือดผมจาง พยาธิกินเลือดผมอยู่ทำให้ผมไม่อ้วน น้ำหนักขึ้นยาก มีส่วนด้วยไหมคับ

4. ผมจะรู้ได้ยังไงคับว่าผมมีพยาธิปากขอที่มีส่วนทำให้โลหิตผมจางอยู่ในตัว

5. ผมควรจะซื้อยาถ่ายพยาธิมากินดีไหมคับ แล้วถ้ามีจิงๆผมควรจะซื้อยาชนิดไหนมาทานดีคับแล้วนานแค่ไหน

ขอบคุงคับ

สวัสดีคุณPOK

1.นน.ตัวมีเกณฑ์ปกติเหมือนคนทั่วไปคะ

2.ไม่จริงเห็นอ้วนๆก็มีมากเหมือนคนกลุ่มอื่น ถ้าต้องการเพิ่มน้ำหนักแนะนำอาหารแคลอรี่สูงเช่นไอศครีม ขนมหวาน ผลไม้ต้องห้ามสำหรับคนไข้เบาหวานความดันโลหิตสูง

3.พยาธิสามารถตรวจได้จากอุจจาระคะ ตรวจง่ายมากทราบผลเร็ว

4.เหมือนข้อ3

5.ปกติดูจากวงจรชีวิตของพยาธิเราแนะนำให้กินยาถ่ายพยาธิได้ทุก 6 เดิอนครั้งละ 2 เม็ด เคี้ยวก่อนกลืน กินครั้งเดียว แต่ถ้ากินเพื่อการรักษาจะกินต่อเนื่องกันขึ้นกับชนิดที่เจอคะ

สวัสดีค่ะคุณพยาบาล รบกวนสอบถามเกี่ยวกับโรค G6PDด้วยคนค่ะ

 1. คนที่เป็นโรคนี้ควรจะหลีกเลี่ยงถั่วปากอ้า แล้วถ้าเป็นถั่วชนิดอื่นเราสามารถทานได้มั้ยค่ะ เช่น ถั่วเเดง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว น้ำนมถั่วเหลือง น้ำเต้าหู้ แล้วจะเป็นอันตรายมั้ยถ้าเราทานไป
 2. ทราบว่าคนที่เป็นโรคนี้ไม่ควรทานสมุนไพร เช่น มะรุมและฟ้าทะลายโจรใช่มั้ยค่ะและมีสมุนไพรชนิดไหนบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงรบกวนขอรายชื่อหน่อยค่ะ
 3. เครื่องดื่มสมุนไพร เช่น เห็ดหลินจือ แปะก๊วย  แห้ม เก๊กฮวย มะตูม ทานได้มั้ยค่ะและถ้าทานคุณพยาบาลจะเเนะนำเป็น ชนิดเเคปซูล หรือเป็นเครื่องดื่มดีค่ะ อย่างไหนมีประโยชน์กว่ากัน ปกติจะดื่มพวกนี้ค่ะอยากลองเปลี่ยนบ้าง

อาจจะถามมากไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

สวัสดีค่ะ

ลูกชายอายุ 16 วันค่ะ เป็น G6PD ค่ะ ตัวเหลือง ส่องไฟไปสองหน หนแรกตอนครบ3วัน ส่องหนึ่งคืน ค่าลดจาก 13 เหลือ 10 กว่าๆ กลับมาบ้านก็เหลืองอีก จนอายุ 10 วัน ค่าขึ้นไปถึง 17 เลยได้ส่องไฟอีกสองคืน ค่าลงมาที่ 8.9 กลับมาบ้านก็สังเกตุทุกวัน วันนี้เหลืองขึ้นอีกแล้วค่ะ ขอถามว่า

1 ควรกลับไป รพ ไหมคะ หมอไม่เห็นนัด follow up เลยค่ะ

2 ต้องไป รพ ทุกครั้งที่เหลืองใช่ไหมคะ

3 แล้วลูกจะเหลืองอีกนานไหมคะ

ปล ลูกทานนมเก่งค่ะ active ดีค่ะ ไม่ค่อยร้องกวน

สวัสดีคุณPao และคุณKed

1.ถั่วเเดง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว น้ำนมถั่วเหลือง น้ำเต้าหู้ แล้วจะเป็นอันตรายมั้ยถ้าเราทานไป

ตอบ ที่ผ่านมาทานแล้วมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะ ถ้าไม่มีก็น่าจะผ่านคะแต่อย่าทานอาหารที่ซ้ำๆกันบ่อยๆโดยเฉพาะอาหารที่ไม่แน่ใจ

2.สมุนไพร เช่น มะรุมและฟ้าทะลายโจรใช่มั้ยค่ะและมีสมุนไพรชนิดไหนบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงรบกวนขอรายชื่อหน่อยค่ะ

ตอบ มะรุมห้ามคะโดยเฉพาะแบบเข้มข้นเช่นเมล็ด ใบ สกัดหรือ แคปซูล ส่วนฟ้าทะลายโจร ปกติจะขมทานไม่ได้มากแต่แคปซูลไม่แนะนำคะ

3.เห็ดหลินจือ แปะก๊วย แห้ม เก๊กฮวย มะตูม ทานได้มั้ยค่ะ

ตอบ ไม่ห้าม แต่ทานของสด ถ้าอันไหนไม่เคยทานให้ลองแต่น้อยก่อน และอย่าทานที่สกัดเข้มข้น

ลูกชายอายุ 16 วัน เป็น G6PD ตัวเหลือง กลับมาบ้านก็สังเกตุทุกวัน วันนี้เหลืองขึ้นอีกแล้วค่ะ ขอถามว่า

1.ควรกลับไป รพ ไหมคะ

ตอบ ถ้าเหลืองมากขึ้นควรกลับไปพบแพทย์ แพทย์ได้แนะนำให้รับแดดตอนเช้าๆดื่มนมมากๆจะช่วยขับสารสีเหลืองออกทางปัสสาวะ

2.ต้องไป รพ ทุกครั้งที่เหลืองใช่ไหมคะ

ตอบ ไช่คะ เพราะสาเหตุที่ทำให้เม็ดเลือดแตกแต่ละครั้งอาจแตกต่างกัน เช่นการติดเชื้อ มีไข้ หรือได้รับสารเคมีบางตัวที่เป็นสาเหตุจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุเพื่อแก้ไขให้ตรงสาเหตุ

3. แล้วลูกจะเหลืองอีกนานไหมคะ

ตอบ บอกไม่ได้คะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง แต่จะพยายามให้สั้นที่สุดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการเจริญเติบโต

สวัสดีครับ

น้องแทนคุณนะครับ ตอนนี้น้องแทนคุณอาการปกติดี แต่ฉี่จะเหลือง แล้วก็ไอ เหมือนมีอะไรติดคอ จะพาไปหาหมอให้ดูดออกได้ไหมครับ แล้วฉี่เหลืองขั้นไหนถึงต้องพาไปหาหมอครับ

สวัสดีคะ น้องแทนคุณ

ดีใจด้วยคะ ปัสสาวะเหลืองต้องเทียบกับวันก่อนๆมาตอนที่ปกติ เพราะฉะนั้นตัองสังเกตทุกวัน ถ้าเหลืองเหมือนเดิมหรือเข้มขึ้นเล็กน้อยแปลว่าอาจได้รับน้ำหรือนมน้อยไปคะ แต่ถ้าสีโค้กแม้จางๆก็ต้องกลับไปหาหมอ เรื่องเสมหะถ้าได้น้ำมากขึ้นเสมหะก็จะเหลวลงขับออกได้ง่ายขึ้นเช่นกัน มีลูกยางแดงที่บ้านไหมคะ ลองช่วยดูดให้ก็ได้คะ แต่ถ้าหายใจมีเสียงครืดคราดมีอกบุ๋มต้องไปพบแพทย์คะ

ขอบคุณครับ อาการที่มีเสมหะเกี่ยวกับที่เป็น g6pd หรือเปล่าครับ ทำอย่างไรให้อาการดังกล่าวหายไปครับ ไปหาหมอมาเมื่อวาน 24 พ.ค. พยาบาลบอกอาการเสียงครืดคราดจะหายไปเองเมื่อเด็กไอเพื่อขับเสมหะออกมา จนอายุครบ 1 ปีจึงจะหายใช่ไหมครับ(อยากทราบการวินิจฉัยของหมอหลาย ๆ คนครับ)

ลูกผม.เพื่งคลอดได้20วัน..ผลเลือดเป็นG.6.PD..ผมอย่างรู้วิธีรักษาและดูแล..อะคับ..

ตอบน้องแทนคุณคะ

อาการที่มีเสมหะเกี่ยวกับที่เป็น g6pd หรือเปล่า

ตอบ ไม่เกี่ยวคะเด็กทั่วไปก็เป็นคะ

ทำอย่างไรให้อาการดังกล่าวหายไปครับ

ตอบ ระวังเรื่องความอบอุ่นของร่างกาย และ หลีกเลี่ยงจากคนที่ติดเชื้อ เพราะเด็กอ่อนยังไม่รู้จักกับเชื้อภายนอกเจอตัวไหนก็จะป่วย ทั้งหมด กว่าเด็กจะอายุ 1 ขวบก็เจอเชื้อโรคต่างๆรอบตัวไปมากพอควร เจอตัวหนึ่งก็สร้างภูมิตัวนั้นเมื่อเจอตัวเก่าเป็นครั้งที่2ปริมาณเชื้อไม่มากกว่าเดิมมาก และร่างกายไม่อ่อนแอจนเกินไปก็กันไม่ให้ติดเชื้อเก่าได้จนกว่าภูมิจะลดต่ำลงจนป้องกันไม่ได้ แต่ถ้าตัวที่ยังไม่เคยเจอก็จะติดทันทีคะ

ส่วนถ้ามีเสมหะแล้วพยายามช่วยให้สามารถขับออกให้ได้ ถ้ามีมากการฝึกเคาะปอด การช่วยดูดด้วยลูกยางแดงช่วยได้คะ

ตอบคุณ tumbk2

ดูแลเหมือนเด็กปกติคะ ระวังเรื่องสารเคมี อาหารต้องห้าม และสังเกตเรื่องเม็ดเลือดแดงแตกจากภาวะตัวเหลือง ปัสสาวะสีโค้กต้องรีบพบกุมารแพทย์

น้องแทนคุณคลอดได้24วันค่ะ หมอบอกว่าเป็น g6pd ส่องไฟ 2 วัน ตอนนี้มีตาเหลือง เมื่อวันที่24ที่ผ่านมาได้พาน้องไปหาหมอ หมอได้บอกว่าตอนนี้อาการตัวเหลืองเป็นปกติ เเต่ที่ยังเหลืองอยู่ในตอนนี้เป็นผลจากน้ำนมเเม่ เลยอยากทราบว่าในน้ำนมเเม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้โรคนี้แสดงอาการด้วยหรือไม่ แล้วต้องแก้ไขยังไงในภายภาคหน้าค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ^^"

ตอบคุณเจ้าแสบ

นมแม่ทำให้ลูกตัวเหลืองได้หรือไม่

ในน้ำนมแม่มีสารบางอย่างที่อาจทำให้ลูกตัวเหลืองได้ แต่ภาวะตัวเหลืองที่เกิดจากนมแม่นั้นไม่ทำให้ลูกมีอันตราย แต่ถ้าตัวเหลืองมากจริงๆ อาจต้องได้รับการส่องไฟรักษาเช่นเดียวกัน แพทย์อาจให้งดนมแม่ 2 วันช่วงเด็กส่องไฟ หลังจากนั้นสามารถให้นมแม่ได้ตามปกติลูกจะไม่กลับมาตัวเหลืองอีก

ภาวะตัวเหลืองมากมีอันตรายหรือไม่

ภาวะที่มีระดับ บิลิรูบินสูงมากเกินไปสารนี้สามารถเข้าไปที่สมองลูกได้ ถ้าระดับบิลิรูบินสูงมากทำให้เด็กมีอาการทางสมองจากภาวะตัวเหลืองได้(ภาษาอังกฤษเรียกว่า KERNICTERUS) และถ้าบิลิรูบินสูงเกิน 20 อาจมีผลต่อการได้ยินของเด็กได้เหตุผลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสนใจและรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

คำตอบอาจจะฟังดูไม่ค่อยตรงคำถาม นมแม่ไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้โรคนี้แสดงอาการ เพราะการเหลืองในG6PD เกิดจากการแตกของเม็ดเลือด ส่วนเหลืองจากนมแม่เป็นกลไกการปป.เป็นของเสียในร่างกายตามปกติทำให้อุจจาระเด็กเป็นสีเหลืองทั้งที่ไม่ได้กินอาหารสีเหลือง แต่ที่ต้องหันมาลดปัจจัยปกติ(นมแม่)ลงชั่วขณะที่เม็ดเลือดแดงแตกเพราะเราไม่สามารถไปหยุดการแตกของเม็ดเลือดได้จึงหยุดนมแม่เพื่อเป็นการลดบิลิรูบินในร่างกายที่สูงอยู่ให้มาจากแหล่งเดียว อธิบายอย่างนี้ไม่ทราบว่าพอเห็นภาพไหมคะ ถ้าอ่านแล้วงงไม่รู้พยาบาลอธิบายอะไรก็คอมเม้นได้นะคะพยาบาลจะพยายามเขียนคำอธิบายให้ใหม่

ขอบคุณมากค่ะ

ช่วยลดความกังวลได้มากเลย

เพราะตอนที่คุณหมอบอกเเล้ว ดิฉันก็กังวลมากเพราะไม่อยากให้น้องทานนมผสม

ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะค่ะ ถ้ามีข้อสงสัยประการใดดิฉันต้องขอรบกวนด้วยนะค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพยาบาล ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีลูกเป็น G6PD ตอนนี้อายุได้ 2 จะย่าง 3เดือนแล้วค่ะ กังวลมากเลย ค้นหาข้อมูลทุกวันจน วันนี้ได้เจอเว็ปนี้ นั่งอ่านทั้ง 4 หน้าเลยค่ะ รู้สึกว่าเรามีที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นละ มีคนถามคำถามหลายข้อที่เราก็อยากรู้เหมือนกัน แต่เห็นข้อหนึ่งที่ถามถึงแอลกอฮอล์ หรือที่มีส่วนผสมของ Tonic ถั่วปากอ้าและสารต่างๆที่ลูกแพ้ อยากทราบว่า ถ้าลูกไม่ได้รับโดยตรง คือถ้าคนรอบๆข้างรับประทาน หรือลูกสูดดมจากเราจะมีผลอะไรมั้ยค่ะ อย่างพ่อเค้ากินเหล้าหรือไวน์แล้วลูกได้กลิ่นจะมีผลกระทบอะไรบ้าง รบกวนคุณพยาบาลด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคุณแม่น้องธาม

ช่วงแม่ให้นมบุตรต้องหลีกเลี่ยงคะ ส่วนเด็กได้รับสารระเหยทางลมหายใจได้คะ คุณพ่อคงต้องเลี่ยงคะ อย่าให้เด็กสูดดมโดยตรงแม้ไม่ชัดเท่าลูกเหม็น แต่ก็ไม่เป็ยผลดีคะ ไม่แน่คุณพ่อจะยอมเลิกเพื่อลูกก็ได้นะคะ

สวัสดีค่ะ คุณพยาบาล

มีเรื่องจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับยาที่ทานนะค่ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยพอดีน้องมีอาการไอ มีเสมหะ แต่ไม่ได้พาไปหาหมอค่ะ เลยซื้อยาให้น้องทาน พอตกเย็นน้องเริ่มมีผื่นแดงที่คอ แล้วก็ผื่นแดงเม็ดเล็ก ๆ ลามมาที่หลัง ซื้อยาไอค็อฟ คิด (มีส่วนประกอบคาร์โบซิสเมอีน สำหรับเด็ก) ไม่แน่ใจว่าน้องมีอาการแพ้ยาแก้ไอตัวนี้หรือเปล่าค่ะถึงทำให้มีผื่นแดงขึ้นที่หลัง น้องเป็น G 6 PD ค่ะ

หนึ่งอาทิตย์พอดี สงสัยผื่นคงหายหมดแล้ว ผื่นที่เป็นเป็นได้ทั้งจากแพ้ยา หรือ ผื่นจากไข้ที่ชาวบ้านเรียกส่าไข้ ต้องตรวจน้องดูผื่นและซักประวัติโดยแพทย์และเภสัชกร หากได้ข้อสรุปว่าเกิดจากการแพ้ยาเขาจะออกบัตรแพ้ยาให้เพื่อไว้แสดงต่อผู้ที่รักษาป้องกันการแพ้ยาซ้ำคะ หากเป็นส่าไข้จะค่อยๆจางไปเอง

สวัสดีครับป้าพยาบาลน้องแทนคุณนะครับ

ตอนนี้ได้ 6 เดือนแล้วครับ น้ำหนัก 8 โลแล้ว ฝากบอกต่อพ่อแม่น้องที่เป็นg6pd เหมือนน้องแทนคุณไม่ต้องกังวลนะครับ เด็กที่เป็นอาการจะเป็นปกติเหมือนเด็กทั่วไปครับ พยายามให้ร่างกายอบอุ่น อย่าให้เป็นหวัด มีไข้ได้ก็ดีนะครับ ดื่มน้ำเยอะๆ เวลาไม่สบายก็เพียงแต่บอกคุณหมอเท่านั้นว่าเป็น g6pd หมอก็จะหลีกเลี่ยงยาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้เราเอง ห้ามซื้อยามากินเองนะครับถ้าไม่แน่ใจ นอกนั้นอาการเหมือนเด็กทั่วไป เป็นกำลังใจให้แข็งแรงทุกคนครับ

ขอบคุณผู้ปกครองน้องแทนคุณคะ

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็น G6PD คงมั่นใจมากขึ้นเยอะนะคะที่ผู้มีประสบการณ์ตรงซึ่งผ่านช่วงเวลาแรกของการดูแลลูกมาแล้วจนมั่นใจมาเขียนเล่าให้ฟัง ยังไงก็ช่วยและเข้ามาแลกเปลี่ยนเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่มีปัญหาคล้ายๆกันในโอกาสต่อไปนะคะ

อยากตรวจว่าเป็นหรือไม่...เราจะไปตรวจที่ไหน..ลูกชายเป็นอยู่..เพราะไม่เเน่ใจว่าจะเป็นหรือไม..เพราะเคยตรวจตอนเเรกคลอดว่าเป็น...ปัจจุบันอายุ15ปี เเต่ไม่มีอาการใดๆเลย..

ตรวจได้ที่รพ.ของรัฐทุกแห่งคะ ตอนคลอดถ้ามีประวัติอยู่ไปติดต่อรพ.ที่คลอดก็ได้คะ หลายคนไม่รู้ตัวหากไม่ได้แสดงอาการออกมาก็เหมือนคนทั่วไปคะไม่น่ากังวลแต่อย่างใด เพียงทราบไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและป้องกันตนเองเท่านั้นคะ

คุณหมอครับไม่ทราบว่าคนที่เป็นg6pdจะสอบนักเรียนเตรียมทหารได้หรือเปล่า..เพราะลูกชายไฝ่ฝันมากสงสารลูกมาก..กลัวลูกขาดโอกาส..

คุณหมอครับการตรวจg6pdในเด็กเเรกคลอดมีการผิดผลาดบ้างไหมครับ..เพราะไม่เเน่ใจลูกชายว่าเป็นหรือไม

การกระทำการตรวจใดๆก็ตามที่ต้องผ่านทั้งคนและเครื่องมือต่างๆตามขั้นตอนโอกาสผิดพลาดถามว่ามีไหมคงไม่มีใครกล้ารับรองว่าไม่มี แต่มีโอกาสน้อยมากในการผิดพลาดถ้าสื่อสารกันถูกต้อง

การสอบนักเรียนเตรียมทหาร เท่าที่ทราบไม่ได้ตรวจหาg6pdคะ เพราะฉะนั้นฟิตร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพออย่าหักโหม ใช้ร่างกายตามกำลังของเขา รัปประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ถูกสัดส่วน

ขอให้โชคดีนะคะ ผลเป็นอย่างไรเข้ามาเล่าเป็นวิทยาทานให้กลุ่ม G6PD ฟังอีกนะคะ

สวัสดีคะ ลูกดิฉันเป็น G6PD เหมือนกัน เพิ่งคลอดได้แค่ 2 สัปดาห์เอง ตอนแรกกังวลมาก แต่พอได้มาอ่านข้อความหลายๆ คำถามและคำตอบทำให้สบายใจขึ้นเยอะเลยคะ ไว้มีข้อสงสัยจะมาขอคำปรึกษาบ้างนะคะ

ยินดีคะคุณแม่น้องออกัส

คุณหมอครับขอถามเรื่องไวรัสบี..คือภรรยาผมเป้นไวรัสบีตั้งเเต่เป้นวัยรุ่น ปัจจุบันอายุ43เเล้วคือผมอยากทราบว่าทำไมผมถึงไม่ติดเชื้อทั้งๆทีไม่ได้ป้องกันอะไรเลย เเละไม่มีภมูคุ้มกันด้วย..เเต่ปัจจุบันผมไปฉีดวัคซีนเเล้ว3เข็ม..คนอื่นก็เหมือนกันภรรยาเป็นสามีก็ไม่ติด..เเต่ทำไมหมอบอกว่าเป็นโรคติดต่อ..ผมสงสัยมาก..ขอบคุณครับ

หมอไม่อยู่เเน่เลย....

สวัสดีคะคุณ..... พยาบาลไม่อยู่จริงๆด้วยคะเพราะเปิดเครื่องตอน16.00นวันศุกร์ แล้วก็ไม่ได้เปิดอีกช่วงเสาร์อาทิตย์ ขออนุญาติชาว G6PD เข้าเรื่องHepatitis B (ไวรัสตับอักเสบ บี)กันสักวันนะคะ ก่อนอื่นอยากให้เข้าใจรรมชาติของโรคนี้คือถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบ เอ และ อี เป็นแล้วจะหายขาด ส่วนไวรัสตับอักเสบ บี ร้อยละ 90 หายขาด ที่เหลือเป็นเรื้อรังและเป็นพาหะ ส่วนไวรัสตับอักเสบ ซี และ ดี ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัด บุตรที่คลอดจากมารดาที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีจะมีโอกาสติดเชื้อได้สูง ในปัจจุบันการฉีดวัคซีนให้กับทารกสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แม่สามารถให้นมบุตรได้ เชื้อไวรัสตับอักเสบบีติดต่อได้อย่างไร เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สามารถติดต่อทาง เลือด น้ำเชื้อ และน้ำหลั่งอย่างอื่น เช่น น้ำเหลือง ท่านสามารถรับเชื้อได้โดยวิธี มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อโดยไม่ได้สวมถุงยาง การจูบกันจะไม่ติดต่อถ้าปากไม่มีแผล ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ใช้เข็มสักตามตัวหรือสีที่ใช้สักตามตัวร่วมกัน และการเจาะหู ใช้แปรงสีฟันร่วมกัน มีดโกน ที่ตัดเล็บ แม่ที่มีเชื้อสามารถติดต่อไปยังลูกได้ขณะคลอด ถ้าแม่มีเชื้อลูกมีโอกาสได้รับเชื้อ 90 %และให้นมตัวเอง ถูกเข็มตำจากการทำงาน รักร่วมเพศกับผู้ที่มีเชื้ออยู่ โดยการสัมผัสกับ เลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่ง โดยผ่านเข้าทางบาดแผล เชื้อนี้จะไม่ติดต่อกันทางลมหายใจ อาหาร หรือน้ำดื่ม การให้นม การจูบกัน

คือผมเป็นโรค G6pd อ่านเจอว่ายาที่ควรเลี่ยง มี แอสไพริน

แล้วตอนนี้ผมเป็นสิวสนใจผลิตภัณฑ์

Paula’s Choice : Exfoliating 2% BHA Gel

ซึ่งมี salicylic acid หรือ BHA ผสมซึ่งมันก็มีในแอสไพริน จะเป็นอัตรายมากรึป่าวครับ

คิดว่าถ้าสิวหายแล้วเลิกใช้จะได้ไหมครับ

หรือควรที่จะเลี่ยงไม่ใช้เลย

เพราะเป็นคนหน้ามันมาก แล้วอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนี้คิดว่าเหมาะที่สุดแล้ว

สวัสดีคุณZZZ

เป็นคำถามที่เฉพาะทางมากเลย ต้องขอยกให้แพทย์ผิวหนังเป็นคนช่วยให้ความเห็น ผลิตภัณฑ์

Paula’s Choice : Exfoliating 2% BHA Gel ซึ่งมี salicylic acid หรือ BHA

ทีว่าใช้เฉพาะทาภายนอกไช่หรือไม่ ก็อาจต้องชั่งระหว่างผลดีกับผลเสียที่อาจเกิด มีแพทย์ผิวหนังที่รักษาสิวเป็นคนแนะนำหรือเปล่าคะ หรือซื้อใช้เองพยาบาลต้องขอหาข้อมูลก่อนคะ ไม่กล้าตอบจริง ๆคะ แพทย์ทั่วไปที่ปรึกษาก็ยกให้ปรึกษาแพทย์ผิวหนังเช่นกัน รอหน่อยนะคะ

โซดาขิง คืออะไร ใช่น้ำขิงหรือเปล่า

แม่ที่มีลูกเป็น G6PD สามารถดื่มน้ำขิงขณะให้นมได้มั้ย??

สวัสดีคะคุณ luckP

สำหรับโซดาขิง เท่าที่พยาบาลรู้จักมีการนำมาใช้ในการปรุงอาหารรับประทานได้ เช่นทาบนแฮมก่อนนำไปย่างจะช่วยให้แฮมนุ่มอร่อยน่าทาน อะไรที่ขึ้นด้วยโซดาน่าจะต้องมีส่วนประกอบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่ ไม่ไช่น้ำขิงเฉยๆแน่คะ

ส่วนแม่ให้นมลูกที่มีG6PDกินน้ำขิงได้ไหม ในความเห็นของพยาบาลPCU แล้วไม่น่าจะเป็นข้อห้ามเพราะหญิงอยู่ไฟหลังคลอดหลายวัฒนธรรมก็นิยมทำอาหารจากขิงให้ทานเพื่อบำรุงหลังคลอดคะ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

หลงดีใจ นึกว่าคุณZZZจะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่ม เพื่อประกอบการหาคำตอบ ช่วยให้ข้อมูลที่ถามเพิ่มด้านบนหน่อยนะคะ

แหะๆ รีบอ่านไปหน่อยครับ

ทีว่าใช้เฉพาะทาภายนอกไช่หรือไม่

ใช่ครับทาเฉพาะใบหน้า

สวัสดีคุณZZZ

ตอนนี้หน้าใสแล้วยังคะ พยาบาลไม่ชำนาญเรื่องเวชสำอางค์ แต่ลองเข้าไปดูเห็นมี Exfoliating สูงถึง 8 % แสดงว่าแบรนด์นี้อาจมีหลายสูตร คงไม่เป็นไรถ้าจะระวังบ้างก็คืออย่าไปสูดดมมากๆ ทาหน้าก็ทาไป ถ้าได้ผลยังไงแวะมาบอกบ้างนะคะ

อ่อครับ ตัวที่ทา BHA 2%

ตอนนี้ก็ทาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ

ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าต้องเลี่ยงอะไรบ้าง

เคยกินวิตามินซีอาหารเสริมวันละ 1000mg กินมะรุม กินเต้าหู้เยอะๆเพราะชอบมาก

พอมาอ่านเจอว่าอาหารที่ควรเลี่ยงก็ตกใจเหมือนกันครับ

ก็แค่ให้ระวังนะคะ เพราะบางตัวก็ไม่มีผลอะไรกับบางคน แต่ละคนก็มีขีดที่รับได้แตกต่างกัน ถ้าทราบไว้เวลาเกิดอาการจะได้ทราบว่าตัวไหนบ้างที่เป็นสาเหตุ

อยากจะถามว่าเด็กที่เป็นจี6พีดีได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ๋2009สามสายพันธ์แล้วจะมีผลข้างเคียงกับสุขภาพของเด็กที่เป็นโรคนี้หรือไม่ ช่วยตอบด้วยนะค่ะกังวลมากค่ะ

G6PDไม่ไช่ข้อห้ามของการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่คะ เพียงแต่หลังได้รับวัคซีนควรพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ อาจงดออกกำลังกายที่หนัก ซัก 2-3 วันเพราะหลังได้รับวัคซีนบางคนอาจมีไข้และ อาการหวัดได้ สำหรับG6PD ถ้าปล่อยร่างกายให้อ่อนแอ แล้วมีไข้เม็ดเลือดอาจแตกได้

สวัสดีค่ะ / สวัสดีครับ ป้าพยาบาล

ไม่ได้เข้ามาบ้านนี้ซะนานเลย ตอนนี้น้องธามอายุได้ 6 เดือนแล้ว เริ่มป้อนอาหารแล้ว แต่ช่วงนี้ผสมกล้วยเข้าไปให้ แต่แกอึ๊ออกมาเป็นเม็ด น่าจะท้องผูก และช่วงนี้แกร้องไห้ตอนกลางคืน แบบไม่มีสาเหตุ อ่านในหนังสือเค้าบอกว่าฟันจะขึ้น แต่แกเล่นร้องเหมือนเจ็บตรงไหนก็ไม่รู้ ทำไงดีค่ะ ท้องผูกกินน้ำส้มได้ไหมค่ะ เพราะได้ยินมาว่าพวกไวตามินซีทำให้เลือดแตกตัวจริงรึเปล่าค่ะ แล้วที่ร้องไห้เนี่ย ไม่รู้เกิดจากสาเหตุใด สงสารลูกมากเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ

สวัสดีคุณแม่น้องธาม

ช่วงนี้มีการเปลี่ยนนมลูกบ้างหรือเปล่า บางคนเปลี่ยนจากนมแม่เป็นนมผงท้องจะผูก ต้องเปลี่ยนชนิดนม นมแพงหรือถูกไม่ไช่ตัวตัดสินความดีของนม ขึ้นกับว่าชนิดไหนเข้ากับลูกได้ดี ส่วนน้ำส้มคั้นขนาดป้อนเด็กไม่ได้ทำให้เม็ดเลือดแตกคะ ตัวที่ทำให้เม็ดเลือดแตกได้คือวิตามินซีขนาดสูงคะ ถ้าลูกร้องจนรบกวนการพักผ่อนของเด็กทำให้พักผ่อนได้น้อยควรปรึกษากุมารแพทย์ประจำตัวน้อง เพราะการพักผ่อนที่เพียงพอส่งผลให้ฮอร์โมนที่ช่วยการเจริญเติบโต (Growth Hormone)หลั่งได้เต็มที่

หวัดดีครับป้าพยาบาล

น้องแทนคุณนะครับ ตอนนี้ 8 เดือนแล้วครับ น้ำหนัก 9 กิโล ได้อ่านข้อมูลน้องธาม ว่าเป็น g6pd ดื่มน้ำส้มได้หรือเปล่า ดื่มได้ครับ น้องแทนคุณดื่มเป็นประจำ ไม่เคยท้องผูกเลย แต่ต้องแนะนำให้รักษาความอบอุ่นของร่างกายไว้ให้มากๆ เพราะเค้าจะเป็นหวัดได้ง่ายครับ นอกนั้นเค้าก็เป็นเหมือนเด็กปกติไม่ต้องกังวลครับ

สวัสดีคะทุกคน

คุณแม่น้องธาม ได้ฟังน้องแทนคุณ แล้วสบายใจขึ้นไหมคะ ขอบคุณน้องแทนคุณมากคะ

ป้าพยาบาลอยากเห็นรูปจังท่าทางจ้ำม้ำน่าดู

สวัสดีครับ ลูกชายผมอายุ 8เดือน เป็นโรคนี้เช่นกัน อยากทราบว่าเค้าแพ้ยากันยุงมั้ยครับ ถ้าแพ้จะแพ้แบบไหนมั่งครับ แล้วผมสามารถใช้แบบไหนได้มั่งครับ แล้วถ้าเป็นสเปรย์ตระไคร้หอมกันยุง หรือแป้งหอมกันยุง จะใช้ได้มั้ยครับ คือที่บ้านผมอยู่ในไร่ในสวนอ่ะครับยุงเยอะมาก โดนกัดทุกวันเลย เป็นจุดแดงๆเต็มไปหมด สงสารลูกมาก พอทายาก็กลายเป็นจุดดำๆอ่ะครับ แล้วก็หายยากมาก กลัวว่าเค้าจะเป็นโรคอย่างอื่นที่มากับยุงอ่ะครับ กลุ้มใจมากครับ จะลองใช้ก็ไม่กล้าอ่ะครับเพราะเคยมีคนบอกว่าลูกเค้าก็เป็นโรคนี้แพ้ยากันยุงเลย ผมเลยกลัวไม่กล้าอ่ะครับ ยังไงรบกวนช่วยตอบให้ผมหายข้องใจทีนะครับ หัวอกคนเป็นพ่อมันจะสลายทุกครั้งที่เห็นลูกโดนยุงกัด ขอบคุณครับ

สวัสดีคะคุณการุณ

ลูก 8 เดือนกำลังซนเลย จะให้อยู่ในมุ้งก็คงไม่ยอมแน่ หาผ้าป่าน หรือผ้าสาลู มาตัดเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวให้ลูกใส่ ตัดง่ายๆ เสื้อคอกลมกางเกงยางยืด ผ้า2 ชนิดนี้ใส่ได้ไม่ร้อน ส่วนตะใคร้หอม และแป้งกันยุงน่าจะใช้ได้ยังไม่มีใครบอกว่ามีผลต่อG6PD ถ้าโดนกัดปุ๊บให้ทายาแก้แพ้เช่น 0.5%TA cream ทันที และที่สำคัญคือต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงรอบบ้าน ในสวนอย่าให้มีน้ำขัง หาทรายอะเบทมาใส่ในภาชนะที่จำเป็นต้องกักน้ำ หรือหาฝาปิดที่มิดชิด

สวัสดีครับน้องแทนคุณนะครับ

ปลายฝนต้นหนาวขอให้ทุกคนทำร่างกายให้อบอุ่นนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ

เช่นกันนะคะ รักษาสุขภาพกันด้วย ขอบคุณคะเห็นรูปน้องแทนคุณแล้ว80%ของรูปเป็นแก้ม เลี้ยงง่ายๆ โตไวไวนะคะ

สวัสดีครับ ผมเป็น g6pd อายุย่าง 30 ที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาอะไรครับ อยากสอบถามการทานวิตามิน & อาหารเสริม

มีวิตามินอะไรที่ห้ามทานบ้างไหมครับ เช่น Blackmore Zinc amino acid chelate, Collagen, Marine CoQ10

ผมรู้สึกว่าทาน กลูต้า ที่ผสมตามน้ำที่ขายในร้านสะดวกซื้อแล้วรู้สึกใจหวิวๆ ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ

รบกวนนะครับ

คือผมมีอาการอาหารไม่ย่อย ไปร้านขายยาเค้าแนะนำ combizym

อยากทราบว่า เป็นG6pd combizym ทานได้มั้ยครับ

สวัสดีคะ คุณ princo และคุณ 1112

Zinc amino acid chelate, Collagen, Marine CoQ10 และ combizym ปรึกษาเภสัชกรแล้วได้รับคำตอบว่า ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มยาที่ห้าม แต่การรับประทานให้ใช้ตามความจำเป็นอย่าใช้พร่ำเพรื่อ นอกจากเสียทรัพย์แล้วพวกวิตามินและแร่ธาตุอาจสะสมในร่างกายของเราได้คะ

พยาบาลลาไปงานบำเพ็ญกุศลศพญาติผู้ใหญ่ กว่าจะได้ตอบสงสัยจะหายท้องอืดกันแล้ว

ครับ

อิอิ

กินไปแล้วครับ ปกติดี

สวัสดีค่ะ คุณป้าพยาบาล มีคำถามอีกแล้วค่ะ จะสอบถามว่าน้องธามอายุ 7 เดือน สามารถกินน้ำผลไม้สดได้ไหมค่ะ แล้วน้ำ มัลเบอรี่ (Mulberry:Morus spp.) น้ำหม่อนกินได้มั้ยค่ะ จะแรงไปรึเปล่า ช่วงนี้หน้าหนาวบางวันมีน้ำมูกไหลด้วย ดูแลยังไงดีคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะคุณแม่น้องธาม

สามารถกินน้ำผลไม้สดได้ไหม แล้วน้ำ มัลเบอรี่ (Mulberry:Morus spp.) น้ำหม่อนกินได้มั้ย

วัตถุประสงค์การกินเพื่อป้องกันหวัดน้ำมูกไหลไช่ไหมเอ๋ย

ถ้าไช่น้ำผลไม้ไทยที่มีวิตามินซีน่าจะดีกว่า เพราะโดยทั่วไปวิตามินซีสลายได้เมื่อโดนแสงการกินสดก็จะได้รับก่อนวิตามินจะสลายเท่าที่ทราบมัลเบอรี่ (Mulberry:Morus spp.) น้ำหม่อนเด่นทางการช่วยเจริญพันธุ์เช่นมีบุตรยาก แต่ไมพบรายงานว่าห้ามในG6PD หลักการก็เหมือนเดิมคือให้ลองแต่น้อยก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณคะ แผนไทยใช้ตบหัวหอมลงในน้ำอุ่นที่ใช้อาบลองศึกษาดูนะคะ

สวัสดีค่ะ มีลูกเป็น G6PD เหมือนกัน เป็นลูกแฝด คนแรกเป็น คนที่สองไม่เป็น ก็เลี้ยงแบบเด็กบ้านนอกธรรมดา ก็ไม่เป็นไรนะ แต่อยากรู้ว่า ลูกเราเป็นถึงขั้นไหน ถ้าจะไปตรวจเลือดซ้ำอีก มันตรวจได้ถึงขนาดไหน คือหมายความว่า เคยได้ยินมา บนเครื่องมีคนกินถั่วปากอ้า ถัดจากที่นั่งไปประมาณ 7-8 แถว ก็ซีดแล้ว ประมาณนี้ ถ้าเอาลูกไปตรวจซ้ำ จะรู้ไหมว่าลูกเป็นมากหรือเป็นน้อย ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีคุณ yui

จริงๆแล้วอาการที่ผ่านมาของลูกจะเป็นตัวบอกที่ดีที่สุดว่ารุนแรงมากน้อยเพียงใด ถ้าที่ผ่านมาไม่มีอะไรต่างจากคนทั่วไปมากนักและระวังหลีกเลี่ยงของที่อาจจะเป็นโทษตามที่ได้พิสูจน์กันแล้ว ก็คงไม่มีอะไรรุนแรง แต่เด็กควรมีแพทย์ประจำตัวที่รูประวัติเด็กต่อเนื่องคะ ถ้าจำเป็นต้องย้ายหรือเปลี่ยนให้แจ้งแพทย์ทราบและพยายามอย่าเปลี่ยนหมอบ่อยถ้าไม่จำเป็นเพื่อให้มีประวัติต่อเนื่องคะ ส่วนเรื่องคนที่แพ้ถั่วก็มีคะเคยพบต่างชาติผู้ชายกินถั่วเสร็จแล้วจูบกับผู้หญิงที่แพ้ถั่ว ยังแสดงอาการแพ้เลยคะ แต่กรณีบนเครื่องมีคนกินถั่วปากอ้า ถัดจากที่นั่งไปประมาณ 7-8 แถว ก็ซีดนี่ยังไม่เคยเจอ

แม่น้องติ๊กเกอร์

ตอนนี้น้องติ๊กเกอร์ได้ 1 เดือน 3 อาทิตย์ ทานนมผสมเสริมร่วมกับนมแม่ แม่น้ำนมน้อยน้องกินเยอะ ทานนมที่มีส่วนผสมของน้ำมันถั่วเหลืองเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ และจะสะสมในร่างกายหรือเปล่า

สวัสดีคะคุณแม่น้องติ๊กเกอร์

น้องมีปัญหาสุขภาพอะไรพิเศษหรือเปล่าคะ ถ้าคุณแม่พยายามให้ลุกกินนมแม่มากเท่าไหร่น้ำนมจะผลิตมากขึ้นเท่านั้นและแม่ต้องดื่มน้ำและอาหารที่มีประโยชน์และไขมันต่ำพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าลูกได้นมจากข้างนอกน้ำนมแม่จะลดลงเรื่อยๆคะ ตอนนี้ยังไม่สายนมแม่ดีที่สุดคะ

แม่น่องติ๊กเกอร์

ดีใจและขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้รับการตอบกลับ น้องติ๊กเกอร์เป็น G6PD ค่ะ ได้อ่านที่บอร์ดของโรงพยาบาลค่ะว่าถั่วน้องทานไม่ได้ นอกจากถั่วปากอ้าที่เน้นมากที่สุดถั่วอย่างอื่นสามารถทานได้มั๋ยคะ พอดีนมที่ให้น้องทานเสริมมีส่วนผสมของน้ำมันถั่วเหลืองค่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ เพราะนมส่วนใหญ่จะมีผสมของน้ำมันถั่วเหลืองอยู่ ลองทำทุกอย่างค่ะที่จะให้มีน้ำนมก็ยังไม่สำเร็จ แต่ก็พยามให้น้องดูดกระตุ้นบ่อยๆค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบที่จะได้รับค่ะ 

สวัสดีคะคุณแม่น่องติ๊กเกอร์

สำหรับการกินถั่วเหลืองล้วนๆที่เจอในบ้านเราส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรหลังรับประทานในภาวะปกติ และที่ผสมอยู่ในนมก็ต้องดูที่%ของส่วนผสมว่ามากน้อยแค่ไหน ช่วงที่เด็กมีไข้อาจต้องระวังเป็นพิเศษ แต่ช่วงสุขภาพปกติดีในนมเด็ก%ถั่วเหลืองต่ำไม่น่ามีผลมาก

สวัสดีคะ ดิฉันมีลูกชาย 2 คน คนโตปกติสมบูรณ์แข็งแรงดี ส่วนคนที่สองมีภาวะ g6pd ตอนนี้น้องอายุ 7 วันแล้ว ตรวจพบอาการตัวเหลืองหลังคลอดวันที่ 3 แล้วมารู้เอาวันที่ 5 แล้วว่าน้องมีภาวะ g6pd ตอนนี้เครียดมากเลยคะ กลัวว่าจะเลี้ยงเค้าได้ไม่ดี ไม่รู้จะต้องดูแลเค้าอย่างไร ไม่เคยรู้จักภาวะนี้มาก่อน ตอนที่พยาบาลนำสมุดประจำตัวน้องมาให้ เค้าก็อธิบายเกี่ยวกับภาวะนี้เหมือนกัน แต่ตอนนั้นฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลย ยอมรับว่ากลัวมากเลยคะ แต่พอมาเข้ามาที่นี่ ได้อ่านประสบการณ์ของหลายๆ คน ค่อยมีกำลังใจขึ้นมาบ้าง ยังไงต่อไปคงต้องรบกวนขอคำปรึกษาบ้างนะคะ

ยินดีคะคะคุณPawinee ทำตัวสบายๆถ้าเครียดเดี่ยวน้ำนมจะไม่ออกเต็มที่ เลี้ยงเหมือนกับลูกคนโตนั่นแหละคะมีข้อระวังเพิ่มบางเรื่องเท่านั้นเอง

อาหารนอกจากถัวปากอ้าแล้วจำพวกผักผลไม้มีอะไรที่กินไม่ได้อีกไหม น้องเทนนอกจากG6PD แล้วยังมีภาวะแพ้นมวัวด้วยฝากผู้มีความรู้มากให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะ

น้องแทน คนเดียวกับน้องแทนคุณ หรือเปล่าคะ ตอนนี้ถ้าอายุ 1 ขวบ คงต้องระวังเรื่องอาหารประเภทเบอเกอรี่ซึ่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมนมวัว ส่วนผักผลไม้ในปริมาณที่เด็กกินได้ไม่ค่อยเจอปัญหาคะ

"พ่อที่เป็นโรค จะถ่ายทอดพาหะให้ลูกสาวทุกคน" ถ้าเป็นอย่างนี้ หมายความว่า ดิฉันได้รับการถ่ายทอดพาหะมาจากพ่อที่เป็น g6pd ใช่หรือเปล่าคะ ลูกชายดิฉันจึงได้เป็นโรค แต่เนื่องจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่ดิฉันไม่ได้เป็นโรคนี้แล้วตัวดิฉันเป็นพาหะได้อย่างไร มีข้อสันนิษฐานอื่นหรือไม่คะ

สวัสดีคะคุณ pawinee

พาหะในลูกสาวมาได้จากทั้งพ่อที่เป็นG6PDหรือแม่ที่เป็นพาหะก็ได้คะ (คุณยายไม่ได้เป็นโรคแต่อาจเป็นพาหะซึ่งจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆเหมือนคุณแม่)

คนที่เป็นพาหะสามารถตรวจพบความผิดปกติโดยการตรวจเลือดมั้ยคะ

สวัสดีคะ pawinee

ต้องนำเลือดไปตรวจระดับยีนบนโครโมโซมX ซึ่งค่าใช้จ่ายสูงไม่นิยมตรวจเพราะตรวจก็แค่เพื่อรู้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่เป็นพาหะ คนที่เป็นพาหะนั้นการตรวจเฉพาะองค์ประกอบทั่วไปบอกไม่ได้เพราะจะพบเอนไซม์G6PDเหมือนคนปกติส่วนคนที่เป็นก็จะตรวจไม่พบเอนไซม์G6PD ( Glucose – 6 – Phosphate Dehydrogenase defciency)ในเลือด

ลูกคนแรกเป็น g6pd ลูกคนที่ 2 จะเป็นด้วยรึเปล่าครับ

ตอบน้องโบนัส

ไม่จำเป็นคะ ขึ้นกับเพศของลูก โดยความเสี่ยงในการเกิดโรคเหมือนกันทุกครั้งที่มาจากพ่อแม่เดียวกัน อธิบายอย่างไรดี การปฏิสนธิ 1 ครั้งเป็นอิสระต่อกันนะคะไม่ได้ผูกโยงกับการปฏิสนธิครั้งอื่นๆ

ขอบคุณคะ แทนกับเทนคนละคนกันจ๊ะ เบนเทนขวบกับจะสองเดือนแล้ว ถ้าเกิดมีคนที่สองเป็นผู้ชายก็มีสิทธิ์จะเป็นอีกใช่ไหมคะ

เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นโรคนี้ แต่ขอให้คุณคิดว่าแค่G6PD ยังโชดดีก่าวน้องเทนอีกเยอะที่ต้องระวังทั้งยา อาหาร,เครื่องดื่ม,และของว่าง ที่มีส่วนผสมของนมวัว เรียกว่าน้องไม่รู้จักรสชาดของขนมเลย จะกินได้หน่อยก็พวกผัก ผลไม้ สู้ๆค่ะ

สวัสดีค่ะ มีคำถามอีกแล้ว

ตอนนี้น้องอายุ 15 วันแล้ว น้องตัวยังเหลืองอยู่เลยค่ะ เห็นได้ชัดบริเวณรอบดวงตา ปลายจมูกและรอบริมฝีปาก ส่วนบริเวณหน้าผาก หน้าอกและท้อง ลองเอามือกดแล้วลากดู ผิวหนังก็จะมีสีเหลืองตามรอยมือแต่เปลี่ยนกลับเป็นสีเนื้อเดิมได้เร็วแล้ว อย่างนี้ควรพาไปพบหมอมั้ยคะ แล้วถ้ามีอาการที่ต้องสังเกตอย่างไรว่าตัวเหลืองจนต้องพาไปหาหมอ เพราะก่อนออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 17 มกราคม น้องได้ส่องไฟและค่าตัวเหลืองลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว ถึงได้ออกจากโรงพยาบาล และคุณหมอนัดดูอาการอีกทีวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 คะ อีกอย่างตอนนี้น้องเค้าตัวยังแดงอยู่ สังเกตตัวเหลืองบริเวณอื่นยากมากเลยกลัวมากคะ กลัวเค้าตัวเหลืองจนถึงเกณฑ์อันตรายแล้วเราไม่รู้

สวัสดีคุณ pawinee

สังเกตยากเนอะถ้ามันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่สามารถบอกได้ด้วยตาเปล่า นอกจากตรวจด้วยเครื่องมือ แต่ถ้าปป.มากจะสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ถ้าถ่ายรูปด้วยกล้องอัตโนมัติที่ตั้งค่าแบบเดียวกันทุกวัน เวลาที่ถ่ายให้ใกล้เคียงกันเช่นถ้าเช้าก็เช้าด้วยกันมาเปรียบเทียบ ไม่แน่ใจว่าพอจะเอามาเทียบดูกันได้ไหมลองทดลองดูนะคะ ของน้องน่าจะเปลี่ยนแปลงไม่มากเพราะคุณแม่สังเกตใกล้ชิดและสนใจ ถ้าปป.มากพยาบาลเชื่อว่าคุณแม่ต้องสังเกตเห็น

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพยาบาล วันนี้มีคำถามคาใจมาถามอีกแล้วค่ะ นมคุณแม่พยามหลายอย่างเลยค่ะน้ำนมก็ยังน้อยเหมือนเดิม เลยยิ่งทำให้เคลียดมาก ก็ยังให้น้องกินนมผสมด้วยค่ะ ปัญหามีอยู่ว่าปรกติน้องถ่ายเหลืองแล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งน้องถ่ายแหลวมากเหมือนถ่ายท้อง แต่คุณยายบอกว่าเด็กจะมองเห็นชัดหรือช่วงจะคลาน จะนั่งเด็กจะถ่ายแบบนี้(เรียกว่าถ่ายซุ) แต่ตอนนี้ก็เป็นปรกติแล้วค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นมาน้องติ๊กเกอร์ถ่ายดำออกเทาๆค่ะและกลิ่นแรงมาก ก็เลยอยากรู้ว่ามันจะมีผลหรือเป็นอะไรกับน้องหรือเปล่าคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบที่จะได้รับค่ะ

สวัสดีคะคุณแม่น้องติ๊กเกอร์

 คุณแม่ลองย้อนคิดดุว่าก่อนถ่ายสีเทาป้อนอาหารอะไรให้น้องทานบ้าง  เด็กวัยนี้บางทีเริ่มให้ไข่แดงหรืออาหารบางอย่างซึ่งอาจมีพวกกำมะถันเป็นส่วนประกอบ  ลักษณะอุจาระจะเป็นสีเทาและมีกลิ่นเหม็นได้แต่เหม็นเหมือนแก๊สไข่เน่า  ถ้าดำแล้วเหม็นคาวเลือดอย่างนั้นถึงต้องรีบไปพบแพทย์เพราะเป็นอาการที่มีเลือดปนมาในอุจจาระคะ

สวัสดีค่ะคุณพยาบาล คือตอนนี้น้องติ๊กเกอร์ทานนมอย่างเดียวคะ(นมแม่+นมผสม)แต่จะเหม็นเหมือนแก๊สไข่เน่ามากกว่าคะ หรือต้องดูที่ส่วนผสมของนมผสมคะ น้องทานนมของ ซิมิแลค แอดวานซ์คะ

สีละคะดีขึ้นไหม หรือยังเทาล้วนอยู่ มันควรจะมีสีเหลืองด้วยเพราะร่างกายขัยของเสียบางอย่างที่มีสีเหลืองผ่านทางอุจจาระคะ

อุจจาระบางครั้งก็มีสีเหลืองปนอยู่ด้วย บางครั้งก็เทาอมเหลืองค่ะ

จากลักษณะที่บอกก็น่าจะยังจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติคะ  ชนิดของส่วนผสมในนมมีส่วนในการบ่งบอกสีอุจจาระเช่นกัน นอกเหนือจากกลไกของระบบย่อยในร่างกาย

ขอบคุณค่ะคุณพยาบาล ถ้ามีอะไรสงสัยจะขอรบกวนใหม่นะคะ

มีคำถามอีกคะ สาหร่าย แบรนด์ นมถั่วเหลือง,น้ำเต้าหู้,น้ำนมข้าว,น้ำนมข้าวโพด มันฝรั่งทอด(เลย์หรือเฟรนฟาย)หรือของกิน,ผัก,ผลไม้  อะไรที่ห้าม ที่ต้องระวังให้มากนอกจากถั่วปากอ้า,ขนมที่มีส่วนผสมของนม ขอแบบละเอียดละเอียดนิดหนึ่งนะคะ ระบุเป็นตัวอย่างได้ไหมคะ เพราะจะได้แจ้งให้ยายที่เลี้ยงน้องให้ระวังให้มาก น้องอยู่บ้านต่างจังหวัดกับยายไม่กล้าจ้างคนเลี้ยงกลัวไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้ แม่เป็นภาวะมีลูกยากเลยทั้งหวงทั้งห่วงมากและที่บ้านยายก็มีคนช่วยเลี้ยงเยอะจะได้ทำเป็นชาร์ตไว้ให้ระวัง เคยอ่านเจอว่าผลไม้หรือผักบางชนิดมีผลกับเลือดกับกระดูก ตอนนี้น้องขวบ2ด. ยังไม่ยอมเดินด้วยตัวเองเลยต้องจับมือข้างหนึ่งก็ยังดีถึงจะยอมเดิน น้องมีภาวะแพ้นมวัว+G6PD ขอคาวมกรุณาด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆคะ

คงจะยาวพยาบาลจะหาเวลามาทำให้คะ  วันนี้ไม่ทันคะ

สวัสดีคะคุณพยาบาล  น้องที่ป่วยสามารถใช้มหาหิงส์ทาแก้ท้องอืดได้มั้ยค่ะ

คำตอบที่ค้างไว้ตอบผ่านอีเมลล์ก็ไดนะคะ ten.ka.pang@hotmail.co.th เพิ่มเติมคำถามนะคะ พวกนำหอมปรับอากาศในรถในบ้านการบูน น้องจะแพ้ไหม จะมีผลกับภาวะG6PD ไหมคะ

พยาบาลไม่มีความรู้เรื่องนี้หรอกคะ ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันม่ได้ใช้ แต่เคยมีผู้รู้เขียนไว้ลองศึกษาดูนะคะ

"สารที่ออกฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อในมหาหิงส์ในทั้ง 2 กรณี (คือทั้งที่ใช้ทาและรับประทาน) เป็นสารกลุ่มเดียวกันครับ คือสารกลุ่มน้ำมันหอมระเหย การรับประทาน เป็นการออกฤทธิ์แบบ local ที่ทางเดินอาหาร โดยเป็น antispasmodic และกระตุ้นให้เกิดการขับลม ส่วนกรณีการใช้ภายนอกนั้น จะใช้กับเด็กทารกเท่านั้น เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยส่วนใหญ่มีฤทธิ์เป็น stimulant ด้วย การทาที่ท้องเด็ก คงอาศัยผลที่ผนังหน้าท้องเด็กบางพอที่ผลของการเป็น stimulant จะสามารถช่วยกระตุ้น bowel movement ได้ แต่ที่ใช้ทางกระหม่อมและทาเท้าเด็กนี่ สุดจะเดาจริงๆ ครับ ที่เป็นไปได้มากที่สุด ก็อาจในใช้การเป็น calmative ของน้ำมันหอมระเหยมาช่วยทำให้เด็กไม่โยเยกระมังครับ "

ที่มา http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=1038&gid=3

 

การบูรรู้สึกเคยตอบแล้วว่าไม่ควรใช้

สวัสดีครับ ทำไมลูกสาว 2 คนผมไม่เป็น แต่ทำไม สูกชายคนเล็กที่เกิดใหม่ของผมเป็น g6pd ทำไมช้วยตอบผมหน่อยครับและขอคำแนะนำด้วยครับขอบพระคูณเป็นอย่างสูง....ครับ

สวัสดีคุณ จ.ส.ท. เก๋เจนจบ

คุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นทั้งคู่ไช่ไหมคะ การที่มาเกิดอาการที่ลูกชายคนเล็กข้อสมมุติฐานที่เป็นไปได้คือคุณแม่มียีนแฝงคะ ลูกสาวอาจได้รับหรือไม่ได้รับก็ได้50/50 แต่ที่ลูกสาวไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์เพราะได้รับโครโมโซมXอีกตัวจากพ่อซึ่งเด่นกว่าคะ ถ้าได้รับลูกสาวจะเป็นพาหะจะไปแสดงออกในรุ่นหลานได้ ส่วนลูกชายมีXเดียวจากแม่และYจากพ่อ เพราะฉะนั้นโอกาสที่ลูกชายจะได้รับยีนที่แฝงในแม่จะแสดงออกทันทีคะ

ถ้าพอมีเวลาลองย้อนไปอ่านหน้าแรกๆจะเข้าใจมากขึ้นคะ

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าเด็กที่เป็นโรค g6pd จะแพ้วัคซีนไหม๊คะ ตอนนี้น้องอายุ 3เดือนค่ะ

 

มีลูกชายเป็น g6pd ตอนนี้น้องอายุ 1.4 ปี คะ  ตลอดมาฉีคและหยอดวัคซีนทั้งพื้นฐานและแบบเสริม  ก็ปกติดีคะ  แต่ทุกครั้งคุณแม่ต้องแจ้งหมอด้วยว่าน้องเป็น g6pd เพื่อให้คุณหมอพิจารณาส่วนประกอบของวัคซีนให้

ขอบคุณคุณ mom มากๆๆๆเลยค่ะ  ที่แบ่งปันความรู้ สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ ถ้าคุณmom

มีอะไรจะแนะนำอีก ช่วยบอกด้วยนะคะ กังวลไปสารพัด ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

สิ่งนี้แหละคะที่พยาบาลฝันอยากเห็น คุณMOM ช่วยตอบให้คุณมาวิกาคลายความกังวลได้  และฝันก็เป็นจริง   พยาบาลอยากให้คุณแม่ที่มีประสบการณ์ตรงได้ถ่ายทอดความรู้นั้นสู่บุคคลอื่น  พยาบาลจะคอยหมั่นดูหากเห็นว่าไม่ตรงกับหลักวิชาทางการแพทย์ที่พยาบาลเรียนมาจะได้รีบเข้ามาให้เหตุผล  เพื่อจะให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคะ  พยาบาลอาจหายหน้าไปสักช่วงหนึ่ง(10-15วัน)ไว้กลับมาจะรีบเข้ามารับใช้ทุกท่านคะ

คุณหมอครับอยากถามเรื่องไวรัสบีบ้างได้ไหมครับคือว่าภรรยาผมเป็นพาหะอยู่ทำไมไม่ติดต่อกับผมทั้งที่อยู่กินกันมาตั้ง20ปีโดยที่ผมไม่มีภมูเเต่ปัจจุบันผมฉีดยาภมูค้มกันเเล้วประมาณปีกว่า  ผมเคยศึกษาดูหนังสือเกี่ยวกับโรคนี้หมอเขาบอกว่าติดต่อทุกเล่มทุกหมอ..เเต่ผมไม่ติดมันเป็นยังไงกันเเน่ไม่เฉพาะตัวผมเท่านั้นคนที่เคยรู้จักกันก็เป็นลักษณะเดียวกันคือไม่ติดต่อทั้งที่ภรรยาเขาก็เป็น 

สวัสดีคะคุณแทน

นับว่าโชคดีคะที่ไม่ติดไวรัสบี  ไวรัสนี้จะติดทางเลือด100% ส่วนทางสารคัดหลั่งมีโอกาสติดได้ ซึ่งทั้งหมดจะเข้าทางบาดแผลถ้าไม่มีบาดแผลและไม่ได้สัมผัสเลือดที่มีเชื้อก็ไม่ติดคะ

ผมว่าน่าจะกรณีศึกษาว่าไวรัสบีไม่ใช้ติดต่อกันง่ายๆเคยพบเยอะมากที่ไม่ติดต่อกันทั้งไม่ได้ป้องกันเเปลกดีนะคุณหมอ..

เรียนทุกท่าน

พยาบาลPCU ขอลาไปอังกฤษ 10 วัน จะแอบไปขอดูบริการสาธารณสุขที่โน่นด้วย ถ้ายังไงไม่ได้ตอบอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะ  กลับมาจะรีบมาทำงานทันทีคะ  ฝากดูแลคุณหนูๆ G6PD ด้วยนะคะ   คุณพ่อคุณแม่ที่พอมีประสบการณ์เพราะผ่านการเลี้ยงลูกตนเองช่วยแนะนำกันหน่อยนะคะประสบการณ์ของท่านมีค่าสำหรับคุณที่กำลังทุกข์ใจอยู่ยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆทั้งสิ้น  เพราะลูกเปรียบดั่งแก้วตาของพ่อแม่

                                                      ขอบคุณคะ

ตอนนี้ลูกสาวอายุ 3 เดือนแล้วครับเป็นG6PDเหมือนกันเป็นห่วงมากครับอยากให้ผู้ที่มีประสบการณ์ช่วยบอกเล่าเรื่องอาหารการกินที่เหมาะกับเด็กหน่อยครับ

ช่วงนี้เน้นนมแม่อย่างเดียวคะ เพราะฉะนั้นแม่ต้องกินอาหรที่มีส่วนประกอบของน้ำเยอะๆ ด้วย อาทิซุป นม น้ำผัก/ผลไม้ ไข่ โปรตีนจากหลายๆแหล่งทั้งพืช(ถั่ว ธัญญพืช)และสัตว์ แสงแดดอ่อนตอนเช้าจะดีสำหรับเด็กเพื่อช่วยสลายบิลิรูบิน และสร้างวิตามินD

สวัสดีค่ะ คุณพยาบาล และพี่ๆ เพื่อนๆทุกคน ลูกชายของตั้ม ก็เป็นโรค G6PD เหมือนกันค่ะ ตอนนี้อายุ 4 ขวบกว่าแล้วค่ะ แต่น้องเพิ่งได้สมุดพกประจำตัวของโรคมาประมาณ 9 เดือนแล้วค่ะ ในสมุดพกนั้น อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเขาบอกว่าถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว ถั่วปากอ้า และตระกุลถั่วที่เป็นฝัก ตอนนี้ตั้มเลยไม่ให้ลูกทานถั่วเลยค่ะ แต่มีคนแถวบ้านลูกเขาก็เป็นเหมือนกัน แต่เขาบอกว่าหมอห้ามแต่ถั่วปากอ้ากับลูกเหม็น ตั้มเลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วทานถั่วเหลืองได้มั๊ยค่ะ เพราะถ้าทานได้ตั้มจะดีใจมากเลยค่ะ เพราะน้องพีพี ไม่เคยได้โปรตีนจากถั่วเลยค่ะ ....รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีคะคุณตั้ม

พยาบาลอยากให้แยกระหว่างห้าม กับควรระวังคะ

พยาบาล ห้ามแต่ถั่วปากอ้ากับลูกเหม็น และยาดังรายชื่อข้างต้น ส่วนตระกูลถั่วอื่นๆ หลายคนทานได้โดยไม่พบความผิดปกติ แต่ก็มีบางรายที่พบเม็ดเลือดแดงแตก เพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มอะไรใหม่ให้เริ่มทีละน้อยและสังเกตอาการดูคะ และไม่ควรกินอะไรมากๆซ้ำๆคะเพราะถ้าเกิดผลจะรุนแรง

ขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับคำแนะนำ ตั้มขอปรึกษาโรคอื่นบ้างได้มั๊ยค่ะ เพราะว่าน้องพีพี ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเด็กคนอื่นค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพยาบาล

พอดีมีเรื่องจะสอบถามค่ะ ตอนนี้น้องอายุได้ 2.6 ขวบแล้ว มักจะเป็นหวัดบ่อยมาก เห็นว่านมวัวเด็กมักมีอาการแพ้ตอนนี้เลยให้กินนมถั่วเหลืองของไวตามิลแทนนมวัว แล้วรู้สึกว่าจะเป็นหวัดบ่อยและเป็นทั้งทอนซิล หลอดลมอักเสบ ภูมิแพ้ด้วย ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันไหมค่ะและอีกอย่างน้องก็ไปโรงเรียนด้วย อยากรบกวนสอบถามค่ะว่า

1. ที่น้องเป็นหวัดและไข้บ่อยเพราะกินนมถั่วเหลืองหรือไปโรงเรียนค่ะ

2. ถ้าเด็กที่เป็น G6PD ควรกินนมวัวต่ะไปหรือกินนมถั่วเหลืองได้ค่ะ หรือต้องกินนมอะไรดีค่ะ

3. แล้วแต่เด็กบางคนหรือเปล่าที่เวลาเป็นหวัดเม็ดเลือดแดงจะแตกง่าย (น้องจะเป็นไข้หวัด 2 ครั้งต่อเดือนค่ะ)

รบกวนช่วยหายข้อสงสัยด้วยค่ะ

สวัสดีคะคุณ ตั้ม & คุณพลอย

ถามว่าปรึกษาโรคอื่นบ้างได้มั๊ย ก็ลองดูนะคะถ้าพยาบาลตอบได้ก็จะตอบคะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถนัดและไม่มีความรู้พออาจต้องส่งต่อคะ

1. ที่น้องเป็นหวัดและไข้บ่อยเพราะกินนมถั่วเหลืองหรือไปโรงเรียนค่ะ

ไม่ไช่คะ เด็กช่วงวัยนี้เป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องจะหมดอายุลงไป เด็กจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองใหม่คะ การป่วย1ครั้งหากดูแลให้พักผ่อนเพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังพอเหมาะ ร่างกายก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคจนชนะและสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองคะ

2. ถ้าเด็กที่เป็น G6PD ควรกินนมวัวต่ะไปหรือกินนมถั่วเหลืองได้ค่ะ หรือต้องกินนมอะไรดีค่ะ

คงไม่เฉพาะเจาะจงขอแค่เป็นนมจืดไม่เติมน้ำตาล ไม่แต่งกลิ่น สี รส ทานแล้วไม่แพ้(เช่นมีผื่นขึ้น ปัสสาวะสีโค้ก) ก็น่าจะOKคะ

3. แล้วแต่เด็กบางคนหรือเปล่าที่เวลาเป็นหวัดเม็ดเลือดแดงจะแตกง่าย (น้องจะเป็นไข้หวัด 2 ครั้งต่อเดือนค่ะ)

ถ้าเป็นรุนแรง ร่างกายอ่อนแอเม็ดเลือดแดงจะแตก แต่ถ้าอยู่ในระดับที่ร่างกายยังรับไหวก็จะไม่มีอาการเม็ดเลือดแดงแตกคะ

สวัสดีค่ะคุณพยาบาลที่น่ารัก

วันนี้มีเรื่องอยากรบกวนสอบถามอีกแล้วค่ะ คือว่าน้องเป็น G6PD แต่ไม่เคยป่วยเพราะเม็ดเลือดแดงแตก เวลาเป็นไข้หวัด เป็นทอนซิลอักเสบ มันเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องจากโรค G6PD หรือเปล่าค่ะ เพราะว่าพอดีทำประกันชีวิตให้ลูกนะค่ะ (ทางประกันไม่คุ้มครองการรักษาและอาการที่เกี่ยวเนื่องจาก G6PD )

หรือหากมีคนช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยด้วยค่ะ

สวัสดีคุณพลอย

"ไข้หวัด เป็นทอนซิลอักเสบ มันเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องจากโรค G6PD หรือเปล่าค่ะ"

ตอบ ไม่เกี่ยวคะ เด็กปกติก็เป็นหวัด แต่ต้องระวังอย่าปล่อยให้เป็นมากจนถึงขั้นเม็ดเลือดแดงแตกรีบหาหมอแต่เนิ่นๆคะ

สวัสดีคะคุณพยาบาลที่เคารพ

ดิฉันเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรก และมีข้อสงสัยเป็นอย่างมากอยากจะถามคุณพยาบาลคะ ลูกดิฉันก็เป็นโรค G 6 P D เหมือนกันคะและ ตอนนี้ลูกชายก็ อายุ 6 ขวบกว่าแล้วคะ แก่จะปวดท้องเป็นประจำ เกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้ อาการคล้ายกับเป็นโรคกระเพาะ ไปหาหมอก็ได้แค่ยาลดกรดมาทานก็แค่นั้น และถ้าก็เจ็บท้องมาตอนไหนแก่จะตัวร้อนตามมาด้วยทุกครั้งที่เป็นและก็จะตัวซีดด้วย ปากนี้ไม่มีสีเลือดเลยคะ

มันเกี่ยวกันกับโรค จี 6 พี ดี ไหมคะ อยากทราบจริง ๆ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะ ช่วยแก้ไขข้อสงสัยนี้หน่อยคะ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงคะ

สวัสดีคะคุณพยาบาลที่เคารพ

ดิฉันเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรก และมีข้อสงสัยเป็นอย่างมากอยากจะถามคุณพยาบาลคะ ลูกดิฉันก็เป็นโรค G 6 P D เหมือนกันคะและ ตอนนี้ลูกชายก็ อายุ 6 ขวบกว่าแล้วคะ แก่จะปวดท้องเป็นประจำ เกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้ อาการคล้ายกับเป็นโรคกระเพาะ ไปหาหมอก็ได้แค่ยาลดกรดมาทานก็แค่นั้น และถ้าก็เจ็บท้องมาตอนไหนแก่จะตัวร้อนตามมาด้วยทุกครั้งที่เป็นและก็จะตัวซีดด้วย ปากนี้ไม่มีสีเลือดเลยคะ

มันเกี่ยวกันกับโรค จี 6 พี ดี ไหมคะ อยากทราบจริง ๆ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะ ช่วยแก้ไขข้อสงสัยนี้หน่อยคะ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงคะ

"ลูกชายอายุ 6 ขวบกว่า ปวดท้องเป็นประจำ เกือบทุกเดือน อาการคล้ายกับโรคกระเพาะ หาหมอได้ยาลดกรดมาทานก็แค่นั้น และถ้าเจ็บท้องจะตัวร้อนตามมาด้วยทุกครั้งที่เป็นและก็จะตัวซีดด้วย"

จากที่ฟังมาพยาบาลพอสรุปได้ว่าน้องน่าจะมีปัญหาสุขภาพคือ

1.ซีด

2.โรคปวดท้องเรื้อรัง

3.G6PD

น้องมีแพทย์ประจำตัวไหมคะ อาการปวดท้องแต่ละครั้งเป็นอยู่นานไหมคะ และทำอย่างไรอาการถึงดีขึ้น ยาที่ทานแต่ละครั้งติด่อกันนานเท่าไหร่ ได้ข้อมูลเพิ่มแล้วมาคุยกันอีกทีนะคะ ส.อา พยาบาลอาจไม่ได้เข้ามานะคะ

สวัสดีคะคุณพยาบาล

น้องไม่มีแพทย์ประจำตัวเหรอคะ เป็นทีหนึ่งก็ไปแค่โรงพยาบาลประจำอำเภอคะ เป็นครั้งหนึ่งก็ประมาณ 3 - 4 วันก็หาย ไปทีหนึ่งหมอก็ให้ยาแก้ปวดท้อง "บาโคแตน" มาทานคะ และกับยาลดกรด "เบลสิด ซัสเพนชั่น" สองอย่างนี้หละคะทุกครั้งเลย

แต่ถ้าเจ็บมาทีก็ไปหาหมอ หมอก็ให้ยามาทาน 3 - 4 วันก็หาย และเว้นระยะห่างประมาณ 1 เดือน หรือ เดือนกว่า ๆ ก็เป็นอีก ไม่ยอมหายขาดสักที เป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่แก่อายุประมาณ 4 ขวบกว่า จนมาถึงปัจจุบันนี้แหละคะ

มีวิธีไหนบ้างคะที่จะทำให้น้องหายขาดได้ หรือมีอาหารรึว่ายาอะไรที่ทำไม่ให้ปวดท้องทานบ้างคะ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ เป็นความกรุณาอย่างสูงคะ

ตอบคุณแม่ลูกสอง แพทย์ประจำร.พ.อำเภอที่น้องรับการดูแลอยู่ก็สามารถดูแลได้คะ แต่เวลามีอาการอาจพบแพทย์คนละคนกันแต่ถ้าตรวจที่รพ.ใดรพ.ประจำก็จะมีประวัติบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องให้แพทย์ที่มารับดูแลต่อสามารถรักษาต่อเนื่องได้ การรักษาถ้าหาสาเหตุแล้วไม่ไช่จากโรคร้ายแรงแพทย์ก็รักษาตามอาการ ส่วนเรื่องการดูแลสุขภาพน้อง พยาบาลอยากให้หลีกเลี่ยงการแสวงหายานอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง สิ่งที่คุณแม่ทำได้ดีที่สุดคือหัดสังเกตอุปนิสัยการรับประทานอาหารของลูกชนิดและเวลา ตอนที่พอจะมีเวลาลองทำบันทึกดูคะง่ายๆตีตาราง 4 ช่อง  

ตัวอย่าง

วดป.            เช้า                              เที่ยง                        เย็น

 13มิ.ย.        1.นม 200 cc. 1กล่อง 

                  2.ข้าว...........

                  3.   

แล้วทำเครื่องหมายวันที่ปวดเอาไว้คะ  แล้วมาช่วยกันวิเคราะห์ย้อนกลับถึงอาหารที่ได้รับมาก่อนหน้าที่มีอาการคะ

ขอบคุณ คุณพยาบาลมาก ๆ คะที่ให้คำแนะนำ และดิฉันจะลองบันทึกตามที่จะบันทึกได้นะคะ เพราะน้องไปโรงเรียนบ้างทีถามว่าอยู่โรงเรียนทานข้าวกับอะไร น้องไม่รู้จักชื่ออาหารทีรับประทานคะ

ท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพยาบาลที่ให้คำแนะนำที่ดี ดีนะคะ และดิฉันจะลองบันทึกตามที่คุณพยาบาลแนะนำดู และถ้ามีอาการเกิดขึ้นมาอีก ดิฉันจะมาเล่า และขอคำปรึกษาอีกนะคะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ลูกสาวเป็นG6PDอยากทราบว่าเขาได้มาจากใครต้องทำอย่างไร พ่อกับแม่ไม่ใครเป็นเลยทำไมลูกสาวเป็น

สวัสดีคะคุณแม่น้องผักหวาน

น้องผักหวานอายุเท่าไหร่แล้วคะการดูแลแต่ละช่วงก็จะต่างกัน คุณพ่อคุณคุณแม่ได้ตรวจเอ็นไซม์ในเลือดแล้วทั้งคู่หรือคะ

เป็นคนนึงที่มีลูกเป็น G6PD ตอนนี้น้องอายูได้ 4 ปีแล้ว เป็นเด็กผู้ชายชื่อน้องลีโอ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 แล้วคะ

ตอนแรกที่คุณบอกว่าลูกเป็น G6PD ก็กังวลมากๆๆๆเลยคะ เป็นห่วงไปซะหมดทุกเรื่อง แต่ทุกวันนี้หมดห่วงแล้วคะ

เพราะน้องแข็งแรงมาก ร่าเริง ซุกซนตามปะสาเด็ก ซนจนขนาดคางแตกมาแล้ว ดิฉันจะระวังแค่เรื่องยา เวลาไปหา

หมอก็จะแจ้งว่าเป็น G6PD ทุกครั้ง เรื่องกินก็จะระวังแค่ พวกถั่วปากอ้า นอกนั้นน้องกินได้ทุกอย่าง กินเยอะด้วยคะ

เพราะฉะนั้นคุณพ่อ คุณแม่ ที่มีน้องเป็นโรคนี้ ไม่ต้องกังวลนะคะ มาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อ คุณแม่ทุกคนคะ

หนูมีฉี่ออกสีโค้กอ่าค่ะ พึ่งเปนเมื่อเช้า ทราบไหมค่ะว่าหนูเป็นอ่ะไร

น้องผักหวาน(หญิง)อายุได้ 24วันเป็นG6PD ตัวเหลืองตั้งแต่ 2วันแรกที่คลอด น่าจะได้มาจากแม่เพราะทางแม่มีหลานชายที่เป็นอยู่ อยากทราบว่าทำไมแม่ไม่มีอาการของภาวะนี้เลย(อายุ 30ปี) น้องผักหวานเขาเป็นแค่พาหะหรือเปล่าเพราะพ่อเขาไม่เป็นแล้วภาวะที่เป็นพาหะอาการเป็นเหมือนที่เป็นโรคใหมทำไมหมอนัดตรวจเลือดอีกทีตอน ขวบครึ่งหละค่ะตรวจดูอะไรหรือโอกาสที่จะไม่พบยังมีอยู่ค่ะ

สวัสดีคะน้องเกดดและคุณแม่น้องผักหวาน

กรณีน้องเกดดให้ประวัติสั้นมากคะ พยาบาลแนะนำว่าควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะดูคะ อายุน้อยปัสสาวะสีโคกต้องตรวจดูว่าส่วนที่ทำให้เกิดสีมาจากการแตกของเม็ดเลือดหรือได้รับสารเคมีบางอย่างที่ถูกขับออกทางไต หรือมีการอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ ต้องวินิจฉัยแยกโรคเหล่านี้คะ

ส่วนน้องผักหวานถ้ากรณีคุณแม่เป็นแค่พาหะ และคุณพ่อไม่เป็น น้องก็มีโอกาสเป็นแค่พาหะเหมือนแม่คะ แต่ตอนแรกคลอดอาจยังขาดเอ็นไซม์ตัวนี้อยู่เมื่อโตและแข็งแรงขึ้นถ้าเป็นแค่พาหะร่างกายก็จะสร้างขึ้นได้คะจึงนัดตรวจเลือดอีกครั้งตอนโตหน่อยนอกจากจะดูเรื่องเอ็นไซม์แล้วยังดูส่วนประกอบรายละเอียดอย่างอื่นของเลือดไปด้วยพร้อมกันคะ

หวัดดีครับ

น้องแทนคุณนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคน ไม่ต้องกลัว น้องแทนคุณก็เป็น g6pd ตอนนี้ 1.6 ขวบ หนัก 11.5 กิโล สูง 84 ซม. สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกอย่างคุณแม่ดูแลเรื่องอาหาร ถั่วก็ทานได้ ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง ถั่วขาว น้องทานได้หมดครับ ถ้าใครมีปัญหาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ คุณแม่ดูแลเรื่องสุขภาพ พยายามอย่าให้เป็นไข้หวัดแค่นั้น ทานอาหารได้ทุกอย่างครับ

น้องแทนคุณโตวันโตคืนแล้ว ผู้ปกครองท่านอื่นๆได้อ่านก็คงพลอยปลื้มไปด้วย ป้าพยาบาลก็พลอยมีหลานน่ารักๆไว้คุยอวดชาวบ้าน

สวัสดีครับ ผมอยากสอบถามว่า ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาเคมี ครับ แล้วที่สำคัญ คือ ต้องมีการทำ Lab อยู่ตลอด ยิ่งขึ้นชั้นปีใหม่ ยิ่งเจอ Lab เยอะ และต้องอยู่กับมันครั้งนึงเป็นเวลานาน ขั้นต่ำ 5 ชั่วโมงครับ

1.ผมเลยอยากถามว่าในส่วนของสารเคมี ชนิดใดบ้างที่จะเกิดปฏิกิริยากับ G6PD มั้ย

2.ใกล้จะทำปัญหาพิเศษแล้วครับ สารเคมีตัวไหนที่ผมควรจะหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษไหมครับ (ที่จะส่งผลกับโรคอ่ะครับ) หรือว่าไม่มีก็ดีครับ

3.อนาคตผมอยากจะทำงานในกองทัพอากาศครับ คิดว่า G6PD ไม่น่าจะมีปัญหากับการสมัครราชการทหารน่ะครับ แต่ตำแหน่งที่ผมสนใจ คือ นายทหารวัตถุระเบิด เลยอยากถามว่า .... ผมเข้าใจผิดไหม กับ ยาที่ผมแพ้คือกลุ่ม Sulfa กับสารเคมี Sulfur (S) มันเกี่ยวข้องกันไหมครับ

คำถามอาจงงนิดบ้างนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

1.หนูเองเป็นโรค g6pd เมื่อวันก่อนหนูกิน ั่วปากอ้าซะเยอะเลย แต่กินแล้วไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นเลย ค่ะ

2.หนูกินยาดีคอลเจนได้มั้ย ในฉลากเขียนว่าส่งผลกรทบต่อเม็ดเลือด หนูกินไปแล้วจะเป็นไรมั้ยค่ะ

3.กินถั่วปากอ้าปริมาณเท่าไรขึ้นไปค่ะอาการจะแสดงค่ะ เพราะวันนั้นหนูกินเยอะมากค่ะ

ขอบคุณนะคร้า ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีน้องกาฟิวส์ และน้องมิ้ลค์

น้องเรียนเคมียิ่งง่ายเลย copy list ที่พยาบาลทำไว้ตอนต้นบล็อค เอาไปในห้องLab เลย ส่วนกลุ่ม Sulfa กับสารเคมี Sulfur (S) มันไม่เกี่ยวข้องกันคะ Sulfaถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยขบวนการทางเคมี (ไม่ไช่ยาปฎิชีวนะซึ่งสกัดจากเชื้อรา) ส่วน Sulfur (S) คือธาตุกำมะถัน

น้องกินก่อนรู้ว่าไม่ควรกิน หรือ รู้แล้วแต่อยากลองคะ ส่วนยาดีคอลเจนเป็นยาผสม ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกยาเดี่ยวคะ

เอ่อ...ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ เป็นประโยชน์มากจริงๆ แล้วที่อยากถามอีกคำถามน่ะครับ คือว่า จะบริจาคเลือดได้ไหมครับ เห็นเขาบอกว่าการบริจาคเลือดโดยทั่วไป เขาจะเอาไปแยกเป็นเกร็ดเลือด เป็นอะไรอีกก็จำไม่ได้เหมือนกันครับ

ผมเคยบริจาคไป 2 ครั้งแล้วครับ เพราะผมบอกว่าผมไม่มีโรคประจำตัวอ่ะครับ อีกอย่างผมชอบบริจาคเลือดครับ (ชอบเข็ม) และอยากบริจาคมากด้วย แต่ถ้าบริจาคไม่ได้ผมก็จะไม่บริจาคครับ รบกวนช่วยชี้แจงแถลงไขด้วยครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

สวัสดีน้องกาฟิวส์

น้องกาฟิวส์เข้าใจถูกต้องแล้วคะการบริจาคเลือดโดยทั่วไป เขาจะเอาไปแยกเป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เกร็ดเลือด factor8,9เป็นต้น เราไม่รับรายทีสุขภาพไม่สมบูรณ์ มีการติดเชื้อโรคร้ายแรงคะ ถ้าน้องกาฟิวส์รักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่มีภาวะซีด ไม่เจ็บป่วยก็บริจาคได้เหมือนคนทั่วไปคะ (คนทั่วไปบางคนก็อาจไม่แข็งแรงพอก็มีคะ)

สวัสดีค่ะ

ตอนนี้หนูอายุ 21 ปีค่ะ เป็น G6PD อยู่ค่ะ แต่ไม่เคยมีอาการของเม็ดเลือดแตกเลยค่ะ

คือหนูอยากจะถามว่า ถ้าจะกินยาคุมกำเนิด ได้ไหมค่ะ??

หนูเคยไปถามที่ร้านขายยาค่ะ เขาบอกว่าไม่ควรกิน เพราะมันเกี่ยวกับระบบเลือด จริงหรือป่าวค่ะ?? เพราะอะไรค่ะ??

สวัสดีค่ะน้องนิว

เก่งมากคะ ดูแลสุขภาพได้ดีแข็งแรง ในทางการแพทย์ไม่มีข้อห้ามสำหรับยาคุมกำเนิดคะ แต่เนื่องจากยาคุมเป็นฮอร์โมนแต่ละบริษัทก็มีสูตรของฮอร์โมนในสัดส่วนที่ต่างกัน แต่ก็อยู่ในระดับที่สามารถออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้ ก่อนใช้ปรึกษาสูติแพทย์สักหน่อยจะได้ตรวจปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่น ความดันโลหิต ก้อนเนื้องอกที่เต้านม หรือมดลูก นะคะ

ถ้าร่างกายปกติก็สามารถทานได้ใช่ไหมค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบนะค่ะ

อย่าเลือกสรุปนะคะ การทานยาครั้งแรกควรรับคำแนะนำจากแพทย์และตรวจร่างกายเป็นพื้นฐานคะ ถ้าพบปัจจัยเสี่ยงแพทย์อาจแนะนำวิธีคุมกำเนิดแบบที่เหมาะสมต่อไป

ลูกของดิฉันก็เป็นค่ะตอนแรกรู้ร้องไห้เครียดไปหลายวันแต่ตอนนี้น้องโตอายุ2ขวบกับ5เดือนแล้วค่ะน้องเป็นผู้ชายค่ะตั่งแต่น้องเกิดมาก็ตัวเหลืองเลยค่ะนอนโรงพยาบาล5วันเลยค่ะกังวลมากตั้งใจดูแลน้องมากจนเครียดน้องยังไม่มีอาการใดใดเลยค่ะแต่ที่สังเกตุคือว่าเวลาที่น้องไม่สบายตัวร้อนน้องจะซึมมากเลยค่ะไม่โยเย้ร้องไห้รบกวนนอนอย่างเดียวเหมือนน้องไม่มีแรงเราเลยต้องเฝ้าลูกทั้งคืนเลยค่ะตอนนี้พาน้องเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าคุณแม่ก็ต้องเดินตรวจห้องนำ้ของโรงเรียนหมดเลยค่ะกลัวจะมีลูกเหม็นแต่พวกนำ้ยาปรับอากาศในรถน้องก็ได้รับบ้างค่ะเวลาที่ต้องนั่งรถคนอื่นแต่รถที่บ้านทุกคันไม่ใช้เลยค่ะน้องชอบดื่มนำ้เต้าหู้ตอนแรกก็ไม่กล้าให้ทานแต่ลองจิบก่อนไม่แพ้ค่ะทุกวันนี้ทานเป็นแก้วเลยค่ะแต่ก็แอบกลัวนะค่ะว่าจะแพ้แต่น้องก็ไม่อาการใดใดเลยค่ะถั่วฝ้กยาวก็ให้น้องทานค่ะแต่ไม่มากพยายามจะบอกกับทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดลูกกับลูกไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาแม้กะทั่งเพื่อนเราที่สนิทว่าน้องแพ้ตัวนี้เพราะกลัวบางทีเค้าอาจจะใจดีซื้อขนมถั่วปากอ้าให้ลูกเราทานโดยที่เราไม่รู้ห่วงลูกมากเลยค่ะอยากถามคุนพยาบาลว่าที่บอกว่าบรูเบอรรีทานไม่ได้เนี้ยคือพวกขนมปังที่ใส่บรูเบอรรีใช่ไหมค่ะ

บลูเบอรรีในบ้านเราปกติก็หายากอยู่ โอกาสที่จะรับเข้าไปปริมาณมากๆจนเกิดเม็ดเลือดแดงแตกในคนไทยพยาบาลยังไม่มีประสบการณ์คะ สารเคมีต่างหากที่ต้องระวังอย่างหนักเพราะความเข้มข้นมันต่างกับในอาหาร เมืองไทยที่เด่นๆคือถั่วปากอ้าคะ ช่วงหลังมีเม็ดมะรุมอีกตัวคะ

น้องผักหวานเป็นG6PDเป็นหวัดไม่ได้เลยหรือค่ะ

คงห้ามไม่ได้มังคะ นอกจากป้องกัน แต่อย่าปล่อยให้ไข้สูงจะเสี่ยงกับเม็ดเลือดแตกคะ

คือว่าคนเป็น G6PD รับประทาน แอล กลูตาไธโอน และ วิตามินซี ได้รึป้าว

ต้องการกินเพื่อให้ผิวขาวไช่ป่าว ถ้าไช่อยากให้คิดใหม่นะ ผิวคนไทยก็สวยแบบคนไทยอยู่แล้วบำรุงด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินจากธรรมชาติและพักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส ผิวพรรณจะได้เปล่งปลั่ง

คือว่าคนเป็น G6PD รับประทาน แอล กลูตาไธโอน และ วิตามินซี ได้รึป้าว

พอดีมีคนถามมา คือ แค่อยากรู้ว่าทานได้รึเปล่า

พยาบาลได้เคยตอบเรื่องวิตามินซีแล้วในบันทึกก่อนหน้าลองย้อนขึ้นไปอ่านดู ส่วนกลูต้าไธโอนก็ได้ตอบแล้วว่าขึ้นกับเหตุผลความจำเป็นลบกับภาวะของแต่ละคนถ้ายอมรับความเสี่ยงระหว่างการกินกับไม่กินว่าอย่างไหนมากกว่าก็ตัดสินใจตามนั้น หวังว่าคงเข้าใจยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องให้เราต้องพิจารณาไตร่ตรองอีกมากมาย และในทางการแพทย์ไม่เชื่อว่าการดูดซึมของกลูตาไธโอนมีประสิทธิภาพเ่ทาที่โฆษณาเพราะสารตัวนึ้จะสลายในกระเพาะอาหาร ทางการแพทย์จึงให้ทางหลอดเลือดดำ ตอบง่ายถ้าเป็นลูกของพยาบาลPCU พยาบาลไม่ให้กินคะ

เด็กมีเป็น G6PD ท้องอืดทานไกร์วอเตอร์ได้ไหมค๊ะ

หรือมีวิธีแก้ยังไงค๊ะ

Inbox

Reply |support@gotoknow.org via email-bounces.amazonses.com to me

show details Oct 31 (2 days ago)

เมื่อ2วันก่อนพยาบาลได้รับเมล์ถามว่าเด็ก G6PD ท้องอืดทานไกร์วอเตอร์ได้ไหม

ไม่ทราบว่าเด็กอายุเท่าไหร่คะ ในความเห็นของพยาบาลเด็กไม่ควรได้รับยาโดยไม่จำเป็นคะ

ท้องอืดต้องดูอาหารที่ทานว่ามีอะไรสัดส่วนอย่างไร แนะนำให้น้องทานน้ำผลไม้เช่นน้ำส้ม หรือน้ำลูกพรุนค่ะ มหาหิงส์ทาก็ยังใช้ได้อยู่คะ

ฉีดกลูต้าไธโอนเข้าเส้นเลือดดำเป็นอันตรายมั้ยคะ โรคนี้?

ตอบคุณแพร ฉีดกลูต้าไธโอนเข้าเส้นเลือดดำเป็นอันตรายมั้ยคะ โรคนี้?

ที่ปลอดภัยคือไม่ควรฉีด ยาหรือสารอะไรก็ตามที่เรายอมปล่อยให้เข้าหลอดเลือดเราแปลว่ามีความเสี่ยงทั้งนั้น เราจะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ระดับไหนขึ้นอยู่กับความจำเป็นคะ

สวัสดีครับป้าพยาบาล น้องแทนคุณนะครับ

ตอนนี้น้อง 1.10 ปีแล้ว มกราคมก็ครบ 2 ปี ยังไม่เคยแสดงอาการของโรคให้เห็นสักครั้งเลย

แม่ให้กินทุกอย่าง(ค่อย ๆ ลองให้กิน)ยกเว้นเรื่องถั่วปากอ้า แล้วก็ยาที่ต้องปรึกษาหมอตลอด

แต่สุขภาพแข็งแรงนะครับตอนนี้น้ำหนัก 13 กิโลแล้ว ซนมากๆ คุณแม่ทั้งหลายอย่าเพิ่งตกใจ

เรื่องลูกเป็น G6PD ให้คิดว่าเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง ดูแลเหมือนเด็กปกติทุกอย่างนะครับ

หวัดดีคับน้องแทนคุณ

กำลังเล่นน้ำท่วมอยู่หรือเปล่าเนี่ย ขอตั้งให้เป็นขวัญใจป้าพยาบาลPCUละกันนะ กลัวว่าโตขึ้นเข้ามาดูต้องอายแน่เลยสัญญาว่าจะเก็บเป็นความลับเมื่อถึงวัยที่น้องรู้ความแล้ว

กลุ่มใจมากเลยค่ะ น้องมังกรเพิ่งออกมาดูโลกได้แค่สองวัน เราก็ทราบว่าน้องเป็น G6PD ตอนนีกังวนและเครียดสุดๆค่ะ ไม่รู้ว่าแม่ช่วงให้น้ำนมต้องระวังการทานอาหารประเภทไหนบ้าง สารละเหยอะไรที่เข้าใกล้ไม่ได้ และยาจำนวกไหนต้องห้ามเด็ดขาด

ใจเย็นๆคะคุณแม่น้องมังกร ค่อยตั้งสติมีสมาธิแล้วอ่านประสบการณ์ของคนก่อนๆหน้า ถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจเข้ามาคุยกับพยาบาลได้ตลอดคะ ท่าทางน้องสุขภาพดีตัวแดง ขอให้เลี้ยงง่ายๆโตไวไวนะคะ แล้วถ่ายรูปมาฝากป้าพยาบาลอีกนะ

สวัสดีค่ะ คุณพยาบาลและคุณแม่ทุกท่าน น้องข้าวโอ๊ตคลอดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ตอนนี้อายุ 1 เดือน 5 วันแล้ว และทราบว่ามีภาวะ g6pd 1 อาทิตย์ ในวันที่หมอนัดตรวจเหลืองและให้บัตรน้องมา ซึ่งกังกลมากเพราะไม่เคยได้ยินว่ามีโรคนี้ แ ต่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลแค่ระวังเรื่องอาหารและยาให้มากกว่าปกติหน่อย ส่วนเรื่องที่อยากจะเรียนถามคือขณะนี้น้องข้าวโอ๊ตก็ยังมีอาการตัวเหลืองบริเวณตาและจมูกอยู่ เคยพาไปหาหมอที่คลีนิกประมาณวันที่ 28 มกราคม หมอบอกว่าน้องมีภาวะนี้ ทำให้หายช้าหน่อย ให้แม่ดูฉี่น้องว่ามีสีโคล่า หรือถ่ายซีดค่อยรีบพามาหาหมอ กังวลว่าถ้ารอให้อาการถึงขนาดนั้นจะสายเกินไปรึเปล่าคะ ถ้าเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกน้องจะซีดนานแค่ไหน กี่สัปดาห์หรือกี่เดือนคะ และอีกข้อคือเคยมีกรณีที่เด็กขาดเอนไซม์ตัวนี้ตอนแรกคลอด เมื่อโตและแข็งแรงขึ้นร่างกายก็จะสร้างขึ้นได้บ้างหมั๊ยคะ คงจะต้องรบกวนคุณพยาบาลบ่อย ๆ แล้วค่ะ

สวัสดีคุณแม่น้องข้าวโอ๊ต

ให้ประวัติละเอียดดีมากคะ

ประเด็นที่1"แม่ดูฉี่น้องว่ามีสีโคล่า หรือถ่ายซีดค่อยรีบพามาหาหมอ กังวลว่าถ้ารอให้อาการถึงขนาดนั้นจะสายเกินไปรึเปล่าคะ"

ตอบ ทันคะเพราะถ้าเม็ดเลือดแตกวันนี้ก็จะเห็นในฉี่วันนั้นเลยคะ(ยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องไตวายด้วยอาจไม่มีปัสสาวะให้ดู)

ประเด็นที่2 "ถ้าเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกน้องจะซีดนานแค่ไหน กี่สัปดาห์หรือกี่เดือนคะ"

ตอบ อันนี้ขึ้นกับว่าเม็ดเลือดแดงแตกจำนวนมาก หรือน้อยและต่อเนื่องกันนานแค่ไหนคะ ปกติเม็ดเลือดแดงโดยทั่วไปจะมีอายุ120วันร่างกายมีการสร้างหมุนเวียนทุกวันคะตัวที่อายุครบก็จะแตกสลายแม้ไม่ได้ป่วยคะ คำตอบถ้าหยุดภาวะที่ทำให้แตกได้ก็จะปกติได้อย่างช้าใน3เดือนขึ้นกับการบำรุงดูแลรักษาสุขภาพคะ

ประเด็นที่3 "และอีกข้อคือเคยมีกรณีที่เด็กขาดเอนไซม์ตัวนี้ตอนแรกคลอด เมื่อโตและแข็งแรงขึ้นร่างกายก็จะสร้างขึ้นได้บ้างหมั๊ยคะ"

ตอบ ในประสบการณ์ไม่เคยเจอเคสที่โตแล้วสร้างได้ แต่มีคนเคยPostมา แต่พยาบาลไม่แน่ใจว่ามีการผิดพลาดในการตรวจตอนวัยเด็กหรือเปล่าเพราะไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

ขอฬให้โชคดีนะคะ ให้ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่ายโตวัยคะ

ขอบพระคุณสำหรับคำตอบค่ะ ทำให้สบายใจขึ้นมาก ถามคุณหมอประจำตัวน้องก็บอกแค่ว่าไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรทำตามบัตรประจำตัวก็จะไม่มีปัญหา ไม่อธิบายรายละเอียดให้ฟังเลยถามมากก็กลัวเค้าจะรำคาญ วันนี้ก็มีคำถามอีก2 ข้อนะคะ

1.ถ้าน้องเกิดไม่สบายเป็นไข้หวัดจะมีภาวะเม็ดเลือดแตกรึเปล่าค่ะ

2.เวลาที่น้องเป็นหวัดสามารถเอาวิคทาให้น้องสูดดมได้ไหม (ยายชอบเอาวิคทาตามเสื้อหรือเปลที่น้องนอนอ่ะค่ะ)

ขอบคุณ คุณพยาบาลมากเลยค่ะพยายามมาอ่านกรณี ของท่านอื่นๆบ่อยๆทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

สวัสดีคะน้องมังกร

1.ถ้าน้องเกิดไม่สบายเป็นไข้หวัดจะมีภาวะเม็ดเลือดแตกรึเปล่าค่ะ

ตอบ ไม่เสมอไปคะ ถ้าร่างกายแข็งแรงดีสู้กับการไข้ครั้งนั้นได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการ เพียงแต่การมีไข้บ่งถึงการติดเชื้อในร่างกายซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงของการเกิดเม็ดเลือดแดงแตกที่ต้องเฝ้าระวังคะ

2.เวลาที่น้องเป็นหวัดสามารถเอาวิคทาให้น้องสูดดมได้ไหม (ยายชอบเอาวิคทาตามเสื้อหรือเปลที่น้องนอนอ่ะค่ะ)

ตอบ วิค?มีหลายอย่างที่คนทั่วไปเรียกตามยี่ห้อแรกของสินค้า เอาเป็นว่าประเภทที่สูดดมแล้วทำให้หายใจสะดวกขึ้นใช้ได้ไหม ถ้ามีส่วนผสมเป็นพิมเสนน้ำ การบูร อยู่ด้วยเคยมีคนรายงานว่าเป็นความเสี่ยง แต่ส่วนใหญ่มักมีส่วนผสมหลายอย่างในยา1ตำรับ ตัวอื่นๆบางครั้งเราอาจไม่รู้จัก แต่เนื่องจากใช้ในปริมาณที่น้อย และใช้เมื่อจำเป็นลองใช้ได้คะ เพราะการตอบสนองของแต่ละคนแตกต่างกันถ้าสงสัยว่าจะมีผลก็หยุดได้ทันไม่ได้มีอันตรายรุนแรงคะ

สวัสดีคะ เพิ่งเข้ามาพูดคุยเป็นครั้งแรก มีลูกวัย 4 เดือน พบว่าเป็น g6pd ตอนคลอดเพราะตัวเหลืองเลยเจาะเลือด มีข้อสงสัยว่า ลูกสามารถฉีดวัคซีนทุกตัวที่สาธารณะสุขกำหนดได้หรือไม่ มีผลข้างเคียงต่อน้องอย่างไรบ้าง ตอนนี้น้องเเข็งแรงมาก จ้ำม่ำ นำ้หนักเกือบ 9 กก. (เยอะไปมั๊ยคะ)

สวัสดีคุณณิชกานต์

น้องอายุ 4 เดือน หนัก 9 กิโล ก็หนักเชียวแหละ กินอะไรบ้างคะนี่ สำหรับวัคซีนไม่มีข้อห้ามคะให้ได้ หลังให้อาจมีไข้ก็ดูแลอย่าให้ร่างกายอ่อนแอก็OK แล้วคะ

ตอนนี้ใบบุญ อายุ 2 ขวบ 1 เดือน เป็น G6PD ค่ะ แล้วกำลังจะเข้าเนิร์สเซอรี่ แล้วเนิร์สที่กำลังจะไปเข้าเนี๊ยะ มีลูกเหม็น อยู่ แล้วทุกวันเขาต้องเข้าไปแปรงฟัน และอาบน้ำ อยากทราบว่าเขาจะเซนซีทีฟ แค่ไหน ถ้าอายุประมาณเท่านี้ ถ้าเขาไม่เซนซีทีฟ มากก็จะเข้าเรียนที่นี่ เขาตรวจเจอตอนเกิด จนมาถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยเหลืองอีก เพราะระวังอยู่ทุกอย่าง ต้องเข้าตู้อบครั้งเดียวตอนเกิดได้เจ็ดวัน ช่วยตอบด้วยค่ะ

สวัสดีคะแม่น้องใบบุญ

ไม่ทราบวัตถุประสงค์การใช้ของเนิสเซอรี่ ถ้าเป็นก้อนดับกลิ่นความเข้มข้นอาจจะน้อยยิ่งถ้าอากาศถ่ายเทได้สะดวก แต่ถ้าใส่จำนวนมากเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะก็ไม่เหมาะแม้แต่กับเด็กทั่วไป ปัจจุบันเขามาใช้ใบเตย ผิวมะกรูด ฯลฯทดแทนกันมากแล้ว บางทีข้อเสนอแนะของผู้ปกครองอาจเป็นประโยชน์กับทางเนิสเซอรี่ก็ได้เขาอาจใช้โดยไม่รู้ว่ามีผลกับเด็กได้

การใช้สเปรย์ดับกลิ่น หรือ ก้อนดับกลิ่น เพื่อลดกลิ่นของแอร์ และกลิ่นอับภายในห้อง จะเป็นอันตรายต่อน้องมากน้อยแค่ใหนคะ

เรียนคุณณิชกานต์

ทางที่ดีกับสุขภาพไม่ว่ากับน้องและทุกคนในบ้าน ห้องควรปล่อยให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ควรใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาใช้ลดกลิ่นอับในห้องแทนสารเคมีคะ ส่วนการใช้สเปรย์ดับกลิ่น หรือ ก้อนดับกลิ่น จะเป็นอันตรายต่อน้องมากน้อยแค่ใหนขึ้นกับสภาวะสุขภาพช่วงนั้นของน้องคะ

จาก: ปานทอง <Pan_6699@yahoo.com>

หัวข้อ: ขอคำแนะนำดิฉันหน่อย

---------------------------------------

สวัสดีคะดิฉันเพิ่งเคยเข้ามาอ่านเป็นครั้งแรก และได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวG6PDค่ะ เพราะลูกชายของดิฉันก็

เป็นโรคนี้เหมือนกัน ดิฉันจึงรู้สึกกลุ้มใจมาถ้าหากเค้าต้องไปโรงเรียน ตอนนี้น้องสองขวบครึ่ง

ถ้าอีกหน่อยต้องไปโรงเรียนดิฉันกลัวว่าน้องจะไม่รู้แล้วกินอาหารที่แพ้เข้าไปดิฉันควร ปฏิบัติตัวหรือป้อง

กันอย่างไรถ้าเกิดน้องอาจกินบลูเบอรี่ที่มีในขนมทั่วไปจะแพ้มากมั๊ยค่ะช่วยแนะนำทีค่ะ

ตอบ 2ขวบครึ่ง ปกติถ้าไปโรงเรียนคงยังไม่สามารถเลือกขนมได้เองต้องผ่านคุณครูและพี่เลี้ยง คุณแม่ต้องแจ้งให้คุณครูทราบว่าอะไรบ้างที่ลูกไม่ควรทาน ถ้ากังวลเรื่องบลูเบอรี่ต้องดูว่ามีอะไรที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่ลูกจะได้รับก็ให้เขียนใส่ในกระเป๋าลูกติดตัวไว้ไปโรงเรียน ถ้าคุณครูสงสัยจะได้เอาออกมาดูว่าอะไรทานได้ไม่ได้ จริงๆเดิมพยาบาลเป็นห่วงอาหารที่มีมากในบ้านเราเช่นถั่วปากอ้าแต่ปัจจุบันการคมนาคมสะดวกคนไทยก็มีบลูเบอรี่กินทั้งปีทั้งๆที่บ้านเราเองไม่มี ส่วนกับลูกก็ต้องคอยสอนด้วยรูปภาพ ส่วนจะแพ้อะไรมากหรือน้อยขึ้นกับสุขภาพของแต่ละคนจริงๆคะเฉพาะตัวและภาวะสุขภาพขณะที่ได้รับ

ปล.ขออนุญาตตอบในBlog เพื่อผู้สนใจท่านอื่นจะได้เรียนรู้ด้วย ขอบคุณคะ

อยากทราบว่าน้องที่เป็นโรค G6PD เวลามีน้ำมูกเราควรให้เค้าใช้อะไรดี และเวลาท้องอืดสามารถใช้ยาไกร์วอเตอร์หรือเบบี้ดอล์ได้ไหมคะ ตอนนี้น้องอายุ 2 เดือน เวลาให้ทานน้ำผลไม้แล้วเหมือนเค้าจะปวดท้อง เลยใช้วิธีให้ยาไกร์วอเตอร์ผสมกับน้ำที่ใช้ดื่มเอาค่ะ จะอันตรายไหมค่ะ

สวัสดีแม่น้องภูมิ ต้นๆบลอกเคยมีคุณแม่ถามเรื่องไกร์วอเตอร์ คุณแม่ท่านใดเคยใช้กับลูกช่วยเข้ามาแลกเปลี่ยนด้วยคะ สำหรับในทางการแพทย์ช่วงหลังบอกว่ามีผลต่อเด็กน้อยมีผลกับจิตใจของพ่อแม่มากกว่า ส่วนเรื่องน้ำมูกง่ายๆเลยคะ ถ้าเคยไปหาหมอแล้วหมอจ่ายยาอะไรมาให้ ให้จดชื่อข้างขวดไว้ เพื่อใช้เองภายหลังเวลามีอาการเล็กน้อย ยาลดน้ำมูกCPMสามารถใช้ได้คะแต่เด็กยังเล็กไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองควรให้แพทย์เป็นผู้ดูแลคะ

อย่าFocusแต่เรื่องยา ลืมบอกไปเรื่องการให้ลูกเรออย่างถูกวิธีหลังให้นมมีความจำเป็นมากอย่าลืม อย่าละเลยจะช่วยลดเรื่องแหวะ อาเจียน ท้องอืดได้มาก อีกอย่างคือถ้าไม่ได้กินนมแม่การถือขวดนมให้นมอยู่เต็มคอขวดเสมออย่าให้ลูกดูดลมเข้าไปก็สำคัญคะ ส่วนอาหารที่แม่กินก็สำคัญกรณีกินนมแม่เพราะอาหารบางตัวมีสารบางตัวที่เกิดแกสได้ง่ายคะเช่นถั่วลิสง ข้าวโพด หัวหอมใหญ่ ลองเข้าไปศึกษาเรื่องอาหารที่ทำให้เกิดแกสเพิ่มเติมดูนะคะ อย่างไรก็ตามอาหารเหล่านั้นทานได้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะคะในช่วงให้นมลูกโดยเฉพาะช่วงที่ลูกมีปัญหาท้องอืดอาจระวังเพิ่มขึ้นนิดนึง

ลูกก็เป็นจีซิกพีดีเหมือนกันคุ่ะตอนนี้อายุ 2 ปี หนึ่งเดือน สูง 88 ซม. น้ำหนัก 14 กิโล สมบูรณ์แข็งแรงมาก ตอนเด็กให้ลูกกินเบบี้ดอลและไกร์วอลเตอร์ก็ไม่เป็นอะไรนะคะ เลี้ยงลูกให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปนั่นล่ะค่ะเพียงแต่ต้องระวังเรื่องอาหารและยาที่ระบุไว้ในสมุดประจำตัวที่คุณหมอให้ไว้นะคะ

เห็นไหมเรามีหลานG6PDน่ารักๆ ให้ชื่นชมอีกคนแล้ว

สวัสดีค่ะ มีลูกชายเป็น ภาวะพร่อง G6PD เหมือนกันค่ะ มีข้อสงสัย และข้อข้องใจเยอะมากมายค่ะ แต่ก็เข้ามาอ่านข้อมูลในนี้ได้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ แต่ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ วิตามินเค ชนิดกินค่ะ ในบัตรประจำตัวลูกมีมาให้เคยถามคุณหมอที่ โรงพยาบาลที่พาน้องมารักษาก็ตอบไม่เข้าใจเลยค่ะ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ อนุมูลอิสระ เกี่ยวข้องกันยังไงคะ อาหารบางอย่างที่มีสารต้านอนุมูลอิสระให้ผลดีหรือผลเสียกับร่างกายคะ อีกอย่างค่ะ พวกกลูต้าไธโอน มีผลด้วยไหมคะ กับคนที่เป็น

ลืมบอกค่ะตอนนี้น้องอายุ 8/เดือนกับอีก 6วันค่ะ

สวัสดีคะคุณแม่นักสู้ ลูกได้พรีเซ็นเตอร์แคร์ คุณแม่ถามย๊ากยาก พยาบาลงง ต้องกลับไปตั้งหลักก่อนตอบ

 1. แต่ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ วิตามินเค ชนิดกินค่ะ ในบัตรประจำตัวลูกมีมาให้เคยถามคุณหมอที่ โรงพยาบาลที่พาน้องมารักษาก็ตอบไม่เข้าใจเลยค่ะ ตอบ วิตามินเค ทั้งชนิดกินและฉืดอยู่ในรายการยาห้ามให้ ถ้าจำเป็นต้องให้ด้วยความระมัดระวังในขนาดการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น

2 แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ อนุมูลอิสระ เกี่ยวข้องกันยังไงคะ อาหารบางอย่างที่มีสารต้านอนุมูลอิสระให้ผลดีหรือผลเสียกับร่างกายคะ ตอบ " โรคนี้เกิดจากภาวะที่พร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม ในวิถี Pentose Phosphate Pathway (PPP.) ของน้ำตาลกลูโคส ที่จะเปลี่ยน NADP ไปเป็น NADPH ซึ่งจะไปทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ Glutathione reductase และ Glutathione peroxidase ต่อไป ส่งผลให้เกิดการทำลายสารอนุมูลอิสระ (Oxidants) ต่าง ๆ เช่น H2O2 ที่เป็นพิษต่อเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดง ดังนั้นเอนไซม์ G6PD จึงเป็นเอนไซม์ที่ช่วยป้องกันเม็ดเลือดแดงจากการทำลายของสารอนุมูลอิสระ (Oxidants) คนที่เกิดภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้แล้วจะทำให้เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) ได้ง่าย กรดโฟลิกจะช่วยได้ในกรณีที่มีการทำลายและสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่มาก ในขณะที่วิตามินอีและซีลีเนียมนั้นแม้จะฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแต่ก็ไม่ช่วยลดความรุนแรงของภาวะพร่อมเอนไซม์จีซิกส์พีดีแต่อย่างใด"อ้างอิงจากวิกีพีเดีย

 พูดง่ายๆคือน้องขาดเอ็นไซม์ที่จะป้องกันเม็ดเลือดตนเองจากอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารที่เราเชื่อว่าจะทำให้เซลแก๋และเสื่อมสภาพ เพราะฉะนั้นการได้รับสารอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผลดีแต่เนื่องจากอาหารหลายอย่างที่ไม่ได้มีแต่สารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่านั้นแต่มีสารอย่างอืนรวมอยู่ด้วย ซึ่งสารตัวอื่นที่ว่านั้นต้องไม่ใช่สารต้องห้ามของG6PD อาหารนั้นจึงน่าจะให้ผลดี  

3.อีกอย่างค่ะ พวกกลูต้าไธโอน มีผลด้วยไหมคะ กับคนที่เป็น ตอบ เอนไซม์ Glutathione reductase และ Glutathione peroxidase เป็นกระบวนการในร่างกายเพื่อป้องกันอนุมูลอิสระ การไดรับจากภายนอกยังมีข้อถกเถียงกันว่าเอ็นไซม์ถูกเปลี่ยนรูปในกระเพาะอาหารให้ไม่ได้ผลต้องให้ผ่านทางอื่นเช่นหลอดเลือด ในทางปฎิบัติพยาบาลจึงไม่แนะนำจนกว่าจะมีผลการศึกษาพิสูจน์ชัดเจน

หวังว่าคงพอเป็นข้อมูลให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ ถ้ายิ่งงงก็เข้ามาถามใหม่นะคะ จะได้ตั้งหลักตอบใหม่

เรามีลูกชาย เค้าเกิดมาต้องเข้าตู้อบเพาะตัวเหลือง เราก็เพิ่งมาศึกษานี่แหละว่า โรคโลหิตจาง มันเปนยังไง แต่ตอนนั้นเราท้อง หมอก็บอกว่า เรามีโรคโลหิตจางชนิดพาหะ แต่เราก็ไม้รุ้ว่าเปนชนิดไหน เราละเลยเรื่องนี้ไปเลย คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวก็หายเองเหมือนไข้หวัด คิดแล้วสงสารลูกจัง แต่ลูกเราอายุได้ 11 ขวบแล้ว แข็งแรงดี เราควรทำยังไงดี ควรไปหาหมอแล้วให้หมอเจาะเลือดดูอีกครั้งดีไหมว่า เราและลูกเราเปนโลหิตจางพาหะชนิดไหน จะได้หาทางแก้ไขได้ทั้งเราและลูกเราด้วย เปนโลหิตจางชนิดพาหะ จะสามารถฉีดกลูต้าได้ไหมคะ หรือฉีดวิตซีให้ผิวใสอมชมพูได้ไหมคะ เพาะเราก็ขาวอยู่แล้วแต่ขาวแบบซีดๆเหลืองๆ เราอยากขาวแบบคนจีนที่ขาวอมชมพู ไม่ทราบว่าฉีดกลูต้าได้ไหมคะ ช่วยแนะนำหน่อยคะ (ขอบคุณคะ)

สวัสดีคะคุณ nuch310

โรคโลหิตจางชนิดพาหะ อาจเป็นได้หลายอย่างเช๋นธาลัสซีเมียก็ได้ ไม่เฉพาะ G6PDคะ เพราะฉะนั้นควรเอาสมุดสีชมพูของลูกที่คุณแม่ไปฝากครรภ์มาอ่านศึกษาดู ส่วนใหญ๋แพทย์และพยาบาลจะบันทึกไว้ให้ถ้าทิ้งไปแล้วหรือไม่มีบันทึกก็คงแนะนำให้ไปพบแพทย์คะ ผิวขาวอมชมพู บ่งบอกภาวะสุขภาพดี คงไม่ไช่จากฉีดกลูต้าอย่างเดียวหรอกคะ 

ตอนนี้ลุกอายุ17วันแล้ว หมอบอกว่าเป็นจี6พีดีส่องไฟสองครั้งแล้วกลับมาบ้าน ตอนนี้ก้ยังเหลืองอย฿แต่ไม่มากเท่าไกร่อยากถามว่าอาการเกลืองจะทุเลาลงอีกนานมั้ยคะเพราะไม่อยากให้ลูกต้องำปเจาะเลือดอีกสงสารมาก เห็นหมอบอกว่าจะเกลืองอีกปรัมาณหนึ่งเดือนและจะดีขึ้นเองไม่ต้องเครียด

สวัสดีครับคุณพยาบาล คนเป็นg6pdกล้ามเนื้อจะอ่อนแอกว่าคนปกติเปล่าครับ ผมออกกำลังกาย4-5วันต่อสัปดาห์ วิ่งประมาณ3-4กิโลต่อวัน แต่กล้ามเนื้อนิ่มมาก คนเป็นโรคนี้ควรออกกำลังกายประเภทไหน ขอบคุณครับ

สวัสดีคะคุณอำนาจ ไม่มีข้อห้ามนะคะออกได้ทุกประเภท ยกเว้นช่วงป่วยมีไข้เท่านั้นที่ควรงดออกกำลังกาย อยากมีกล้ามเนื้อต้องออกกำลังที่ต้องมีการใช้แรงของกล้ามเนื้อคะเช่นยกน้ำหนัก ขาก็ปั่นหรือเดินที่มีแรงต้าน

น้องข้าวฟ้างอายุ 9เดือนแล้ว กินนมแม่มาตลอด และมีโลกประจำตัวเป็นโลก G-6-PD ค่ะแต่ท้องน้องโตกว่าเด็ก ทั้วไป แต่ไม่มีอาการเจ็บหรือไม่สะบายเลย น้องยังคงเป็นปกติดี อยากจะทราบว่าท้องน้องโตเพราะ สาเหตุอะไรและจะมีผลอะไรที่อันตรายกับน้องไหมค่ะ และจะมีวิธีใหนที่จะทำให้ท้องของน้องเล็กลงเหมือนเด็ก คนอื่นๆบ้างไหมคะ ขอขอบคะ

สวัสดีคะคุณแม่น้องข้าวฟ้าง

คุณแม่คลอดน้องที่รพ.อะไร และพาน้องไปรับวัคซีนอยู่ที่ไหนคะ ตอนนี้น้องข้าวฟ้างอายุ 9เดือนคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าน้องท้องน้องโตกว่าเด็ก ทั้วไป ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ การใด้นมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคะสำหรับเด็กเป็นกำลังใจให้เลี้ยงด้วยนมแม่ได้จนครบนะคะลำบากหน่อยแต่ก็คุ้มคะน้องจะได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ผ่านทางน้ำนม ซึ่งนมผงไม่มีให้คะ

มาอีกแล้วค่ะ G6Pd สามารถทานพวกวิตามินเสริมและพวกน้ำมันตับปลาได้ไหมคะ อย่างพวก วิตามินเสริม แบบ แบล็คมอร์ หรือน้ำมันตับปลา พวกแบรนด์ อะไรทำนองเนี้ยะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะคุณแม่นักสู้

 สำหรับพวกน้ำมันตับปลาไม่พบข้อห้าม ส่วนวิตามินเสริมเนื่องจากเป็นกลุ่มที่กว้างและมีหลายชนิดมากบางคัวก็ห้ามให้ในขนาดที่ต่างๆกันเช่นขนาดต่ำให้ได้แต่ขนาดสูงห้าม ถ้าจะให้พยาบาลแนะนำให้ใช้ชนิดที่เดี่ยวๆ ไม่รวมกันหลายๆตัวเพราะรายละเอียดจะพิจารณาลำบากสูตรของแต่ละบริษัทก็ใส่ในขนาดที่แตกต่างกันจึงจะผลิตของตนเองให้ไม่ซ้ำลิขสิทธิ์ที่บริษัทอื่นจดไว้ แต่ถ้าหัดลูกให้กินอาหารสดได้ครบห้าหมู่นับเป็นดีที่สุดคะ เอาสตางค์ที่ซื้ออาหารเสริมมาซื้ออาหารสดแทนคะ

รบกวนถามหน่อยนะคะ,,อยากทราบว่าเป็นโรค g6pd สามารถทานคอลลาเจนเข้มข้นได้รึป่าวคะ ?

ต้องถามก่อนว่าวัตถุประสงค์การกินน้องหวังผลอะไรคะ และต้องทานในปริมาณเท่าใด/ครั้ง/วัน

อยากทราบว่าเด็กเป็น g6pd ทาคารามายด์แก้คันได้หรือเปล่าค่ะ

ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบคุณอัช "เด็กเป็น g6pd ทาคารามายด์แก้คันได้หรือเปล่าค่ะ"

ตอบได้คะ

สังสัยว่าลูกสาวเป็น G6PD จริงรึเปล่า

ถ้าลงซ้ำ ต้องขออภัยด้วยค่ะ

ลูกสาวปัจจุบันอายุ 12 ปี  เมื่ออายุ 3 วัน พบ G6PD  ตั้งโตมา..ร่างกายแข็งแรง ไม่สบายน้อยครั้งมาก จนลืมไปเลยว่าแกเป็นโรคนี้อยู่  คุณพ่อของเด็กไปตรวจร่างกายเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว และตรวจ G6PD ด้วย พบว่า..ไม่เป็น...ค่ะ ถ้าแม่เป็นพาหะ ลูกสาวปัจจุบันนี้ จะเป็นโรคนี้จริงรึเปล่าค๊ะ

ขอบคุณค่ะ

กินถั่วแระญี่ปุ่นเมื่อประมาณกลางเดือนธันวา  เช้ารุ่งขึ้นหน้าบวมเล็กน้อย  หนังตาใสๆ  เมื่อ30 ธันวา  กิน  ถั่วพิตา. กินไวท์แดง กินกาแฟผสมถั่วขาว  วันที่ 1  ป่วยเป็นไข้หวัดรับปีใหม่เลยค่ะ  ทั้งที่ไม่ม่วี่แววว่าจะเป็นมาก่อน  เพื่อนๆ งงกันใหญ่  ไม่เคยป่วยมานานมาก  ปกติจะโดดอะไรนิดหน่อยก้จะเป็นรอยสีม่วง ถ้าคันขาแล้วใช้วิธีถูนอกกางเกงกลับมาตกใจสีม่วงเหมือนโดนตีด้วยไม้หน้าสาม  แพ้ยากลุ่ม Amoxy  อาการพอจะเข้าข่ายโรค G6PD  ไหมค่ะ  ว่างๆ จะลองไป TEST  ดูค่ะ

อยากรุ้ว่า ผมเป็น G6PD อะครับแต่อยากทานอาหารเสริม วิตามินซี สามารถทานได้ปริมาณไม่เกินเท่าไรต่อวันอะครับ

เห็นด้วยว่าคุณสุควรไปตรวจ ถึงวันนี้ว่างไปตรวจมาแล้วยัง ผลเป็นอย่างไรบ้างคะมาเล่าสู่กันบ้าง

ส่วนคุณอั้ม มีข้อควรระวังของG6PDเรื่องการใช้วิตามินซีขนาดสูง การได้วิตามินจากอาหารสดไม่พบว่ามีปัญหา  แต่พบกับการใช้วิตามินสังเคราะห์ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์  พยาบาลไม่แนะนำให้ซื้อใช้เองคะถ้าเกิดปัญหาเม็ดเลือดแดงแตกจะไม่คุ้มกันคะ

สวัสดีค่ะพี่พยาบาล ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมนานมากเลย ตอนนี้น้องธามเด็กน้อย G6PD อายุ 3 ปีแล้วสุขภาพแข็งแรง ดื้อ ซน มีเป็นหวัดบ้างตามสภาพอากาศ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 แล้วคร้าบ ปัญหาคือแกน้ำหนักไม่ึ้ขึ้นมาเป็นปีแล้ว ล่าสุดน่าจะ 11 กก.ส่วนสูง 97 ซม.ทานข้าวเยอะมาก ทานจุกจิกด้วยแต่ส่วนใหญ่จะหนักทางข้าวกับผลไม้ต่างๆ เลยกลัวว่าลูกจะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะ ดูจากกราฟในสมุดชมพูแล้วแม่อ่อนใจเลย ถ้าให้เค้าทาน Emulsion Omex-3 Tuna Oil Emulsion Orange Flavour 120 ml จะได้มั้ยคะ เค้าไม่ได้เป็นเด็กทานน้อยนะ แค่อยากเสริมให้ดูค่ะ เลยขอปรึกษาก่อน....ขอบคุณค่ะ


สวัสดีค่ะพี่พยาบาล ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมนานมากเลย ตอนนี้น้องธามเด็กน้อย G6PD อายุ 3 ปีแล้วสุขภาพแข็งแรง มีเป็นหวัดบ้างตามสภาพอากาศ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 แล้วคร้าบ ปัญหาคือแกน้ำหนักไม่ึ้ขึ้นมาเป็นปีแล้ว ล่าสุดน่าจะ 11 กก.ส่วนสูง 97 ซม.ทานข้าวเยอะมาก ทานจุกจิกด้วยแต่ส่วนใหญ่จะหนักทางข้าวกับผลไม้ต่างๆ เลยกลัวว่าลูกจะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะ ดูจากกราฟในสมุดชมพูแล้วแม่อ่อนใจเลย ถ้าให้เค้าทาน Emulsion Omex-3 Tuna Oil Emulsion Orange Flavour 120 ml จะได้มั้ยคะ เค้าไม่ได้เป็นเด็กทานน้อยนะ แต่อยากเสริมให้ดูค่ะ เลยขอปรึกษาก่อน....ขอบคุณค่ะ


สวัสดีคะน้องธาม และคุณพ่อคุณแม่

  ดูจากในรูปก็ไม่ไช่เด็ก ผอม หรือ เตี้ย เลยนะคะ  กราฟตกที่สีอะไรคะ เด็กช่วงนี้มีactivityเยอะ กินมากแต่ถ้าใช้มากจะได้กล้ามเนื้อไม่เป็นไขมันสะสม แต่ถ้ากินมากแต่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวนน.จะมากซึ่งไม่ไช่สิ่งพึงประสงค์ ลองจับแขนขาน้องดูว่าแน่นกล้ามเนื้อมีกำลังดี หรือนิ่มไขมันไม่ค่อยมีแรง ทดสอบโดยให้ลูกเกร็งกล้ามเนื้อแขนขาโดยพ่อแม่ทำเป็นตัวอย่างนำดูแบบชวนเขาเล่นนะคะ
  ส่วนเรื่องEmulsion Omex-3 Tuna Oil Emulsion Orange Flavour 120 ml คุณแม่จะให้ทานก็คงไม่มีข้อเสียอะไรแต่ในโฆษณารู้สึกจะบอกคุณสมบัติเรื่องการเจริญทางสมองแต่ทางการแพทย์ไม่กล้ารับประกันผลคะ


สวัสดีค่ะ ลูกหนูเปนG6PDเหมือนกันค่ะเหลืองเยอะถ่ายเลือดไปแล้ว1หนตอนนี้น้องอายุได้1เดือนกะอีก2สัปดาห์ค่ะอยากทราบว่าน้องนอนแอร์ทุกวันเปนอะไรรึเปล่าคะ(อุณหภูมิที่เปิดแค่ 28 องศานะคะ) เพราะน้องเหมือนหายใจขัดๆเหมือนจะเปนหวัดตอนนี้เลยใช้หัวหอมทุบไว้หัวนอนน้องดมได้ใช่ไหมคะ ยังมีคำถามอีกเยอะเลยค่ะเพราะกังวลมากแต่ไว้จะค่อยๆถามนะคะดีใจมากเลยที่มีบอร์ดนี้

ดิฉันมีลูกชายอายุ1ขวบ11เดือนเป็นธาลัสซีเมีย เหมือนกัน น้องมีนำ้หนักน้อยแค่ 9.4กก.เองค่ะกินก็น้อยนมไม่ค่อยกิน ปกติกินนมแม่ แต่พอไปทำงานก็เลยกินเฉพาะตอนกลางคืน ตอนกลางวันส่วนมากเขาชอบกินนมเปรี้ยว(ดัชมิลล์)หมอที่โรงพยาบาลบอกให้กินวิตตามินเสริมเป็นวิตตามินรวม แต่ที่นั่นไม่มีเลยเขียนชื่อยามาให้ซื้อเอง แต่ที่ร้านมีวิตตามินรวมที่ผสมนำ้มันตับปลาด้วยเลยอยากทราบว่าทานไก้มั้ยค่ะ ธาตุเหล็กเยอะมั้ยทานเเล้วจะมีผลเสียอะไรมั้ย และทำยังไงถึงจะให้มีนำ้หนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นได้ตามเกณฑ์ ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณมากนะค่ะช่วยตอบด้วย

จาก: เกมส์<jaroon-piasai002@hotmail.com>
หัวข้อ: โรค g6pd
---------------------------------------

ตอนนี้ผมอายุ 19 ปี อยากรู้ว่า เป็นโรค g6p9 เป็นแล้วหายไหมครับ ผมเคยกินถั่วปากอ้าแต่ไม่เห็นมีผลอะไรเลยครับ
เป็น g6pd  สามารถเป็นตำรวจได้ไหมครับจาก: เกมส์<jaroon-piasai002@hotmail.com>
หัวข้อ: โรค g6pd
---------------------------------------

ตอนนี้ผมอายุ 19 ปี อยากรู้ว่า เป็นโรค g6p9 เป็นแล้วหายไหมครับ ผมเคยกินถั่วปากอ้าแต่ไม่เห็นมีผลอะไรเลยครับ
เป็น g6pd  สามารถเป็นตำรวจได้ไหมครับ

 

ตอบ G6PD เป็นการขาดเอนไซม์ชนิดนี้ตั้งแต่แรกคลอดติดตัวตลอดไปคะ  ยังไม่สามารถทำให้ร่างกายสร้างเอนไซม์  g6pd เองในภายหลังได้คะ

 

ลูกชาย คลอดตอน 32 สัปดาห์ ตอนนี้อายุ 2 แล้ว เป็น g6dp ตอนแรกกังวลมาก ไม่เคยได้ยิน ไม่รู้จักโรคนี้เลย แต่พอได้อ่าน พอคลายกังวลได้บ้าง พริกแกง ค่อนข้างแข็งแรง คลอด 2.3 โล ตอนนี้ 4.2 โลแล้ว เค้าเหมือนปวดท้อง แต่ไม่กล้าทามหาหิงคฺุ์ ไม่ทราบว่าทาได้หรือป่าว รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

 

"ลูกชาย คลอดตอน 32 สัปดาห์ ตอนนี้อายุ 2 แล้ว เป็น g6dp ตอนแรกกังวลมาก ไม่เคยได้ยิน ไม่รู้จักโรคนี้เลย แต่พอได้อ่าน พอคลายกังวลได้บ้าง พริกแกง ค่อนข้างแข็งแรง คลอด 2.3 โล ตอนนี้ 4.2 โลแล้ว เค้าเหมือนปวดท้อง แต่ไม่กล้าทามหาหิงคฺุ์ ไม่ทราบว่าทาได้หรือป่าว รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ." ขอบคุณมากคะ

ตอบ     เคยมีผู้ปกครองถามเรื่อง มหาหิงค์หลายราย  ปรึกษากับแพทย์แผนไทยแนะนำว่ามหาหิงส์จริงแล้วเป็นยาที่ทำจากยางไม้ชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิื์์ิร้อนแต่ผู้ผลิตปัจจุบันอาจมีการเติมส่วนผสมอื่นเพื่อให้มีฤทธิ์เพิ่มขึ้นไม่มียาเดี่ยวๆ เขาแนะนำให้ใช้กานพลู 3 ดอกต้มกับน้ำ 1 ขวดนม 240 มล.ให้ดื่มแทนน้ำเปล่าคะแก้ท้องอืด ปวดท้อง

ผม เป็น มาตั้งแต่เกิด ปัจจุบันอายุ 36 ไม่มีปัญหา อะไร เลย สุขภาพแข็งแรง ผม อยาก บริจากเลือดให้ คนที่ เป็น g6pd ครับ / บรุษพยาบาล ต้น ครับ ขอบคุณครับ

ลูกชายเป็น G6PD แล้วตอนนี้เป็นไข้ แต่จะมีไข้สูงเฉพาะตอนกลางคืน เกิดจากอะไรคะ ให้กินลดไข้แล้วก็ไม่ดีขึ้น

สวัสดีคะคุณต้น

เรื่องบริจาคเลือดได้คะ G6PDไม่ไช่ข้อห้ามแต่ต้องมีการตรวจอย่างอื่นว่าผ่านหรือไม่เช่น ความเข้มข้นของเลือด การติดเชื้อบางอย่าง

เรียนคุณอรพิน วาระสิทธิ์

เรื่องมีไข้ในเด็กG6PD เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงเพราะกลัวภาวะเม็ดเลือดแดงแตก การมีไข้บ่งชี้ว่าอาจมีการติดเชื้ออย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในร่างกายต้องหาสาเหตุเพื่อทำการแก้ไขให้ตรงจุดควรอยู่ในความดูแลของหมอประจำตัวเด็กคะ

น้องเป็นโรคจีชีกพีดีเห็นกันคะเวลาน้องป่วยจะให้เขาดื่มน้ำยาเขียวตลอดยากทราบว่าทานได้ไหมเวลาน้องเขาดื่มอาการตัวร้อนของน้องเขาก็ลดลงนะคะ

จาก: ชวัลลักษณ์ ก้อนคำใหญ่ <chawanlak_1@hotmail.com>

หัวข้อ: จีซิกพีดี
---------------------------------------

ลูกเป็นจีซิกพีดีคะ รบกวนสอบถามนะคะ
ข้อแรกน้องสามารถทานนมผงของยี่ห้อไหนได้บ้าง แล้วเวลาท้องอืดจะทานยาน้ำเบบี้ดอลได้ไหม ข้อสอง พวกวิคที่ใช้ทาแก้หวัด ทาได้ไหม

ตอบคุณชวัลลักษณ์ ก้อนคำใหญ่

นมทานได้ทุกยี่ห้อตามที่คุณแม่เห็นว่าเหมาะคะ ส่วนยาน้ำเบบี้ดอลเคยถามหมอเด็กแล้วบอกว่าจริงๆไม่ค่อยช่วยอะไรช่วยจิตใจพ่อแม่มากกว่าคะ

จาก: พรชนก palm-puy24@hotmail.co.th หัวข้อ: สอบถามโรค G6PD —————————————

สวัสดีคะ

ตอนนี้น้องปั๊บอายุ 6 เดือน กว่าๆ เป็น G6PD และตรวจหูยังไม่ผ่านตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลคะ น้องต้องไปตรวจการได้ยินตลอด ( คลอดที่โรงบาลรามาธิบดีคะ ) ป่วยบ่อยมากคะ ออกนอกบ้านไม่ได้เลย โดนลมนิดหน่อยน้ำมูกใหล เป็นไข้ และเป็นหวัดไม่เคยหายเลยคะ

อยากถามว่า

-น้องเป็น G6PD มีผลต่อระบบการได้ยินด้วยใหมคะ -ทำไมเวลาน้องไม่สบายเป็นไข้ จะมีไข้สูงมากๆ คะ เช็ดตัวไข้ไม่ลดเลย ต้องติดแผ่นระบายความร้อนตลอด แผ่นระบายความร้อนมีผลกับน้องใหมคะ -พ่อและแม่เป็นธารัสซีเมีย แบบแขวนทั้งคู่เลยทำให้ลูกเป็น G6PD เกี่ยวใหมคะ -น้องทำไมเป็นหวัดไม่หายเลยคะ

ขอบคุณมากคะ

ตอบคุณพรชนกคะ

ลูกอายุ 6 เดือน ตอนคลอดครบกำหนดใหมคะ และเริ่มสังเกตพบว่ามีปัญหาการได้ยินตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

พ่อและแม่เป็นธาลัสซีเมีย แบบแขวนทั้งคู่หมายความว่าเป็นพาหะ หรือ เปล่าคะ และเป็นกลุ่มเบต้าหรือแอลฟ่า

แล้วน้องมีปัญหาธาลัสซีเมียไหมคะ หรือ G6PDอย่างเดียว

ปกติเด็กทั่วไปเวลาไม่สบาย ถ้าติดเชื้อตัวที่ทำให้มีไข้สูง ก็เกิดใข้สูงมากๆเช่นกันคะ การเช็ดตัวที่ถูกวิธีช่วยได้คะแม้ไม่สามารถทำให้ไข้ลดทันตาเห็นแต่ก็ทำให้ไม่สูงขึ้นไปอีก การติดแผ่นระบายความร้อนก็ช่วยลดความร้อน ก็ช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลได้แต่แผ่นระบายความร้อนใช้ได้เฉพาะที่ไม่ทั่วถึงเหมือนการเช็ดตัว และการลูบสัมผัสลูกก็จะได้รับสื่อสัมผัสจากแม่คะ

: Teerasak  genkibeauz@gmail.com  หัวข้อ: สอบถามเรื่อง โรคG6PD

ขออนุญาติ รบกวนหน่อยครับ คือลูกชาย ผมเป็นโรค G6PD ตอนนี้อายุ ได้3 ขวบ ผมเพิ่งรู้ แบบว่าๆม่ได้อยู่กะแฟน แต่น้องยังเล็ก แล้วผมก็ไปทำงานคนละจังหวัด กลับมาเลย อยากทำหน้าที่พ่อ เลยเอาน้องเอาน้องมาดูแลบ้าง ก็ไปมาบ้านผม กับ บ้านแม่น้อง แล้วช่วงสงกราต์ แม่เขาเอาน้องแล้วป่วย ทีนี้หนักกว่าทุกครั้ง คือ ไม่เอาไรเลย ข้าว นม ยา ไม่กิน งอแง ผิดไปเลย ตามหลัก จะเป็นเด็ก น่ารัก เชื่อฟัง กินยาง่าย ผมก็ผิดสังเกตุ ว่าทำไมงวดนี้ ป่วยแล้วเป็ยแบบนี้ แล้วแม่เขาเพิ่งบอกว่าน้องเป็นโรคแพ้ถั่วปากอ้า ลูกเหม็น ผมก็ไม่ได้คิดไร เลยหาข้อมูลอ่านดู ใจสลายเลย ครับ พออ่านแล้ว คือผมอยากทราบว่ายาจุดกันยุงมีผลหรือป่าวครับ แล้ว จำพวกนมถั่วเหลือง ทานได้มั้ย แล้วยาต้องห้าม จำพวกอาทิ เช่น นอกจากแอสไพริน เพราะผมหาอ่านดู เขาบอกภาษาอังกฤษ แต่ อังกฤษผมแทบเป็นศูนย์ จึงขอรบกวน ขอความรู้หน่อยครับ แล้วโรคนี้ไม่มีวันหายใช่หรือป่าวครับ

ตอบคุณTeerasak

ดีใจกับน้องด้วยที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีลูกเป็นศูนย์กลาง   

คำถาม โรคนี้ไม่มีวันหายใช่หรือป่าวครับ? 

ตอบ จริงๆใจพยาบาลไม่อยากเรียกว่าโรคเลยคะ  อยากเรียกว่าเป็นถาวะพร่องเอนไซม์ชื่อจีซิกพีดี(กลูโคส-6-ฟอสเฟต-ดีไอโดรจีเนส) มากกว่าคะ ซึ่งน้องจะมีพัฒนาการ/การเจริญเติบโตเหมือนเด็กปกติทุกอย่าง  แค่ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเท่านั้นเองคะ  คุณพ่ออย่ากังวลถึงขั้นใจสลายเลยคะ มีคำถามในการดูแลก็ขอข้อมูลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล หรือถามมาที่พยาบาลPCU ก็ยินดีไขข้อกังวลคะ

คำถาม ยาจุดกันยุงมีผลหรือป่าวครับ ? 

ตอบ ไม่มีพิษโดยตรง  แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมแม้ในคนปกติคะ  แนะนำให้ใช้น้ำมันตะไคร้หอมในการป้องกันยุงกัดหรือ กางมุ้ง สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแทนคะ

คำถามจำพวกนมถั่วเหลือง ทานได้มั้ย ?

ตอบ ทดลองทานในปริมาณน้อยๆดูก่อนถ้าไม่มีผลอะไรก็เพิ่มปริมาณขึ้นเท่าเด็กทั่วไป 

เด็กส่วนใหญ่กล่องปริมาณ 80-120 ซีซี รับได้  แต่ถ้าคนที่มีอาการตอนทดลองก็เกิดอาการแล้วคะ หลายคนก็ทานได้ปกติปริมาณก็เพิ่มตามอายุ

คำถามยาต้องห้าม จำพวกอาทิ เช่น นอกจากแอสไพริน ?

ตอบ ไช่คะ ห้ามใช้แอสไพริน ใช้พาราเซตามอลแทนเมื่อมีไข้  ยาอื่นๆก็เช่นกันควรใช้ยาตามแพทย์สั่งหลีกเลี่ยงการซื้อยาทานเองคะ  พยาบาลก็ชั่งใจอยู่ว่าจะเติมภาษาไทยกำกับดีไหมแต่พบว่าชื่อยาที่คนทั่วไปเรียกมักเป็นชื่อทางการค้า(อาจเข้าข่ายโฆษณา)ซึ่งการใส่ชื่อสามัญทางยาแบบที่พยาบาลใช้ก็อาจยังไม่สื่อกันซะทีเดียวคุณพ่อไม่ต้องอ่านแต่ใช้วิธีเทียบตัวอักษรเอาก็ได้คะ  ให้ดูจากชื่อหลังหัวข้อ content หรือ ส่วนประกอบ ที่พิมพ์บนแผงยาคะจึงจะทราบชื่อตัวยาที่ผสมอยู่

ถามนิดเดียวตอบซะยาวยืดหวังว่าคุณพ่อTeerasak  จะได้อ่านและนำไปใช้ประโยชน์นะคะ

จาก: ปริศนา อันละคร <pritsana_qa@hotmail.com> หัวข้อ: คนที่เป็นโรค G6PD สามรถใช้วิคส์ วาโปรับได้หรือไม่ —————————————

คนที่เป็นโรค G6PD สามรถใช้วิคส์ วาโปรับได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ตอบ ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าใช้กับ คนอายุเท่าไหร่คะ ลองอ่านรายงานข้างล่างเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ

"รายงานจากเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า แพทย์จากสหรัฐอเมริกาเตือนผู้ปกครองให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์การบูรนำเข้าจากต่างประเทศ ภายหลังมีรายงานตรวจพบว่าการบูรเป็นพิษต่อเด็กหลายคนในมหานครนิวยอร์ก

คำเตือนนี้ตีพิมพ์ใน Pediatrics วารสารกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ฉบับเดือนพฤษภาคม เกี่ยวกับเด็กเล็ก 3 คน ที่มีอาการชัก เมื่อเดือนมกราคม 2551 หลังจากกิน สูดดม และใช้การบูรทาผิวหนังในการรักษาอาการหวัด โดยทั้ง 3 คน ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในนครนิวยอร์กของสหรัฐ และหายป่วยแล้ว

ดร. นิน ไคน์ แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเด็กในเมืองมอนเตฟิออเร ผู้ให้การรักษาเด็ก 3 คน เผยว่า นอกจากกรณีของเด็ก 3 คน ก็ยังพบเด็กอีกหลายคนป่วยด้วยอาการคล้ายกัน แต่ทางการยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเจ็บป่วยจากการบูร

สำหรับผลิตภัณฑ์การบูรที่เป็นพิษต่อเด็กนั้น เป็นสินค้านำเข้าที่มีปริมาณการบูรสูงกว่าที่ระเบียบของสหรัฐกำหนด มีวางจำหน่ายแพร่หลายตามร้านขายยาชนกลุ่มน้อย และร้านค้าลดราคา บางครั้งมีฉลากคำว่า alcanfor ซึ่งเป็นภาษาสเปน แปลว่า การบูร

การบูรทำมาจากไม้ของต้นการบูร ซึ่งมีในญี่ปุ่นและจีน ทั้งยังมาจากการสังเคราะห์ เป็นสารที่มีกลิ่นแรง และเป็นส่วนผสมในการทำลูกเหม็น นอกจากนี้ ยาทาวิคส์ วาโปรับ ก็มีการบูรเป็นส่วนผสมเช่นกัน แต่มีอยู่ในปริมาณเล็กน้อยตามที่รัฐบาลกำหนด สารชนิดนี้ซึมเข้าสู่ผิวและจมูกได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็ก อาการของผู้ได้รับพิษจากการบูร อาทิ อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และระคายเคือง"

ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 27 เมษายน 2552

ลูกชายก็เป็นโรคนี้คะ พอดีว่าทางรร. มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ อยากสอบถามว่าเป็นโรคนี้สามารถรับวัคซีนนี้ได้หรือไม่คะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

อาหารแบบไหนที่ไม่ควรรับประทานสำหรับคนที่เป็นโรคจีซิกพีดี ที่ไม่ใช่ถั่วปากอ้าบ้างค่ะ 

ขอแบบระเอียดได้ไหมค่ะ ?คำถาม น้ำมันยูคาเป็นกลุ่มต้องห้ามหรือกลุ่มควรระวังหรือเปล่าค่ะ...


คำถาม วิคหรือยาหม่องทั้งหลายจัดอยู่ในพวกสารระเหยใช่ไหมค่ะถ้าผสมน้ำมันยูคาจะมีผลเหมือนสารระเหิดหรือเปล่าค่ะ...คำถาม อยากจะให้ดูส่วนผสมของ วิคส์ เบบี รับค่ะว่ามีตัวไหนที่จะทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัวนะค่ะ...


ส่วนผสม: ส่วนผสมของ Petrolatum, ยูคาลิปน้ำมันหอม, โรสแมรี่, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันแร่, ว่านหางจระเข้, น้ำมันกลิ่นลาเวนเดอร์...

คำถาม มีตัวไหนที่เข้าข่ายต้องห้ามและตวรระวังบ้างค่ะอ่านมาจากกระทู้พันทิพย์ค่ะไม่เข้าใจประโยคนี้....น้ำมันยูคาที่ผสมสารเคมีที่ระเหิดได้ใช้ตามรถเก๋ง หลีก เลี่ยงกลิ่นฉุน...ถ้าผสมการระเหยก็ใช่ได้ใช่ไหมค่ะ


คำถาม น้ำมันยูคาเป็นกลุ่มต้องห้ามหรือกลุ่มควรระวังหรือเปล่าค่ะ...


คำถาม วิคหรือยาหม่องทั้งหลายจัดอยู่ในพวกสารระเหยใช่ไหมค่ะถ้าผสมน้ำมันยูคาจะมีผลเหมือนสารระเหิดหรือเปล่าค่ะ...คำถาม อยากจะให้ดูส่วนผสมของ วิคส์ เบบี รับค่ะว่ามีตัวไหนที่จะทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัวนะค่ะ...ส่วนผสม: ส่วนผสมของ Petrolatum, ยูคาลิปน้ำมันหอม, โรสแมรี่, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันแร่, ว่านหางจระเข้, น้ำมันกลิ่นลาเวนเดอร์ขอบคุณค่ะรบกวนถามนะคะ


ลูกชายอายุ 2ขวบ 2 เดือน มีอาการเบื่ออาหาร เบื่อนม ไม่ค่อยกินเลย ตอนนี้นำ้หนัก 11.5 kgs กลุ้มใจมาเลยคะ น้าลดเรื่อยๆๆ มีอาหารเสริมตัวไหนแนะนำไหมคะ

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ


น้องเป็นจี6พีดี ดื่มนมถั่วเหลื่องได้ไหมค่ะ

หลายคำถามที่ยังไม่ได้ตอบขอตอบย้อนขึ้นไปก็แล้วกันนะคะ

น้องบลูเป็นG6PD กินนมถั่วเหลืองได้ไหม? ตอบ ได้คะแต่ไม่ทุกคน คุณแม่ลองทีละน้อยก่อนคะค่อยๆเพิ่มจำนวนถ้าไม่มีอาการผิดปกติ

ลูกคุณน้อยหน่าอายุ 2ขวบ 2 เดือน มีอาการเบื่ออาหาร เบื่อนม ไม่ค่อยกิน นำ้หนัก 11.5 kgs น้าลดเรื่อยๆๆ มีอาหารเสริมตัวไหนแนะนำไหมคะ? ตอบ ต้องดูสาเหตุของการไม่ทานสักหน่อยจะได้แก้ตามเหตุ การกินวิตามินรวมของเด็กก็อาจช่วยให้ได้วิตามินชดเชย แต่การจัดรูปหน้าตาอาหาร และรดชาดให้ดึงดูด น่าจะดีคะ

คำถาม อยากจะให้ดูส่วนผสมของ วิคส์ เบบี รับค่ะว่ามีตัวไหนที่จะทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัวนะค่ะ...ส่วนผสม: ส่วนผสมของ Petrolatum, ยูคาลิปน้ำมันหอม, โรสแมรี่, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันแร่, ว่านหางจระเข้, น้ำมันกลิ่นลาเวนเดอร์ขอบคุณค่ะ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240


 1. Petrolatum or more commonly called petroleum jelly, is listed as a probable human carcinogen in the European Union's Dangerous Substances Directive
 2. ยูคาลิปน้ำมันหอม

ไม่ทราบว่าผมเป็น G6PD สามารถทาน น้ำมันรำข้าว ได้ไหมครับ มันมี ค่าแกมม่า ออไรซานอล. โคเอนไซม์ คิว10. โทคอลกรุ๊ป. มีโทโคไตรอีนอล โทโคฟินอล และ วิตามีนอีคอมเพล็กช์. และ เลซิติน. กับ. โอเมก้า 3'6'9 ช่วยตอบทีนะครับ ขอบคุณมากครับ….. เห็นว่ามันช่วยต้านอนุมูลอิสระ. และช่วยระบบหลอดเลือด. ระบบฮอร์โมน. ระบบผิวหนัง. ระบบภมิคุ้มกัน. เลยิยากทราบว่าทานได้ไหมครับ

คูณนัทถามคำถามข้างต้นมา พยาบาลอยากให้ลองทานปริมาณต่ำๆก่่อนดูว่าผิดปกติอะไรไหม แล้วค่อยเพิ่มขนาดให้เท่ากับขนาดที่เขาแนะนำให้รับประทานคะ

สวัสดีคะ

ลูกแอนอายุ3ขวบ ตอนนี้เขามีไม่ค่อยถ่ายเลย3-4วันค่อยถ่ายครั้ง เลยอยากให้เขาทานเบบี้ ดอล และทามหาหิงค์ ยา2ตัวนี้มีผลกระทบต่อเด็กที่เป็น จีซิกพีดี ไหมคะ

มีผู้ปกครองเล่าว่าให้ทาน ทานเบบี้ ดอล แก้ท้องอืดขับลม แต่ยังไมาพบรายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเล่าเข้ามาคะ

ส่วนมหาหิงค์ยาโบราณทาภายนอกมีผู้ปกครองเล่าว่าใช้ได้ ยังไม่เจอรายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนคะ

ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ

น้องปลื้มรู้ว่าเป็นโรค G6PD นะค่ะตอนอายุ 1 ปี กว่า และใน วันที่ 5 สิงหาคมนี้ ต้องไปฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบถ้าจำไม่ผิดนะค่ะ ห่างจากเข็มแรกไป 1 เดือน อยากทราบว่าสามารถฉีดได้ไหมค่ะ กังวลนะค่ะเพราะเป็นไข้หลังจากฉีดวัคซีนตัวนี่เมื่ออายุ 1 ปี (ในช่วง 2 วันแรกไม่มีไข้นะค่ะ แต่วันที่ 3 เป็นไข้ ตัวร้อน แรก ๆ คิดว่าเป็นไข้เลือดออก แต่ไม่ใช่หลังจากนั้นก็เริ่มซึม ซีด ตัวเหลือง หลังจากเช็คเลือดผ่านมา 20 กว่าวันทราบว่าเป็นโรคนี้ และอีกไม่กี่วันต้องฉีดวัคซีนแล้วไม่ทราบว่าฉีดได้ไหม เด็กที่เป็นโรคนี้ถั่วชนิดอื่น ๆ กินได้ไหมค่ะ ยาลดไข้ที่ได้จากโรงพยาบาลกินได้ไหมค่ะถ้ามีอาการตัวร้อนจากการฉีดวัคซีน

การรับวัคซีนของน้องปลื้มควรอยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์คะ ถั่วอื่นๆไม่ถึงกับห้ามแต่ให้ระวังเวลาเริ่มควรเริ่มแต่น้อยคะ

สวัสดีค่ะ น้องซีอาร์เป็นจีซิกพีดี รู้มาว่าโรคนี้ห้ามทานบลูเบอร์รี่ แล้วองุ่นล่ะคะ ทานได้รึป่าว

ลูกกินนมแม่อยู่ค่ะ แม่ทานองุ่นไป เลยกังวลค่ะ

อยากทราบว่าคนเป็นโรค G6PD เนี่ย สามารถกินกลูต้าที่ทำให้ขาวได้มั้ยค้ะ กลัวกินเข้าไปละเกิดอาการตามมาทีหลังอ่ะค่

ขอรบกวนสอบถามรายละเอียดค่ะ หลานชายอายุ1.8ปี เป็นg6pd แต่อยากให้ทดลองทานวิตามินเสริมของยี่ห้อเซเว่นซี ไม่ทราบว่าจะทานได้มั้ยคะ

ถาม สวัสดีค่ะ น้องซีอาร์เป็นจีซิกพีดี รู้มาว่าโรคนี้ห้ามทานบลูเบอร์รี่ แล้วองุ่นล่ะคะ ทานได้รึป่าว


ลูกกินนมแม่อยู่ค่ะ แม่ทานองุ่นไป เลยกังวลค่ะ


..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240?3037882


ตอบคุณแม่ทานได้ไม่ต้องกังวลคะ


บิว พิชามญชุ์ ถามอยากทราบว่าคนเป็นโรค G6PD เนี่ย สามารถกินกลูต้าที่ทำให้ขาวได้มั้ยค้ะ กลัวกินเข้าไปละเกิดอาการตามมาทีหลังอ่ะค่


..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240?3037882


ตอบคุณบิวคิดถูกแล้วคะ


อัญชลี ถามขอรบกวนสอบถามรายละเอียดค่ะ หลานชายอายุ1.8ปี เป็นg6pd แต่อยากให้ทดลองทานวิตามินเสริมของยี่ห้อเซเว่นซี ไม่ทราบว่าจะทานได้มั้ยคะ


..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240?3037882


ตอบ ต้องรบกวนถามว่ามีปัญหาอะไรจึงต้องทานคะ

น้องท้องอืดค่ะแต่ตดและก็ถ่ายค่ะแต่ก็ปวดท้องอยู่ค่ะปวดทุกเวลาค่ะทำยังไงก็ไมหายเรอก็แล้วค่ะควรทำไงดค่ะถ้าจะทานเบ้บี้ดอล์จะทานได้ไมน้องเปนG6PD,ค่ะ

ขียนเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ลิงก์: ความเห็น

2">

มีผู้ปกครองเล่าว่าได้ให้ทาน ทานเบบี้ ดอล แก้ท้องอืดขับลม แต่ยังไมาพบรายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเล่าเข้ามาคะ

ส่วนมหาหิงค์ยาโบราณทาภายนอกมีผู้ปกครองเล่าว่าใช้ได้ ยังไม่เจอรายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนคะ

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240/comments?page=1
 1. เป็น g6pd ทานยาบำรุงโลหิต ได้หรือไม่

จาก: สิดาพร เผ่าต๊ะใจpidaporn6946@gmail.comหัวข้อ: น้องท้องอืด

น้องท้องอืดเป็นG6pdทานเบบี้ดอล์ได้ไหมค่ะ

ตอบ จากข้อมูลจากเอกสารกำกับยาส่วนผสมคือใน 5 มล. Sodium Bicarbonate 50 มล.ซึ่งต้องใช้ขนาดตามอายุของเด็กคะ

ตรา/ยี่ห้อ

เบบี้ดอล

กลุ่มตัวยา

โซเดียมไบคาร์บอเนต

กลุ่มยา

ยาที่ใช้ภายใน, ยาเด็ก, ทางเดินอาหาร/เมแทบอลิซึม

ประเภท

ท้องอืดท้องเฟ้อ

รุ่น/สูตร

ยาน้ำ

ขนาด/บรรจุ

120 มล.

บรรจุภัณฑ์

กล่องกระดาษ, ขวดแก้ว

ส่วนประกอบ

ใน 5 มล. Sodium Bicarbonate 50 มล.

ข้อบ่งใช้

เบบี้ดอล ยาสำหรับทารกรับประทานเพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ กระเพาะมีกรดมาก

วิธีใช้

ทารกแรกเกิด ครั้งละ 1/2 ช้อนชา
ทารก 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช้อนชา
ทารก 1/2-1 ขวบ ครั้งละ 2 ช้อนชา
ทารก 2 ขวบขึ้นไป ครั้งละ 2-3 ช้อนชา

การเก็บรักษา

เก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก ควรเก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C

ทะเบียนยา/รับแจ้ง

1A 866/42

ผู้ผลิต

ไทยนครพัฒนา

เว็บไซต์

www.thainakorn.com

แหล่งข้อมูล

เอกสารกำกับยา

ต้องถามคุณวรวุฒิว่ามีภาวะซีดไหม และยาบำรุงโลหิตที่จะทานคือยาชนิดใดมีอะไรในส่วนประกอบคะ?

การกินยาขของผู้มีถาวะ G6PD ขอให้อยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์คะ

ลูกเป็นg6pd ไปรับวัคซีนตอนอายุ2เดือนแล้วมีไข้ หมอให้ยาฟาราเซตามอลชนิดน้ำมาทานจะทานได้มั้ยแล้วจะติดคลูฟีเวอร์แก้ไข้ได้มั้ยค

คือลูกสาวตัวเหลืองค่ะหมอบอกเป็นจี6พีดี แต่พอตรวจเลือดหมอบอกผลเลือดปกติ ตกลงน้องเป็นโรคนี้ใหมค่ะ

รบกวนถามนะครับ แล้วถ้าน้องที่เป็นG6PDเป็นใข้หรือเป็นหวัดจะทาวิคได้ไม้ครับแล้วจะให้น้องกินยาอะไรได้มั้งเบื่องต้นครับ

ลูกสาวเปนG6PD..ตอนนี้6ขวบแล้ว ตัวเล็กมากเลยค่ะ 18kg.เอง ผอมซีดมากเป็นไข้บ่อยด้วย เบื่ออาหารกินข้าวได้น้อย พักหลังๆบอกว่าเหนื่อยเพลีย..ห่วงลูกมาก พาปัยตรวจหมอก้อบอกปกติ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ..ห่วงลูกมากจิงๆ..น้ำหนักลดลงทุกวันป่วยบ่อยด้วยT_T

แม่น้องมิวสิค”ลูกเป็นg6pd ไปรับวัคซีนตอนอายุ2เดือนแล้วมีไข้ หมอให้ยาฟาราเซตามอลชนิดน้ำมาทานจะทานได้มั้ยแล้วจะติดคลูฟีเวอร์แก้ไข้ได้มั้ยคะ.”.....

อ่านต่อได้ที่:https://www.gotoknow.org/posts/50240?3048632

ตอบ หลักการลดไข้คือช่วยให้ความร้อนระบายออกได้เช่นเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายเพื่อช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนออก การแปะวัสดุให้ความเย็นที่ตำแหน่งใดเพียงตำแหน่งเดียวน่าจะช่วยได้น้อยกว่าการเช็ดตัวลดไข้คะ

แม่น้องเนย

“คือลูกสาวตัวเหลืองค่ะหมอบอกเป็นจี6พีดี แต่พอตรวจเลือดหมอบอกผลเลือดปกติ ตกลงน้องเป็นโรคนี้ใหมค่ะ”

อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240?3048632

ตอบ ช่วงแรกอาจจะต้องหาสาเหตุการเหลือง ถ้าผลเลือดปกติก็น่าจะไม่เป็นG6PD แต่น้องอาจเหลืองแบบ Physiologic ซึ่งพบได้ในเด็กแรกคลอดเมื่อได้รับนมและน้ำก็สามารถขับสารสีเหลืองออกมาได้เอง

ตี๋ “รบกวนถามนะครับ แล้วถ้าน้องที่เป็นG6PDเป็นใข้หรือเป็นหวัดจะทาวิคได้ไม้ครับแล้วจะให้น้องกินยาอะไรได้มั้งเบื่องต้นครับ.”.

.... อ่านต่อได้ที่:https://www.gotoknow.org/posts/50240?3048632

ตอบ สารระเหยที่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกควรใช้เท่าที่จำเป็นและไม่ทาโดยตรงที่เด็กให้ทาบนผ้าแล้วไว้ใกล้ๆ ส่วนยาให้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่าซื้อยากินเองในเด็กG6PDคะ

แม่น้องต้นอ้อ“ลูกสาวเป็นG6PD..ตอนนี้6ขวบแล้ว ตัวเล็กมากเลยค่ะ 18kg.เอง ผอมซีดมากเป็นไข้บ่อยด้วย เบื่ออาหารกินข้าวได้น้อย พักหลังๆบอกว่าเหนื่อยเพลีย..ห่วงลูกมาก พาไปตรวจหมอก็บอกปกติ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ..ห่วงลูกมากจิงๆ..น้ำหนักลดลงทุกวันป่วยบ่อยด้วยT_T”

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240?3048632

ตอบ คงต้องใช้จิตวิทยาในการทำอาหารให้ลูกทานแต่6ขวบแล้วอาจจะเกิดความเคยชินหรือมีการกำหนดความชอบไม่ชอบขึ้น ถ้าเริ่มแต่เล็กให้ชินกับการไม่ปรุงรสเค็มหวาน เด็กจะเรียนรู้คุ้นเคยกับรสนั้นครอบครัวมีส่วนสำคัญมาก สามารถให้ดื่มนมได้ทุกชนิด ไข่ปรุงหลายๆเมนูเวลาเจียวไข่อย่าลืมหั่นผักใบได้ทุกชนิดหรือเติมเนื้อสัตว์ ข้าวโพด ฟักทอง มะเขือเทศ แค่ไข่เจียวอย่างเดียวก็สามรถทำให้ไม่ซ้ำกันตกแต่งให้แปลกตาหรือชวนลูกทำทานด้วยกันน่าจะช่วยได้

หลานชายเป็น g6pd. ใช้แซมบัคได้รึป่าวค่ะ one_love_nut99@hotmail.com

น้ำมันยูคาลิปตัสใช้ได้มั้ยค่ะ

หัวข้อ: ลูกเป็ g6pd จะสามารถเล่นกีฬาได้ไหมครับ

ลูกเป็น g6pd จะสามารถเล่นกีฬาอะไรได้บ้าง แล้วเด็กจะสมบูรณ์ เหมือนเด็กปรกติไหมครับ ลูกจะสูง หรือตัวเล็ก

ตอบ น้องสามารถเติบโตเหมือนเด็กปกติ รูปร่างสูงใหญ่ได้ตามพันธุกรรมและโภชนาการที่ได้รับคะ

และสามารถเล่นกีฬาได้ทุกชนิด

ปล.ช่วงเว้นเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยถึงขั้นมีถาวะเม็ดเลือดแดงแตกซึ่งต้องมีปัจจัยนำมาก่อน ซึ่งหากดูแลสุขภาพดีก็อาจจะไม่มีอาการแสดงเหล่านี้คะ

ใช้แซมบัคและน้ำมันยูคาลิปตัสซึ่งเป็นยาทาภายนอกได้คะ เพราะมีปริมาณน้อย หลีกเลี่ยงการสูดดมเป็นนิสัย

แล้วถ้าลูกเป็นโรคนี้แล้วจำเป็นต้องดื่มนมกระป๋อง

เราจำเป็นต้องให้ลูกเราดื่มนมชนิดไหน ยี่ห้ออะไรดีค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นมสำหรับเด็กอ่อนทั่วไปที่มาจากนมโค โดยพยายามระมัดระวังอย่าให้เกิดอาการท้องเสียจากติดเชื้อเพราะเมื่อติดเชื้อผนังลำไส้จะอักเสบส่งผลให้เยื่อบุลำไส้อ่อนแอเกิดการแพ้นมชั่วคราวขึ้นได้ต้องมาใช้นมทางเลือกซึ่งส่วนมากผลิตมาจากถั่ว สำหรับกลุ่มG6PD ถั่วอาจมีความเสี่ยงหากใช้จำนวนมากและเป็นอาหารหลัก แต่มีการวิจัยนมจากเนื้อไก่แต่ยังไม่แพร่หลายแพทย์มักสั่งเตรียมเพื่อการรักษา

ถ้าเราให้นมลูกอยู่ เราสามารถกินสิ่งที่ลูกแพ้ได้ไหมคะ ยาพารากินได้ไหมมันเป็นแอสไพรินไหมคะ

ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะคะคุณหมอ

เป็น จี6พีดี สามารถรับประทานยา พอนสแตน ได้ไหมครับ

เป็นg6pd กินโฟลิกแบบเม็ดได้มั้ยคะ

อยากทราบว่าg6pd. สามารถทายากันยุงได้ไหมคะ. ยากันยุงแบบติด. และอาการกำเริบของโรค. สังเกตยังไงบ้างคะ

ตอบคุณปรายฟ้า “ ถ้าเราให้นมลูกอยู่ เราสามารถกินสิ่งที่ลูกแพ้ได้ไหมคะ ยาพารากินได้ไหมมันเป็นแอสไพรินไหมคะ”

ช่วงให้นมบุตรอาจต้องระมัดระวังนิดคะเพราะสารหลายอย่างรวมทั้งยาบางตัวผ่านทางน้ำนมได้หากเจ็บป่วยควรได้รับการดูแลจากแพทย์คะ

ตอบคุณอานนท์คุณสุจิตรา” เป็น จี6พีดี สามารถรับประทานยา พอนสแตน ได้ไหมครับ....เป็นg6pd กินโฟลิกแบบเม็ดได้มั้ยคะ.”

ผู้มีG6PDไม่แนะนำให้เริ่มยากินเองโดยไม่ผ่านการสั่งของแพทย์คะ นอกเหนือจากยาสามัญประจำบ้านที่เคยทานแล้วไม่มีปัญหาเท่านั้นที่แนะนำให้ดูแลตนเองเบื้องต้น

กรณีพอนสแตนก็ต้องมาดูว่าเหตุใดต้องทาน ถ้าปวดปวดแบบไหนปวดที่อวัยวะใดหรือเสี่ยงจะเกิดอะไรได้บ้าง

กรณีโฟลิค ถ้าได้จากอาหารเพียงพอแล้วต้องดูว่าซีดหรือไม่ ถ้าซีดเกิดจากอะไร ถ้าไม่ซีดก็ไม่จำเป็น

ตอบแม่น้องต้องตา อยากทราบว่าg6pd. สามารถทายากันยุงได้ไหมคะ. ยากันยุงแบบติด. และอาการกำเริบของโรค. สังเกตยังไงบ้างคะ.

ช่วยดูข้างผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบอะไร แต่ถ้าเมืองไทยแนะนำน้ำมันตะไคร้หอม หรือโลชั่นคะมันอยู่ที่ผิวไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายปลอดภัยแน่คะ ส่วนอาการกำเริบของG6PD อาจมีไข้หนาวสั่นนำมาตามด้วยฉี่สีโค้กซึ่งแสดงว่ามีเม็ดเลือดแดงแตกคะ

พาราเซตามอล เป็นคนละตัว กับแอสไพริน เป็นยาที่มีฤทธิ์ลดไข้ลดปวดที่ใช้แทนกันกันได้ แต่ยังใช้ยานี้ในฤทธิ์เฉพาะตัวอื่นๆได้อีกที่แตกต่างกันจึงใช้แทนกันได้บางกรณีคะ

สวัสดีค่ะ อยากสอบถาม ว่าถ้าเป็น G6PD แล้วทาน กลูต้าแบบเม็ดได้มั้ยคะ แต่วิตามินC 1,000 g สามารถทานได้ค่ะ ไม่มีปัญหาอะไร ลูกเหม็นก็ไม่เคยแพ้ค่ะ เคยได้ยินว่า G6PD มีรุนแรงหลายระดับ เลยอยากทราบว่าถ้าจะลอฃทานกลูต้าจะเป็นอันตรายมั้ยคะมีส่วนผสมอะไรที่ต้องระวังรึเปล่า หรือห้ามทานไปเลย ขอบคุณค่ะ

รบกวนให้คำปรึกษาทีนะคะ

 • คุณ Polariz ลองอ่านบทความด้านล่างเป็นข้อมูลในการพิจารณาคะ

Synonyms: G6PD/G-6-PD deficiency, non-spherocytic haemolytic anaemia

The enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is on,e of the enzymes of the pentose phosphate pathway. This pathway is involved inคุณ keeping an adequate amount of the coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) in cells. NADPH in turn maintains the levels of glutathione which protects the red cell from oxidative damage. G6PD is the rate-limiting enzyme in the pentose phosphate pathway. Thus, deficiency of the G6PD enzyme results in reduced glutathione making the red cells vulnerable to oxidative damage and thus liable to haemolysis.


น้องอายุ9เดือนเป็นG6PD ตัวเล็กมากกินพวกวิตามินอาหารเสริกเด็กได้มั้ยคะ

อายุเก้าเดือนไม่ได้แจ้งน้ำหนัก และส่วนสูง(เด็กวัดจากศีรษะถึงซ้นเท้า) คุณแม่ลองจุดในสมุดสีชมพูของน้องดูถ้าตกอยู่ใต้กราฟปกติให้พบกุมารแพทย์ในวันที่ไปรับวัคซีนช่วงอายุ9-12 เดือนคะ ไม่แนะนำให้ซื้อกินเองคะ

ลูกอายุ 8 วัน เป็น G6PD จะสามารถทายามหาหิงค์ได้มั้ยค่ะ

ใช้มหาหิงค์เป็นยาทาภายนอก ส่วนใหญ่ทาบริเวณท้องเด็กเชื่อว่าช่วยลดอาการท้องอืด เป็นศาสตร์แผนไทย  สำหรับประสบการณ์ของพยาบาลหากใช้แบบที่กล่าวยังไม่เคยมีรายงานว่าส่งผลต่อภาวะโรคG6PDคะ

เป็นจี6พีดี ใช้มหาหิงค์ก้อนได้ไหมค่ะ

อยากทราบว่ามหาหิงค์ก้อน. มีส่วนผสมอะไรที่ส่งผลอันตรายต่อลูกไหมค่ะ


mตอบคุณมาย

พยาบาลลองหาข้อมูล มหาหิงส์ก้อนเป็นยาทาภายนอก

มหาหิงค์ กินได้ไหม **ตอบกินไม่ได้คะ**

มหาหิงค์ กินได้ไหม? คำถามที่พบเห็นอยู่บ่อย ๆ ล่าสุดเพจ Drama-addict  ออกมาเตือนภัยว่า มหาหิงค์ กินไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทของเด็ก

“เตือนพ่อแม่พี่น้องกันหน่อยนะ จะใช้ยาอะไรกับเด็ก หาข้อมูลกันให้ดีๆ อ่านฉลาก อ่านข้อมูลในเว็บที่เกี่ยวข้องกันเยอะๆ ไม่ใช่ไม่รู้ว่ากินได้มั้ยก็ป้อนเด็กแล้ว

อย่างเคสนี้ ญาติเขาเอายามหาหิงค์ป้อนเด็ก เขากังวลเลยมาถามในกรุ๊ปว่าได้มั้ยเนี่ย ตอบว่าไม่ได้นะครับ เพราะมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ วิธีใช้ที่เป็นที่ยอมรับการตอนนี้ คือเอามาทาพุงเด็ก แก้ท้องอืดท้องเฟ้อครับ ถ้าให้เด็กเล็กมากๆ กินยาหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ มันจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทของเด็กได้ อันตรายคะ”

ยากันยุงที่เค้ามาฉีดให้ตามหมู่บ้านนี่อันตรายต่อน้องที่เป็นจีซิกไหมคะ

อยากทราบว่าคนที่เป็นG6PDช่วงป่วย เช่นเป็นไข้หวัด สามารถทานน้ำขิงได้ไหมคะ 

แล้วเมื่อคนที่เป็นG6PDเป็นไข้ ไข้หวัด หรือป่วย คนดูแลควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะ

น้องเป็นg6pdเผลอกินนมเปรี้ยวบลูเบอรี่เข้าไปจะเป็นอะไรมั้ยคะ

ลูกได้สองเดือนเป็นG6PD ตอนนี้ลูกโดนยุงกัดมีตุ่มยุงกัดอยากถามว่ามียาใสหรือทาตัวไหนไหมค่ะสำหรับโรคนี้

ลูกได้สองเดือนเป็นG6PD ตอนนี้ลูกโดนยุงกัดมีตุ่มยุงกัดอยากถามว่ามียาใสหรือทาตัวไหนไหมค่ะสำหรับโรคนี้

จาก: Teeraphat puttima Lovecurfew2546@gmail.com หัวข้อ: G6pd กินเวย์โปรตีนได้ไหม —————————————

G6pd กินเวย์โปรตีนได้ไหมครับ

“ยากันยุงที่เค้ามาฉีดให้ตามหมู่บ้านนี่อันตรายต่อน้องที่เป็นจีซิกไหมคะ”ตอบคุณปรายฟ้า ถ้าเป็นส่วนราชการฉีดจะมี 2 แบบคือแบบพ่นหมอกควัน กับ พ่นละอองฝอย ใช้สารเดลต้าเมทรินDeltamethrin มีค่าความเป็นพิษ (LD50) เหมือนกัน แต่ตัวกลางเป็นน้ำมันกับน้ำตามลำดับ สารเคมีต้องได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ควรสูดดมโดยตรงให้หลบไปที่อื่นชั่วคราวหรือหาผ้าปิดปากปิดจมูกคะ

“อยากทราบว่าคนที่เป็นG6PDช่วงป่วย เช่นเป็นไข้หวัด สามารถทานน้ำขิงได้ไหมคะ ““ แล้วเมื่อคนที่เป็นG6PDเป็นไข้ ไข้หวัด หรือป่วย คนดูแลควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะ”ตอบคุณChanitน้ำขิงต้มธรรมดาเพียวๆทานได้แต่ชนิดผสมกับอย่างอื่นหรือปรุงแต่งไม่แนะนำ ถ้าลองอาหารชนิดใดก็ตามต้องเริ่มแต่น้อย ถ้าปัสสาวะสีโค้กต้องรีบไปพบแพทย์ หากลูกดื่มนมแม่ คุณแม่ก็ควรระวังเรื่องอาหารที่ผ่านทางน้ำนมอาจกระตุ้นให้อาการG6PDกำเริบ อาหารต้องห้ามคือ ถั่วปากอ้า อาหารจำพวกถั่ว ใบและเมล็ดมะรุม ไวน์แดง บลูเบอรี่ และไม่ควรซื้อยามาทานเองจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเสมอนะคะ

“น้องเป็นg6pdเผลอกินนมเปรี้ยวบลูเบอรี่เข้าไปจะเป็นอะไรมั้ยคะ”ตอบ คุณแม่น้องวินเน้อช ป่านนี้คงทราบผลเรียบร้อยแล้ว ว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่เล่าสู่กันฟังบ้างคะ ว่าทานไปปริมาณเท่าไหร่ นมระบุมีบลูเบอรี่อยู่มากน้อย

“ลูกได้สองเดือนเป็นG6PD ตอนนี้ลูกโดนยุงกัดมีตุ่มยุงกัดอยากถามว่ามียาใสหรือทาตัวไหนไหมค่ะสำหรับโรคนี้”ตอบคุณภาคิน ไกลถิ่น ถ้าแพ้ยุงมากใช้อะไรไม่ได้ผล แนะนำ 0.1% Triamcinolone Cream ทาบางๆเฉพาะจุดยุงกัด

G6pd กินเวย์โปรตีนได้ไหมครับตอบคุณTeeraphat puttima จริงๆต้องถามวัตถุประสงค์การรับประทานด้วยคะ
whey protein เท่าที่ทราบมีหลายชนิดคะ ทั้งกลุ่มใหญ่ที่แบ่งตามกรรมวิธีการแยกโปรตีน และทางการค้าอีกมากมายซึ่งมีส่วนผสมแตกต่างกันคะ

เป็นโรค G6pd ทานยาแก้ปวดของ ponstan ได้ไหมคะ

เป็นโรค G6pd ทานยาแก้ปวดของ ponstan ได้ไหมคะ

ดิฉันเป็น g6pg ตั้งแต่เกิดต่ะ อายุ 22 เพศหญิง มีปัญหาช่วงก่อนมีรอบเดือนสิวจะขึ้นมาก วันแรกร่างกายอ่อนเพลียเป็นไข้ร่วมด้วยทุกครั้ง พอรอบเดือนหมดสิวก็ค่อยๆลดลง อยากถามว่า g6pd ทานยาบำรุงเลือดได้หรือไม่คะ แล้วควรจะทานยาชนิดไหน ชื่อยาอะไรคะ…..ขอบคุณค่ะ

ในข้าวไรซ์เบอรี่มี สารแอนโทไซยานิน ของข้าวไรซ์เบอร์รี่จะพบที่ pericarb ของรำข้าวไรซ์เบอรี่ ( Riceberry Bran )ซึ่งสารแอนโทไซยานินนี้ มีความสามารถในการละลายในน้ำได้ ซึ่งจัดอยู่กลุ่มของฟลาโวนอยด์ ( flavonoid) โดยมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสะที่ให้สีม่วง แดงเข้มลองเทียบเคียงกับสารที่ส่งผลกับโรคG6PDไม่คล้ายกับตัวใดคิดว่าน่าจะปลอดภัยคะ แต่ไม่ควรลืมกฏการเริ่มอาหารใหม่ของเด็กคือให้เริ่มแต่น้อยก่อนคะ

ตอบคุณธิดาพร หัวข้อ: สอบถาม —————————————

น้องเป็นg6pdกินข้าวไรซ์เบอรี่ได้ไหมค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ ของคุณค่ะ

เป็นโรค G6pd ทานยาแก้ปวดของ ponstan ได้ไหมคะตอบ เป็นกลุ่มยาแก้ปวดที่ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์คะ

เป็น g6pg ตั้งแต่เกิด ปัจุบันอายุ 22 เพศหญิง มีปัญหาช่วงก่อนมีรอบเดือนสิวจะขึ้นมาก วันแรกร่างกายอ่อนเพลียเป็นไข้ร่วมด้วยทุกครั้ง พอรอบเดือนหมดสิวก็ค่อยๆลดลง อยากถามว่า g6pd ทานยาบำรุงเลือดได้หรือไม่คะ แล้วควรจะทานยาชนิดไหน ชื่อยาอะไรตอบ สิวที่เป็นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย เคล็ดลับของสิวคือการรักษาความสะอาดใบหน้าให้ถูกต้องอย่าให้กลายเป็นสิวติดเชื้อ จะไม่เกิดแผลสิว ถ้าต้องการรักษาจริงๆควรพบแพทย์ผิวหนังและแจ้งแพทย์ให้ทราบด้วยว่าเป็นG6PD จะปลอดภัยกว่าการซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะวิตามินซีขนาดสูงที่ใช้รักษาสิวมีผลกับโรคG6PDคะ

น้องป่วย เป็นG6pd ใช้หัวหอมธรรมชาติให้น้องได้กลิ่นได้ไหมคะ

ตอบ krukoy1985@gmail.comน้องป่วย เป็นG6pd ใช้หัวหอมธรรมชาติให้น้องได้กลิ่นได้ไหมคะ

อันนี้คือตัวที่กำกับในสินค้าสติ๊กเกอร์หัวหอม ออแกนิค ใช้บรรเทาอาการคัดจมูกว่า❌❌ ห้ามใช้กับผู้ที่เป็นโรคG6PD ❌❌คะ

จาก: สุกัณณิกา Sukannika3567@gmail.com หัวข้อ: เด็กg6pDกินมามารีนวิตามินได้ไหม —————————————

ลูก9เดือน4วันลูกช่วงนี้ม่ค่อยกินข้าวละกินนมบังคับยังใงก็ม่กิน.ยากทราบลูกเปนG6pDแต่กำเนิดทานได้รึป่าวคะตอบ จากที่ดูรายละเอียดสินค้าโฆษณามีโอเเมก้า3ซึ่งมีในอาหารธรรมชาติพวกปลาทะเล เป็นตัวหลักและอื่นๆซึ่งไม่ระบุจึงไม่แน่ใจว่ามีอะไรอีกบ้างถ้าให้แนะนำอยากให้แม่หาตำราจิตวิทยาการทำอาหารให้เด็กชอบทานมาลองศึกษาและลองใช้แก้ปัญหาแทนการซื้ออาหารเสริมที่ส่งเสริมการขายอย่างหนักมาให้ลูกกินคะ

จาก: ยุพเยาว์ yuppayao937@gmail.com หัวข้อ: g6pd —————————————

ขออนุญาติสอบถามค่ะ คือพึ่งคลอดมาได้23วัน และน้องมีภาวะg6pd อยากสอบถามว่าน้องกินนมแม่ แล้วแม่สามารถกินอาหารที่ปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองได้มั้ย.ตอบ การปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองปริมาณน้อยมากยังไม่มีรายงานว่าส่งผลคะ

จาก: แม่น้องอองตอง <Tuti_nursery@hotmail.com > หัวข้อ: ปรึกษายาทาแก้คัน —————————————

น้องเป็น g6pd ค่ะ อายุ 6 เดือน โดนแมลงกัดค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นยุงหรือเปล่า แต่มีอาการแพ้ บวม แดง ช้ำ มากค่ะ อยากทายาบรรเทาให้ลูก หาอ่านข้อมูลพบว่า *g6pd ห้ามใช้ การบูร พิมเสน *สามารถใช้คารามาย และแซมบัคได้

คำถามคือ คารามายและแซมบัคใช้ได้จริงไหมคะ เพราะเห็นมีส่วนประกอบของการบูรผสมอยู่ด้วย

ตอบ ทาภายนอกเล็กน้อยได้แต่อย่าให้สูดดมคะ

จาก: นางสาวชุติกาญจน์ จันทะคุณ Chutikarnnaruk@hotmail.com หัวข้อ: โรค G6PD —————————————

G6PD สามารถใช้ ยาโซเดียมคลอโรด์ ได้ไหมค่ะตอบโซเดียมคลอโรด์คือเกลือแกงคะ ทำไมจึงต้องทานเพื่มคะแพทย์สั่งหรือไม่คะ

จาก: นิสาชล Vee0503@gmail.com หัวข้อ: ยาแก้หวัด —————————————

อยากทราบว่าลูกเป็นโรคถั่วปากอ้าสามารถกินยาแก้ไข้เด็กแรกเกิดได้ไหมค่ะ ห้ามของยี่ห้ออะไรบ้าง

ตอบเพิ่งได้ยินโรคถั่วปากอ้าเป็นครั้งแรก แต่ก็เดาละเพราะน่าจะมีโรคเดียวที่ห้ามกินถั่วปากอ้ายาทุกชนิดของเด็กโรคนี้ห้ามซื้อกินเองคะต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้นคะ

จาก: มิค Il988@hotmail.com หัวข้อ: เปนไข้ออกตุ่ม —————————————

ลูกชาย 9 เดือนเป็นไข้ออกตุ่มใช้ยาเขียวใหญ่ได้ไหมครับหรือควรพบแพทย์ดีครับตอบคุณมิคคะต้องปรึกษาแพทย์หรือทีมหมอครอบครัวประจำพื้นที่คะ

ปล. ถ้าเป็นเรื่องค่อนข้างรอไม่ได้การถามในบล็อคพยาบาลPCU คงไม่เหมาะคะเพราะพยาบาลทำงานประจำ และเป็นจิตอาสาในการแลกเปลี่ยนตอบข้อคำถามสุขภาพบางเรื่องที่มีความถนัด ขอโทษด้วยจริงๆคะ

จาก: ธวัลรัตน์ peungpap@gmail.com หัวข้อ: ขอสอบถามเกี่ยวกับเด็กที่เป็น G6PD —————————————

น้องเป็น G6PD ตั้งแต่กำเนิด สามารถใช้ยาป้ายลิ้นของ ขาวละอองเภสัช ได้มั้ยคะ

ตอบคุณธวัลรัตน์คะพยาบาลพยายามค้นหาส่วนประกอบแต่ไม่เจอคะ ได้สอบถามข้อมูลไปที่ขาวละออเภสัชตาม link ที่แนบมาคะhttp://www.khaolaor.com/contact/

มีคำถามขออนุญาติไม่ตอบส่วนตัวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะ1.ลูกเป็นG6PDตั้งแต่แรกเกิด ตอนนี้1อาทิตย์แล้ว แม่ให้นมลูกสามารถกินน้ำเต้าหู้ นมถั่วเหลืองได้มั้ยคะตอบ:คุณแม่ทานได้คะ

2.อยากทราบว่าเด็กที่มีภาวะพร่องไซม์G-6-PDสามารถใช้หรือทาแซมบัคได้ไหมค่ะตอบ:ต้องถามว่าทาเพื่ออะไรคะ ถ้าแมลงกัดต่อยทาบางๆบริเวณจุดที่โดนไม่แนะนำสูดดมคะ

3.แม่ให้นมบุตร ในลูกเป็นg6pd แม่ทานอะไรได้บ้าง และทานนมs-26promamaได้ไหมคะตอบ:แม่ทานนมธรรมชาติได้คะสิ่งที่ต้องระวังคือสารที่เติมในนมชนิดต่างๆคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี