กล่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ G-6-PD

พยาบาลPCU
อยู่กับภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD อย่างไรให้มีสุข

                                   ภาวะพร่อง เอนไซม์ G-6-PD
     เอนไซม์ G-6-PD  ย่อมาจาก Glucose – 6 – Phosphate  Dehydrogenase เป็น เอนไซม์ที่มีอยู่ในเซลล์ทั่วไปของร่างกายรวมทั้งเม็ดเลือดแดง  ถ้าขาดเอนไซม์ชนิดนี้จะทำให้เม็ดเลือดแดง
แตกง่ายผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้มักมีสาเหตุจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงอาการในผู้ชาย  ผู้หญิงก็อาจพบ   มีอาการได้แต่น้อยกว่าผู้ชายมาก
      

       อาการ

เด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้จะไม่แสดงอาการอะไรนอกจากตัวเหลืองตอนแรกเกิด
หากมีไข้สูง  หนาวสั่น  ซีดเหลือง  อ่อนเพลียมาก  ปัสสาวะสีคล้ายน้ำปลาหรือโคล่า  จะตรวจพบภาวะซีด  ตัวเหลือง ตาเหลือง  แต่ตับม้ามมักไม่โต  ถ้าเป็นรุนแรงอาจมีภาวะไตวายแทรกซ้อน อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อมีเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน (
Hemolytic crisis) เช่นนี้คือ ภาวะไตวาย เนื่องจากไตขาดเลือดเฉียบพลันเพราะขาดเม็ดเลือดแดงที่นำออกซิเจนมาหล่อเลี้ยง(เม็ดเลือดแดงแตกหมด) และยังได้รับฮีโมโกลบินปริมาณมาก ซึ่งเป็นพิษต่อไตโดยตรง อาการมักเกิดขึ้นทันทีหลังเป็นโรคติดเชื้อ  เช่นไข้หวัดใหญ่  ปอดอักเสบ  มาลาเรีย  ไทฟอยด์  ตับอักเสบ  หรือหลังได้รับยาที่แสลงเช่น แอสไพริน ควินิน ไพรมาควีน คลอแรมเฟนิคอล  ยากลุ่มซัลฟา          ฟูราดซลิโดน  PAS  ไทอาเซตาโซน และยารักษามาลาเรียส่วนใหญ่  หรือหลังกินถั่วปากอ้าดิบๆสุกๆ   ผู้ป่วยอาจมีอาการเป็นๆหายๆได้บ่อย
       การรักษา
การรักษาเป็นการรักษาประคับประคอง เช่น การให้เลือด,การให้น้ำที่เพียงพอเพื่อป้องกันไตวาย ส่วนการแตกของเม็ดเลือดแดงจะหยุดได้เอง โรคนี้ไม่มีการรักษาที่หายขาดในขณะนี้ สิ่งที่ดีที่สุดคือ การให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนระหว่างครอบครัวและแพทย์  หากมีอาการเม็ดเลือดแดงแตกควรรีบส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจหาระดับเอนไซม์  G-6-PD และให้การรักษาตามอาการ  ถ้าซีดมากอาจต้องให้เลือด   ถ้าพบมีโรคอื่นๆร่วมด้วยก็ให้การรักษาพร้อมกันไปด้วย  แต่ต้องระวังยาที่อาจทำให้เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้น  การดูแลผู้ป่วยขั้นต้นต้องดื่มน้ำมากๆ  เพื่อป้องกันมิให้ไตวาย
     

        ข้อแนะนำ
1.โรคนี้สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แบบ X – linked  resessive (ความผิดปกติอยู่บน โครโมโซม X )โดยผ่านทางโครโมโซมเพศหรือ X โครโมโซม ในผู้ชายมีโครโมโซม X เพียงตัวเดียวต่างจากเพศหญิงที่มี 2 ตัว ดังนั้นโอกาสเกิดโรคจึงพบในเพศชายมากกว่า และเพศหญิงที่มีความผิดปรกติของโครโมโซม X เพียงตัวเดียวจะไม่แสดงอาการของโรค ยกเว้นถ้ามีความผิดปกติของ X ทั้ง 2 ตัว ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ในเพศชายประมาณ 11 %เปอร์เพศหญิงประมาณ 5.8  % ของประชากร     ผู้ชายจะเป็นโรค โดยได้รับยีนมาจากมารดาที่เป็นพาหะ พ่อที่เป็นโรค จะถ่ายทอดพาหะให้ลูกสาวทุกคน
2.โรคนี้จะเป็นติดตัวไปตลอดชีวิตโดยไม่เกิดอันตรายร้ายแรงถ้ารู้จักระวังรักษาตัว  โดยหลีกเลี่ยงยาหรือสารที่แสลง  แต่ถ้าเกิดมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเนื่องจากภาวะการติดเชื้อผู้ป่วยต้องดื่มน้ำมากๆ แล้วรีบไปพบแพทย์
3.ผู้ที่เป็นโรคควรพกบัตรประจำตัวซึ่งระบุชื่อผู้ป่วย  โรคที่เป็น  รพ.ที่มีประวัติการรักษา  และรายชื่อยาที่ควรหลีกเลี่ยง  ควรแสดงบัตรนี้ทุกครั้งที่ไปพบตรวจรักษาด้วยโรคใดๆก็ตาม  เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่แสลงต่อ โรค
4.โรคนี้แยกออกจากธาลัสซีเมียโดย ธาลัสซีเมียมักจะมีอาการซีดเหลือง ตับม้ามโตมาตั้งแต่เกิด

อาหารต้องห้าม
นอกจากยาแล้วอาหารที่รับประทานก็พบว่ามีผลต่อเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยเช่นกัน นั่นคือ ถั่วปากอ้า (Fava bean) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถั่วนั้นยังดิบอยู่ และลูกเหม็น (napthalene) ที่ใช้อยู่ประจำตามบ้านค่ะ

     ถ้ารู้เท่าทันโรคเราก็สามารถปรับพฤติกรรมให้อยู่ได้อย่างเป็นสุขคะ

         มีชื่อยาเพิ่มเติมคะทั้งยาที่ห้าม และยาที่รับประทานได้แต่ต้องระมัดระวัง                                                                                                                     รายชื่อยาที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่พร่องเอนไซน์ G6PD
1.ยารักษามาเลเรีย ได้แก่ PRIMAQUINE,PAMAQUINE,PENTAQUINE,QUINAQUINEและQUININE
2.ยาลดไข้แก้ปวด ได้แก่ ACETANILID,ASPIRIN,PHENACETIN,PYRAMIDONE
3.ยาจำพวกซัลฟา ได้แก่ SULFANILAMIDE,SULFAPYRIDINE,SULFACETAMIDE, SULFISOXAZOLE,
SULFANETHOXYPYRIDAZINE
4.ยาบางอย่างเช่น FURAZOLIDONE,NITROFURANTOIN,CHLORAMPHENICOL, PARAMINOSALICYLIC,
NAPIHALINE(ลูกเหม็นที่ใช้ไล่แมลง),VITAMIN K, TRINITROTOLUENE,METHYLENE BLUE,
DIMEREAPROL,PHENYLHYDRAZINE,QUINIDINE
 

ยาที่รับประทานได้แต่ต้องอยู่ในระดับของการรักษา
 Acetaminophen(paracetamol
 hydroxyacetanilide)
 Aminopyrine
 (Pyramidon, amidopyrine)*
 Ascobic acid 9Vitamin C) *
 Chlorguanidine
 (Proguanil, Paludrine)
 Diphenhydrsmine(Benadryl)
 Menadione
 p-Aminobenzoic acid
 Probenecid (Benemid)
 Streptomycin
 Sulfaquanidine
 Fulfisoxazole(Gantrisin)
 Vitamin K*
 Tylenol
 Acetophenetidin
 (phenacetin)
 Anyazoline(Antistine)
 Benzhezol (Artane)
 Chloroquine*
 Isoniazid
 sodium bisulfite(Hykinone)
 Phenylbutazone
 Procian amide (Daraprim)
 Sulfacytine
 Sulfamerazine
 Trimethoprim
 
  Tralgon
 Acetylsalicylic acid (aspirin)*,
 Antipyrine*
 Chloramphenicol
 Colchicine
 L – Dopa
 Menapthone
 Phenytoin
 Quinidine*, Quinine*
 Sulfadiazine
 sulfamethoxypyridazine(Kynex)
 Tripelennamine
 (pyribenzamine)
 
  (หมายเหตุ * หมายถึงชื่อยาที่ปรากฏทั้งยาต้องห้ามและยาที่รับประทานได้ แต่เป็นยาที่ควรหลีกเลี่ยง หากต้องใช้จริงๆ จะต้องรับประทานในระดับของการรักษา)

(คัดลอกจาก Ernest Beutler,M.D." Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency," ใน Erythrocyte disorder: Anemias due to increased destruction of erythrocytes with enzyme deficiences, p.598)

Update and published by Associazione Italiana Favismo-Deficit di G6PD(ONLUS) http://www.favism.org/

เรียบเรียงโดย: เนตรทอง นามพรม ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ม.ค. 2548

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลPCU

คำสำคัญ (Tags)#จี-6-พีดี#กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้#ภาวะพร่องเอ็นไซม์#g6pd#การปฏิบัติตัวของg6pd#ยาและอาหารที่ห้ามรับประทาน#ภาวะตัวเหลือง#เม็ดเลือดแตก ซีด#ปัสสาวะสีโค้ก#คำถามที่พบบ่อยของg6pd

หมายเลขบันทึก: 50240, เขียน: 15 Sep 2006 @ 16:40 (), แก้ไข: 12 Dec 2012 @ 18:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 343, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะแม่น้องใบบุญ

ไม่ทราบวัตถุประสงค์การใช้ของเนิสเซอรี่ ถ้าเป็นก้อนดับกลิ่นความเข้มข้นอาจจะน้อยยิ่งถ้าอากาศถ่ายเทได้สะดวก แต่ถ้าใส่จำนวนมากเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะก็ไม่เหมาะแม้แต่กับเด็กทั่วไป ปัจจุบันเขามาใช้ใบเตย ผิวมะกรูด ฯลฯทดแทนกันมากแล้ว บางทีข้อเสนอแนะของผู้ปกครองอาจเป็นประโยชน์กับทางเนิสเซอรี่ก็ได้เขาอาจใช้โดยไม่รู้ว่ามีผลกับเด็กได้

ณิชกานต์
IP: xxx.180.201.76
เขียนเมื่อ 

การใช้สเปรย์ดับกลิ่น หรือ ก้อนดับกลิ่น เพื่อลดกลิ่นของแอร์ และกลิ่นอับภายในห้อง จะเป็นอันตรายต่อน้องมากน้อยแค่ใหนคะ

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณณิชกานต์

ทางที่ดีกับสุขภาพไม่ว่ากับน้องและทุกคนในบ้าน ห้องควรปล่อยให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ควรใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาใช้ลดกลิ่นอับในห้องแทนสารเคมีคะ ส่วนการใช้สเปรย์ดับกลิ่น หรือ ก้อนดับกลิ่น จะเป็นอันตรายต่อน้องมากน้อยแค่ใหนขึ้นกับสภาวะสุขภาพช่วงนั้นของน้องคะ

เขียนเมื่อ 

จาก: ปานทอง <[email protected]>

หัวข้อ: ขอคำแนะนำดิฉันหน่อย

---------------------------------------

สวัสดีคะดิฉันเพิ่งเคยเข้ามาอ่านเป็นครั้งแรก และได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวG6PDค่ะ เพราะลูกชายของดิฉันก็

เป็นโรคนี้เหมือนกัน ดิฉันจึงรู้สึกกลุ้มใจมาถ้าหากเค้าต้องไปโรงเรียน ตอนนี้น้องสองขวบครึ่ง

ถ้าอีกหน่อยต้องไปโรงเรียนดิฉันกลัวว่าน้องจะไม่รู้แล้วกินอาหารที่แพ้เข้าไปดิฉันควร ปฏิบัติตัวหรือป้อง

กันอย่างไรถ้าเกิดน้องอาจกินบลูเบอรี่ที่มีในขนมทั่วไปจะแพ้มากมั๊ยค่ะช่วยแนะนำทีค่ะ

ตอบ 2ขวบครึ่ง ปกติถ้าไปโรงเรียนคงยังไม่สามารถเลือกขนมได้เองต้องผ่านคุณครูและพี่เลี้ยง คุณแม่ต้องแจ้งให้คุณครูทราบว่าอะไรบ้างที่ลูกไม่ควรทาน ถ้ากังวลเรื่องบลูเบอรี่ต้องดูว่ามีอะไรที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่ลูกจะได้รับก็ให้เขียนใส่ในกระเป๋าลูกติดตัวไว้ไปโรงเรียน ถ้าคุณครูสงสัยจะได้เอาออกมาดูว่าอะไรทานได้ไม่ได้ จริงๆเดิมพยาบาลเป็นห่วงอาหารที่มีมากในบ้านเราเช่นถั่วปากอ้าแต่ปัจจุบันการคมนาคมสะดวกคนไทยก็มีบลูเบอรี่กินทั้งปีทั้งๆที่บ้านเราเองไม่มี ส่วนกับลูกก็ต้องคอยสอนด้วยรูปภาพ ส่วนจะแพ้อะไรมากหรือน้อยขึ้นกับสุขภาพของแต่ละคนจริงๆคะเฉพาะตัวและภาวะสุขภาพขณะที่ได้รับ

ปล.ขออนุญาตตอบในBlog เพื่อผู้สนใจท่านอื่นจะได้เรียนรู้ด้วย ขอบคุณคะ

แม่น้องภูมิ
IP: xxx.205.187.48
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าน้องที่เป็นโรค G6PD เวลามีน้ำมูกเราควรให้เค้าใช้อะไรดี และเวลาท้องอืดสามารถใช้ยาไกร์วอเตอร์หรือเบบี้ดอล์ได้ไหมคะ ตอนนี้น้องอายุ 2 เดือน เวลาให้ทานน้ำผลไม้แล้วเหมือนเค้าจะปวดท้อง เลยใช้วิธีให้ยาไกร์วอเตอร์ผสมกับน้ำที่ใช้ดื่มเอาค่ะ จะอันตรายไหมค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีแม่น้องภูมิ ต้นๆบลอกเคยมีคุณแม่ถามเรื่องไกร์วอเตอร์ คุณแม่ท่านใดเคยใช้กับลูกช่วยเข้ามาแลกเปลี่ยนด้วยคะ สำหรับในทางการแพทย์ช่วงหลังบอกว่ามีผลต่อเด็กน้อยมีผลกับจิตใจของพ่อแม่มากกว่า ส่วนเรื่องน้ำมูกง่ายๆเลยคะ ถ้าเคยไปหาหมอแล้วหมอจ่ายยาอะไรมาให้ ให้จดชื่อข้างขวดไว้ เพื่อใช้เองภายหลังเวลามีอาการเล็กน้อย ยาลดน้ำมูกCPMสามารถใช้ได้คะแต่เด็กยังเล็กไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองควรให้แพทย์เป็นผู้ดูแลคะ

เขียนเมื่อ 

อย่าFocusแต่เรื่องยา ลืมบอกไปเรื่องการให้ลูกเรออย่างถูกวิธีหลังให้นมมีความจำเป็นมากอย่าลืม อย่าละเลยจะช่วยลดเรื่องแหวะ อาเจียน ท้องอืดได้มาก อีกอย่างคือถ้าไม่ได้กินนมแม่การถือขวดนมให้นมอยู่เต็มคอขวดเสมออย่าให้ลูกดูดลมเข้าไปก็สำคัญคะ ส่วนอาหารที่แม่กินก็สำคัญกรณีกินนมแม่เพราะอาหารบางตัวมีสารบางตัวที่เกิดแกสได้ง่ายคะเช่นถั่วลิสง ข้าวโพด หัวหอมใหญ่ ลองเข้าไปศึกษาเรื่องอาหารที่ทำให้เกิดแกสเพิ่มเติมดูนะคะ อย่างไรก็ตามอาหารเหล่านั้นทานได้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะคะในช่วงให้นมลูกโดยเฉพาะช่วงที่ลูกมีปัญหาท้องอืดอาจระวังเพิ่มขึ้นนิดนึง

แม่น้องคูปอง
IP: xxx.29.52.220
เขียนเมื่อ 

ลูกก็เป็นจีซิกพีดีเหมือนกันคุ่ะตอนนี้อายุ 2 ปี หนึ่งเดือน สูง 88 ซม. น้ำหนัก 14 กิโล สมบูรณ์แข็งแรงมาก ตอนเด็กให้ลูกกินเบบี้ดอลและไกร์วอลเตอร์ก็ไม่เป็นอะไรนะคะ เลี้ยงลูกให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปนั่นล่ะค่ะเพียงแต่ต้องระวังเรื่องอาหารและยาที่ระบุไว้ในสมุดประจำตัวที่คุณหมอให้ไว้นะคะ

เขียนเมื่อ 

เห็นไหมเรามีหลานG6PDน่ารักๆ ให้ชื่นชมอีกคนแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ มีลูกชายเป็น ภาวะพร่อง G6PD เหมือนกันค่ะ มีข้อสงสัย และข้อข้องใจเยอะมากมายค่ะ แต่ก็เข้ามาอ่านข้อมูลในนี้ได้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ แต่ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ วิตามินเค ชนิดกินค่ะ ในบัตรประจำตัวลูกมีมาให้เคยถามคุณหมอที่ โรงพยาบาลที่พาน้องมารักษาก็ตอบไม่เข้าใจเลยค่ะ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ อนุมูลอิสระ เกี่ยวข้องกันยังไงคะ อาหารบางอย่างที่มีสารต้านอนุมูลอิสระให้ผลดีหรือผลเสียกับร่างกายคะ อีกอย่างค่ะ พวกกลูต้าไธโอน มีผลด้วยไหมคะ กับคนที่เป็น

เขียนเมื่อ 

ลืมบอกค่ะตอนนี้น้องอายุ 8/เดือนกับอีก 6วันค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะคุณแม่นักสู้ ลูกได้พรีเซ็นเตอร์แคร์ คุณแม่ถามย๊ากยาก พยาบาลงง ต้องกลับไปตั้งหลักก่อนตอบ

 1. แต่ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ วิตามินเค ชนิดกินค่ะ ในบัตรประจำตัวลูกมีมาให้เคยถามคุณหมอที่ โรงพยาบาลที่พาน้องมารักษาก็ตอบไม่เข้าใจเลยค่ะ ตอบ วิตามินเค ทั้งชนิดกินและฉืดอยู่ในรายการยาห้ามให้ ถ้าจำเป็นต้องให้ด้วยความระมัดระวังในขนาดการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น

2 แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ อนุมูลอิสระ เกี่ยวข้องกันยังไงคะ อาหารบางอย่างที่มีสารต้านอนุมูลอิสระให้ผลดีหรือผลเสียกับร่างกายคะ ตอบ " โรคนี้เกิดจากภาวะที่พร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม ในวิถี Pentose Phosphate Pathway (PPP.) ของน้ำตาลกลูโคส ที่จะเปลี่ยน NADP ไปเป็น NADPH ซึ่งจะไปทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ Glutathione reductase และ Glutathione peroxidase ต่อไป ส่งผลให้เกิดการทำลายสารอนุมูลอิสระ (Oxidants) ต่าง ๆ เช่น H2O2 ที่เป็นพิษต่อเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดง ดังนั้นเอนไซม์ G6PD จึงเป็นเอนไซม์ที่ช่วยป้องกันเม็ดเลือดแดงจากการทำลายของสารอนุมูลอิสระ (Oxidants) คนที่เกิดภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้แล้วจะทำให้เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) ได้ง่าย กรดโฟลิกจะช่วยได้ในกรณีที่มีการทำลายและสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่มาก ในขณะที่วิตามินอีและซีลีเนียมนั้นแม้จะฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแต่ก็ไม่ช่วยลดความรุนแรงของภาวะพร่อมเอนไซม์จีซิกส์พีดีแต่อย่างใด"อ้างอิงจากวิกีพีเดีย

 พูดง่ายๆคือน้องขาดเอ็นไซม์ที่จะป้องกันเม็ดเลือดตนเองจากอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารที่เราเชื่อว่าจะทำให้เซลแก๋และเสื่อมสภาพ เพราะฉะนั้นการได้รับสารอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผลดีแต่เนื่องจากอาหารหลายอย่างที่ไม่ได้มีแต่สารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่านั้นแต่มีสารอย่างอืนรวมอยู่ด้วย ซึ่งสารตัวอื่นที่ว่านั้นต้องไม่ใช่สารต้องห้ามของG6PD อาหารนั้นจึงน่าจะให้ผลดี  

3.อีกอย่างค่ะ พวกกลูต้าไธโอน มีผลด้วยไหมคะ กับคนที่เป็น ตอบ เอนไซม์ Glutathione reductase และ Glutathione peroxidase เป็นกระบวนการในร่างกายเพื่อป้องกันอนุมูลอิสระ การไดรับจากภายนอกยังมีข้อถกเถียงกันว่าเอ็นไซม์ถูกเปลี่ยนรูปในกระเพาะอาหารให้ไม่ได้ผลต้องให้ผ่านทางอื่นเช่นหลอดเลือด ในทางปฎิบัติพยาบาลจึงไม่แนะนำจนกว่าจะมีผลการศึกษาพิสูจน์ชัดเจน

หวังว่าคงพอเป็นข้อมูลให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ ถ้ายิ่งงงก็เข้ามาถามใหม่นะคะ จะได้ตั้งหลักตอบใหม่

nuch310
IP: xxx.175.161.132
เขียนเมื่อ 

เรามีลูกชาย เค้าเกิดมาต้องเข้าตู้อบเพาะตัวเหลือง เราก็เพิ่งมาศึกษานี่แหละว่า โรคโลหิตจาง มันเปนยังไง แต่ตอนนั้นเราท้อง หมอก็บอกว่า เรามีโรคโลหิตจางชนิดพาหะ แต่เราก็ไม้รุ้ว่าเปนชนิดไหน เราละเลยเรื่องนี้ไปเลย คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวก็หายเองเหมือนไข้หวัด คิดแล้วสงสารลูกจัง แต่ลูกเราอายุได้ 11 ขวบแล้ว แข็งแรงดี เราควรทำยังไงดี ควรไปหาหมอแล้วให้หมอเจาะเลือดดูอีกครั้งดีไหมว่า เราและลูกเราเปนโลหิตจางพาหะชนิดไหน จะได้หาทางแก้ไขได้ทั้งเราและลูกเราด้วย เปนโลหิตจางชนิดพาหะ จะสามารถฉีดกลูต้าได้ไหมคะ หรือฉีดวิตซีให้ผิวใสอมชมพูได้ไหมคะ เพาะเราก็ขาวอยู่แล้วแต่ขาวแบบซีดๆเหลืองๆ เราอยากขาวแบบคนจีนที่ขาวอมชมพู ไม่ทราบว่าฉีดกลูต้าได้ไหมคะ ช่วยแนะนำหน่อยคะ (ขอบคุณคะ)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะคุณ nuch310

โรคโลหิตจางชนิดพาหะ อาจเป็นได้หลายอย่างเช๋นธาลัสซีเมียก็ได้ ไม่เฉพาะ G6PDคะ เพราะฉะนั้นควรเอาสมุดสีชมพูของลูกที่คุณแม่ไปฝากครรภ์มาอ่านศึกษาดู ส่วนใหญ๋แพทย์และพยาบาลจะบันทึกไว้ให้ถ้าทิ้งไปแล้วหรือไม่มีบันทึกก็คงแนะนำให้ไปพบแพทย์คะ ผิวขาวอมชมพู บ่งบอกภาวะสุขภาพดี คงไม่ไช่จากฉีดกลูต้าอย่างเดียวหรอกคะ 

แม่โบว์
IP: xxx.25.196.190
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ลุกอายุ17วันแล้ว หมอบอกว่าเป็นจี6พีดีส่องไฟสองครั้งแล้วกลับมาบ้าน ตอนนี้ก้ยังเหลืองอย฿แต่ไม่มากเท่าไกร่อยากถามว่าอาการเกลืองจะทุเลาลงอีกนานมั้ยคะเพราะไม่อยากให้ลูกต้องำปเจาะเลือดอีกสงสารมาก เห็นหมอบอกว่าจะเกลืองอีกปรัมาณหนึ่งเดือนและจะดีขึ้นเองไม่ต้องเครียด

อำนาจ
IP: xxx.55.4.9
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณพยาบาล คนเป็นg6pdกล้ามเนื้อจะอ่อนแอกว่าคนปกติเปล่าครับ ผมออกกำลังกาย4-5วันต่อสัปดาห์ วิ่งประมาณ3-4กิโลต่อวัน แต่กล้ามเนื้อนิ่มมาก คนเป็นโรคนี้ควรออกกำลังกายประเภทไหน ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะคุณอำนาจ ไม่มีข้อห้ามนะคะออกได้ทุกประเภท ยกเว้นช่วงป่วยมีไข้เท่านั้นที่ควรงดออกกำลังกาย อยากมีกล้ามเนื้อต้องออกกำลังที่ต้องมีการใช้แรงของกล้ามเนื้อคะเช่นยกน้ำหนัก ขาก็ปั่นหรือเดินที่มีแรงต้าน

แม่น้องข้าวฟ้าง
IP: xxx.173.44.211
เขียนเมื่อ 

น้องข้าวฟ้างอายุ 9เดือนแล้ว กินนมแม่มาตลอด และมีโลกประจำตัวเป็นโลก G-6-PD ค่ะแต่ท้องน้องโตกว่าเด็ก ทั้วไป แต่ไม่มีอาการเจ็บหรือไม่สะบายเลย น้องยังคงเป็นปกติดี อยากจะทราบว่าท้องน้องโตเพราะ สาเหตุอะไรและจะมีผลอะไรที่อันตรายกับน้องไหมค่ะ และจะมีวิธีใหนที่จะทำให้ท้องของน้องเล็กลงเหมือนเด็ก คนอื่นๆบ้างไหมคะ ขอขอบคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะคุณแม่น้องข้าวฟ้าง

คุณแม่คลอดน้องที่รพ.อะไร และพาน้องไปรับวัคซีนอยู่ที่ไหนคะ ตอนนี้น้องข้าวฟ้างอายุ 9เดือนคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าน้องท้องน้องโตกว่าเด็ก ทั้วไป ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ การใด้นมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคะสำหรับเด็กเป็นกำลังใจให้เลี้ยงด้วยนมแม่ได้จนครบนะคะลำบากหน่อยแต่ก็คุ้มคะน้องจะได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ผ่านทางน้ำนม ซึ่งนมผงไม่มีให้คะ

แม่นักสู้
IP: xxx.48.187.204
เขียนเมื่อ 

มาอีกแล้วค่ะ G6Pd สามารถทานพวกวิตามินเสริมและพวกน้ำมันตับปลาได้ไหมคะ อย่างพวก วิตามินเสริม แบบ แบล็คมอร์ หรือน้ำมันตับปลา พวกแบรนด์ อะไรทำนองเนี้ยะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะคุณแม่นักสู้

 สำหรับพวกน้ำมันตับปลาไม่พบข้อห้าม ส่วนวิตามินเสริมเนื่องจากเป็นกลุ่มที่กว้างและมีหลายชนิดมากบางคัวก็ห้ามให้ในขนาดที่ต่างๆกันเช่นขนาดต่ำให้ได้แต่ขนาดสูงห้าม ถ้าจะให้พยาบาลแนะนำให้ใช้ชนิดที่เดี่ยวๆ ไม่รวมกันหลายๆตัวเพราะรายละเอียดจะพิจารณาลำบากสูตรของแต่ละบริษัทก็ใส่ในขนาดที่แตกต่างกันจึงจะผลิตของตนเองให้ไม่ซ้ำลิขสิทธิ์ที่บริษัทอื่นจดไว้ แต่ถ้าหัดลูกให้กินอาหารสดได้ครบห้าหมู่นับเป็นดีที่สุดคะ เอาสตางค์ที่ซื้ออาหารเสริมมาซื้ออาหารสดแทนคะ
jib
IP: xxx.171.175.34
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามหน่อยนะคะ,,อยากทราบว่าเป็นโรค g6pd สามารถทานคอลลาเจนเข้มข้นได้รึป่าวคะ ?

เขียนเมื่อ 

ต้องถามก่อนว่าวัตถุประสงค์การกินน้องหวังผลอะไรคะ และต้องทานในปริมาณเท่าใด/ครั้ง/วัน

อัช
IP: xxx.87.40.137
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าเด็กเป็น g6pd ทาคารามายด์แก้คันได้หรือเปล่าค่ะ

ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณอัช "เด็กเป็น g6pd ทาคารามายด์แก้คันได้หรือเปล่าค่ะ"

ตอบได้คะ

แม่เล็ก
IP: xxx.87.98.118
เขียนเมื่อ 

สังสัยว่าลูกสาวเป็น G6PD จริงรึเปล่า

ถ้าลงซ้ำ ต้องขออภัยด้วยค่ะ

ลูกสาวปัจจุบันอายุ 12 ปี  เมื่ออายุ 3 วัน พบ G6PD  ตั้งโตมา..ร่างกายแข็งแรง ไม่สบายน้อยครั้งมาก จนลืมไปเลยว่าแกเป็นโรคนี้อยู่  คุณพ่อของเด็กไปตรวจร่างกายเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว และตรวจ G6PD ด้วย พบว่า..ไม่เป็น...ค่ะ ถ้าแม่เป็นพาหะ ลูกสาวปัจจุบันนี้ จะเป็นโรคนี้จริงรึเปล่าค๊ะ

ขอบคุณค่ะ

สุ
IP: xxx.183.89.165
เขียนเมื่อ 

กินถั่วแระญี่ปุ่นเมื่อประมาณกลางเดือนธันวา  เช้ารุ่งขึ้นหน้าบวมเล็กน้อย  หนังตาใสๆ  เมื่อ30 ธันวา  กิน  ถั่วพิตา. กินไวท์แดง กินกาแฟผสมถั่วขาว  วันที่ 1  ป่วยเป็นไข้หวัดรับปีใหม่เลยค่ะ  ทั้งที่ไม่ม่วี่แววว่าจะเป็นมาก่อน  เพื่อนๆ งงกันใหญ่  ไม่เคยป่วยมานานมาก  ปกติจะโดดอะไรนิดหน่อยก้จะเป็นรอยสีม่วง ถ้าคันขาแล้วใช้วิธีถูนอกกางเกงกลับมาตกใจสีม่วงเหมือนโดนตีด้วยไม้หน้าสาม  แพ้ยากลุ่ม Amoxy  อาการพอจะเข้าข่ายโรค G6PD  ไหมค่ะ  ว่างๆ จะลองไป TEST  ดูค่ะ

อั้ม
IP: xxx.90.83.111
เขียนเมื่อ 

อยากรุ้ว่า ผมเป็น G6PD อะครับแต่อยากทานอาหารเสริม วิตามินซี สามารถทานได้ปริมาณไม่เกินเท่าไรต่อวันอะครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยว่าคุณสุควรไปตรวจ ถึงวันนี้ว่างไปตรวจมาแล้วยัง ผลเป็นอย่างไรบ้างคะมาเล่าสู่กันบ้าง

ส่วนคุณอั้ม มีข้อควรระวังของG6PDเรื่องการใช้วิตามินซีขนาดสูง การได้วิตามินจากอาหารสดไม่พบว่ามีปัญหา  แต่พบกับการใช้วิตามินสังเคราะห์ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์  พยาบาลไม่แนะนำให้ซื้อใช้เองคะถ้าเกิดปัญหาเม็ดเลือดแดงแตกจะไม่คุ้มกันคะ

แม่น้องธาม
IP: xxx.25.200.200
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่พยาบาล ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมนานมากเลย ตอนนี้น้องธามเด็กน้อย G6PD อายุ 3 ปีแล้วสุขภาพแข็งแรง ดื้อ ซน มีเป็นหวัดบ้างตามสภาพอากาศ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 แล้วคร้าบ ปัญหาคือแกน้ำหนักไม่ึ้ขึ้นมาเป็นปีแล้ว ล่าสุดน่าจะ 11 กก.ส่วนสูง 97 ซม.ทานข้าวเยอะมาก ทานจุกจิกด้วยแต่ส่วนใหญ่จะหนักทางข้าวกับผลไม้ต่างๆ เลยกลัวว่าลูกจะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะ ดูจากกราฟในสมุดชมพูแล้วแม่อ่อนใจเลย ถ้าให้เค้าทาน Emulsion Omex-3 Tuna Oil Emulsion Orange Flavour 120 ml จะได้มั้ยคะ เค้าไม่ได้เป็นเด็กทานน้อยนะ แค่อยากเสริมให้ดูค่ะ เลยขอปรึกษาก่อน....ขอบคุณค่ะ


เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่พยาบาล ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมนานมากเลย ตอนนี้น้องธามเด็กน้อย G6PD อายุ 3 ปีแล้วสุขภาพแข็งแรง มีเป็นหวัดบ้างตามสภาพอากาศ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 แล้วคร้าบ ปัญหาคือแกน้ำหนักไม่ึ้ขึ้นมาเป็นปีแล้ว ล่าสุดน่าจะ 11 กก.ส่วนสูง 97 ซม.ทานข้าวเยอะมาก ทานจุกจิกด้วยแต่ส่วนใหญ่จะหนักทางข้าวกับผลไม้ต่างๆ เลยกลัวว่าลูกจะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะ ดูจากกราฟในสมุดชมพูแล้วแม่อ่อนใจเลย ถ้าให้เค้าทาน Emulsion Omex-3 Tuna Oil Emulsion Orange Flavour 120 ml จะได้มั้ยคะ เค้าไม่ได้เป็นเด็กทานน้อยนะ แต่อยากเสริมให้ดูค่ะ เลยขอปรึกษาก่อน....ขอบคุณค่ะ


เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะน้องธาม และคุณพ่อคุณแม่

  ดูจากในรูปก็ไม่ไช่เด็ก ผอม หรือ เตี้ย เลยนะคะ  กราฟตกที่สีอะไรคะ เด็กช่วงนี้มีactivityเยอะ กินมากแต่ถ้าใช้มากจะได้กล้ามเนื้อไม่เป็นไขมันสะสม แต่ถ้ากินมากแต่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวนน.จะมากซึ่งไม่ไช่สิ่งพึงประสงค์ ลองจับแขนขาน้องดูว่าแน่นกล้ามเนื้อมีกำลังดี หรือนิ่มไขมันไม่ค่อยมีแรง ทดสอบโดยให้ลูกเกร็งกล้ามเนื้อแขนขาโดยพ่อแม่ทำเป็นตัวอย่างนำดูแบบชวนเขาเล่นนะคะ
  ส่วนเรื่องEmulsion Omex-3 Tuna Oil Emulsion Orange Flavour 120 ml คุณแม่จะให้ทานก็คงไม่มีข้อเสียอะไรแต่ในโฆษณารู้สึกจะบอกคุณสมบัติเรื่องการเจริญทางสมองแต่ทางการแพทย์ไม่กล้ารับประกันผลคะ


แม่น้องฟูจิ
IP: xxx.48.62.194
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ลูกหนูเปนG6PDเหมือนกันค่ะเหลืองเยอะถ่ายเลือดไปแล้ว1หนตอนนี้น้องอายุได้1เดือนกะอีก2สัปดาห์ค่ะอยากทราบว่าน้องนอนแอร์ทุกวันเปนอะไรรึเปล่าคะ(อุณหภูมิที่เปิดแค่ 28 องศานะคะ) เพราะน้องเหมือนหายใจขัดๆเหมือนจะเปนหวัดตอนนี้เลยใช้หัวหอมทุบไว้หัวนอนน้องดมได้ใช่ไหมคะ ยังมีคำถามอีกเยอะเลยค่ะเพราะกังวลมากแต่ไว้จะค่อยๆถามนะคะดีใจมากเลยที่มีบอร์ดนี้

นุ่น
IP: xxx.7.16.172
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีลูกชายอายุ1ขวบ11เดือนเป็นธาลัสซีเมีย เหมือนกัน น้องมีนำ้หนักน้อยแค่ 9.4กก.เองค่ะกินก็น้อยนมไม่ค่อยกิน ปกติกินนมแม่ แต่พอไปทำงานก็เลยกินเฉพาะตอนกลางคืน ตอนกลางวันส่วนมากเขาชอบกินนมเปรี้ยว(ดัชมิลล์)หมอที่โรงพยาบาลบอกให้กินวิตตามินเสริมเป็นวิตตามินรวม แต่ที่นั่นไม่มีเลยเขียนชื่อยามาให้ซื้อเอง แต่ที่ร้านมีวิตตามินรวมที่ผสมนำ้มันตับปลาด้วยเลยอยากทราบว่าทานไก้มั้ยค่ะ ธาตุเหล็กเยอะมั้ยทานเเล้วจะมีผลเสียอะไรมั้ย และทำยังไงถึงจะให้มีนำ้หนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นได้ตามเกณฑ์ ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณมากนะค่ะช่วยตอบด้วย

เขียนเมื่อ 

จาก: เกมส์<[email protected]>
หัวข้อ: โรค g6pd
---------------------------------------

ตอนนี้ผมอายุ 19 ปี อยากรู้ว่า เป็นโรค g6p9 เป็นแล้วหายไหมครับ ผมเคยกินถั่วปากอ้าแต่ไม่เห็นมีผลอะไรเลยครับ
เป็น g6pd  สามารถเป็นตำรวจได้ไหมครับจาก: เกมส์<[email protected]>
หัวข้อ: โรค g6pd
---------------------------------------

ตอนนี้ผมอายุ 19 ปี อยากรู้ว่า เป็นโรค g6p9 เป็นแล้วหายไหมครับ ผมเคยกินถั่วปากอ้าแต่ไม่เห็นมีผลอะไรเลยครับ
เป็น g6pd  สามารถเป็นตำรวจได้ไหมครับ

 

ตอบ G6PD เป็นการขาดเอนไซม์ชนิดนี้ตั้งแต่แรกคลอดติดตัวตลอดไปคะ  ยังไม่สามารถทำให้ร่างกายสร้างเอนไซม์  g6pd เองในภายหลังได้คะ

 

นิดา
IP: xxx.27.39.148
เขียนเมื่อ 

ลูกชาย คลอดตอน 32 สัปดาห์ ตอนนี้อายุ 2 แล้ว เป็น g6dp ตอนแรกกังวลมาก ไม่เคยได้ยิน ไม่รู้จักโรคนี้เลย แต่พอได้อ่าน พอคลายกังวลได้บ้าง พริกแกง ค่อนข้างแข็งแรง คลอด 2.3 โล ตอนนี้ 4.2 โลแล้ว เค้าเหมือนปวดท้อง แต่ไม่กล้าทามหาหิงคฺุ์ ไม่ทราบว่าทาได้หรือป่าว รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

 

เขียนเมื่อ 

"ลูกชาย คลอดตอน 32 สัปดาห์ ตอนนี้อายุ 2 แล้ว เป็น g6dp ตอนแรกกังวลมาก ไม่เคยได้ยิน ไม่รู้จักโรคนี้เลย แต่พอได้อ่าน พอคลายกังวลได้บ้าง พริกแกง ค่อนข้างแข็งแรง คลอด 2.3 โล ตอนนี้ 4.2 โลแล้ว เค้าเหมือนปวดท้อง แต่ไม่กล้าทามหาหิงคฺุ์ ไม่ทราบว่าทาได้หรือป่าว รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ." ขอบคุณมากคะ

ตอบ     เคยมีผู้ปกครองถามเรื่อง มหาหิงค์หลายราย  ปรึกษากับแพทย์แผนไทยแนะนำว่ามหาหิงส์จริงแล้วเป็นยาที่ทำจากยางไม้ชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิื์์ิร้อนแต่ผู้ผลิตปัจจุบันอาจมีการเติมส่วนผสมอื่นเพื่อให้มีฤทธิ์เพิ่มขึ้นไม่มียาเดี่ยวๆ เขาแนะนำให้ใช้กานพลู 3 ดอกต้มกับน้ำ 1 ขวดนม 240 มล.ให้ดื่มแทนน้ำเปล่าคะแก้ท้องอืด ปวดท้อง

ต้น
IP: xxx.67.71.37
เขียนเมื่อ 

ผม เป็น มาตั้งแต่เกิด ปัจจุบันอายุ 36 ไม่มีปัญหา อะไร เลย สุขภาพแข็งแรง ผม อยาก บริจากเลือดให้ คนที่ เป็น g6pd ครับ / บรุษพยาบาล ต้น ครับ ขอบคุณครับ

อรพิน วาระสิทธิ์
IP: xxx.89.78.25
เขียนเมื่อ 

ลูกชายเป็น G6PD แล้วตอนนี้เป็นไข้ แต่จะมีไข้สูงเฉพาะตอนกลางคืน เกิดจากอะไรคะ ให้กินลดไข้แล้วก็ไม่ดีขึ้น

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะคุณต้น

เรื่องบริจาคเลือดได้คะ G6PDไม่ไช่ข้อห้ามแต่ต้องมีการตรวจอย่างอื่นว่าผ่านหรือไม่เช่น ความเข้มข้นของเลือด การติดเชื้อบางอย่าง

เรียนคุณอรพิน วาระสิทธิ์

เรื่องมีไข้ในเด็กG6PD เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงเพราะกลัวภาวะเม็ดเลือดแดงแตก การมีไข้บ่งชี้ว่าอาจมีการติดเชื้ออย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในร่างกายต้องหาสาเหตุเพื่อทำการแก้ไขให้ตรงจุดควรอยู่ในความดูแลของหมอประจำตัวเด็กคะ

ทิพวรรณ
IP: xxx.67.39.72
เขียนเมื่อ 

น้องเป็นโรคจีชีกพีดีเห็นกันคะเวลาน้องป่วยจะให้เขาดื่มน้ำยาเขียวตลอดยากทราบว่าทานได้ไหมเวลาน้องเขาดื่มอาการตัวร้อนของน้องเขาก็ลดลงนะคะ

เขียนเมื่อ 

จาก: ชวัลลักษณ์ ก้อนคำใหญ่ <[email protected]>

หัวข้อ: จีซิกพีดี
---------------------------------------

ลูกเป็นจีซิกพีดีคะ รบกวนสอบถามนะคะ
ข้อแรกน้องสามารถทานนมผงของยี่ห้อไหนได้บ้าง แล้วเวลาท้องอืดจะทานยาน้ำเบบี้ดอลได้ไหม ข้อสอง พวกวิคที่ใช้ทาแก้หวัด ทาได้ไหม

ตอบคุณชวัลลักษณ์ ก้อนคำใหญ่

นมทานได้ทุกยี่ห้อตามที่คุณแม่เห็นว่าเหมาะคะ ส่วนยาน้ำเบบี้ดอลเคยถามหมอเด็กแล้วบอกว่าจริงๆไม่ค่อยช่วยอะไรช่วยจิตใจพ่อแม่มากกว่าคะ

เขียนเมื่อ 

จาก: พรชนก [email protected] หัวข้อ: สอบถามโรค G6PD —————————————

สวัสดีคะ

ตอนนี้น้องปั๊บอายุ 6 เดือน กว่าๆ เป็น G6PD และตรวจหูยังไม่ผ่านตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลคะ น้องต้องไปตรวจการได้ยินตลอด ( คลอดที่โรงบาลรามาธิบดีคะ ) ป่วยบ่อยมากคะ ออกนอกบ้านไม่ได้เลย โดนลมนิดหน่อยน้ำมูกใหล เป็นไข้ และเป็นหวัดไม่เคยหายเลยคะ

อยากถามว่า

-น้องเป็น G6PD มีผลต่อระบบการได้ยินด้วยใหมคะ -ทำไมเวลาน้องไม่สบายเป็นไข้ จะมีไข้สูงมากๆ คะ เช็ดตัวไข้ไม่ลดเลย ต้องติดแผ่นระบายความร้อนตลอด แผ่นระบายความร้อนมีผลกับน้องใหมคะ -พ่อและแม่เป็นธารัสซีเมีย แบบแขวนทั้งคู่เลยทำให้ลูกเป็น G6PD เกี่ยวใหมคะ -น้องทำไมเป็นหวัดไม่หายเลยคะ

ขอบคุณมากคะ

ตอบคุณพรชนกคะ

ลูกอายุ 6 เดือน ตอนคลอดครบกำหนดใหมคะ และเริ่มสังเกตพบว่ามีปัญหาการได้ยินตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

พ่อและแม่เป็นธาลัสซีเมีย แบบแขวนทั้งคู่หมายความว่าเป็นพาหะ หรือ เปล่าคะ และเป็นกลุ่มเบต้าหรือแอลฟ่า

แล้วน้องมีปัญหาธาลัสซีเมียไหมคะ หรือ G6PDอย่างเดียว

ปกติเด็กทั่วไปเวลาไม่สบาย ถ้าติดเชื้อตัวที่ทำให้มีไข้สูง ก็เกิดใข้สูงมากๆเช่นกันคะ การเช็ดตัวที่ถูกวิธีช่วยได้คะแม้ไม่สามารถทำให้ไข้ลดทันตาเห็นแต่ก็ทำให้ไม่สูงขึ้นไปอีก การติดแผ่นระบายความร้อนก็ช่วยลดความร้อน ก็ช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลได้แต่แผ่นระบายความร้อนใช้ได้เฉพาะที่ไม่ทั่วถึงเหมือนการเช็ดตัว และการลูบสัมผัสลูกก็จะได้รับสื่อสัมผัสจากแม่คะ

เขียนเมื่อ 

: Teerasak  [email protected]  หัวข้อ: สอบถามเรื่อง โรคG6PD

ขออนุญาติ รบกวนหน่อยครับ คือลูกชาย ผมเป็นโรค G6PD ตอนนี้อายุ ได้3 ขวบ ผมเพิ่งรู้ แบบว่าๆม่ได้อยู่กะแฟน แต่น้องยังเล็ก แล้วผมก็ไปทำงานคนละจังหวัด กลับมาเลย อยากทำหน้าที่พ่อ เลยเอาน้องเอาน้องมาดูแลบ้าง ก็ไปมาบ้านผม กับ บ้านแม่น้อง แล้วช่วงสงกราต์ แม่เขาเอาน้องแล้วป่วย ทีนี้หนักกว่าทุกครั้ง คือ ไม่เอาไรเลย ข้าว นม ยา ไม่กิน งอแง ผิดไปเลย ตามหลัก จะเป็นเด็ก น่ารัก เชื่อฟัง กินยาง่าย ผมก็ผิดสังเกตุ ว่าทำไมงวดนี้ ป่วยแล้วเป็ยแบบนี้ แล้วแม่เขาเพิ่งบอกว่าน้องเป็นโรคแพ้ถั่วปากอ้า ลูกเหม็น ผมก็ไม่ได้คิดไร เลยหาข้อมูลอ่านดู ใจสลายเลย ครับ พออ่านแล้ว คือผมอยากทราบว่ายาจุดกันยุงมีผลหรือป่าวครับ แล้ว จำพวกนมถั่วเหลือง ทานได้มั้ย แล้วยาต้องห้าม จำพวกอาทิ เช่น นอกจากแอสไพริน เพราะผมหาอ่านดู เขาบอกภาษาอังกฤษ แต่ อังกฤษผมแทบเป็นศูนย์ จึงขอรบกวน ขอความรู้หน่อยครับ แล้วโรคนี้ไม่มีวันหายใช่หรือป่าวครับ

ตอบคุณTeerasak

ดีใจกับน้องด้วยที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีลูกเป็นศูนย์กลาง   

คำถาม โรคนี้ไม่มีวันหายใช่หรือป่าวครับ? 

ตอบ จริงๆใจพยาบาลไม่อยากเรียกว่าโรคเลยคะ  อยากเรียกว่าเป็นถาวะพร่องเอนไซม์ชื่อจีซิกพีดี(กลูโคส-6-ฟอสเฟต-ดีไอโดรจีเนส) มากกว่าคะ ซึ่งน้องจะมีพัฒนาการ/การเจริญเติบโตเหมือนเด็กปกติทุกอย่าง  แค่ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเท่านั้นเองคะ  คุณพ่ออย่ากังวลถึงขั้นใจสลายเลยคะ มีคำถามในการดูแลก็ขอข้อมูลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล หรือถามมาที่พยาบาลPCU ก็ยินดีไขข้อกังวลคะ

คำถาม ยาจุดกันยุงมีผลหรือป่าวครับ ? 

ตอบ ไม่มีพิษโดยตรง  แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมแม้ในคนปกติคะ  แนะนำให้ใช้น้ำมันตะไคร้หอมในการป้องกันยุงกัดหรือ กางมุ้ง สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแทนคะ

คำถามจำพวกนมถั่วเหลือง ทานได้มั้ย ?

ตอบ ทดลองทานในปริมาณน้อยๆดูก่อนถ้าไม่มีผลอะไรก็เพิ่มปริมาณขึ้นเท่าเด็กทั่วไป 

เด็กส่วนใหญ่กล่องปริมาณ 80-120 ซีซี รับได้  แต่ถ้าคนที่มีอาการตอนทดลองก็เกิดอาการแล้วคะ หลายคนก็ทานได้ปกติปริมาณก็เพิ่มตามอายุ

คำถามยาต้องห้าม จำพวกอาทิ เช่น นอกจากแอสไพริน ?

ตอบ ไช่คะ ห้ามใช้แอสไพริน ใช้พาราเซตามอลแทนเมื่อมีไข้  ยาอื่นๆก็เช่นกันควรใช้ยาตามแพทย์สั่งหลีกเลี่ยงการซื้อยาทานเองคะ  พยาบาลก็ชั่งใจอยู่ว่าจะเติมภาษาไทยกำกับดีไหมแต่พบว่าชื่อยาที่คนทั่วไปเรียกมักเป็นชื่อทางการค้า(อาจเข้าข่ายโฆษณา)ซึ่งการใส่ชื่อสามัญทางยาแบบที่พยาบาลใช้ก็อาจยังไม่สื่อกันซะทีเดียวคุณพ่อไม่ต้องอ่านแต่ใช้วิธีเทียบตัวอักษรเอาก็ได้คะ  ให้ดูจากชื่อหลังหัวข้อ content หรือ ส่วนประกอบ ที่พิมพ์บนแผงยาคะจึงจะทราบชื่อตัวยาที่ผสมอยู่

ถามนิดเดียวตอบซะยาวยืดหวังว่าคุณพ่อTeerasak  จะได้อ่านและนำไปใช้ประโยชน์นะคะ

เขียนเมื่อ 

จาก: ปริศนา อันละคร <[email protected]> หัวข้อ: คนที่เป็นโรค G6PD สามรถใช้วิคส์ วาโปรับได้หรือไม่ —————————————

คนที่เป็นโรค G6PD สามรถใช้วิคส์ วาโปรับได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ตอบ ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าใช้กับ คนอายุเท่าไหร่คะ ลองอ่านรายงานข้างล่างเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ

"รายงานจากเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า แพทย์จากสหรัฐอเมริกาเตือนผู้ปกครองให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์การบูรนำเข้าจากต่างประเทศ ภายหลังมีรายงานตรวจพบว่าการบูรเป็นพิษต่อเด็กหลายคนในมหานครนิวยอร์ก

คำเตือนนี้ตีพิมพ์ใน Pediatrics วารสารกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ฉบับเดือนพฤษภาคม เกี่ยวกับเด็กเล็ก 3 คน ที่มีอาการชัก เมื่อเดือนมกราคม 2551 หลังจากกิน สูดดม และใช้การบูรทาผิวหนังในการรักษาอาการหวัด โดยทั้ง 3 คน ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในนครนิวยอร์กของสหรัฐ และหายป่วยแล้ว

ดร. นิน ไคน์ แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเด็กในเมืองมอนเตฟิออเร ผู้ให้การรักษาเด็ก 3 คน เผยว่า นอกจากกรณีของเด็ก 3 คน ก็ยังพบเด็กอีกหลายคนป่วยด้วยอาการคล้ายกัน แต่ทางการยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเจ็บป่วยจากการบูร

สำหรับผลิตภัณฑ์การบูรที่เป็นพิษต่อเด็กนั้น เป็นสินค้านำเข้าที่มีปริมาณการบูรสูงกว่าที่ระเบียบของสหรัฐกำหนด มีวางจำหน่ายแพร่หลายตามร้านขายยาชนกลุ่มน้อย และร้านค้าลดราคา บางครั้งมีฉลากคำว่า alcanfor ซึ่งเป็นภาษาสเปน แปลว่า การบูร

การบูรทำมาจากไม้ของต้นการบูร ซึ่งมีในญี่ปุ่นและจีน ทั้งยังมาจากการสังเคราะห์ เป็นสารที่มีกลิ่นแรง และเป็นส่วนผสมในการทำลูกเหม็น นอกจากนี้ ยาทาวิคส์ วาโปรับ ก็มีการบูรเป็นส่วนผสมเช่นกัน แต่มีอยู่ในปริมาณเล็กน้อยตามที่รัฐบาลกำหนด สารชนิดนี้ซึมเข้าสู่ผิวและจมูกได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็ก อาการของผู้ได้รับพิษจากการบูร อาทิ อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และระคายเคือง"

ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 27 เมษายน 2552

baby
IP: xxx.183.147.135
เขียนเมื่อ 

ลูกชายก็เป็นโรคนี้คะ พอดีว่าทางรร. มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ อยากสอบถามว่าเป็นโรคนี้สามารถรับวัคซีนนี้ได้หรือไม่คะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

บีบี
IP: xxx.46.76.213
เขียนเมื่อ 

อาหารแบบไหนที่ไม่ควรรับประทานสำหรับคนที่เป็นโรคจีซิกพีดี ที่ไม่ใช่ถั่วปากอ้าบ้างค่ะ 

ขอแบบระเอียดได้ไหมค่ะ ?

น้องมดเอ็ก
IP: xxx.46.47.165
เขียนเมื่อ 


คำถาม น้ำมันยูคาเป็นกลุ่มต้องห้ามหรือกลุ่มควรระวังหรือเปล่าค่ะ...


คำถาม วิคหรือยาหม่องทั้งหลายจัดอยู่ในพวกสารระเหยใช่ไหมค่ะถ้าผสมน้ำมันยูคาจะมีผลเหมือนสารระเหิดหรือเปล่าค่ะ...คำถาม อยากจะให้ดูส่วนผสมของ วิคส์ เบบี รับค่ะว่ามีตัวไหนที่จะทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัวนะค่ะ...


ส่วนผสม: ส่วนผสมของ Petrolatum, ยูคาลิปน้ำมันหอม, โรสแมรี่, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันแร่, ว่านหางจระเข้, น้ำมันกลิ่นลาเวนเดอร์...

คำถาม มีตัวไหนที่เข้าข่ายต้องห้ามและตวรระวังบ้างค่ะน้องมดเอ็ก
IP: xxx.46.47.165
เขียนเมื่อ 

อ่านมาจากกระทู้พันทิพย์ค่ะไม่เข้าใจประโยคนี้....น้ำมันยูคาที่ผสมสารเคมีที่ระเหิดได้ใช้ตามรถเก๋ง หลีก เลี่ยงกลิ่นฉุน...ถ้าผสมการระเหยก็ใช่ได้ใช่ไหมค่ะ

น้องมดเอ็ก
IP: xxx.46.47.165
เขียนเมื่อ 


คำถาม น้ำมันยูคาเป็นกลุ่มต้องห้ามหรือกลุ่มควรระวังหรือเปล่าค่ะ...


คำถาม วิคหรือยาหม่องทั้งหลายจัดอยู่ในพวกสารระเหยใช่ไหมค่ะถ้าผสมน้ำมันยูคาจะมีผลเหมือนสารระเหิดหรือเปล่าค่ะ...คำถาม อยากจะให้ดูส่วนผสมของ วิคส์ เบบี รับค่ะว่ามีตัวไหนที่จะทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัวนะค่ะ...ส่วนผสม: ส่วนผสมของ Petrolatum, ยูคาลิปน้ำมันหอม, โรสแมรี่, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันแร่, ว่านหางจระเข้, น้ำมันกลิ่นลาเวนเดอร์ขอบคุณค่ะน้อยหน่า
IP: xxx.122.115.112
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามนะคะ


ลูกชายอายุ 2ขวบ 2 เดือน มีอาการเบื่ออาหาร เบื่อนม ไม่ค่อยกินเลย ตอนนี้นำ้หนัก 11.5 kgs กลุ้มใจมาเลยคะ น้าลดเรื่อยๆๆ มีอาหารเสริมตัวไหนแนะนำไหมคะ

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ


น้องพีท
IP: xxx.230.189.167
เขียนเมื่อ 
น้องบลู
IP: xxx.230.182.21
เขียนเมื่อ 

น้องเป็นจี6พีดี ดื่มนมถั่วเหลื่องได้ไหมค่ะ

เขียนเมื่อ 

หลายคำถามที่ยังไม่ได้ตอบขอตอบย้อนขึ้นไปก็แล้วกันนะคะ

น้องบลูเป็นG6PD กินนมถั่วเหลืองได้ไหม? ตอบ ได้คะแต่ไม่ทุกคน คุณแม่ลองทีละน้อยก่อนคะค่อยๆเพิ่มจำนวนถ้าไม่มีอาการผิดปกติ

ลูกคุณน้อยหน่าอายุ 2ขวบ 2 เดือน มีอาการเบื่ออาหาร เบื่อนม ไม่ค่อยกิน นำ้หนัก 11.5 kgs น้าลดเรื่อยๆๆ มีอาหารเสริมตัวไหนแนะนำไหมคะ? ตอบ ต้องดูสาเหตุของการไม่ทานสักหน่อยจะได้แก้ตามเหตุ การกินวิตามินรวมของเด็กก็อาจช่วยให้ได้วิตามินชดเชย แต่การจัดรูปหน้าตาอาหาร และรดชาดให้ดึงดูด น่าจะดีคะ

คำถาม อยากจะให้ดูส่วนผสมของ วิคส์ เบบี รับค่ะว่ามีตัวไหนที่จะทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัวนะค่ะ...ส่วนผสม: ส่วนผสมของ Petrolatum, ยูคาลิปน้ำมันหอม, โรสแมรี่, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันแร่, ว่านหางจระเข้, น้ำมันกลิ่นลาเวนเดอร์ขอบคุณค่ะ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240


 1. Petrolatum or more commonly called petroleum jelly, is listed as a probable human carcinogen in the European Union's Dangerous Substances Directive
 2. ยูคาลิปน้ำมันหอม
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าผมเป็น G6PD สามารถทาน น้ำมันรำข้าว ได้ไหมครับ มันมี ค่าแกมม่า ออไรซานอล. โคเอนไซม์ คิว10. โทคอลกรุ๊ป. มีโทโคไตรอีนอล โทโคฟินอล และ วิตามีนอีคอมเพล็กช์. และ เลซิติน. กับ. โอเมก้า 3'6'9 ช่วยตอบทีนะครับ ขอบคุณมากครับ….. เห็นว่ามันช่วยต้านอนุมูลอิสระ. และช่วยระบบหลอดเลือด. ระบบฮอร์โมน. ระบบผิวหนัง. ระบบภมิคุ้มกัน. เลยิยากทราบว่าทานได้ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

คูณนัทถามคำถามข้างต้นมา พยาบาลอยากให้ลองทานปริมาณต่ำๆก่่อนดูว่าผิดปกติอะไรไหม แล้วค่อยเพิ่มขนาดให้เท่ากับขนาดที่เขาแนะนำให้รับประทานคะ

รสสุคนธ์ ทอนไสระ
IP: xxx.51.186.229
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

ลูกแอนอายุ3ขวบ ตอนนี้เขามีไม่ค่อยถ่ายเลย3-4วันค่อยถ่ายครั้ง เลยอยากให้เขาทานเบบี้ ดอล และทามหาหิงค์ ยา2ตัวนี้มีผลกระทบต่อเด็กที่เป็น จีซิกพีดี ไหมคะ

เขียนเมื่อ 

มีผู้ปกครองเล่าว่าให้ทาน ทานเบบี้ ดอล แก้ท้องอืดขับลม แต่ยังไมาพบรายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเล่าเข้ามาคะ

ส่วนมหาหิงค์ยาโบราณทาภายนอกมีผู้ปกครองเล่าว่าใช้ได้ ยังไม่เจอรายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนคะ

่jj
IP: xxx.0.196.86
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ

น้องปลื้มรู้ว่าเป็นโรค G6PD นะค่ะตอนอายุ 1 ปี กว่า และใน วันที่ 5 สิงหาคมนี้ ต้องไปฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบถ้าจำไม่ผิดนะค่ะ ห่างจากเข็มแรกไป 1 เดือน อยากทราบว่าสามารถฉีดได้ไหมค่ะ กังวลนะค่ะเพราะเป็นไข้หลังจากฉีดวัคซีนตัวนี่เมื่ออายุ 1 ปี (ในช่วง 2 วันแรกไม่มีไข้นะค่ะ แต่วันที่ 3 เป็นไข้ ตัวร้อน แรก ๆ คิดว่าเป็นไข้เลือดออก แต่ไม่ใช่หลังจากนั้นก็เริ่มซึม ซีด ตัวเหลือง หลังจากเช็คเลือดผ่านมา 20 กว่าวันทราบว่าเป็นโรคนี้ และอีกไม่กี่วันต้องฉีดวัคซีนแล้วไม่ทราบว่าฉีดได้ไหม เด็กที่เป็นโรคนี้ถั่วชนิดอื่น ๆ กินได้ไหมค่ะ ยาลดไข้ที่ได้จากโรงพยาบาลกินได้ไหมค่ะถ้ามีอาการตัวร้อนจากการฉีดวัคซีน

เขียนเมื่อ 

การรับวัคซีนของน้องปลื้มควรอยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์คะ ถั่วอื่นๆไม่ถึงกับห้ามแต่ให้ระวังเวลาเริ่มควรเริ่มแต่น้อยคะ

แม่น้องซีอาร์
IP: xxx.158.26.109
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น้องซีอาร์เป็นจีซิกพีดี รู้มาว่าโรคนี้ห้ามทานบลูเบอร์รี่ แล้วองุ่นล่ะคะ ทานได้รึป่าว

ลูกกินนมแม่อยู่ค่ะ แม่ทานองุ่นไป เลยกังวลค่ะ

บิว พิชามญชุ์
IP: xxx.47.75.212
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าคนเป็นโรค G6PD เนี่ย สามารถกินกลูต้าที่ทำให้ขาวได้มั้ยค้ะ กลัวกินเข้าไปละเกิดอาการตามมาทีหลังอ่ะค่
อัญชลี
IP: xxx.47.106.236
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนสอบถามรายละเอียดค่ะ หลานชายอายุ1.8ปี เป็นg6pd แต่อยากให้ทดลองทานวิตามินเสริมของยี่ห้อเซเว่นซี ไม่ทราบว่าจะทานได้มั้ยคะ

เขียนเมื่อ 

ถาม สวัสดีค่ะ น้องซีอาร์เป็นจีซิกพีดี รู้มาว่าโรคนี้ห้ามทานบลูเบอร์รี่ แล้วองุ่นล่ะคะ ทานได้รึป่าว


ลูกกินนมแม่อยู่ค่ะ แม่ทานองุ่นไป เลยกังวลค่ะ


..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240?3037882


ตอบคุณแม่ทานได้ไม่ต้องกังวลคะ


บิว พิชามญชุ์ ถามอยากทราบว่าคนเป็นโรค G6PD เนี่ย สามารถกินกลูต้าที่ทำให้ขาวได้มั้ยค้ะ กลัวกินเข้าไปละเกิดอาการตามมาทีหลังอ่ะค่


..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240?3037882


ตอบคุณบิวคิดถูกแล้วคะ


อัญชลี ถามขอรบกวนสอบถามรายละเอียดค่ะ หลานชายอายุ1.8ปี เป็นg6pd แต่อยากให้ทดลองทานวิตามินเสริมของยี่ห้อเซเว่นซี ไม่ทราบว่าจะทานได้มั้ยคะ


..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240?3037882


ตอบ ต้องรบกวนถามว่ามีปัญหาอะไรจึงต้องทานคะ

น้องท้องอืดค่ะแต่ตดและก็ถ่ายค่ะแต่ก็ปวดท้องอยู่ค่ะปวดทุกเวลาค่ะทำยังไงก็ไมหายเรอก็แล้วค่ะควรทำไงดค่ะถ้าจะทานเบ้บี้ดอล์จะทานได้ไมน้องเปนG6PD,ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขียนเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ลิงก์: ความเห็น

2">

มีผู้ปกครองเล่าว่าได้ให้ทาน ทานเบบี้ ดอล แก้ท้องอืดขับลม แต่ยังไมาพบรายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเล่าเข้ามาคะ

ส่วนมหาหิงค์ยาโบราณทาภายนอกมีผู้ปกครองเล่าว่าใช้ได้ ยังไม่เจอรายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนคะ

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240/comments?page=1

วรวุฒิ พุทธโคตร
IP: xxx.180.109.53
เขียนเมื่อ 
 1. เป็น g6pd ทานยาบำรุงโลหิต ได้หรือไม่
เขียนเมื่อ 

จาก: สิดาพร เผ่าต๊ะใจ[email protected]หัวข้อ: น้องท้องอืด

น้องท้องอืดเป็นG6pdทานเบบี้ดอล์ได้ไหมค่ะ

ตอบ จากข้อมูลจากเอกสารกำกับยาส่วนผสมคือใน 5 มล. Sodium Bicarbonate 50 มล.ซึ่งต้องใช้ขนาดตามอายุของเด็กคะ

ตรา/ยี่ห้อ

เบบี้ดอล

กลุ่มตัวยา

โซเดียมไบคาร์บอเนต

กลุ่มยา

ยาที่ใช้ภายใน, ยาเด็ก, ทางเดินอาหาร/เมแทบอลิซึม

ประเภท

ท้องอืดท้องเฟ้อ

รุ่น/สูตร

ยาน้ำ

ขนาด/บรรจุ

120 มล.

บรรจุภัณฑ์

กล่องกระดาษ, ขวดแก้ว

ส่วนประกอบ

ใน 5 มล. Sodium Bicarbonate 50 มล.

ข้อบ่งใช้

เบบี้ดอล ยาสำหรับทารกรับประทานเพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ กระเพาะมีกรดมาก

วิธีใช้

ทารกแรกเกิด ครั้งละ 1/2 ช้อนชา
ทารก 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช้อนชา
ทารก 1/2-1 ขวบ ครั้งละ 2 ช้อนชา
ทารก 2 ขวบขึ้นไป ครั้งละ 2-3 ช้อนชา

การเก็บรักษา

เก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก ควรเก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C

ทะเบียนยา/รับแจ้ง

1A 866/42

ผู้ผลิต

ไทยนครพัฒนา

เว็บไซต์

www.thainakorn.com

แหล่งข้อมูล

เอกสารกำกับยา

เขียนเมื่อ 

ต้องถามคุณวรวุฒิว่ามีภาวะซีดไหม และยาบำรุงโลหิตที่จะทานคือยาชนิดใดมีอะไรในส่วนประกอบคะ?

การกินยาขของผู้มีถาวะ G6PD ขอให้อยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์คะ

แม่น้องมิวสิค
IP: xxx.55.154.243
เขียนเมื่อ 

ลูกเป็นg6pd ไปรับวัคซีนตอนอายุ2เดือนแล้วมีไข้ หมอให้ยาฟาราเซตามอลชนิดน้ำมาทานจะทานได้มั้ยแล้วจะติดคลูฟีเวอร์แก้ไข้ได้มั้ยค

แม่น้องเนย
IP: xxx.55.46.36
เขียนเมื่อ 

คือลูกสาวตัวเหลืองค่ะหมอบอกเป็นจี6พีดี แต่พอตรวจเลือดหมอบอกผลเลือดปกติ ตกลงน้องเป็นโรคนี้ใหมค่ะ

ตี๋
IP: xxx.76.69.185
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามนะครับ แล้วถ้าน้องที่เป็นG6PDเป็นใข้หรือเป็นหวัดจะทาวิคได้ไม้ครับแล้วจะให้น้องกินยาอะไรได้มั้งเบื่องต้นครับ

แม่น้องต้นอ้อ
IP: xxx.158.167.145
เขียนเมื่อ 

ลูกสาวเปนG6PD..ตอนนี้6ขวบแล้ว ตัวเล็กมากเลยค่ะ 18kg.เอง ผอมซีดมากเป็นไข้บ่อยด้วย เบื่ออาหารกินข้าวได้น้อย พักหลังๆบอกว่าเหนื่อยเพลีย..ห่วงลูกมาก พาปัยตรวจหมอก้อบอกปกติ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ..ห่วงลูกมากจิงๆ..น้ำหนักลดลงทุกวันป่วยบ่อยด้วยT_T

เขียนเมื่อ 

แม่น้องมิวสิค”ลูกเป็นg6pd ไปรับวัคซีนตอนอายุ2เดือนแล้วมีไข้ หมอให้ยาฟาราเซตามอลชนิดน้ำมาทานจะทานได้มั้ยแล้วจะติดคลูฟีเวอร์แก้ไข้ได้มั้ยคะ.”.....

อ่านต่อได้ที่:https://www.gotoknow.org/posts/50240?3048632

ตอบ หลักการลดไข้คือช่วยให้ความร้อนระบายออกได้เช่นเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายเพื่อช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนออก การแปะวัสดุให้ความเย็นที่ตำแหน่งใดเพียงตำแหน่งเดียวน่าจะช่วยได้น้อยกว่าการเช็ดตัวลดไข้คะ

แม่น้องเนย

“คือลูกสาวตัวเหลืองค่ะหมอบอกเป็นจี6พีดี แต่พอตรวจเลือดหมอบอกผลเลือดปกติ ตกลงน้องเป็นโรคนี้ใหมค่ะ”

อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240?3048632

ตอบ ช่วงแรกอาจจะต้องหาสาเหตุการเหลือง ถ้าผลเลือดปกติก็น่าจะไม่เป็นG6PD แต่น้องอาจเหลืองแบบ Physiologic ซึ่งพบได้ในเด็กแรกคลอดเมื่อได้รับนมและน้ำก็สามารถขับสารสีเหลืองออกมาได้เอง

ตี๋ “รบกวนถามนะครับ แล้วถ้าน้องที่เป็นG6PDเป็นใข้หรือเป็นหวัดจะทาวิคได้ไม้ครับแล้วจะให้น้องกินยาอะไรได้มั้งเบื่องต้นครับ.”.

.... อ่านต่อได้ที่:https://www.gotoknow.org/posts/50240?3048632

ตอบ สารระเหยที่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกควรใช้เท่าที่จำเป็นและไม่ทาโดยตรงที่เด็กให้ทาบนผ้าแล้วไว้ใกล้ๆ ส่วนยาให้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่าซื้อยากินเองในเด็กG6PDคะ

แม่น้องต้นอ้อ“ลูกสาวเป็นG6PD..ตอนนี้6ขวบแล้ว ตัวเล็กมากเลยค่ะ 18kg.เอง ผอมซีดมากเป็นไข้บ่อยด้วย เบื่ออาหารกินข้าวได้น้อย พักหลังๆบอกว่าเหนื่อยเพลีย..ห่วงลูกมาก พาไปตรวจหมอก็บอกปกติ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ..ห่วงลูกมากจิงๆ..น้ำหนักลดลงทุกวันป่วยบ่อยด้วยT_T”

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/50240?3048632

ตอบ คงต้องใช้จิตวิทยาในการทำอาหารให้ลูกทานแต่6ขวบแล้วอาจจะเกิดความเคยชินหรือมีการกำหนดความชอบไม่ชอบขึ้น ถ้าเริ่มแต่เล็กให้ชินกับการไม่ปรุงรสเค็มหวาน เด็กจะเรียนรู้คุ้นเคยกับรสนั้นครอบครัวมีส่วนสำคัญมาก สามารถให้ดื่มนมได้ทุกชนิด ไข่ปรุงหลายๆเมนูเวลาเจียวไข่อย่าลืมหั่นผักใบได้ทุกชนิดหรือเติมเนื้อสัตว์ ข้าวโพด ฟักทอง มะเขือเทศ แค่ไข่เจียวอย่างเดียวก็สามรถทำให้ไม่ซ้ำกันตกแต่งให้แปลกตาหรือชวนลูกทำทานด้วยกันน่าจะช่วยได้

นัฐนันท
IP: xxx.158.166.163
เขียนเมื่อ 

หลานชายเป็น g6pd. ใช้แซมบัคได้รึป่าวค่ะ [email protected]

ภลดา
IP: xxx.68.6.62
เขียนเมื่อ 

น้ำมันยูคาลิปตัสใช้ได้มั้ยค่ะ

เขียนเมื่อ 

หัวข้อ: ลูกเป็ g6pd จะสามารถเล่นกีฬาได้ไหมครับ

ลูกเป็น g6pd จะสามารถเล่นกีฬาอะไรได้บ้าง แล้วเด็กจะสมบูรณ์ เหมือนเด็กปรกติไหมครับ ลูกจะสูง หรือตัวเล็ก

ตอบ น้องสามารถเติบโตเหมือนเด็กปกติ รูปร่างสูงใหญ่ได้ตามพันธุกรรมและโภชนาการที่ได้รับคะ

และสามารถเล่นกีฬาได้ทุกชนิด

ปล.ช่วงเว้นเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยถึงขั้นมีถาวะเม็ดเลือดแดงแตกซึ่งต้องมีปัจจัยนำมาก่อน ซึ่งหากดูแลสุขภาพดีก็อาจจะไม่มีอาการแสดงเหล่านี้คะ

เขียนเมื่อ 

ใช้แซมบัคและน้ำมันยูคาลิปตัสซึ่งเป็นยาทาภายนอกได้คะ เพราะมีปริมาณน้อย หลีกเลี่ยงการสูดดมเป็นนิสัย

วรลักษณ์ คุณสงฆ์
IP: xxx.158.167.140
เขียนเมื่อ 

แล้วถ้าลูกเป็นโรคนี้แล้วจำเป็นต้องดื่มนมกระป๋อง

เราจำเป็นต้องให้ลูกเราดื่มนมชนิดไหน ยี่ห้ออะไรดีค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

นมสำหรับเด็กอ่อนทั่วไปที่มาจากนมโค โดยพยายามระมัดระวังอย่าให้เกิดอาการท้องเสียจากติดเชื้อเพราะเมื่อติดเชื้อผนังลำไส้จะอักเสบส่งผลให้เยื่อบุลำไส้อ่อนแอเกิดการแพ้นมชั่วคราวขึ้นได้ต้องมาใช้นมทางเลือกซึ่งส่วนมากผลิตมาจากถั่ว สำหรับกลุ่มG6PD ถั่วอาจมีความเสี่ยงหากใช้จำนวนมากและเป็นอาหารหลัก แต่มีการวิจัยนมจากเนื้อไก่แต่ยังไม่แพร่หลายแพทย์มักสั่งเตรียมเพื่อการรักษา

ปรายฟ้า
IP: xxx.68.107.73
เขียนเมื่อ 

ถ้าเราให้นมลูกอยู่ เราสามารถกินสิ่งที่ลูกแพ้ได้ไหมคะ ยาพารากินได้ไหมมันเป็นแอสไพรินไหมคะ

ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะคะคุณหมอ

อานนท์
IP: xxx.158.165.191
เขียนเมื่อ 

เป็น จี6พีดี สามารถรับประทานยา พอนสแตน ได้ไหมครับ

สุจิตรา
IP: xxx.158.167.58
เขียนเมื่อ 

เป็นg6pd กินโฟลิกแบบเม็ดได้มั้ยคะ

แม่น้องต้องตา
IP: xxx.68.6.86
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าg6pd. สามารถทายากันยุงได้ไหมคะ. ยากันยุงแบบติด. และอาการกำเริบของโรค. สังเกตยังไงบ้างคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณปรายฟ้า “ ถ้าเราให้นมลูกอยู่ เราสามารถกินสิ่งที่ลูกแพ้ได้ไหมคะ ยาพารากินได้ไหมมันเป็นแอสไพรินไหมคะ”

ช่วงให้นมบุตรอาจต้องระมัดระวังนิดคะเพราะสารหลายอย่างรวมทั้งยาบางตัวผ่านทางน้ำนมได้หากเจ็บป่วยควรได้รับการดูแลจากแพทย์คะ

ตอบคุณอานนท์คุณสุจิตรา” เป็น จี6พีดี สามารถรับประทานยา พอนสแตน ได้ไหมครับ....เป็นg6pd กินโฟลิกแบบเม็ดได้มั้ยคะ.”

ผู้มีG6PDไม่แนะนำให้เริ่มยากินเองโดยไม่ผ่านการสั่งของแพทย์คะ นอกเหนือจากยาสามัญประจำบ้านที่เคยทานแล้วไม่มีปัญหาเท่านั้นที่แนะนำให้ดูแลตนเองเบื้องต้น

กรณีพอนสแตนก็ต้องมาดูว่าเหตุใดต้องทาน ถ้าปวดปวดแบบไหนปวดที่อวัยวะใดหรือเสี่ยงจะเกิดอะไรได้บ้าง

กรณีโฟลิค ถ้าได้จากอาหารเพียงพอแล้วต้องดูว่าซีดหรือไม่ ถ้าซีดเกิดจากอะไร ถ้าไม่ซีดก็ไม่จำเป็น

ตอบแม่น้องต้องตา อยากทราบว่าg6pd. สามารถทายากันยุงได้ไหมคะ. ยากันยุงแบบติด. และอาการกำเริบของโรค. สังเกตยังไงบ้างคะ.

ช่วยดูข้างผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบอะไร แต่ถ้าเมืองไทยแนะนำน้ำมันตะไคร้หอม หรือโลชั่นคะมันอยู่ที่ผิวไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายปลอดภัยแน่คะ ส่วนอาการกำเริบของG6PD อาจมีไข้หนาวสั่นนำมาตามด้วยฉี่สีโค้กซึ่งแสดงว่ามีเม็ดเลือดแดงแตกคะ

เขียนเมื่อ 

พาราเซตามอล เป็นคนละตัว กับแอสไพริน เป็นยาที่มีฤทธิ์ลดไข้ลดปวดที่ใช้แทนกันกันได้ แต่ยังใช้ยานี้ในฤทธิ์เฉพาะตัวอื่นๆได้อีกที่แตกต่างกันจึงใช้แทนกันได้บางกรณีคะ

Polariz
IP: xxx.158.165.110
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อยากสอบถาม ว่าถ้าเป็น G6PD แล้วทาน กลูต้าแบบเม็ดได้มั้ยคะ แต่วิตามินC 1,000 g สามารถทานได้ค่ะ ไม่มีปัญหาอะไร ลูกเหม็นก็ไม่เคยแพ้ค่ะ เคยได้ยินว่า G6PD มีรุนแรงหลายระดับ เลยอยากทราบว่าถ้าจะลอฃทานกลูต้าจะเป็นอันตรายมั้ยคะมีส่วนผสมอะไรที่ต้องระวังรึเปล่า หรือห้ามทานไปเลย ขอบคุณค่ะ

รบกวนให้คำปรึกษาทีนะคะ

อมรรัตน์
IP: xxx.68.6.92
เขียนเมื่อ 
 • คุณ Polariz ลองอ่านบทความด้านล่างเป็นข้อมูลในการพิจารณาคะ

Synonyms: G6PD/G-6-PD deficiency, non-spherocytic haemolytic anaemia

The enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is on,e of the enzymes of the pentose phosphate pathway. This pathway is involved inคุณ keeping an adequate amount of the coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) in cells. NADPH in turn maintains the levels of glutathione which protects the red cell from oxidative damage. G6PD is the rate-limiting enzyme in the pentose phosphate pathway. Thus, deficiency of the G6PD enzyme results in reduced glutathione making the red cells vulnerable to oxidative damage and thus liable to haemolysis.


แม่น้องฟิว
IP: xxx.68.233.59
เขียนเมื่อ 

น้องอายุ9เดือนเป็นG6PD ตัวเล็กมากกินพวกวิตามินอาหารเสริกเด็กได้มั้ยคะ

เขียนเมื่อ 

อายุเก้าเดือนไม่ได้แจ้งน้ำหนัก และส่วนสูง(เด็กวัดจากศีรษะถึงซ้นเท้า) คุณแม่ลองจุดในสมุดสีชมพูของน้องดูถ้าตกอยู่ใต้กราฟปกติให้พบกุมารแพทย์ในวันที่ไปรับวัคซีนช่วงอายุ9-12 เดือนคะ ไม่แนะนำให้ซื้อกินเองคะ

Prathanporn
IP: xxx.169.128.38
เขียนเมื่อ 

ลูกอายุ 8 วัน เป็น G6PD จะสามารถทายามหาหิงค์ได้มั้ยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใช้มหาหิงค์เป็นยาทาภายนอก ส่วนใหญ่ทาบริเวณท้องเด็กเชื่อว่าช่วยลดอาการท้องอืด เป็นศาสตร์แผนไทย  สำหรับประสบการณ์ของพยาบาลหากใช้แบบที่กล่าวยังไม่เคยมีรายงานว่าส่งผลต่อภาวะโรคG6PDคะ

มาย
IP: xxx.90.3.30
เขียนเมื่อ 

เป็นจี6พีดี ใช้มหาหิงค์ก้อนได้ไหมค่ะ

อยากทราบว่ามหาหิงค์ก้อน. มีส่วนผสมอะไรที่ส่งผลอันตรายต่อลูกไหมค่ะ


อมรรัตน์ ลิ่มเฮง
IP: xxx.5.96.138
เขียนเมื่อ 

mตอบคุณมาย

พยาบาลลองหาข้อมูล มหาหิงส์ก้อนเป็นยาทาภายนอก

มหาหิงค์ กินได้ไหม **ตอบกินไม่ได้คะ**

มหาหิงค์ กินได้ไหม? คำถามที่พบเห็นอยู่บ่อย ๆ ล่าสุดเพจ Drama-addict  ออกมาเตือนภัยว่า มหาหิงค์ กินไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทของเด็ก

“เตือนพ่อแม่พี่น้องกันหน่อยนะ จะใช้ยาอะไรกับเด็ก หาข้อมูลกันให้ดีๆ อ่านฉลาก อ่านข้อมูลในเว็บที่เกี่ยวข้องกันเยอะๆ ไม่ใช่ไม่รู้ว่ากินได้มั้ยก็ป้อนเด็กแล้ว

อย่างเคสนี้ ญาติเขาเอายามหาหิงค์ป้อนเด็ก เขากังวลเลยมาถามในกรุ๊ปว่าได้มั้ยเนี่ย ตอบว่าไม่ได้นะครับ เพราะมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ วิธีใช้ที่เป็นที่ยอมรับการตอนนี้ คือเอามาทาพุงเด็ก แก้ท้องอืดท้องเฟ้อครับ ถ้าให้เด็กเล็กมากๆ กินยาหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ มันจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทของเด็กได้ อันตรายคะ”

ปรายฟ้า
IP: xxx.24.179.17
เขียนเมื่อ 

ยากันยุงที่เค้ามาฉีดให้ตามหมู่บ้านนี่อันตรายต่อน้องที่เป็นจีซิกไหมคะ

Chanit
IP: xxx.183.181.58
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าคนที่เป็นG6PDช่วงป่วย เช่นเป็นไข้หวัด สามารถทานน้ำขิงได้ไหมคะ 

Chanit
IP: xxx.232.238.73
เขียนเมื่อ 

แล้วเมื่อคนที่เป็นG6PDเป็นไข้ ไข้หวัด หรือป่วย คนดูแลควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะ

แม่น้องวินเน้อช
IP: xxx.55.24.16
เขียนเมื่อ 

น้องเป็นg6pdเผลอกินนมเปรี้ยวบลูเบอรี่เข้าไปจะเป็นอะไรมั้ยคะ

ภาคิน ไกลถิ่น
IP: xxx.46.128.214
เขียนเมื่อ 

ลูกได้สองเดือนเป็นG6PD ตอนนี้ลูกโดนยุงกัดมีตุ่มยุงกัดอยากถามว่ามียาใสหรือทาตัวไหนไหมค่ะสำหรับโรคนี้

ภาคิน ไกลถิ่น
IP: xxx.46.128.214
เขียนเมื่อ 

ลูกได้สองเดือนเป็นG6PD ตอนนี้ลูกโดนยุงกัดมีตุ่มยุงกัดอยากถามว่ามียาใสหรือทาตัวไหนไหมค่ะสำหรับโรคนี้

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น