การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง คือการทำให้ผู้เรียนเป็นจุดสนใจ หรือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น หรือจดจ่อผูกพันกับสิ่งที่ทำ ดังนั้นกิจกรรมที่จัดให้ต้องมีลักษณะที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม อันได้แก่การมีส่วนร่วมในด้านร่างกาย จะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ประสาทรับรู้ตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นการมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญา จะทำให้เกิดความท้าทายความคิดของนักเรียน กระตุ้นสมองทำให้ผู้เรียนจดจ่อในการคิด สนุกที่จะคิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป เหมาะสมกับผู้เรียน