<p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">พี่หรอยหรือนาย อนุกูล ทองมี  กัลยาณมิตรที่พัทลุงได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับท่านอาจารย์คุณหมอประเวศ วะสี โดยท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งที่นายกคนใหม่ควรทำ  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไว้ในบันทึกแต่พี่หรอยจดมาจากทีวี ผมเลยเอามาเขียนต่อยอด โดยส่วนตัวแล้ว ไม่ได้รู้จักกับคุณหมอเป็นการส่วนตัว แต่ทราบว่าท่านเป็นคนเมืองกาญจนบุรี  ผู้เขียนเขียนบทความเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้บทความของท่านเป็นตัวอ้างอิงและส่งไปให้ท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี ท่านให้ความกรุณา ส่งหนังสือมาให้ 1 เล่ม พร้อมกับเขียนคำพูดที่ประทับผู้เขียนว่า ขอให้อาจารย์มีความสุขความเจริญบนเส้นทางอันประเสริฐนี้ พี่หรอยบอกว่าจดได้ 3 ข้อก็ประทับใจแล้ว ผมเลยเอามาเขียนต่อ</p>     <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">1.                          นายกฯ ต้องมีต่อมจริยธรรมสูง เพราะถ้าต่อมจริยธรรมต่ำบ้านเมืองจะวุ่นวาย พัฒนาไม่ได้ นายกฯต้องเป็นคนซื่อสัตย์ รักคนอื่น เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของเพื่อนมนุษย์</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">2.                         การปฏิรูปการเมือง ระบบราชการ ประชาสังคม องค์กรสื่อสาธารณะที่อิสระ ควรมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองจากทุกฝ่าย มีกระบวนการที่ถูกต้อง</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>    <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">3.                            นายกฯต้องมีความจริงใจ จริงจังในการป้องกันคอรัปชั่น</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">4.                            สร้างเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">5.                            ปลดปล่อยคนทั้งประเทศไปสู่เกียรติ ศักดิ์ศรี ศักยภาพและความสุข</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">6.                        ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นทั้งประเทศ การพัฒนาปัจจุบันกำลังอยู่ในยุควัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม ทำให้คนเห็นแก่ตัว ทอดทิ้งกัน ตัวใครตัวมัน</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">7.                            ควรแก้ไขความรุนแรงใน โดยเฉพาะความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">8.                         ปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในระบบสังคม เพราะระบบกฎหมายเก่าไม่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">9.                            สร้างดุลยภาพและศักดิ์ศรีของไทยในโลกสากล</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">10.                  เร่งสร้างสมรรถนะของชาติ เพราัะเวลานี้สมรรถนะของชาติต่ำมาก สังคมเต็มไปด้วยคนที่ทำอะไรไม่เป็น ระบบการศึกษาเต็มไปด้วยคนอยากได้ปริญญา แต่ไม่ได้อยากเรียนรู้</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p align="justify">     ท่่าน พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ท่านกล่าวเสมอว่า คนควรตอบแทนบุณคุณแผ่นดิน ไม่ทราบว่าท่านได้ทำอะไรเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้างแล้วหรือยัง </p><p align="justify"></p><p align="justify">    </p><p align="justify"></p><p></p><p>   ขอบคุณพี่หรอยและข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ปีที่ 1 ฉบับ 1011(15885) อังคารที่ 5 กันยายน 2549 หน้า 6</p>