ด้วยกรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค. 0430.7/ ว.31  ลงวันที่ 1  กันยายน 2549 เรื่องการตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ ว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 คือ ตั้งแต่ 1  ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป  ผู้ที่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตน หรือส่งใบรับรองการมีชีวิตต่อส่วนราชการผู้เบิกอีกต่อไป

            ท่านที่เป็นข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็คงไม่ต้องลำบากและมีภาระต้องมาแสดงตนกับ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกต่อไป

             ส่วนการตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตอยู่ของข้าราชการบำนาญเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ กรมการปกครอง โดยตรง