แบบรายงานการจัดการความรู้ การพัฒนาแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์


การพัฒนาแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์

 

 

 

 

แบบรายงานการจัดการความรู้งานฝากครรภ์ปี 2555

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์

ชื่อผู้จัดทำ      นางสาวจริยา    บุญอนันต์และคณะ

ความเป็นมา ( BAR )

          ในระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์คุณภาพนั้น  กิจกรรมการตรวจภายในในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 26 สัปดาห์และไม่มีภาวะแทรกซ้อนนับว่าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นเนื่องจากเป็นการคัดกรองภาวะการติดเชื้อในช่องคลอดก่อนที่จะเริ่มมีอาการ ( Asymptomatic vaginal infection. ) ซึ่งถ้าตรวจพบว่ามีการติดเชื้อก็จะทำการรักษาซึ่งจะมีผลทำให้อัตราการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ลดลงได้  แต่จากการนำระบบฝากครรภ์คุณภาพมาใช้ในศูนย์อนามัยที่ 8 พบว่าหญิงตั้งครรภ์บางคนได้ถูกละเลยในการตรวจภายในเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เห็นความสำคัญ และไม่ปฏิบัติตามแนวทางการส่งตรวจภายในที่มีอยู่ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ได้ทางแผนกฝากครรภ์จึงได้นำประเด็นดังกล่าวมาดำเนินการจัดการความรู้เพื่อมุ่งหวังจะให้การดำเนินการเป็นระบบต่อไปในอนาคต

รูปแบบการจัดการความรู้ ( KS )

          ในการพัฒนาแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์นั้นจะมีการทำงานโดยใช้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโดยมีการนัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้แก่สูติแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกฝากครรภ์ เจ้าหน้าที่งานวัยทำงานและเจ้าหน้าที่ห้องยา  ซึ่งการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นจะใช้เวลาในช่วงบ่ายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยจะมีการกำหนดวันนัดหมายกันล่วงหน้าไว้ก่อนแต่ในบางครั้งเนื่องจากเรามีบุคลากรทางการแพทย์น้อยทำให้ไม่มีเวลาในการมาประชุมโดยพร้อมเพียงกันได้ทางหัวหน้าทีมจึงปรับใช้วิธีการส่งเป็นกระดาษที่ระบุหัวปลาที่ชัดเจนให้กรอกข้อความให้ตอบกลับมาที่ทีม  ซึ่งจากการปฏิบัติแบบนี้ผลออกมาดีเนื่องจากได้รับการตอบกลับดีและตรงตามเวลานัดซึ่งเมื่อได้ข้อมูลออกมาแล้วทางหัวหน้าทีมก็จะนำมารวบรวมสรุปแล้วค่อยนำกลับไปให้ทีมดูใหม่อีกครั้งเพื่อพิจารณาร่วมกัน

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-          การพุดคุยหลังปฏิบัติงานช่วงบ่ายในช่วงวันเวลาที่กำหนดในแผนการจัดการความรู้

-          ผ่าน face book ในกลุ่มของ   KM - HPC 8 และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแนวปฏิบัติ

การประมวลผลและการสังเคราะห์ความรู้

- การนำแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์มาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาร่วมกันและมีการปรับปรุงแก้ไขใช้เป็นแนวปฏิบัติของศูนย์อนามัยที่ 8

กระบวนการนำความรู้ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย

- นำเสนอผ่านเอกสารจัดทำเป็นแฟ้มไว้ในหน่วยงาน    

-  ผ่าน face book ในกลุ่มของ   KM - HPC 8

- disk k / คลังความรู้ปี 2555 / งานฝากครรภ์  

การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้

นำแนวปฏิบัติไปแจกให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน

การเรียนรู้

- การนำแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์มาใช้เป็นแนวปฏิบัติของศูนย์อนามัยที่ 8 และมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยประเมินผลจากผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ในแผนกฝากครรภ์

ผลลัพธ์ที่ได้ ( KA )

          ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานคือ  แนวทางการส่งตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ในบริบทของศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ซึ่งได้มีการนำไปทดลองใช้และสรุปออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในแผนกดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน

จากข้อมูลในตารางข้างต้นจะเห็นว่าได้ว่าในเดือนเมษายนมีการส่งตรวจภายในไม่ได้ตามเป้าหมาย

(≥70 %)  ที่กำหนดไว้เนื่องจาก

  1. เจ้าหน้าที่ในแผนกฝากครรภ์ไปราชการซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความครบถ้วนของกิจกรรม
  2. แพทย์ไปราชการ/ลา ไม่มีผู้ตรวจภายในให้หญิงตั้งครรภ์
  3. งานวัยทำงานมีตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จึงของดตรวจภายในให้หญิงตั้งครรภ์
  4. ยังไม่มีการวางระบบ/แนวทางที่ดีในการส่งผู้รับบริการไปตรวจภายใน

บทเรียนที่ได้รับ

  1. ได้แนวปฏิบัติการส่งตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์อนามัยที่ 8
  2. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกมากขึ้น
  3. การทำงานเป็นระบบมากขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

  1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมมือกันโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนางานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
  2. ทีมสหสาขาวิชาชีพให้ความร่วมมือ
  3. การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเดียวกัน

การพัฒนาต่อยอด

          สามารถนำแนวทางมาใช้ปฏิบัติงานได้และขยายไปสู่เครือข่ายในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัดคือนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานีและจังหวัดพิจิตร

 

 คลิกเพื่อ download file การพัฒนาแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 501887เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2012 11:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กันยายน 2012 15:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี