ปังๆๆๆ หากเป็นยามศึกสงครามหากได้ยินเสียงนี้ คงต้องวิ่งหลบกันอย่างชุลมุน แต่ในยามบ้านเมืองสงบ เรื่องของศึกสงครามถูกนำมาประยุกต์เป็นเกม ให้คนที่รักการผจญภัย ได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน        Paintball ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มีปืนเป็นอาวุธ แต่กระสุนนั้นเป็นลูกสี มีผู้คนที่นิยมเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน จนปัจจุบันมีการยกระดับ เป็นเกมกีฬาที่มีการแข่งขันกันถึงระดับนานาชาติ แต่การเล่นเกมนี้หากใส่เรื่องของกระบวนการเรียนรู้ เข้าไปด้วย ก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาพนักงาน หรือบุคลากรได้ด้วย 

       ทีม HR ของบริษัทปูนซิเมนต์ อุตสาหกรรม จำกัด จึงได้นำเอาเกม Paintball มาเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาพนักงาน ในการเล่นแต่ละครั้งจะมีการออกแบบเกมสำหรับการเล่นให้ตอบโจทย์หรือหัวข้อการสัมมนา เพิ่มเติมนอกจากจะได้รับความสนุกสนาน   หลังการเล่นทุกครั้ง ก็มีการ ทบทวนผลการเล่น  หาปัจจัยที่ทำให้ชนะ หรือถ้าแพก็หาจุดบกพร่องหรือสาเหตุที่แพ้

             จากการเล่นเกม  Paintball เกิดกระบวนการเรียนรู้ อย่างไร

คิด (วางแผน) ---> ลงมือทำ (เล่นเกมส์) ---> เรียนรู้จากผลสำเร็จและข้อผิดพลาด ---> ทบทวนแผน ความคิด -----> ลงมือทำ (เล่นใหม่)-----> เรียนรู้จากผลสำเร็จและข้อผิดพลาด  -----> ทบทวน ------.> คิด ----->อย่างต่อเนื่อง  

กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจากเกมส์ Paintball

1.     Team learning  ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และทุกระดับ

2.     Shared vision เกิดการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ ระหว่างทีม

3.     Personal  Mastery เกิดความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะหรือมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

4.     Menthol  Model  เกิดการเปิดใจยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยไม่มีอคติ

5.     Systematic  thinking เกิดการคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบคิดภาพรวม  

ได้เรียนรู้อะไรจากเกมส์นี้บ้าง

1.     เรียนรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในการทำงานทุกกระบวนการต้องมีกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบในทางการแข่งขัน

2.     เรียนรู้เรื่องการสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

3.     เรียนรู้ถึงความมุ่งมั่น ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย ( KPI)

4.     เรียนรู้ถึงความตื่นตัวต่อการทำหน้าที่

5.     เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม  การอยู่ร่วมกัน  ผลของการทำงานเป็นทีม ความไว้วางใจกันและกัน ( Team trust )

6.     เรียนรู้ถึงวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ผิดพลาดให้เกิดประโยชน์ (เรียนรู้จากข้อผิดพลาด)

7.     เรียนรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

8.     เรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การบริหารต้นทุน) โดยให้จำลองการบริหารลูกกระสุนที่จัดให้ในแต่ละครั้ง  

       จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะทำอะไร หากเราใส่กระบวนการจัดการ หรือใส่ความรู้ เข้าไปในงานหรือการกระทำนั้นๆ งาน หรือการกระทำนั้นๆก็สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ได้ สำหรับเกม Paintball นั้นจะชนะ หรือแพ้ ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญ  แต่การที่เล่นแล้วได้เรียนรู้อะไรจากเกมนั้น สำคัญกว่า