AAR : KM Workshop คณะกรรมการกิจการนิสิต

สืบเนื่องจากบันทึก  ประสบการณ์ : KM Workshop  คณะกรรมการกิจการนิสิต <Click>

ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วม Workshop ในครั้งนี้

1.คาดหวังได้ความรู้ด้าน KM
2.การได้ความรู้และประสบการณ์ของกระบวนการจัดกิจกรรมนิสิตมาประยุกต์ใช้ได้
3.รู้เรื่อง KM มากขึ้น
4.ความรู้เกี่ยวกับ KM กระบวนการจัด KM
5.ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากกลุ่มกิจการนิสิตของคณะซึ่งจะได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.เรียนรู้กระบวนการ KM เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงาน
7.การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตโดยอาศัยกระบวนการ KM Workshop
8.เข้าใจเกี่ยวกับ KM
9.ความหมายและการนำไปใช้
10.เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการ KM
11.ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ KM
12.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
13.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนิสิตในด้านต่าง ๆ
14.ได้ข้อมูลขุมความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันมีได้เกินคาดหวังเฉพาะครั้งแรกในโลกที่..........
15.ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานกิจการนิสิตทั้งในเรื่องปัญหาและวิธีการต่าง ๆ
16.ได้เข้าใจเกี่ยวกับ “KM” มากขึ้น
17.หวังจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ที่ทำงานในสายงานกิจการนิสิตร่วมกัน
18.ได้รับความรู้ในเรื่อง KM เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป
19.อยากทราบว่า KM คืออะไร ทำอย่างไร เอาไปใช้ทำอะไร
20.คาดหวังว่าจะรู้จักระบบ KM ว่าคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
21.ทราบความรู้ concept  เกี่ยวกับ KM
22.ความเกี่ยวข้องระหว่าง KM กับการพัฒนากิจการนิสิต
23.กิจกรรมกลุ่มดำเนินการ KM หัวข้อ “การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต”
24.Best Stay / Best Practice
25.Key Success
26. ก่อนมาไม่ได้คาดหวังอะไร เพราะยังไม่เข้าใจ KM มากนักถึงแม้จะศึกษาเอกสารมาก่อนก็ตาม

อะไรที่ท่านได้เกินความคาดหวัง
1.ได้รู้จักคณาจารย์คณะต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
2.การได้รับฟังประสบการณ์ดี ๆ ในการทำกิจกรรมนิสิตจากผู้มีประสบการณ์
3.ได้ร่วม Workshop และเรียนรู้วิธีการ การทำ KM
4.รู้มากขึ้นกว่าที่ตั้งใจไว้
5.ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตแต่ละคณะและกับกองกิจการนิสิตด้วย
6.ได้ทราบถึงแนวการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่เคยประสบ
7.วิธีการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยทราบ
8.เล็งเห็นพลังความเป็นไปได้ของการนำ KM ไปใช้
9.กระบวนการ/ขั้นตอนการทำ KM
10.แนวการประยุกต์ใช้ KM
11.ประสบการณ์จากคนอื่น ๆ
12.ประสบการณ์ที่ดีของผู้อื่น
13.มิตรภาพ
14.ความตั้งใจของผู้ร่วมสัมมนา
15.สิ่งต่าง ๆ ที่คุณก็ทำครั้งแรกในโลกได้
16.ได้รับทราบปัจจัยสู่ความสำเร็จในภาพรวมของการจัดกิจกรรมนิสิต อันจะนำไปใช้พัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินกิจกรรมในหน่วยงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
17.ได้รู้รายละเอียดเบื้องหลังเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนิสิตที่ทางคณะได้ดำเนินการ
18.จากการ ลปรร. ได้รับถึงสิ่งดี ๆ มากมายได้พบผู้ร่วมอุดมการณ์ ที่ทำงานเพื่อนิสิตด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
19.ได้รับความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อกัน ความเป็นกันเอง ทุกคนมีประสบการณ์ที่ดี
20.คาดว่าจะได้ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายทำงานเพื่อนิสิตต่อไป
21.พอเข้าใจกระบวนการทำอย่างไร? จึงเรียกว่า KM
22.สามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้รับไปค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมซึ่งจะนำไปสู่การทำ KM ในกลุ่มนิสิตได้
23.ได้ยิน/ทราบประสบการณ์ในงานกิจการนิสิตจากอาจารย์คณะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์เกินกว่าที่คาดไว้
24.เครือข่ายการปฏิบัติงาน
25.รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ
26.เมื่อได้ทำ Workshop ทำให้เข้าใจการนำ KM มาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นแผนที่จะดำเนินงานต่อไปได้อย่างดีมาก ๆ ปิ้งแวบเยอะมาก ๆ

อะไรที่ท่านได้น้อยกว่าความคาดหวัง
1.การไม่มีโอกาสได้ฟังประสบการณ์จากทุก ๆ คนในวงใหญ่เนื่องจากเวลาน้อย
2.การผักผ่อนตามอัธยาศัย
3.การดึงและแสดงความรู้ของตนเองได้น้อย
4.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนิสิตเข้าร่วมน้อยมาก
5.ความรู้ KM
6.คิดว่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้จัดกิจกรรมจำนวนมากภายในมอเพราะเชื่อว่าคนมากเนื้อหาแต่ประสบการณ์ก็จะมีมากขึ้นและหลากหลาย วันนี้มีเข้าร่วมกิจกรรม KM น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
7.คิดว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่านี้คือมาจากทุกคณะ
8.รายละเอียดของ KM บางอย่าง เช่น ประวัติความเป็นมาในและนอกประเทศกรณีตัวอย่างการนำ KM ไปใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพ

ท่านจะนำความรู้ที่ได้จาก Workshop กลับไปทำอะไรที่คณะวิชา/หน่วยงานของท่าน
1.นำไปใช้ในการพัฒนางานกิจการนิสิตของคณะ (สโมสรนิสิต)
2.นำ KM ไปประยุกต์ใช้ในการประชุมฝ่ายกิจการนิสิต
3.นำ KM ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลงานกิจการนิสิต
4.กลับไปเผยแพร่ในหน่วยงาน
5.นำกระบวนการนี้ใช้กับนิสิต
6.นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนานิสิต
7.นำวิธีการ KM ไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน
8.การนำ KM ไปใช้ในการเรียนการสอนและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
9.ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน
10.ถ่ายทอดให้นิสิต นำไปใช้ในชีวิตคนทำงาน
11.KM กับนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา
12.นำไปใช้กับนิสิตให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
13.ปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน
14.ทำ KM ของงาน
15.ทำงานวิจัยของหน่วยงานโดยประยุกต์ใช้ร่วมกับ KM
16.ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ได้ร่วมกันทำในวันนี้จะนำไปปรับใช้และพัฒนางานกิจกรรมและจัด KM เพื่อพัฒนาความรู้ให้เกิดขุมความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
17.จัด KM ในหัวข้ออื่น ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
18.กลับไปคิดวางแผนทำ KM ในหน่วยงานให้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
19.จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และทำ KM ในด้านการพัฒนางานกิจการนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
20.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเป็น blogger ให้มากขึ้น
21.ถามคำว่า KM เข้าใจว่าอย่างไร มีความเห็นอย่างไร ต้องการจะนำไปใช้ในภาควิชาหรือไม่ ถ้าต้องการจะเริ่มพัฒนาอะไร
22.ทดลองทำ KM ในกระบวนการการเรียนการสอน และงานกิจการนิสิต นิสิต และผู้บริหารคณะ
23.นำความรู้ที่ได้รับจาก ลปรร. ไปประยุกต์ใช้ในคนต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับกิจการนิสิต
24.พัฒนางาน
25.เขียนข้อมูล ลปรร. ลงใน blog
26.จะกลับไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ KM จัด KM Workshop ในงานที่กำลังจะดำเนินงาน

หากท่านจะจัดกิจกรรมทำนองนี้ในหน่วยงานของท่าน ท่านจะปรับปรุงตรงจุดใดจากกิจกรรมในครั้งนี้
1.ช่วงเวลาในการจัด Workshop
2.การจัดกิจกรรมและช่วงเวลาในการทำกิจกรรมให้กระชับมากขึ้น
3.ไม่จัดจนถึงกลางคืน ให้สิ้นสุดแค่เย็น
4.เวลาควรจะ 2 วัน
5.เพิ่มโอกาส บรรยากาศของการแสดงความรู้ของแต่ละคนให้มากขึ้น
6.การทำ KSF
7.ระยะเวลา (ล้า)
8.จะเริ่มด้วย KM ก่อนเริ่มคิดกิจกรรมใด ๆ
9.ระยะเวลา
10.บรรยากาศ
11.ขยายเวลาการสัมมนาเพิ่มขึ้น
12.ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม KM มีความตระหนักถึงประโยชน์ของคุณค่าในการนำ KM มาใช้ในองค์กรผู้เข้าร่วมจึงจะมีมากกว่านี้เพราะ KM ในวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าที่คาดไว้
13.ทำแบบสอบถามผู้ที่จะมาร่วมสัมมนาก่อนว่ามีความพร้อมเพรียงที่จะมาเข้าร่วมสัมมนามากที่สุดตอนไหน เพื่อจะได้จัดกิจกรรมในเวลาที่เหมาะสม มีคนเข้าร่วมมากที่สุด และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
14.ปรับปรุงด้านการกำหนดเวลา
15.ต้องเรียกบุคลากรในหน่วยมาคุยกันอยากจะพัฒนาอะไรในหน่วยงาน
16.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
17.ระยะเวลา
18.การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
19.เพิ่มอุปกรณ์ในการเรียนรู้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
20.ห้องประชุมบรรยากาศทึมทึมไปหน่อยไม่สดชื่นอาจจะแยกห้องหรือให้อยู่ในบรรยากาศที่สดชื่นน่าจะถึง Tacit Knowledge ออกมาได้มากขึ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#นิสิต#kmworkshop#คณะกรรมการกิจการนิสิต

หมายเลขบันทึก: 50044, เขียน: 14 Sep 2006 @ 11:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)