แจ้ง ผู้รับบำนาญ  ทราบ                

          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550  ผู้รับบำนาญไม่ต้องมาแสดงตนแล้ว ซึ่งรวมทั้งผู้รับบำนาญเดิมและผู้ที่เพิ่งรับบำนาญในวันที่  1  ตุลาคม  2549  กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตของผู้รับบำนาญผ่านทางทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง   หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่หมายเลข  02-2739607    หรือ 02-6184830  หรือ  02-2739024  ต่อ  4443  หรือ  4361  

ด่วน !   มติครม.เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2549  เรื่อง แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกผันได้ทันภายในเดือนสิงหาคม 2549                

          1.  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ    ที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่  31  สิงหาคม 2549  มีมติครม.เห็นควรผ่อนผันให้ก่อหนี้ผูกผันภายหลังสิ้นเดือนสิงหาคม 2549 ได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2549  ดังนี้

                 1.1     รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

                  1.2     รายการที่ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบ ประมาณ ปีงบประมาณ   พ.ศ.2549   และการเตรียมความพร้อมในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ปรับแผน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2549

                  1.3     งบกลาง  รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง     (17,200 ล้านบาท)   เนื่องจากบางรายการต้องรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจึงจะดำเนินการได้                

          2.  แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามคาดการณ์ ให้หน่วยงานที่คาดว่าเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย  ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย ให้ถึงเป้าหมาย และหน่วยงานที่คาดว่าเบิกจ่ายถึงเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมาย  ให้รักษาระดับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ สำหรับงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด     ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดดำเนินการเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ทั้งนี้         เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในภาพรวมของประเทศบรรลุเป้าหมายที่วางไว้