ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมทั้งมอบพันธุ์ไก่ประดู่หางดำและพันธุ์ไก่ชี ที่โตดี ไข่ดก อกใหญ่ ให้แก่เกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ และบ้านโพนทอง หมู่ 9 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นประธานเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ นายสายัณ คันธรินทร์ นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และนางสาวนริศรา สวยรูป เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555  ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          การจัดฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำและพันธุ์ไก่ชี ที่โตดี ไข่ดก อกใหญ่ ไปสู่เกษตรกร โดยการฝึกอบรมให้เกษตรกรก่อน ให้รู้ว่าเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็นอย่างไร จึงจะทำให้ไก่อยู่รอดได้ในสภาพชนบท เกษตรกรจะได้มีผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือน หรือขาย ซึ่งไก่เพศเมียสามารถปรับตัวอยู่ในสภาพชนบทได้ดีกว่าไก่เพศผู้ที่ โดยไก่เพศเมียสามารถให้ไข่ได้ชุดละ18-25 ฟอง จึงเริ่มฟักไข่และให้ลูกดก แม้การให้อาหารแบบชาวบ้านทั่วๆไปก็สามารถอยู่ได้และโตเร็วกว่าไก่พื้นเมืองที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่ก่อน จึงอยากให้เกษตรกรได้เข้าใจ โดยการเข้ารับการอบรม เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยเฉพาะพันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี และรับมอบพันธุ์ไก่เพื่อนำไปเลี้ยงด้วย
          โดยหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญมีหลายเรื่อง อาทิ ประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด ลักษณะประจำพันธุ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี การจัดการผสมพันธุ์ การฟักไข่ การจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมือง อาหารและการให้อาหาร การให้วัคซีน การถ่ายพยาธิภายในและการกำจัดพยาธิภายนอก และเทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองในชนบท เป็นต้น

          คลิกชมภาพข่าว