คณะวิทย์ ม.อ. เตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ." ตอนที่ 1 : ย้อนรอยอดีต ถึงการประเมินครั้งแรก (Back to the Future)

บรรยากาศประเมินในครั้งนั้น เป็นไปโดยรูปแบบของกัลยาณมิตรจริง ๆ กรรมการทุกท่าน ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมเพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ ที่ดีอยู่แล้ว ทำอย่างไรถึงจะทำให้ดีขึ้น ท่านได้ช่วยเป็นตัวกลางในการสะท้อนให้มหาวิทยาลัยเราได้รับทราบข้อมูลว่า โดยภาพรวมของภายนอกสังคม ม.อ. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต้องการเห็น ม.อ.ของเราในบทบาทใด

              เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ            พ.ศ.2542 มาตรา 49 รายละเอียดของมาตราดังกล่าว สรุปได้ว่า ทุกสถาบันการศึกษา จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม สมศ.อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และจะต้องเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ    

               จากประเด็นสำคัญของมาตราดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่ 1 โดย สมศ. เมื่อวันที่ 25 27 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2544 ซึ่งในการประเมินครั้งแรกนั้น มีรายนามคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

1.       ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์     ประธานคณะผู้ประเมินภายนอก 2.       ศาสตราจารย์ธีระยุทธ         กลิ่นสุคนธ์           ประเมินภายนอก

3.       รองศาสตราจารย์วิเชียร      ชิวพิมาย               ผู้ประเมินภายนอก

4.       รองศาสตราจารย์ไพศาล    หวังพานิช           ผู้ประเมินภายนอก

5.       อาจารย์สายหยุด                   จำปาทอง            ผู้ประเมินภายนอก

                     ด้วยความที่เป็นการประเมินภายนอกครั้งแรก ถ้าทุกคนยังจำบรรยากาศในครั้งนั้นได้ จะพบว่า ทุกหน่วยงานเร่งทำความเข้าใจในนิยามของของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามที่ สมศ.กำหนด ทำความเข้าใจถึงวิธีการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ จากเดิมที่เน้นเขียนเพื่อให้เห็นกระบวนการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ เนื่องจากคณะฯ ได้เริ่มมีระบบประกันคุณภาพตั้งแต่ พ.ศ.2539 โดยได้มีการนำระบบประกันคุณภาพเข้ามาใช้ในทุกภารกิจของคณะฯ อยู่แล้ว การรายงานเพื่อรับการประเมินในครั้งนั้น จึงเป็นการรายงานตามสภาพจริง โดยเน้นให้เห็นถึงกระบวนการที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการประเมินในรอบแรก คือ

มาประเมิน (ตรวจเยี่ยม) เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นการจับผิดหรือให้คุณให้โทษ  ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามสภาพที่เป็นจริง ด้วยลักษณะของกัลยาณมิตร มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพและกระตุ้นเตือนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังช่วยสะท้อนจุดเด่น จุดด้อย ของสถาบันฯ และช่วยเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเพื่อคุณภาพในการจัดการศึกษาแก่สถาบันนั้น ๆ         

        ซึ่งในการประเมินภายนอกรอบแรกนั้น กรรมการประเมินฯ ได้สะท้อนถึงจุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ 2 ข้อ ดังนี้

1.       มีอาจารย์ในสาขาวิชาชีวเคมี ที่พร้อมซึ่งมีวุฒิปริญญาเอกจำนวนมาก เปิดสอนปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นสาขาแรก มีความพยายามจะผลักดันให้เป็น Excellence Center

2.       มีความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ ที่จะผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิธีการสอนและเนื้อหาวิชาการเป็นความร่วมมือที่ดีมาก โดยคณะศึกษาศาสตร์สอนวิชาครู  คณะวิทยาศาสตร์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงการ สควค.) และยังเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ตามโครงการ SIS (Science In School)

                   นอกจากนี้ ในส่วนของข้อเสนอแนะในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ยังถูกนำไปกล่าวอ้างถึง อาทิ เช่น   การมีหลักสูตรนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ, มีความโดดเด่นในการวิจัยและองค์ความรู้ด้าน เทคโนโลยียาง

                 บรรยากาศประเมินในครั้งนั้น เป็นไปโดยรูปแบบของกัลยาณมิตรจริง ๆ กรรมการทุกท่าน ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมเพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ ที่ดีอยู่แล้ว ทำอย่างไรถึงจะทำให้ดีขึ้น ท่านได้ช่วยเป็นตัวกลางในการสะท้อนให้มหาวิทยาลัยเราได้รับทราบข้อมูลว่า โดยภาพรวมของภายนอกสังคม ม.อ. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต้องการเห็นม.อ.ของเราในบทบาทใด และสิ่งใดบ้างที่เขาเหล่านั้นอยากให้ ม.อ.เราเข้าไปมีส่วนร่วม

                หลังจากฟังสรุปผลการประเมินด้วยวาจา จากคณะกรรมการประเมินแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่าง   โล่งอกกันไปตาม ๆ กัน โดยเฉพาะสิ่งที่นำเสนอออกมาในรายงานผลการประเมินภายนอก ที่ระบุว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ดีมาก

สำหรับการประเมินภายนอกรอบสองนี้ จะมีอะไรที่แตกต่างไปจากรอบแรก และเราควรจะเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินในครั้งนี้อย่างไร ติดตามอ่านในตอนต่อไปนะคะ

อ้างอิงจาก รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มอ. 2545

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนคนคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#สมศ.#เลขานุการ#คณะวิทยาศาสตร์#ประกันคุณภาพ#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 49920, เขียน: 13 Sep 2006 @ 16:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
จะรออ่านตอนต่อไปค่ะ
  • ตามมาขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณรัตติยาด้วยคนค่ะ
  • เป็นกำลังใจให้สำหรับการประเมินรอบสองนะคะ
  • Kisses

 

ขอบคุณ คุณปวีณา มากค่ะ

สไบศรี
IP: xxx
เขียนเมื่อ 
ดีจังเลยค่ะ  มีผู้รู้สรุปเรื่องให้อ่านแบบนี้ ชอบมากค่ะ แล้วจะคอยอ่านฉบับที่สองนะคะ