พบคณะกรรมการจัดการความรู้เมืองนคร (KM)วันที่13 กันยายน 2549

อ.เชียรใหญ่ นำร่องในการขับเคลื่อน KM
ด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ( KM) ได้กำหนดให้อำเภอเชียรใหญ่เป็นอำเภอนำร่องในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน โดยอาศัย KM เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนมีกำหนดการเดินทางพบปะนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ วันที่ 13 กันยายน 2549   (วันนี้) ณ ห้องประชุมอำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งหนู KM ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ด้วยตอนแรกนั้นคิดว่ากระบวนการในวันนี้จะแล้วเสร็จในช่วงบ่าย 15.00 น.เพราะกิจกรรม คือ ให้นำแผนชุมชนที่ดำเนินการในปี 2548 ทั้งที่ดำเนินการเสร็จ และยังไม่แล้วเสร็จนำเสนอต่อทุกหมู่บ้าน ซึ่งน่าจะใช้เวลาเยอะพอสมควรคะ เอาเข้าจริงแล้วกำหนดการวันนี้

10.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิชม ทองสงค์ บรรยายเรื่องการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครี รายละเอียดบันทึกให้อ่านกันในบล้อคก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

หนู KM ขออนุญาตหยิบยกเอาบทโกลน (มิใช่บทกลอนนะคะ เพราะยังไม่ได้ขัดเกลา) จากลุงศรีขวัญ ผอ.ศบอ.ชะอวด ซึ่งนั่งฟังบรรยายใกล้กันมาเล่าสู่กันฟังในรายละเอียดเนื้อหาของการประชุมวันนี้ สรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดบรรยาย KM เป็นเครื่องมือ เสริมประสิทธิภาพ แผนชุมชนพึ่งตนเอง
KM  หรือ MK                                                         เท่ห์เหลือหลาย
จัดการได้  สู่ชุมชน                                                 คนเข้มแข็ง
กศน.          นศ.                                                        ขอเพิ่มแรง
ทุกส่วนแบ่ง   รับผิดชอบ                                       กอร์ปคุณธรรม
ทุกภาคส่วน   เป็นสมบัติ                                      ของชุมชน
ประชาชน          เป็นศูนย์กลาง                              หลีกทางต่ำ
ประชาชน          รับประโยชน์                               ตามตนทำ
จังหวัดนำ           บูรณาการ                                      ประสานคน                
เอา
KM  ให้เต็มท่าน                                               ประสานสิทธิ์
ให้คุณกิจ           นำช่วย                                            อำนวยผล

เอื้อประโยชน์                เหมือนได้                         ได้คงทน
ตัดแต่งผล           ดัดเสริมการ                                   ฝากผลงาน                
ผวจ.        มาเสริม                                                       เพื่อเติมต่อ
เชื่อมโยงก่อ    อย่าท้อถอย                                        คอยประสาน
หนุนเสริมส่ง ให้คงทน                                          ยิ่งยืนนาน
อบต.                       ช่วยประสาน                            งานสร้างคน
กระบวนการ                เข้มแข้ง                               ทุกแหล่งหล้า
คุณอำนวย   ช่วยนำพา                                            ทุกแห่งหน
ประชาคม           ถ้วนทั่ว                                          ทั้งตำบล
คุณลิขิต                  พิชิตจน                                      ให้พ้นความ                
คุณเอื้อ   เอื้อประสาน                                              ให้พานพบ
กิจกรรม                ต้องประสบ                                 โถมกระหน่ำ
วิสัยทัศน์       เข็มมุ่ง                                                   สู่การทำ
แชร์ริงนำ           คือหัวใจ                                          ที่ไปดี                
อุดมคติ   อุดมการณ์                                                   งานส่วนรวม
มีส่วนร่วม         ด้วยจิตใจ                                          ไม่หลีกหนี
ร่วมเรียนรู้    สรรค์สร้าง                                            แนวทางมี
สถานที่                  ประชุมชน                                   สร้างหนทาง                
สภาผู้นำ ทำการ                                                          ประสานกิจ
หมู่แกนนำ           คือมิตร                                           ช่วยสร้างสรรค์
ทุกปัญหา    ทำมา                                                         แผ้วสร้างทาง
เพื่อเสริมสร้าง                องค์ความรู้                          สู้แบ่งปัน
ร่วมถ่ายทอด        องค์ความรู้                                     สู่วิถี
หัวใจมี                   กลางตัวปลา                                 มาสร้างสรรค์
หยิบประเด็น มาแลกเปลี่ยน                                     ร่วมเรียนกัน
สร้างสุขสันต์       อย่างยั่งยืน                                     หมื่น หมื่น มี                
ภูมิปัญญา  นำมา                                                         ต่อแตกยอด
ไม่มืดบอด        สอดรับ                                               กับทุกที่
ประยุกต์ใช้           ดัดแปลง                                       ให้พอดี
ความรู้ใน          ที่เรามี                                                 ต้องนำพา
เรื่องดีดี                จะก่อเกิด                                         เลิศผลให้                
ทุกชุมชน          ร่วมเรียนรู้                                         สู้ปัญหา
               
ทุกครัวเรือน      คงก่อเกิด                                         เลิศปัญญา
               
แสวงหา             ความรู้เพิ่มเติม                               ช่วยเติมเต็ม
                               
เรื่องเดิมเดิม  เริ่มคิดใหม่                                          ไม่ประสบ
              
 
มาพานพบ          ภูมิปัญญา                                    ดั่งตาเห็น
               
ต้องบันทึก    เป็นความรู้                                          สู้ร่มเย็น
               
ปรับปรุงเป็น        ศีลธรรม                                     ดำรงตน
                               
วิเคราะห์  คือแยกแยะ                                             เอาส่วนดี
               
นำมาใช้                 ตามวิถี                                        ที่เราสน
               
อินเตอร์เน็ต                คอมพิวเตอร์                        จะพาจน
               
ถ้าผู้คน                   ไม่เลือกสรรค์                      
       ตามพรรณนา                                 KM นี้                  มีไว้                                                ให้เราทำ                
ปฏิบัติ                หรือกระทำ                                    ให้ล้ำค่า
               
โปรดระวัง      เมื่อทำจริง                                         ยิ่งเวทนา
               
คุณเอื้อจ๋า            โปรดช่วยทำ                                   ช่วยนำพา
                               
ใช้ 
KM                เป็นเครื่องมือ                                เสริมประสิทธิภาพ                
ให้ชุมชน          ได้ทราบ                                           ได้ใฝ่หา
               
ร่วมเรียน       ร่วมกระทำ                                           ร่วมนำพา
               
น้อมนำมา           ให้และรับ                                       ขยับคน
                              
 
เสริมวิถี                ชีวิต                                              ให้โดดเด่น
               
ผู้นำเป็น          มีผู้ตามได้                                           ไม่สับสน
               
ต้องหัดฟัง          ต้องพูด                                           ประชุมชน
               
บังเกิดผล           คุณธรรม                                         ทำให้งาม
                    
           
ชาล้นถ้วย  เต็มที่                                            มีมากนัก
               
มีจิตใจ                    ยินยอมรับ                                 อย่างล้นหลาม
               
ส่วนห่างปลา คือเอ็คเซ็ท                                         บันทึกตาม
        
       
เล่าขานนาม        เป็นบันทึก                            ลองนึกดู
                               
ทำ KM  เป็นตัวปลา                                                ให้สมส่วน
          
     
ปฏิบัติล้วนล้วน                                                  น่าอดสู
               
ถ้าหางปลา        ใหญ่กว่าตัว                                    หรือหัวฟู
               
แล้วจะอยู่           ได้อย่างไร                                     ใคร่ตรึกตรอง
                               
เริ่มสี่ร้อย  เสร็จสรรพ                                              ขยับต่อ
               
อีกหกร้อย         ค่อยค่อยก่อ                                    ไม่หม่นหมอง
               
ไม่ทิ้งขว้าง       ข้างหลัง                                           ดั่งใจปอง
               
ปีที่สาม                  พวกเราต้อง                                ทำเติมเต็ม
                                สภา                ของผู้นำ                                                                               
ทุกองค์กร           เป็นของชน                                 ให้คนเห็น
               
ทุกภาคส่วน       บูรณาการ                                       ประสานเป็น
                กิจกรรม                โดดเด่น                                       เห็นงอกงาม                                
สู่
KM                 อินทรีย์                                           ดีแน่นัก (ปีที่สาม)                
ทำตามหลัก       วิชาการ                                           ผ่านฝากหนาม
               
ใช้เครื่องมือ                นำเสนอ                               ให้ลงนาม
                               
ทุกเขตคาม  ประสบสุข                                            ทุกชุมชน
               
ความผาสุก      ในยุคนี้                                              จะมีไว้
               
ทุกคนได้           ร่วมกระทำ                                      ทั่วทุกหน
               
ใช้แผนงาน        โครงการ                                         ประสานคน
                                KMดล                ผลประจักษ์                                     ถ้ารักจริง                
ปีที่สี่                       เยาวชน                                         คนรุ่นใหม่
               
ร่วมสร้างให้ เกิดผล                                                    ผลทุกสิ่ง
               
องค์ความรู้    ประจักษ์ชัด                                          ถนัดจริง
               
อย่างเกรงกริ่ง                วัดผล                                    คนนำพา
                               
ตัวชี้วัด                คือความสุข                                      ทุกหย่อมหญ้า
               
จีเอ็นเอช         คือประชา                                           ต้องหน้าใส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#km#เมืองนคร

หมายเลขบันทึก: 49915, เขียน: 13 Sep 2006 @ 16:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
วันนี้ได้รับการประสานจากครูแต้วคุณอำนวยตำบลบางจากว่าให้ไปช่วยเวทีแก้จน หมู่ที่  5 ตำบลบางจากปรากฏว่าประสานงานเรื่องเวลากันผิดพลาดตัวแทนคุณกิจมาในช่วงเช้า แต่คุณอำนวย 3คน มากันในช่วงบ่าย ครูแต้วไม่อยู่ต้องไป รับการประเมินผลที่ รร แกรนด์ปาร์ค ทำให้ได้กลับมาเร็ว ได้มาแวะศูนย์clp เมืองคอนได้อ่านบันทึกที่หนู km เขียนแล้วต้องเข้ามาทักทาย  ต้นฉบับกลอนเขียนได้ดี สอดคล้องกับสื่งที่พวกเรากำลังดำเนินการนะ หาเวลาคุนั่งคุยกันหน่อยซิคิดถึงพรรคพวกนะ
kmm-p
IP: xxx.28.68.12
เขียนเมื่อ 

เวทีวันที่ 20 ก.ย.นี้เป็นไงคะ
พี่พัชได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมจาก กศน.แล้วหรือยังคะ เวทีคุณอำนวยตำบล จัดขึ้นที่ รร.แกรนด์ปาร์ค...ได้คุยกันสักหน่อยก็จะเป็นการดีมากเลยคะ คิดถึง..

ขอบคุณที่นำออกเผยแพร่ อยากให้ใส่ดนตรีขับเป็นกลอนโนราห์ หนังตะลุงจังเลย ใส่ซีดี หรือออนแอร์รายการวิทยุ โทรทัศน์  หรือเอาไปเปิดโหมโรงเตรียมความพร้อมของเวที...หรือประโยชน์อย่างอื่นก็เหมาะทั้งนั้น รวมทั้งเอามาเป็นเนื้อหาเรียนรู้ในเวทีได้ดีอีกด้วย............20 ก.ย. คงจะได้เจอกัน
เขียนเมื่อ 
        วันที่20ก.ยนี้ ติดประชุมที่กรุงเทพ เสียดายจังคงไปร่วมเวทีคุณอำนวยไม่ได้ฝากหนูแหม่มเก็บมาเล่าต่อนะ
kmm-p
IP: xxx.28.68.12
เขียนเมื่อ 

รับทราบคะพี่พัช