จัดการความรู้คือ การพัฒนาและบันทึกกระบวนการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น(D&R) 

การพัฒนาต้องมีเป้าหมาย

หัวใจของการจัดการความรู้คือ พัฒนาคนให้ขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ด้วยการเรียนรู้ความรู้ฝังลึกจากกันและกัน
โดยสกัดความรู้ฝังลึกจากคนเก่ง(ความสามารถที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ)
นำมากำหนดระดับการพัฒนาโดยสร้างตัวชี้วัดร่วมกัน
ใช้ในการประเมินเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง