วัน/เดือน/ปี  กิจกรรม การปฎิบัติ    ผลการปฎิบัติ/การเรียนร้ ลงชื่อ/ ความเห็นพีเลี้ยง   
    ทำ ไม่ทำ       
 19/09/48  จัดเอกสาร,พิมพ์เอกสาร รับหนังสือ , วางแผนการปฎิบัติงาน      การปฎิบัติงานนั้นมีความเข้าใจพอสมควรอยู่ แต่ในกรณีของบันทึกข้อความใช้หลักของบันทึกข้อความนั้นและจำใช้แฟ้มข้อมูล เป็นแฟ้มหลักในการพิมพ์การเรียนรู้งานที่ได้รับมานั้นเป็นแบบที่พี่ ๆ สอนทุกอย่างเลย เมื่อมีพี่ ๆบอกก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปสัปดาห์แรกที่เข้ามาฝึกงานยังไม่รู้งานสักเท่าไร    
 20/09/48 พิมพ์ตารางการปฎิบัติงาน,เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร,พิมพ์งาน           
 21/09/48 จัดเก็บเอกสาร,ทำเกี่ยวกับสารบรรณ, เรียบเรียงเอกสาร,รับหนังสือ.           
 22/09/48

พิมพ์งานและเก็บรวบรวมชิ้นงาน,เก็บละเอียดของเอกสาร,จัดเอกสารและพิมพ์เอกสาร, รับหนังสือ 

         
 23/09/48 จัดทำแผนงานในสัปดาห์หน้า, การจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร,จัดการลงรายละเอียดของงาน           
 26/09/48 รับหนังสือ,พิมพ์เอกสาร, ร่างแบบฟอร์ม,พิ่มพ์รายงาน     สัปดาห์ที่2 เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับงานในสำนักงานได้มากยิ่งขึ้น และเข้าใจเกี่ยวกับงานเรื่องของสำนักงานว่าเป็นการเชื่องต่อกับโรงพยาบาลและเมื่อมีสถิติเกี่ยวกับการเจ็บหรือการตายเกิดขึ้นทางโรงพยาบาลจะส่งข้อมูลมาให้เป็นการบันทึกสถิติประจำปีหรือประจำเดือน    
27/09/48

หาข้อมูลเกี่ยวกับสน, การรับหนังสือ,รับหนังสือ,การส่งหนังสือ

         
28/09/48 รับหนังสือ,บันทึกข้อความ,พิมพ์จดหมาย          
29/09/48 ตรวจนับเอกสาร,จัดหนังสือ, เรียบเรียงเอกสาร,จัดข้อมูล          
30/09/48

บันทึกข้อความ,จัดเอกสาร,จัดลงรายละเอียดเอกสาร,เก็บข้อมูลที่ได้รับ,เตรียมแผนงานสัปดาถัดไป

         
3/10/48   รับหนังสือ      สัปดาห์ที่ 3จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเครื่องใช้สำนักงานและการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้และการความรู้ในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์มากยี่งขึ้น เข้าสู่สัปดาห์ที่มีงานเข้ามาเรื่อย ๆ ในการฝึกงานเปรียบเสมือนการเข้ามาทำงานในสำนักงาน  
   ถ่ายเอกสาร        
   พิมพ์เอกสาร        
   ความรู้เกี่ยวกับส.น.ง.        
 4/10/48 จัดเก็บเอกสาร         
   พิมพ์เอกสาร        
   เขียนข้อความ        
   พิมพ์ประกาศ        
 

 รับหนังสือ

       
 5/10/48

 เขียน

+โปรแกรม 

       
   เขียนตารางการปฎิบัติงาน        
   รับข้อความ        
   จัดเก็บเอกสาร        
 6/10/48 พิมพ์หนังสือราชการ         
   รับหนังสือ        
   พิมพ์งาน        
   จัดเอกสาร        
 7/10/48 เรียนรู้งานของส.น.ง.         
 

 พิมพ์หนังสือ

       
   สรุปการปฎิบัติรายสัปดาห์        
 10/10/48

เก็บชิ้นงาน 

     สัปดาห์ที่ 4  
   พิมพ์จดหมาย        
 

รับหนังสือ

       
   พิมพ์โครงการของ อสม.        
 11/10/48 พิมพ์เอกสาร         
   จัดเอกสาร        
   ถ่ายเอกสาร        
   ส่งหนังสือ        
 12/10/48 พิมพ์เอกสาร         
   บันทึกข้อความ        
   รับหนังสือ        
 13/10/48 ส่งเอกสาร         
   พิมพ์บันทึกการทำงาน        
 14/10/48 เก็บรายละเอียดของเอกสาร         
 

 พิมพ์จดหมาย

       
   ถ่ายเอกสาร        
   รับหนังสือ        
 17/10/48  ความรู้ทั่วไปของสำนักงาน      สัปดาห์ที่ 5  
 

 พิมพ์หนังสือ

       
 

 เขียนตารางการปฎิบัติงาน

       
 18/10/48 พิมพ์หนังสือราชการภายนอก         
   รับหนังสือ        
   พิมพ์งาน        
   จัดเอกสาร        
 19/10/48

จัดเก็บเอกสาร 

       
  พิมพ์เอกสาร         
   เขียนข้อความ        
   รับหนังสือ        
           
           
20/10/48

เก็บชิ้นงาน 

       
   พิมพ์จดหมาย        
 

รับหนังสือ

       
   พิมพ์โครงการของ อสม.        
 21/10/48 พิมพ์เอกสาร         
   จัดเอกสาร        
   ถ่ายเอกสาร        
   ส่งหนังสือ        
 24/10/48 พิมพ์เอกสาร       สัปดาห์ที 6  
   บันทึกข้อความ        
   รับหนังสือ        
 25/10/48 ส่งเอกสาร         
   พิมพ์บันทึกการทำงาน        
  เก็บรายละเอียดของเอกสาร         
 

 พิมพ์จดหมาย

       
   ถ่ายเอกสาร        
   รับหนังสือ        
26/10/48  ความรู้ทั่วไปของสำนักงาน        
 

 พิมพ์หนังสือ

       
 

 เขียนตารางการปฎิบัติงาน

       
  พิมพ์หนังสือราชการภายนอก         
 27/10/48  รับหนังสือ        
   พิมพ์งาน        
   จัดเอกสาร        
 

จัดเก็บเอกสาร 

       
  พิมพ์เอกสาร         
   เขียนข้อความ        
   รับหนังสือ        
           
           
 28/10/48 ตรวจดูเอกสาร        
 

 จัดหนังสือ

       
   เรียบเรียงเอกสาร        
 

 จัดข้อมุล

       
   ตรวจเอกสารการพิมพ์        
  รับหนังสือ        
   พิมพ์เอกสาร        
   การรับหนังสือ        
   การส่งหนังสือ        
 29/10/48 จัดเอกสาร        
   พิมพ์เอกสาร        
 

รับหนังสือ

       
   เก็บรายละเอียด        
31/10/48

ความรู้เกี่ยวกับส.น.ง.

       
   จัดเอกสาร        
 

 พิมพ์บันทึกข้อความ

       
  รับหนังสือ        
   ถ่ายเอกสาร        
   พิมพ์เอกสาร        
 

 เขียนการปฎิบัติงาน