ทฤษฎีลำดับความต้องการของ Maslow

Maslow บอกว่า มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานเหมือนกัน คือ
๑. ความต้องการทางกายภาพ(Physiological Needs)
๒. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย(Safety-Security Needs)
๓. ความต้องการความรักหรือสังคม(Love or Social Needs)
๔. ความต้องการความเคารพยกย่อง(Self – Esteem Needs)
๕. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต(Self-Actualization Needs)

จับจุด(อ่อน)ให้ได้ เสนอผลประโยชน์ให้ถูกจุด สำเร็จทุกราย ไม่เว้นนักวิชาการ หรือ NGO หัวรุนแรง

[ ๒๐ พ.ค. ๒๕๔๖,๑๒:๔๗:๒๔ ]