กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซียได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง หรือ The Civil Code of the Russian Federation 1999

        แนวคิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนั้นได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1193 อันมีความว่า " Foreign law is not applied in instances where its application would contradict the bases of the legal order [public order] of the Russian Federation . In such instances,Russian law is applied.

        A refusal to apply foreign law may not be based solely on differences between the political or economic system of a given foreign state and the political or economic system of the Russian Federation."

        ห้ามใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ ถ้ากฎหมายต่างประเทศนั้นขัดต่อหลักพื้นฐานกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย ในกรณีดังนี้ให้ให้กฎหมายรัสเซียบังคับ

        ในการปฏิเสธการใช้กฎหมายต่างประเทศ อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ความแตกต่างระหว่างระบบการเมืองหรือระบบเศรษฐกิจระหว่างรัฐต่างประเทศกับสหพันธรัฐรัสเซีย