GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสรุปรายงาน และการถอดบทเรียน

ความแตกต่าง การสรุปรายงาน และการถอดบทเรียน

ท่านคิดว่าการสรุปรายงาน และการถอดบทเรียนมีความเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ในความเข้าใจของผมคิดว่า ต่างกัน ในความหมายของการสรุปรายงาน เป็นการประมวลผลของข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มโครงการ การเตรียมการ การดำเนินการ การประเมินผล ติดตามผล รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ไว้ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน สำหรับอ้างอิงถึงความสำเร็จ และข้อควรปรับปรุง เป็นผลงานสำหรับรายงานผู้บังคับบัญชา และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการถอดบทเรียนนั้น เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาของบุคคลหรือหน่วยงาน โดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์  หรือเข้าร่วมปฏิบัติแล้วบันทึกขั้นตอนไว้โดยละเอียด เพื่อนำไปเผยแพร่ หรือเป็นแนวทางในการดำเนินการในกิจการของตนให้เกิดผลสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): พงษ์กฤษณ์
หมายเลขบันทึก: 49731
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)