สรุปสาระที่ได้จากการศึกษาความรู้พื้นฐานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบ
1. ประเภทที่ครอบคลุม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน,การให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพ,การให้ความรู้ทั่วไป
2. เนื้อหาหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือความรู้พื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต,วิชาชีพ,ทักษะ และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
3. หลักสูตรที่เป็นทั้งหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น


การศึกษาตามอัธยาศัย  แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. การศึกษาตามอัธยาศัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ครอบครัว สภาพแวดล้อมรอบตัว สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ฯลฯ
2. การศึกษาตามอัธยาศัยที่เกิดจากการจงใจ เช่นศูนย์การเรียนชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนสถาน สื่ออื่น ๆ