การมีส่วนช่วยให้ RoadMap ประสบผลสำเร็จ

  ติดต่อ

  บทบาทของการมีส่วนช่วยให้ RoadMap ประสบผลสำเร็จ   

ตามนโยบายของรัฐที่มีการยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 50 ให้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ซึ่งทางสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบโดยตรง จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ในบทบาทที่จะมีส่วนช่วยเหลือเพื่อให้ประสบผลสำเร็จคือ

ลุยถึงที่ การเข้าสำรวจชุมชนแล้วคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เพื่อนำร่อง โดยจัดเวทีประชาคม คัดเลือกแกนนำ เพื่อสร้างเครือข่ายในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ในการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา เรียงลำดับความสำคัญ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน และร่วมจัดทำแผนชุมชน

ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน เมื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ทางด้านการส่งเสริมการศึกษาโดยนำวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนนำมาจัดทำหลักสูตรบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน

ขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพ จัดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียน โดยจัดทำ ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการเปิดช่องทางในการเลือกวิธีการเรียน ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน

ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สรรหาภาคี เครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประสานความร่วมมือจากองค์กรของรัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วม และมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

บริการเปี่ยมคุณภาพ ปรับโครงสร้างในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน โดยมีบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

หมายเลขบันทึก: 49721, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:53:05+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พงษ์กฤษณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)