จากการศึกษาหลักการ ปรัชญา กศน. และจิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่แล้ว พอสรุปข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาในระบบ (Formal Education) และการศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) ได้ว่าการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลที่แน่นอน
การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบโดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ การศึกษานอกระบบ( Non-formal Education )เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบโดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียน การสอนสื่อ การวัดผลและการประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย