การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลาย  แต่มีความแตกต่างกัน การทำตนให้เป็นที่ยอมรับย่อมส่งผลให้การทำงานมีความสำเร็จได้ง่าย ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง และศึกษาเทคนิคในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีความต้องการที่หลากหลาย มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้ได้ก็จะนำความสำเร็จในการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ