คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังและหล่อหลอมในตัวของเด็กตั้งแต่เล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่  โดยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าไปจนถึงเข้านอน  การปลูกฝังจริยธรรมตั้งแต่เด็กจากครอบครัวจนถึงสถาบันการศึกษา มีความสำคัญต่อเด็กมากเพราะเด็กเมื่อได้รับการปลูกฝังจริยธรรมที่ดี เลือกปฏิบัติได้ถูกต้อง ก็จะนำพาชีวิตในวัยเติบใหญ่ให้เป็นคนดีต่อไป ทำให้สังคมมีความสุข