การทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

ความภูมิใจในความสำเร็จเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร
สำเร็จเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่ส่งผลต่อความสำเร็จการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน  (2 กรณี)
1. การทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล จากการที่ ประกาศจัดตั้ง ศรช. โดย อบต. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้พิจารณาเลือกสถานที่ตั้ง โดยใช้อาคารใน อบต.เป็นสถานที่จัดกิจกรรมพบกลุ่ม และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน จากการได้ร่วมประสานงานด้านอื่น ๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีปัญหาอุปสรรค แต่ก็มีทางออกที่ดีจากการหารือร่วมกัน โดยเฉพาะ ศรช.ที่อยู่ในสถานที่ อบต. ได้มีโอกาสคลุกคลีได้ช่วยเหลืองานกัน จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้รู้จักเครือข่ายเพิ่มขึ้น เมื่อเราออกพื้นที่ ก็จะมีสมาชิก อบต. คอยช่วยเหลือในการทำงานในหมู่บ้าน  ส่วนงบประมาณในการสนับสนุนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่ เราสามารถใช้ได้ เช่น อบต.จัดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล แต่นำ อุปกรณ์มาติดตั้งไว้ใน ศรช. ทำให้ นักศึกษาได้ไช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
2. การทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้นำบ้านทุ่งขาม จากการที่ได้สำรวจชุมชน จัดเวทีประชาคมกับกลุ่มแกนนำ โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน ฯลฯได้ร่วมจัดทำแผนชุมชน ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ แล้วนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหา เรียงลำดับความสำคัญ เพื่อสรุปหาแนวทาง ซึ่งได้นำไปสู่การยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน โดยตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมา 5 กลุ่ม จากนั้นได้ประสานงานกลุ่มผู้นำต่างๆ เพื่อจัดเวทีในเรื่องของสภาพปัญหาของแต่ละกลุ่มทำให้ได้ทราบข้อมูลความต้องการของกลุ่ม และได้ร่วมกันจัดทำแผนการเรียนขึ้น โดยนำมาจัดหลักสูตรบูรณาการตามวิถีชีวิตของกลุ่มต่าง โดยเนื้อหาหลักมาจากการจัดเวที ตามสภาพความต้องการของกลุ่ม แล้วนำมาเทียบกับมาตรฐานแกนกลางหลักสูตร กศน. ปี 2544 ทั้งนี้เกิดจากร่วมคิด ร่วมทำจากหลายๆ ฝ่ายถือได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

คำสำคัญ (Tags)#พงษ์กฤษณ์

หมายเลขบันทึก: 49719, เขียน: 12 Sep 2006 @ 13:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)