การบริการสารสนเทศจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการให้บริการ หัวใจสำคัญคือ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ โดยปราศจากความลำเอียงใด ๆ  มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในเวลาที่ต้องการ โดยการดำเนินการเตรียมหน่วยงานให้เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ และตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้าในการให้บริการ เช่น
- การวางนโยบายในการให้บริการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- การจัดสร้างแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
- การสอบถามความต้องการข้อมูลจากผู้ใช้ บริการ
- การให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น
- การให้บริการแก่สังคมในสภาพรวมมากขึ้น