การวัดประเมินผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในสภาพปัจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ในความคิดเห็นของผม เห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะปัจจุบันมีการปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการเรียนทางไกลแบบพบกลุ่ม ซึ่งจะมีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานจะมีปัญหามากซึ่งจะทำให้เวลาเรียนไม่พอ แต่ปัจจุบันสามารถเลือกวิธีเรียนที่หลากหลาย เช่น การเรียนสะสมหน่วยกิต การเรียนแบบบูรณาการ เป็นการจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงทำให้การวัดประเมินผลมีความเอื้อต่อผู้เรียน