ขั้นตอนการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จ คือ
1. แสวงหาเครือข่าย โดยการสำรวจองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษานอกโรงเรียน จัดทำเป็นทำเนียบอย่างชัดเจน
2. สร้างแนวร่วม ศึกษาข้อมูลเครือข่าย ที่มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการการศึกษานอกโรงเรียน สร้างความเข้าใจ ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดทำแผน กำหนดหลักการ แนวทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม/สนับสนุนเครือข่าย และเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแก่หน่วยงานเครือข่าย เช่นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สื่อการเรียนการสอน งบประมาณและการจัดการ
4. พัฒนาและรักษาเครือข่าย  เน้นการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายอย่างหลากหลาย เช่นการฝึกอบรม และการเสริมแรง