การจัดเวทีชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับการจัดทำแผนชุมชนหรือไม่อย่างไร จากการที่ได้ศึกษาเห็นได้ว่า มีความสัมพันธ์กัน เพราะการจัดเวทีชาวบ้าน เป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือชาวบ้านในชุมชน จัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตโดยอาศัยองค์กร กระบวนกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ และการรวมตัวของบุคคลเพื่อระดมความคิด ร่วมกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำมาสู่การจัดทำแผนชุมชน มีคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา เพื่อให้รู้ปัญหาของตัวเอง วิเคราะห์ปัญหา แนวทางในการแก้ไข และพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดอนาคตของชุมชนที่ชุมชน และสามารถจัดการได้